Raadsvoorstel

Raadsvoorstel

RAADSVOORSTEL

0302111252

 

Agendapunt

     .

Nr.

     .

Datum college

25 mei 2021.

Raadsvergadering

24 juni 2021.

Datum commissie

3 juni 2021

Commissie

Maatschappij en Middelen

Portefeuillehouder

L. van der Maas.

Onderwerp

Vaststellen jaarstukken 2020.

 

Voorstel

 1. De Programmarekening 2020 vaststellen;
 2. Het rekeningresultaat na bestemming 2020 van € 7.243.265,-- toevoegen aan de algemene reserve. Ten laste van de algemene reserve is al een bedrag van € 2.005.900,-- overgeheveld naar de budgetten in de begroting 2021;
 3. Ten laste van de algemene reserve voor een bedrag van € 2.419.000,-- toevoegen aan de reserve Grondexploitatie;
 4. Ten laste van de algemene reserve voor een bedrag van € 123.000,-- toevoegen aan de reserve Beschermd Wonen;
 5. Ten laste van de algemene reserve voor een bedrag van € 1.200.000,-- toevoegen aan de reserve Sportpark de Wiltsangh;
 6. Ten laste van de algemene reserve voor een bedrag van € 84.000,-- toevoegen aan de reserve restauratie gemeentelijke monumenten;
 7. Ten laste van de algemene reserve voor een bedrag van € 451.000,-- toevoegen aan de reserve bosexploitatie

   

Geachte raad,

Hierbij presenteren wij u de Programmarekening 2020.

De programmarekening vormt het sluitstuk van de planning- en controlcyclus van het jaar 2020. In de hoofdlijnrapportages hebben wij u gedurende het jaar 2020 op de hoogte gesteld van de voortgang van de uitvoering van de begroting en eventuele financiële bijzonderheden. In de Programmarekening 2020 leggen wij verantwoording af over het uiteindelijke resultaat en de financiële gevolgen daarvan.

De gemeenteraad stelt de programmarekening 2020 vast. Door vaststelling van de programmarekening verleent de gemeenteraad het college tevens decharge voor het gevoerde financiële beheer. Het is van belang dat de raad alle realisatie en afwijkingen ten opzichte van de begroting over het afgelopen jaar goedkeurt. In de beleidsverantwoordingen zijn de financiële en inhoudelijke resultaten toegelicht.

Op het moment dat wij deze jaarstukken aanbieden bevinden we ons al ruim een jaar in de crisis als gevolg van het corona virus. Deze crisis heeft grote impact en consequenties op sociaal, economisch en maatschappelijk vlak. Het raakt burgers, bedrijven en instellingen in onze gemeente op korte termijn en zeer waarschijnlijk ook op langere termijn. Maar ook onze eigen organisatie en hoe wij hier vanuit onze rol als lokale overheid op kunnen en moeten reageren. Dat stelt ons voor nieuwe en andere uitdagingen. Wat dit allemaal gaat betekenen is op dit moment niet voorspelbaar. En hoewel wij in deze jaarstukken voornamelijk terugkijken op 2020 plaatst de corona crisis dit document en de verdere uitvoering van ons bestuursakkoord in een ander perspectief.

In opdracht van de raad zijn de jaarstukken gecontroleerd door een onafhankelijke accountant (Baker Tilly Accountants). De controleverklaring maakt onderdeel uit van de Programmarekening 2020. De accountant heeft een controleverklaring bij de jaarrekening 2020 afgegeven. Deze is als bijlage aan dit voorstel toegevoegd. In deze verklaring wordt bevestigd dat de jaarrekening een getrouwe weergave geeft van de financiële positie en de baten en lasten over 2020.

Verder heeft de accountant een controleverklaring afgegeven met betrekking tot het aspect rechtmatigheid. Dit betekent dat de baten en lasten en balansmutaties in overeenstemming is met de begroting en relevante wet- en regelgeving.

Voor de verantwoording van de uitvoering van de begroting 2020 en de financiële bijzonderheden die daarbij horen verwijzen wij u naar de bijgevoegde jaarstukken. De jaarstukken hebben zoals gebruikelijk eenzelfde opzet als de Programmabegroting 2020.

Het rekeningresultaat

Het BBV verplicht onderscheid te maken tussen het rekeningresultaat:

- vóór toevoegingen en onttrekkingen aan de gemeentelijke reserves;

- ná toevoegingen en onttrekkingen aan die reserves.

Het rekeningresultaat vóór toevoegingen en onttrekkingen aan de gemeentelijke reserves is niet meer of minder dan het saldo van de gerealiseerde baten en lasten per programma en de gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen. Dit bedraagt in de jaarstukken 2020 € 5.322.268,-- voordelig. Dit bedrag wordt door het BBV het ‘gerealiseerde resultaat voor bestemming’ genoemd.

Het gerealiseerde resultaat voor bestemming levert geen compleet beeld op. Dit houdt immers geen rekening met de toevoegingen en onttrekkingen aan de gemeentelijke reserves, waar de raad eerder toe heeft besloten. Het saldo van die toevoegingen en onttrekkingen bedraagt voor het jaar 2020 € 1.920.997,-- voordelig.

Combineren wij het gerealiseerde resultaat voor bestemming (€ 5.322.268,--  voordelig)  met het saldo van toevoegingen en onttrekkingen aan reserves (€ 1.920.997,--  voordelig) dan resteert het gerealiseerde resultaat na bestemming. In de Programmarekening 2020 is dat € 7.243.265,-- voordelig. Dit gerealiseerde resultaat na bestemming is het bedrag dat kortweg het rekening-resultaat wordt genoemd.

In de onderstaande tabel zijn de cijfers samengevat (afgerond in duizendtallen met als vergelijking de resultaten 2019 en de begroting 2020).

Bedragen x 1.000

Rekening

Begroting

Rekening

-/- betekent: nadeel of last

2019

2020

2020

 

 

 

 

Lasten in programma's

-62.159

-74.587

-67.837

Baten in programma's

64.659

70.915

73.159

Resultaat voor bestemming

2.500

-3.672

5.322

 

 

 

 

Toevoegingen aan reserves

-6.959

-7.441

-6.970

Onttrekkingen aan reserves

8.987

11.113

8.891

Resultaat na bestemming

4.528

0

7.243

Voor een uitsplitsing van het rekeningresultaat en de analyse van de oorzaken ervan verwijzen wij u naar de Programmarekening 2020. Daarin treft u een overzicht programmaverantwoording met een specificatie per programma aan. De overschrijdingen zijn toegelicht en passen binnen het bestaande beleid of worden gecompenseerd door hogere baten binnen het programma. Een verdere financiële toelichting op hoofdlijnen en de samenstelling en achtergrond van de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves wordt vervolgens per programma en in de balans met toelichting weergegeven.

Het gerealiseerde rekeningresultaat 2020 is op hoofdlijnen als volgt te verklaren:

De BBV-richtlijnen schrijven voor dat het gerealiseerde resultaat na bestemming (dus het uiteindelijke rekeningresultaat) ten laste of ten gunste wordt gebracht van de algemene reserve. In het geval van de Jaarrekening 2020 gaat het om een toevoeging aan de algemene reserve van € 7.243.265,--. Vooruitlopend op het besluitvormingsproces van de Programmarekening 2020 hebt u in de raadsvergadering van februari 2021 al ingestemd met het overhevelen van een aantal restantbudgetten 2020 naar 2021. Het totaalbedrag van deze overgehevelde budgetten bedraagt € 2.005.900,--. In bijlage 2 van de Jaarstukken 2020 is het overzicht gepresenteerd van deze overgehevelde budgetten. In het ter inzage liggende raadsvoorstel van februari 2021 wordt de overheveling van jaarbudgetten per onderwerp toegelicht. Het na overheveling resterende resultaat 2020 van € 5.237.365,-- kan worden aangewend voor nader te bepalen doelen.

 Cijfermatige samenvatting

Wat in de Programmarekening 2020 en dit raadsadvies wordt voorgesteld is cijfermatig als volgt samen te vatten:

 

B1 Budgetoverhevelingen naar 2021

Vooruitlopend op het besluitvormingsproces van de Programmarekening 2020 hebt u in de raadsvergadering van februari 2021 al ingestemd met het overhevelen van een aantal restantbudgetten 2020 naar 2021.

 B2 Toevoegingen aan reserve Grondexploitatie

In de notitie grondexploitatie van maart 2016 is door de commissie BBV de aanbeveling gedaan om winst te nemen als hierover voldoende zekerheid bepaald. De tussentijdse winstnemingen over 2020, zoals deze zijn weergegeven in de Meerjarenperspectief grondexploitaties (MPG) 2021, rekening houdend met de Vennootschapsbelasting (VPB) 2018-2020, bedraagt

€ 1.683.000,--. Zoals is voorgesteld bij MPG 2021 wordt de vrijval voorziening risico’s grondexploitatie van € 736.000,-- ook toegevoegd aan de reserve grondexploitatie. Totaal is dit een bedrag van € 2.419.000,--.

 

B3 Toevoegingen aan reserve Sportcomplex De Wiltsangh

De Raad heeft besloten tot het vormen van een reserve Sportcomplex De Wiltsangh voor de dekking van de toekomstige kapitaallasten. Voorgesteld wordt om de vrijval van de gereserveerde kapitaallasten 2020 toe te voegen aan deze reserve.

 

B4 Toevoeging aan reserve Beschermd Wonen

Voorgesteld wordt om het niet bestede deel van € 123.000,-- toe te voegen aan de reserve Beschermd Wonen.

 

B5 Toevoeging reserve restauratie gemeentelijke monumenten

Voorgesteld wordt om het niet bestede budget voor de subsidies over 2020 van € 84.000,-- toe te voegen aan de reserve restauratie gemeentelijke monumenten.

 

B6 Toevoeging reserve bosexploitatie

De Raad heeft in zijn vergadering van 29 april 2021 de stand van zaken van de reserve bosexploitatie behandeld. In deze raadsvergadering is besloten dat bij een voldoende positief resultaat van de jaarrekening 2020 totaal een bedrag van € 451.000,-- toe te voegen aan de reserve bosexploitatie. Op grond van dit besluit wordt nu voorgesteld € 451.000,-- van het positief toe te voegen aan deze reserve.

 

B7 Toevoeging aan Algemene Reserve

Voorgesteld wordt om het saldo van het restant van het resultaat 2020 van € 960.000,-- toe te voegen aan de Algemene Reserve.

 

Technische vragen over de Programmarekening 2020

De ervaring leert dat een document als de Programmarekening 2020 de nodige technische vragen kan oproepen: vragen over administratieve en beleidsmatige feitelijkheden of vragen over ‘hoe de tekst te lezen of te interpreteren’. Bij zulke vragen is de tussenkomst van het college niet nodig en volstaat een ambtelijke technische toelichting. Om te vermijden dat de technische vragen het politiek-bestuurlijke debat tijdens de commissie- en raadsvergadering ophouden, hebben wij voor u ook dit jaar de digitale vraagbaak jaarrekeningvragen@nunspeet.nl in het leven geroepen. Deze is beschikbaar van vrijdag 28 mei tot donderdag 24 juni 2021. Technische vragen die via dit e-mailadres worden gesteld, worden zo spoedig mogelijk ambtelijk via de e-mail beantwoord. De antwoorden aan de vragenstellers worden in kopie aan de gehele raad gemaild, waarmee alle raadsleden over dezelfde informatie beschikken.

 

Standpunt commissie

Dit onderwerp is in de commissie Maatschappij en Middelen tijdens haar vergadering van 3 juni 2021 aan de orde geweest.

 

Bijlage(n)

 • Programmarekening 2020;
 • Bijlagen jaarrekening 2020;
 • Verslag van bevindingen van Baker Tilly Accountants;
 • Schriftelijke collegereactie op het verslag van bevindingen van Baker Tilly   Accountants (nazending);
 • Goedkeurende accountantsverklaring (nazending);
 • Bevestiging bij de jaarrekening aan Baker Tilly Accountants (nazending);
 • Commissievoorstel overheveling jaarbudgetten 2020 van februari 2021.

 

 

Burgemeester en wethouders van Nunspeet,

de secretaris,                      de burgemeester,

 

 

mr. A. Heijkamp                   B. van de Weerd