Jaarverslag - Programma 3 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV)

Jaarverslag - Beleid programma 3

Inleiding

De ambitie is een leefbare gemeente zowel in de kernen als op het platteland. Er wordt ruimte geboden aan initiatieven die de leefbaarheid op het platteland bevorderen. Bij functieverandering in het buitengebied worden - naast het wonen - ook andere mogelijkheden positief benaderd. Om ad-hoc beleid te voorkomen zal bij gewenste en weloverwogen afwijkingen van het ruimtelijk beleid sneller overgegaan worden tot aanpassing van beleid, zodat de mogelijkheden voor iedereen zoveel mogelijk hetzelfde zijn.

Op het gebied van wonen is de ambitie kort en helder: snel kunnen sturen op de aanwezige woonbehoefte, en inzetten op de combinatie van wonen en zorg. Dit wordt gerealiseerd door meer te gaan werken met flexibele bestemmingsplannen. Deze ambitie wordt uitgewerkt in een nieuwe Woonvisie. Verder zullen in het kader van deregulering initiatieven worden genomen om te komen tot een snellere vergunningverlening.

Bestuurlijke kaders

  • Integrale toekomstvisie Nunspeet
  • Woonvisie
  • Bouwverordening
  • Welstandsnota
  • Bestemmingsplannen
  • Nota Centrumvisie Nunspeet
  • Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade 2008

Wat hebben wij bereikt?

Uitvoering geven aan nieuw beleid 2018 - 2021

Wat hebben wij gedaan in 2018?

Ad-hoc beleid voorkomen en faciliteren mantelzorg, nevenactiviteiten etc.

Op dit onderwerp vindt de komende tijd verdere uitwerking plaats in nauwe afstemming tussen het ruimtelijke en het sociale domein.

Wat hebben wij gedaan in 2018?

Snel sturen op woningbouwbehoefte

In de systematiek waarbij vanuit de berekende woningbehoefte met name gestuurd wordt op de invulling van woningbouwplannen in het kader van Woningbouw op Maat, is in 2017 een actualisatie van de woningbehoeftecijfers opgestart die in de eerste helft van 2018 tot nieuwe cijfers heeft geleid. Daarnaast is besloten om deel te nemen aan de oversampling van het WoON, zoals in alle voormalige RNV-gemeenten gebeurt. Hiermee kan beter lokaal gericht de behoefte worden bepaald en derhalve ook sneller/beter op zich voordoende mogelijkheden worden ingespeeld.

Wat hebben wij gedaan in 2018?

Verfijningsplan bestemmingsplan Buitengebied

September 2018 is het verfijningsplan Buitengebied 2018 vastgesteld

Veilige en prettige woonomgeving creëren

Er zijn diverse activiteiten ontwikkeld om een veilige en prettige woonomgeving te creeren.

Wat hebben wij gedaan in 2018?

Positieve insteek verkoop onrendabele stukjes groen aan particuliere aanwonenden

Hiervoor is het snippergoenproject gestart. Dit is continu  in uitvoering.

Wat hebben wij gedaan in 2018?

Nadrukkelijke aandacht voor ‘gelijke gevallen, gelijk behandelen’

Per geval wordt hier aandacht aan besteed.

Wat hebben wij gedaan in 2018?

Continuering beleid en handhaving gericht tegen onrechtmatige bewoning recreatiewoningen

In 2018 is de doelstelling gehaald en is volgens het beleid (HUP) uitvoering gegeven aan de handhaving van onrechtmatige bewoning op recreatieparken.

 

Wat hebben wij gedaan in 2018?

Beleids- en prestatie indicatoren

Naam indicator Eenheid Jaarrekening 2017 Begroting 2018 Jaarrekening 2018
Gemiddelde WOZ waarde Duizend euro 259 253 283
Nieuw gebouwde woningen Aantal per 1.000 woningen 4,22 12,72 12,32
Demografische druk % 55,3% 55,0% 54,92%
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden Euro 534 534 553
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden Euro 580 570 578
* Informatie indicator niet bekend.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Begroting 2018 Begrotingswijz. 2018 inc. Begrotingwijz. 2018 str Begr. na wijz. 2018 Werkelijk 2018 Saldo 2018
Lasten
TV3.1 3.1 Ruimtelijke Ordening 481.700 244.781 0 726.481 767.722 -41.241
TV3.2 3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 158.180 641.000 0 799.180 1.206.821 -407.641
TV3.3.1 3.3.1 Wonen en Bouwen ROV 154.039 20.000 0 174.039 129.265 44.774
TV3.3.2 3.3.2 Wonen en Bouwen VTH 801.602 77.000 0 878.602 879.265 -663
Totaal Lasten 1.595.521 982.781 0 2.578.302 2.983.072 -404.771
Baten
TV3.1 3.1 Ruimtelijke Ordening -109.325 0 0 -109.325 -101.284 -8.041
TV3.2 3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) -514.875 0 0 -514.875 -2.627.425 2.112.550
TV3.3.1 3.3.1 Wonen en Bouwen ROV -6.060 0 0 -6.060 -30.689 24.629
TV3.3.2 3.3.2 Wonen en Bouwen VTH -726.060 0 0 -726.060 -879.315 153.255
Totaal Baten -1.356.320 0 0 -1.356.320 -3.638.713 2.282.393

Jaarverslag - Financiële analyse programma 3