Raadsvoorstel

Raadsvoorstel

Terug naar navigatie - Raadsvoorstel

RAADSVOORSTEL

030263033

 

Agendapunt

     .

Nr.

     .

Datum college

21 mei 2019.

Raadsvergadering

27 juni 2019.

Datum commissie

6 juni 2019

Commissie

Maatschappij en Middelen

Portefeuillehouder

L. van der Maas.

Onderwerp

Jaarstukken 2018.

 

Voorstel

 1. De Programmarekening 2018 vaststellen.
 2. Het rekeningresultaat na bestemming 2018 van € 4.529.064,-- toevoegen aan de algemene reserve. Ten laste van de algemene reserve is al een bedrag van € 1.246.450,-- overgeheveld naar de budgetten in de begroting 2019.
 3. Ten laste van de algemene reserve voor een bedrag van € 1.658.000,-- toevoegen aan de reserve Grondexploitatie.
 4. Instellen van een nieuwe reserve Sportcomplex de Wiltsangh
 5. Ten laste van de algemene reserve voor een bedrag van  €  1.632.000,-- toevoegen aan de reserve Sportcomplex de Wiltsangh
 6. Ten laste van de reserve Sociaal Domein een bedrag van € 516.000,--,-- onttrekken en dit bedrag toevoegen aan de Algemene reserve
 7. De extra legesopbrengsten 2018 omgevingsvergunningen van € 63.000,-- toevoegen aan de egalisatiereserve omgevingsvergunningen.

 

Geachte raad,

 

Inleiding

Hierbij presenteren wij u de Programmarekening 2018. De programmarekening is het sluitstuk van de planning- & control cyclus 2018, dat begon met de Programmabegroting 2018. In de hoofdlijnrapportages hebben wij u gedurende het jaar op de hoogte gesteld van de voortgang van de uitvoering van de begroting en eventuele financiële bijzonderheden. In de Programmarekening 2018 leggen wij verantwoording af over het uiteindelijke resultaat en de financiële gevolgen daarvan.

 

In opdracht van de raad zijn de jaarstukken gecontroleerd door een onafhankelijke accountant (Baker Tilly Accountants).De controleverklaring maakt onderdeel uit van de Programmarekening 2018.

 

De accountant heeft een controleverklaring bij de jaarrekening 2018 afgegeven. Deze is als bijlage aan dit voorstel toegevoegd. In deze verklaring wordt bevestigd dat de jaarrekening een getrouwe weergave geeft van de financiële positie en de baten en lasten over 2018.

 

Verder heeft de accountant een controleverklaring afgegeven met betrekking tot het aspect rechtmatigheid. Dit betekent dat de baten en lasten en balansmutaties in overeenstemming is met de begroting en relevante wet- en regelgeving.

 

Voor de verantwoording van de uitvoering van de begroting 2018 en de financiële bijzonderheden die daarbij horen verwijzen wij u naar de bijgevoegde jaarstukken. De jaarstukken hebben zoals gebruikelijk eenzelfde opzet als de Programmabegroting 2018.

 

Het rekeningresultaat

Het BBV verplicht onderscheid te maken tussen het rekeningresultaat:

- vóór toevoegingen en onttrekkingen aan de gemeentelijke reserves;

- ná toevoegingen en onttrekkingen aan die reserves.

 

Het rekeningresultaat vóór toevoegingen en onttrekkingen aan de gemeentelijke reserves is niet meer of minder dan het saldo van de gerealiseerde baten en lasten per programma en de gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen. Dit bedraagt in de jaarstukken 2018 € 1.243.261,-- voordelig. Dit bedrag wordt door het BBV het ‘gerealiseerde resultaat voor bestemming’ genoemd.

Het gerealiseerde resultaat voor bestemming levert geen compleet beeld op. Dit houdt immers geen rekening met de toevoegingen en onttrekkingen aan de gemeentelijke reserves, waar de raad eerder toe heeft besloten. Het saldo van die toevoegingen en onttrekkingen bedraagt voor het jaar 2018 € 3.285.803,-- voordelig.

 

Combineren wij het gerealiseerde resultaat voor bestemming (€ 1.243.261,-- voordelig)  met het saldo van toevoegingen en onttrekkingen aan reserves (€ 3.285.803,-- voordelig) dan resteert het gerealiseerde resultaat na bestemming. In de Programmarekening 2018 is dat € 4.529.064,-- voordelig. Dit gerealiseerde resultaat na bestemming is het bedrag dat kortweg het rekeningresultaat wordt genoemd.

 

In de onderstaande tabel zijn de cijfers samengevat (afgerond in duizendtallen met als vergelijking de resultaten 2017 en de begroting 2018).

 

Bedragen x 1.000

Rekening

Begroting

Rekening

-/- betekent: nadeel of last

2017

2018

2018

 

 

 

 

Lasten in programma's

-57.662

-61.391

-60.560

Baten in programma's

58.050

57.486

61.803

Resultaat voor bestemming

388

-3.905

1.243

 

 

 

 

Toevoegingen aan reserves

-2.935

-4.919

-4.755

Onttrekkingen aan reserves

5.954

8.824

8.041

Resultaat na bestemming

3.407

0

4.529

 

Voor een uitsplitsing van het rekeningresultaat en de analyse van de oorzaken ervan verwijzen wij u naar de Programmarekening 2018. Daarin treft u een overzicht programmaverantwoording met een specificatie per programma aan. De overschrijdingen zijn toegelicht en passen binnen het bestaande beleid of worden gecompenseerd door hogere baten binnen het programma.

Een verdere financiële toelichting op hoofdlijnen en de samenstelling en achtergrond van de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves wordt vervolgens per programma en in de balans met toelichting weergegeven.

Het gerealiseerde rekeningresultaat 2018 is op hoofdlijnen als volgt te verklaren:

  Bedragen x € 1.000,-- Rekening
   -/- betekent: nadeel of last 2018
  Bijlage 3 van de Jaarstukken 2018 bevat het overzicht van de overgehevelde budgetten naar 2019. In het ter inzage liggende raadsvoorstel van februari 2019 is deze overheveling van jaarbudgetten per onderwerp toegelicht.  1.246
     
Programma 1 Risico afname leningen Bijzondere Bijstand Zelfstandigen (BBZ)  226
  Participatie uitstroom uitkeringen (lagere uitkeringen, hogere rijksbijdrage), lagere  489
  uitgaven minimabeleid  
  Nadelig saldo sociaal domein -2.090
     
Programma 2 Onderwijshuisvesting i.v.m. lagere huurlasten vertrek VSO de Ambelt uit Nunspeet 318
  Openbaar basisonderwijs, geen gebruik maken van gymlokalen VSO de Ambelt  89
     
Programma 3 Grondexploitatie, gedeeltelijke winstneming De Kolk en vrijval voorziening risico's  1.658
  grondexploitaties  
  Hogere legesopbrengsten omgevingsvergunning 63
     
Programma 4 Begraafplaatsen, hogere opbrengst rechten 70
     
Programma 5 Collectief vraagafhankelijk vervoer/basismobiliteit, hogere uitgaven -201
     
Programma 6 VNOG, hogere uitgaven en foutieve raming baat -178
     
Programma 7 Vrijval onderhoudsvoorziening de Brake (i.v.m. verwachte sluiting) 523
  Onderhoud de Brake, restant overheveling 2017 327
  Lagere uitbetaling subsidie monumenten 100
     
Programma 8 Hogere opbrengsten recreatieve heffingen 112
     
Programma 9 Opheffing RNV, overname aandelen Inclusief Groep en afvalsturing Friesland 445
  Hogere rentebaten starters-/duurzaamheidsleningen 86
  Lagere rentekosten i.v.m. niet aangetrokken begrote langlopende leningen 108
  Restant budget onvoorzien uitgaven 90
  Lagere frictiekosten RNV 114
  Hogere legesopbrengsten telecomwet 80
  Lagere overheadkosten  169
  Lagere algemene uitkering gemeentefonds -170
  Vrijval gereserveerde kapitaallasten de Wiltsangh incl. nieuwbouw zwembad/sporthal 782
     
  Overige/ verdelingsverschillen 73
     
  Rekeningresultaat 2018 4.529

 

Nadere bestemming van het rekeningresultaat

Het BBV en zoals ook is weergegeven bij ambitie 18, programma 10, van het collegeprogramma 2014-2018, voorziet erin dat het gerealiseerde resultaat na bestemming (dus het uiteindelijke rekeningresultaat) ten laste of ten gunste wordt gebracht van de algemene reserve. In het geval van de Jaarrekening 2018 gaat het om een toevoeging aan de algemene reserve van € 4.529.064,--. Vooruitlopend op het besluitvormingsproces van de Programmarekening 2018 hebt u in de raadsvergadering van februari 2019 al ingestemd met het overhevelen van een aantal restantbudgetten 2018 naar 2019. Het totaalbedrag van deze overgehevelde budgetten bedraagt € 1.246.450,--. In bijlage 2 van de Jaarstukken 2018 is het overzicht gepresenteerd van deze overgehevelde budgetten. In het ter inzage liggende raadsvoorstel van februari 2019 wordt de overheveling van jaarbudgetten per onderwerp toegelicht. Het na overheveling resterende resultaat 2018 van € 3.282.614 kan worden aangewend voor nader te bepalen doelen.

Cijfermatige samenvatting

Wat in de Programmarekening 2018 en dit raadsadvies wordt voorgesteld, is cijfermatig als volgt samen te vatten:

  Bedragen x  1.000,-- Rekening 
    2018
     
A Rekeningresultaat 2018 4.529
  Toevoegen aan Algemene Reserve 4.529
    0
     
  Voorstel Resultaatbestemming  
B1 Incidentele budgettoevoegingen naar begroting 2019 1.246
     
B2 Toevoegingen aan reserve Grondexploitatie  
  Tussentijdse winstneming de Kolk 1.621
  Vrijval uit voorziening risico's grondexploitatie 37
     
B3 Toevoegingen aan reserve Sportcomplex de Wiltsangh  
  Niet ingezette begrote kapitaallasten 2018 782
  Vrijval Voorziening Groot Onderhoud de Brake 523
  Restant overheveling 2017 327
     
B4 Onttrekking aan de reserve sociaal domein -516
     
B5 Toevoeging aan de egalisatiereserve Omgevingsvergunningen 63
     
B6 Toevoegen aan Algemene Reserve 446
    4.529

 

Ad B2 Toevoegingen aan reserve Grondexploitatie

In de notitie grondexploitatie van maart 2016 is door de commissie BBV de aanbeveling gedaan om winst te nemen als hierover voldoende zekerheid bepaald. De tussentijdse winstneming de Kolk over 2018 bedraagt € 1.621.000,-- . Zoals is besloten bij meerjarenperspectief (MPG) 2019 wordt de vrijval voorziening risico’s grondexploitatie van € 37.000,-- ook toegevoegd aan de reserve grondexploitatie. Totaal is dit een bedrag van € 1.658.000,--.

 

Ad B3 Toevoegingen aan reserve Sportcomplex de Wiltsangh

In verband met de verwachte sluiting van het oude sportcomplex de Brake is de voorziening groot onderhoud bepaald op € 200.000,--. Dit geschatte bedrag is nodig voor het noodzakelijk uit te voeren onderhoud (instandhouding). Omdat de stand van de voorziening per 31 december 2018

€ 723.000,-- bedroeg, valt er een bedrag van € 523.000,-- vrij uit deze voorziening. Voorgesteld wordt om dit bedrag toe te voegen aan deze reserve.

Verder wordt voorgesteld om de niet uitgegeven begrote kapitaallasten 2018 van € 782.000,-- alsmede het restant van de overhevelingen uit 2017 van € 327.000,-- toe te voegen aan deze reserve zoals dit is besloten in de raadsvergadering van februari 2019.

 

Ad B4 Onttrekking aan de reserve Sociaal Domein

De uitvoering van de door het Rijk gedecentraliseerde taken in het Sociaal domein (Jeugdzorg, WMO en participatie) is in 2018 een nadelig resultaat van ca. 2,8 miljoen euro verantwoord. Bij de tussentijdse rapportage is al 0,7 miljoen verwerkt zodat bij het jaarrekeningresultaat de overschrijding 2,1 miljoen euro bedraagt. Deze overschrijding is met name toe te schrijven aan het onderdeel Jeugdzorg voor een bedrag van 2,2 miljoen euro. Volgens de bestendige gedragslijn zou deze overschrijding onttrokken moeten worden aan de reserve Sociaal Domein. Bij het collegeakkoord is echter afgesproken dat voor de jaren 2019 t/m 2021 1,5 miljoen euro uit de reserve gebruikt wordt als dekking voor het loslaten van het budgettair neutraal ramen sociaal domein. Rekening houdend met besluitvorming bedraagt het saldo van de reserve per 31 december 2018 € 2.016.000,--. Om ook te kunnen voldoen aan de 1,5 miljoen euro onttrekking voor de jaren 2019-2021 wordt voorgesteld alleen het resterende bedrag van 516.000 euro te onttrekken uit deze reserve.

 

Ad B5 Toevoeging egalisatiereserve Omgevingsvergunningen

Als gevolg van meerdere vergunningsaanvragen dan begroot bedragen de extra legesopbrengsten omgevingsvergunningen  € 63.000,--. Voorgesteld wordt om dit bedrag toe te voegen aan deze egalisatiereserve.

 

Ad B6 Toevoeging aan Algemene Reserve

Voorgesteld wordt om het restant van het resultaat 2018 van € 446.000,-- toe te voegen aan de Algemene Reserve.

Technische vragen over de Programmarekening 2018

De ervaring leert dat een document als de Programmarekening 2018 de nodige technische vragen kan oproepen: vragen over administratieve en beleidsmatige feitelijkheden of vragen over ‘hoe de tekst te lezen of te interpreteren’. Bij zulke vragen is de tussenkomst van het college niet nodig en volstaat een ambtelijke technische toelichting. Om te vermijden dat de technische vragen het politiek-bestuurlijke debat tijdens de commissie- en raadsvergadering ophouden, hebben wij voor u ook dit jaar de digitale vraagbaak jaarrekeningvragen@nunspeet.nl in het leven geroepen. Deze is beschikbaar van vrijdag 24 mei tot donderdag 27 juni 2019. Technische vragen die via dit e-mailadres worden gesteld, worden zo spoedig mogelijk ambtelijk via de e-mail beantwoord. De antwoorden aan de vragenstellers worden in kopie aan de gehele raad gemaild, waarmee alle raadsleden over dezelfde informatie beschikken.

 Standpunt commissie

Dit onderwerp is in de commissie Maatschappij en Middelen tijdens haar vergadering van 6 juni 2019 aan de orde geweest. De accountant heeft in de commissie zijn bevindingen toegelicht.

 

Bijlage(n)

 • Programmarekening 2018;
 • Bijlagen jaarrekening 2018;
 • Verslag van bevindingen van Baker Tilly Accountants;
 • Schriftelijke collegereactie op het verslag van bevindingen van Baker Tilly   Accountants;
 • Bevestiging bij de jaarrekening aan Baker Tilly Accountants;
 • Commissievoorstel overheveling jaarbudgetten 2018 van februari 2019.

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Nunspeet,

de secretaris,                       de burgemeester,

 

mr. A. Heijkamp                   B. van de Weerd