Bijlagen

Bijlage 1a - Staat van reserves en voorzieningen

Staat van reserves en voorzieningen

Staat van Reserves en voorzieningen 2018
Omschrijving Saldo Inflatiecorrectie Vermeerdering Vermindering Saldo
per 01-01-2018 2018 2018 2018 per 31-12-2018
Algemene reserve
Algemene reserve 4.246.133 22.120 4.027.364 5.443.129 2.852.488
Totaal algemene reserve 4.246.133 22.120 4.027.364 5.443.129 2.852.488
Egalisatiefondsen
Egalisatiereserve bouwleges 321.750 321.750
Egalisatiereserve dekking kapitaallasten 31.068 3.825 27.243
Totaal egalisatiefondsen 352.818 0 0 3.825 348.993
Herwaarderingsreserve
Reserve preferente aandelen Vitens 322.238 107.414 214.824
Reserve voormalige aandelen Vitens 1.288.961 107.414 1.396.375
Totaal herwaarderingsreserve 1.611.199 0 107.414 107.414 1.611.199
Doelreserves
Reserve automatisering 228.876 2.289 22.942 208.223
Reserve rest gemeentelijke momenten (bij derden) 349.209 349.209
Reserve bespaarde rente Van Beuningenfonds 0 0 3.385 3.385 0
Reserve bodemverontreiniging 1.104.379 21.771 1.082.608
Reserve realisatie uitbreidingen begraafplaatsen 181.351 1.814 44.000 227.165
Reserve IRTV 2003 - 2015 724.441 7.244 731.684
Reserve bosexploitatie 374.889 3.749 847.021 526.387 699.272
Reserve grondexploitatie 2.575.150 25.752 677.000 57.120 3.220.782
Reserve wachtgeldverplichtingen 632.367 6.324 100.000 61.651 677.040
Reserve sociaal domein 2.640.026 711.000 1.196.627 2.154.399
Reserve BWS gelden 27.816 5.619 22.197
Reserve opbrengst verkoop Nuon 23.484.172 560.000 22.924.172
Reserve nazorg 'De Kril' 22.202 20.200 2.002
Reserve stimulering goedkope woningbouw 123.755 14.339 109.416
Reserve 5 meiviering 10.000 5.000 15.000
Reserve Precarioheffing 3.043.800 1.574.495 4.618.295
Totaal doelreserves 35.522.433 47.171 3.961.901 2.490.041 37.041.463
Totaal eigen vermogen 41.732.583 69.290 8.096.679 8.044.409 41.854.143
Voorzieningen
Voorziening pensioenaanspraken wethouders 1.815.762 65.695 1.881.457
Voorziening personeelsgaranties 336.072 31.854 304.218
Voorziening groot onderhoud De Brake 723.004 2.600 525.603 200.001
Voorziening ISV in relatie tot MFA 220.220 220.220 0
Voorziening planschades-juridische procedures 91.691 68.657 60.350 99.998
Voorziening dubieuze belastingdebiteuren 23.984 27.458 6.142 45.300
Voorziening dubieuze debiteuren 51.492 995 50.497
Voorziening risico's grondexploitatie 1.302.860 37.000 1.265.860
Voorzieningen (beklemde middelen)
Voorziening egal. tarieven afvalstoffenheffing 1.229.674 373.462 191.445 1.411.691
Voorziening egal. tarieven rioolheffing 1.972.154 494.637 90.963 2.375.828
Voorziening afkoop onderhoud graven Nunspeet 9.915 6.335 3.580
Voorziening afkoop onderhoud graven Nunspeet-W. 18.972 2.096 16.876
Voorziening afkoop onderhoud graven Elspeet 5.661 1.414 4.247
onderhoud recreatieve fietspaden 1.293.454 12.935 37.800 1.268.589
vermogen st. D.G. van Beuningenfonds 259.945 3.825 263.770
Totaal voorzieningen 9.354.860 16.760 1.032.509 1.212.217 9.191.912
Totaal generaal 51.087.443 86.050 9.129.188 9.256.626 51.046.055

Bijlage 1b - Recapitulatie mutaties reserves en voorzieningen

Recapitulatie mutaties reserves en voorzieningen

Bijlage 1b - Recapitulatie mutaties in reserves en voorzieningen 2018
(bedragen x € 1.000,-)
Mutaties reserves
Omschrijving Toevoegingen Beschikkingen Mutaties reserves
Algemene reserve
Inflatiecorrectie 22 22
Jaarrekeningsaldo 2017 3.407 3.407
Dekkingsplan 2015-2018 371 -371
Dekkingsplan 2016-2019 46 -46
Dekkingsplan 2017-2020 40 -40
Dekkingsplan 2018-2021 1.385 -1.385
Overheveling budgetten 2017-2018 2.234 -2.234
Restauratie gemeentelijke kunstcollectie 14 -14
Saldo hoofdlijnenrapportages 71 -71
Toevoeging vanuit reserve Sociaal Domein 620 620
Dotatie reserve bosexploitatie 780 -780
Dotatie reserve grondexploitatie 498 -498
Uitvoeringsplan duurzaamheid 6 -6
Afrondingsverschillen 2
Totaal mutaties -1.394
Egalisatiefondsen
Egalisatiereserve dekking kapitaallasten
Dekking kapitaallasten kerktoren 4 -4
Totaal mutaties -4
Herwaarderingsreserve
Reserve preferente aandelen Vitens
Administratieve storting i.v.m. preferente aandelen 107 -107
Totaal mutaties -107
Reserve voormalige aandelen Vitens
Jaarlijkse storting door Vitens (15 jaar) 107 107
Totaal mutaties 107
Doelreserves
Reserve automatisering
Visie 'Diensverlening draait om mensen' 2018-2022 23 -23
Inflatiecorrectie 2 2
Totaal mutaties -21
Omschrijving Toevoegingen Beschikkingen Mutaties reserves
Reserve bespaarde rente Van Beuningenfonds
Opbrengst van Beuningenfonds 3 3
Slachtofferhulp 3 -3
Totaal mutaties 0
Reserve bodemverontreiniging
Extra budget bodemverontreiniging 22 -22
Totaal mutaties -22
Reserve realisatie uitbreidingen begraafplaatsen
Inflatiecorrectie 2 2
Toevoeging koopsommen van grafrechten 44 44
Totaal mutaties 46
Reserve IRTV 2003-2015
Inflatiecorrectie 7 7
Totaal mutaties 7
Reserve bosexploitatie
Inflatiecorrectie 4 4
Toevoeging vanuit de algemene reserve 780 780
Dekkingsplan begroting 2017-2020 67 67
Positief resultaat product Bossen 62 -62
Saldo product Beheer heide 45 -45
Saldo product Beheer bossen 193 -193
Groene BOA 49 -49
Nunspeet uit de kunst 50 -50
Paarse heide 50 -50
Bijdrage VBC 9 -9
Vitale vakantieparken 16 -16
Opleiding BOA's 15 -15
Schaapskudde gemeente Nunspeet 38 -38
Totaal mutaties 324
Reserve grondexploitatie
Inflatiecorrectie 26 26
Toevoeging vanuit jaarrekeningsaldo 498 498
Toevoeging vanuit 2e hoofdlijnenrapportage 179 179
Actualisatie bestemmingsplannen 57 -57
Totaal mutaties 646
Reserve wachtgeldverplichitingen wethouders
Inflatiecorrectie 6 6
Storting wachtgeldverplichtingen 2017 100 100
Wachtgelduitkeringen 2017 oud-wethouders 61 -61
Totaal mutaties 45
Reserve Sociaal domein
Subsidie Stichting Jeugd Noord-Veluwe 180 -180
Afrekening Jeugdzorg 285 -285
Aanvullende subsidie JGZ 42 -42
Project Veilig Thuis 60 -60
Subsidie Vrije Academie 10 -10
Toevoeging aan Algemene Reserve 620 -620
Toevoeging vanuit hoofdlijnenrapportage 711 711
Totaal mutaties -486
Reserve BWS - Gelden
Subsidie "Gewoon gemak" 1 -1
Neo onderzoek Flex Wonen 5 -5
Totaal mutaties -6
Reserve opbrengst verkopen aandelen NUON
Onderwijshuisvesting 100 -100
Aankoop Laan 60 460 -460
Totaal mutaties -560
Reserve Nazorg de Kril
Kosten tbv nazorg 20 -20
Totaal mutaties -20
Reserve stimulering goedkope woningbouw
Subsidie CPO projecten 14 -14
Totaal mutaties -14
Reserve 5 mei viering
Bevrijdingsdag 2020 5 5
Totaal mutaties 5
Reserve precariobelasting
Toevoeging precarioheffing 2017 1.575 1.575
Totaal mutaties 1.575
Totaal mutaties reserves 8.165 8.046 121
Mutaties voorzieningen
Voorzieningen Toevoegingen Beschikkingen Mutaties voorzieningen
Voorziening pensioenaanspraken wethouders
Actualistie voorziening o.g.v. berekening pensioenaanspraken 66 66
Totaal mutaties 66
Voorziening personeelsgaranties
Garantietoelagen 32 -32
Totaal mutaties -32
Voorziening groot onderhoud De Brake
Dotatie voorziening 3 3
Vrijval voorziening 523 -523
Groot onderhoud 3 -3
Totaal mutaties -523
Voorziening ISV in relatie tot MFA
Herinrichting vrijkomende locaties 220 -220
Totaal mutaties -220
Voorziening planschades en juridische procedures
Toevoeging 68 68
Diverse kosten planschades 60 -60
Totaal mutaties 8
Voorziening dubieuze belastingdebiteuren
Dotatie voorziening dubieuze belastingdebiteuren 27 27
Oninbare vorderingen belastingdebiteuren 6 -6
Totaal mutaties 21
Voorziening dubieuze debiteuren
Vrijval voorziening 1 -1
Totaal mutaties -1
Voorziening risico's grondexploitatie
Vrijval voorziening 37 -37
Totaal mutaties -37
Voorzieningen beklemde middelen Toevoegingen Beschikkingen Mutaties voorzieningen
Egalisatie tarieven afvalstoffenheffing
Dotatie voorziening 373 373
Straatreiniging 1 -1
Belastingverordening 2018 190 -190
Totaal mutaties 182
Egalisatie tarieven rioolheffing
Gemeentelijk rioleringsplan 185 185
Toevoeging uit het product riolering 309 309
Belastingverordening 2018 90 -90
Totaal mutaties 404
Afkoop onderhoud graven Nunspeet
Onttrekking volgens primitieve begroting 6 -6
Totaal mutaties -6
Afkoop onderhoud graven Nunspeet-W.
Onttrekking volgens primitieve begroting 2 -2
Totaal mutaties -2
Afkoop onderhoud graven Elspeet
Onttrekking volgens primitieve begroting 1 -1
Totaal mutaties -1
Onderhoud recreatieve fietspaden
Inflatiecorrectie 13 13
Renovatie fietspad Pasopweg 3 -3
Beheerplan onderhoud fietspaden 35 -35
Totaal mutaties -25
Vermogen St. D.G. van Beuningenfonds
Toevoeging van de inflatiecorrectie 4 4
Totaal mutaties 4
Totaal mutaties voorzieningen 1.048 1.210 -162

Bijlage 2 - Overheveling jaarbudgetten

Overhevelingen 2018

Overheveling jaarbudgetten 2018
Hieronder volgt een overzicht van posten van voorgestelde overhevelingen van budgetten 2018. In onderstaand overzicht
is aangegeven op welk programma of de paragraaf Bedrijfsvoering (BV) de beslagen betrekking hebben.
Het college wordt geadviseerd de raad voor te stellen vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening 2018 deze budgetten
over te hevelen naar 2019.
Omschrijving Bedrag
Programma 1 Sociaal domein
Doorontwikkeling burgerfonds binnen ‘wijk- en kerngericht werken’ € 20.000
Jongerenparticipatietraject en SMW Plus € 15.000
Realisatie algemene voorziening Wmo wijkontmoetingscentrum € 35.000
Inhuur tbv Wmo € 14.500
Beleidsplan SHV 2019-2022 en armoedebeleid 2019 € 30.000
€ 114.500
Programma 2 Onderwijs
Tijdelijke huisvesting onderwijs Elspeet € 100.000
Afwaardering huidige huisvesting da Costa Elspeet € 166.000
Afwikkeling huisvesting peuterspeelzaalwerk Elspeet € 25.000
€ 291.000
Programma 3 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening & Stedelijke vernieuwing
Invoering Omgevingswet; uitwerking in programma's € 105.000
Invoering Omgevingswet; uitwerking in omgevingsplannen € 45.000
Handhaving bestemmingsplan Buitengebied € 80.000
Toezichtprotocol handhaving € 11.500
€ 241.500
Programma 4 Volksgezondheid en milieu
Duurzaam Nunspeet (div. projecten) € 85.000
Programmaplan Asbest € 30.000
Diverse werkzaamheden aula begraafplaats Elspeet € 10.700
€ 125.700
Programma 7 Sport, cultuur en recreatie
Afwikkeling faillissement muziekschool € 74.000
Cultuurhistorisch beleid € 10.000
Schilderwerk schaapskooi € 6.800
Uitgesteld onderhoud Veluwetransferium € 11.000
Renovatie Edzard Koningpark € 35.000
€ 136.800
Programma 8 Economische zaken
Diverse economsiche zaken € 17.000
Controlekosten forensenbelasting € 3.000
Vervangen dakbedekking VVV-kantoor Stationsplein € 7.500
Opstellen toeristische visie € 16.000
Diverse toeristische onderwerpen € 6.500
€ 50.000
Programma 9 Bestuur en ondersteuning
Kosten t.b.v. erfacht Berkenhorst € 8.250
Onderhoudswerkzaamheden gemeentewoning € 8.700
Bedrijfsgezondheidzorg € 38.000
Loon naar werken € 29.000
Arbozaken € 5.000
Salarisverwerkingsysteem € 24.000
Conversie grafkaarten € 4.000
Diverse onderdelen gebruikerssoftware € 60.000
Project dienstverlening € 100.000
Nieuwe waarderingsmethodiek WOZ € 10.000
€ 286.950
Totaal voorgestelde overhevelingen 2018 € 1.246.450

Bijlage 3 - Begrippenlijst

Begrippenlijst

Balans

Onderdeel van de jaarrekening. De balans geeft een overzicht van de bezittingen, vreemd en eigen vermogen (activa en passiva) van de gemeente.

 

Baten en lasten (stelsel van)

Een begrotingssysteem van baten en lasten houdt in dat alle ontvangsten en uitgaven worden toegerekend aan het begrotingsjaar waarop zij betrekking hebben.

Begroting

Een begroting geeft aan welke beleidsplannen de gemeente heeft, hoeveel middelen daarmee zijn gemoeid en uit welke bronnen die middelen afkomstig zijn. Het conceptbesluit begroting en verantwoording 2004 onderscheidt een beleidsbegroting en een financiële begroting.

Beleidsbegroting

De beleidsbegroting gaat volgens het Besluit begroting en verantwoording 2004 met name in op de (doelstellingen van de) programma’s en via de zogenoemde paragrafen op belangrijke onderdelen van het beheer. De beleidsbegroting bestaat uit:

  1. het programmaplan;
  2. de paragrafen.

Bestuurlijk belang

Een bestuurlijk belang heeft een gemeente wanneer zij een zetel heeft in het bestuur van een derde rechtspersoon of als zij stemrecht heeft.

 

Categoriale indeling

Een categoriale indeling is een indeling van baten en lasten naar soorten zoals salarissen, rente en belastingen. Het Besluit comptabiliteitsvoorschriften 1995 stelt het verplicht dat de begroting en jaarrekening ook een categoriale indeling kennen. Het Besluit begroting en verantwoording 2004 stelt verplicht dat gemeenten de begroting converteren naar categorieën in een apart document. Dit document wordt naar de toezichthouder en het CBS gezonden. De voorgeschreven categorieën worden niet meer bij de comptabiliteitsvoorschriften zelf bepaald, maar bij ministeriële regeling.

 

Collegeprogramma

Het college geeft in een collegeprogramma de inhoudelijke invulling van belangrijke onderwerpen die in de zittingsperiode tot uitvoering moeten komen. Het gaat als regel om onderwerpen die naar het oordeel van het college politiek relevant zijn. In een dualistisch stelsel ligt het in de lijn dat de wethouders het collegeprogramma ondertekenen en dat de fractieleiders van de coalitiepartijen niet (mede)ondertekenen.

Comptabiliteitsvoorschriften

De comptabiliteitsvoorschriften zijn bij Koninklijk Besluit uitgevaardigde voorschriften voor de inrichting van de begroting en de jaarrekening en het jaarverslag van de gemeente. Op 17 januari 2003 zijn nieuwe comptabiliteitsvoorschriften in werking getreden, namelijk het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Deze voorschriften worden met ingang van het begrotingsjaar 2004 van kracht.

Dualisme

Een dualistisch stelsel kenmerkt zich doordat de posities en bevoegdheden ontvlecht zijn. De raad richt zich primair op de kaderstellende en controlerende functie, het college op de uitvoerende functie. De wethouders zijn geen lid van de raad.

 

Financieel belang

Een financieel belang heeft een gemeente als de middelen die deze ter beschikking stelt, verloren gaan in geval van faillissement van de verbonden partij (een derde rechtspersoon) en/of als financiële problemen bij de verbonden partij kunnen worden verhaald op de gemeente.

 

Financiële begroting

De financiële begroting gaat volgens het Besluit begroting en verantwoording 2004 met name in op de budgettaire aspecten en op de financiële gevolgen van de beleidsbegroting. De financiële begroting bestaat uit:

  1. het overzicht van de baten en de lasten en toelichting;
  2. de uiteenzetting van de financiële positie en toelichting.

Financiële positie

Onderdeel van de financiële begroting, ook de tegenhanger van de balans. De financiële positie van een gemeente geeft de grootte en samenstelling van het vermogen in relatie tot de baten en lasten.

 

Functie (functionele indeling)

Een functie is een eenheid waarin de begroting en jaarstukken worden onderverdeeld volgens bet Besluit comptabiliteitsvoorschriften 1995. Dit besluit definieert tachtig functies. Het Besluit begroting en verantwoording 2004 laat de indeling van de begroting aan de gemeente vrij, maar stelt verplicht dat gemeenten de begroting converteren naar functies in een apart document. Dit document wordt naar de toezichthouder en het CBS gezonden. De voorgeschreven functies zullen niet meer bij de comptabiliteitsvoorschriften zelf worden bepaald, maar bij ministeriële regeling.

 

Jaarrekening

De jaarrekening is de tegenhanger van de financiële begroting; de jaarrekening gaat in op de realisaties van het afgelopen begrotingsjaar. De jaarrekening is een onderdeel van de jaarstukken en bestaat uit:

  1. de programmarekening en toelichting;
  2. de balans en toelichting.

Jaarstukken

De jaarstukken zijn onderverdeeld in het jaarverslag en de jaarrekening en is de tegenhanger van de begroting.

 

Jaarverslag

Het jaarverslag is de tegenhanger van de beleidsbegroting en gaat met name in op de uitkomsten van de programma’s over het afgelopen begrotingsjaar. Het jaarverslag is een onderdeel van de jaarstukken en bestaat uit:

  1. de programmaverantwoording;
  2. de paragrafen.

 

Overzicht van baten en lasten

Onderdeel van de financiële begroting dat een overzicht geeft van alle baten en lasten die in de programma’s zijn opgenomen.

 

Paragrafen

Een paragraaf geeft volgens het Besluit begroting en verantwoording 2004 een dwarsdoorsnede van de begroting op financiële aspecten. Het gaat dan om de beleidslijnen van beheersmatige aspecten die belangrijk zijn, financieel, politiek of anderszins. De paragrafen zijn onderdeel van zowel de beleidsbegroting als het jaarverslag.

Product

Een product van een productenraming of productenrealisatie kan omschreven worden als het resultaat van samenhangend handelen, meetbaar gemaakt in tijd, geld en kwaliteit. Een product wordt in de handreiking ruim geïnterpreteerd. Het kan zijn: een voorziening, een dienst, een goed of een activiteit. Een kern is dat er taakstellende afspraken aan verbonden kunnen worden. Een product omvat zo veel mogelijk kwantitatieve normen voor zowel financiële als niet-financiële prestatie-indicatoren.

 

Productenraming

De productenraming wordt volgens het Besluit begroting en verantwoording 2004 opgebouwd vanuit de programmabegroting en geeft alle gemeentelijke activiteiten weer in termen van producten. De productenraming is het begrotingsdocument van het college en heeft met name een beheersfunctie voor de uitvoering van de begroting.

 

Productenrealisatie

Een productenrealisatie is de tegenhanger van de productenraming en wordt na afloop van het begrotingsjaar opgesteld.

 

Programma

Een samenhangende verzameling van producten, activiteiten en geldmiddelen gericht op het bereiken van vooraf bepaalde maatschappelijke effecten, waaraan idealiter indicatoren kunnen worden gekoppeld.

 

Programmabegroting

Een programmabegroting is een typering voor de nieuwe beoogde begroting doordat de programma's in de begroting centraal staan. In het Besluit begroting en verantwoording 2004 wordt het woord programmabegroting niet gebruikt. Het kenmerk van de begroting volgens het concept van de nieuwe comptabiliteitsvoorschriften is dat de begroting is onderverdeeld in programma's, daarom wordt naar de begroting volgens de nieuwe voorschriften ook wel verwezen als programmabegroting. Een programmabegroting bestaat idealiter uit tien tot vijftien programma’s. De gemeente is vrij in de keuze van de programma’s en het aantal.

 

Programmaplan

Een programmaplan behandelt per programma expliciet de maatschappelijke effecten en de wijze waarop ernaar gestreefd wordt die effecten te verwezenlijken. Dit wordt gedaan aan de hand van de volgende drie vragen: Wat willen wij? Wat gaan wij ervoor doen? Wat gaat het kosten?

 

Programmarekening

Onderdeel van de jaarrekening. De programmarekening geeft een overzicht van de gerealiseerde baten en lasten van het begrotingsjaar.

 

Programmaverantwoording

Onderdeel van het jaarverslag. In de programmaverantwoording wordt per programma expliciet ingegaan op de beoogde maatschappelijke effecten en de wijze waarop getracht is deze effecten te verwezenlijken. De vragen ‘Wat wilden wij? Wat hebben wij ervoor gedaan? Wat heeft het gekost?’ zijn de centrale vragen die in dit deel worden beantwoord.

Raadsprogramma

De raad geeft in een raadsprogramma een agendering van de onderwerpen die in de raadsperiode aan de orde moeten komen. Het gaat als regel met name om de onderwerpen die in de visie van de raad politiek relevant zijn. Het raadsprogramma is de basis voor de planning en control van de raad. In een dualistisch stelsel kunnen alle raadsfracties een raadsprogramma ondertekenen.

 

Verbonden partij

Een verbonden partij is een derde rechtspersoon waarbij de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft.

 

Vernieuwingsimpuls

De vernieuwingsimpuls biedt ondersteuning aan gemeenten die zich goed willen voorbereiden op de invoering van het dualistische bestuursmodel, dat bij de raadsverkiezingen in 2002 zijn intrede doet. Meer informatie vindt u op de website www.vernieuwingsimpuls.nl.

 

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit is het geheel van geldmiddelen (zoals de algemene reserve) waaruit tegenvallers eventueel bekostigd kunnen worden, zonder dat de begroting en het beleid (direct) aangepast hoeven te worden.

 

Incidentele weerstandscapaciteit

Het vermogen om calamiteiten en andere eenmalige tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat dit invloed heeft op de hoogte van de voorzieningenniveaus van de programma’s.

 

Structurele weerstandscapaciteit

Hiermee worden de middelen bedoeld die permanent ingezet kunnen worden om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van de programma’s.

 

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is de weerstandscapaciteit in relatie tot de risico’s.