Uitgaven

3,27%

€ 236

x € 1.000
3,27% Complete

Inkomsten

237,85%

€ 51

x € 1.000
237,85% Complete

Saldo

3,96%

€ 287

x € 1.000

Jaarverslag - Programma 5 Verkeer, vervoer en waterstaat

Uitgaven

3,27%

€ 236

x € 1.000
3,27% Complete

Inkomsten

237,85%

€ 51

x € 1.000
237,85% Complete

Saldo

3,96%

€ 287

x € 1.000

Begroting

51 Inkomsten (x € 1.000)
236 Uitgaven (x € 1.000)
287 Saldo (x € 1.000)
  • Jaarverslag - Beleid programma 5

Jaarverslag - Beleid programma 5

Inleiding

Verkeersveiligheid blijft de komende jaren een belangrijk item. Daarom wordt er de komende jaren onder andere gewerkt aan het terug dringen van wildaanrijdingen, het goed bereikbaarhouden van de kernen voor het openbaar vervoer en specifieke aandacht voor fietsers en voetgangers.

Daarnaast blijft het parkeren binnen de gemeente Nunspeet gratis.

Bestuurlijke kaders

  • Beleidsplan openbare verlichting 2011-2020
  • Verkeersplan centrum Nunspeet (VPCN)
  • Gemeentelijk verkeer- en vervoerplan (GVVP)
  • Parkeerbeleidsplan Nunspeet
  • Beleids- en beheerplan wegen 2014-2018

Wat hebben wij bereikt?

Bevorderen Verkeersveiligheid en Bereikbaarheid

--

Wat hebben wij gedaan in 2020?

Groene mobiliteit wordt gestimuleerd

--

Wat hebben wij gedaan in 2020?

Kwaliteitsslag maken centrum Nunspeet en Stationsomgeving

G

Wat hebben wij gedaan in 2020?

Nieuw beleid 2020-2023 Programma 5

Wat hebben wij gedaan in 2020?

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2020 Begrotingswijz. 2020 inc. Begrotingswijz. 2020 str. Werkelijk 2020 Saldo 2020
Lasten
5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte 2.325 803 13 2.871 270
5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra 1.311 15 0 1.326 0
5.2 Parkeren 13 0 0 13 0
5.4 Economische Havens 155 0 0 121 35
5.5 Openbaar Vervoer 294 200 0 563 -69
Totaal Lasten 4.098 1.018 13 4.893 236
Baten
5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte -39 0 0 -148 110
5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra -65 0 0 0 -65
5.4 Economische Havens 0 0 0 -1 1
5.5 Openbaar Vervoer -79 0 0 -85 6
Totaal Baten -183 0 0 -234 51
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 3.914 1.018 13 4.659 287

Jaarverslag - Financiële analyse programma 5

Wat hebben wij bereikt?

Taakvelden programma 5

Wat hebben wij gedaan in 2020?