Jaarrekening - Incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten

5.5 Overzicht incidentele baten en lasten
Voor het beoordelen van de financiële positie is het van belang om inzicht te hebben in de
omvang van de incidentele baten en lasten. Er is sprake van incidentele baten en lasten
wanneer deze maximaal voor een periode van vier jaar voorkomen. Het aanwenden van
algemene en bestemmingsreserves worden als incidentele baten beschouwd.
In onderstaand overzicht zijn de incidentele baten en lasten opgenomen die voor
boekjaar 2018 ten laste of ten gunste van de reserves worden gebracht.
(+/+ = kosten ; -/- = opbrengsten)
Omschrijving Begroting 2018 Begrotingswijziging 2018 Werkelijk 2018
Programma 1 Sociaal domein
Aanvullende subsidie stichting Jeugd Noord Veluwe 180.000 180.000
Project Verder thuis Noord Veluwe 60.000 60.000
Programma 3 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Boekverlies aankoop Laan 60 460.000 460.000
Afwaardering grondexploitaties 181.000 181.000
Herinrichting Whemeterrein 139.000
Verkenner flexwonen 5.000 5.000
Actualisatie Woonvisie 5.000
Implementatie Omgevingswet 10.000
Omgevingswet 20.000
Invoering Omgevingswet; projectleiding en ondersteuning 130.000 25.000
Invoering Omgevingswet; uitwerken in programma's 45.000
Oversampling WoON 15.000 22.000
Programma 4 Volksgezondheid en milieu
Uitgaven riolering Mosterdveen 40.700
Project asbestsanering 10.000
Kosten IGEV 33.240 33.240
Extra budget bodemsanering 125.000 21.772
Belastingvoorstellen 2018; demping tariefstijging rioolheffing 90.000 90.000
Belastingvoorstellen 2018; demping tariefstijging afvalstoffenheffing 190.000 190.000
Programma 5 Verkeer, vervoer en waterstaat
Herinrichting Stationsomgeving; planvorming 215.000
Programma 7 Sport, cultuur en recreatie
Subsidie 2018 Vrije Academie voor beeldende Kunsten Nunspeet 10.000 10.000
Vrijval voorziening groot onderhoud Sport- en Recreatiecentrum De Brake -523.000
Restauratie gemeentelijke kunstcollectie 13.500 13.500
Beheer en restauratie kunstcollectie 5.000
Baggeren vijverpartij Edzard Koningpark 25.000
Programma 8 Economische zaken
Stappenplan Vitale vakantieparken 117.500
Programma 9 Bestuur en ondersteuning
Verhoging bijdrage Streekarchivariaat Noordwest Veluwe 10.000 10.000
Overname aandelen Inclusief Groep (i.v.m. liquidatie RNV) -416.520
Overname aandelen Afvalsturing Friesland (i.v.m. liquidatie RNV) -28.350
Extra bijdrage streekarchivaat 2017 en 2018 ter voorbereiding aansluiting E-Depot 15.000 15.000
Kosten referendum 12.000 12.000
Inhuur tbv kwaliteitverhoging Basisregistratie personen 2.000 2.000
Digitalisering analoge dossiers 10.000 10.000
Aanjager digitale dienstverlening 50.000 50.000
Gemeentebreed privacy impact analyse assessment 10.000 10.000
Visie 'Dienstverlening draait om mensen' 2018-2022 100.000 22.942
Arbokeuringen kleine machines en materieel 7.500
Saldo 574.500 1.587.240 635.284
Inzet reserves
Algemene reserve -564.500 -249.740 -522.740
Reserve bodemsanering -10.000 -125.000 -21.772
Reserve sociaal domein -250.000 -250.000
Reserve opbrengst verkoop aandelen Nuon -460.000 -460.000
Reserve BWS gelden -5.000 -5.000
Reserve bosexploitatie -117.500 -40.700
Reserve automatisering -100.000 -22.942
Reserve egalisatie tarief rioolheffing -90.000
Voorziening tarief rioolheffing -90.000
Reserve egalisatie tarief afvalstoffenheffing -190.000
Voorziening tarief afvalstoffenheffing -190.000
Saldo -574.500 -1.587.240 -1.603.154
Saldo na inzet reserves 0 0 -967.870