Jaarrekening - Publicatie Wet normering topinkomens

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Terug naar navigatie - Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) van kracht. Deze nieuwe wet vervangt de Wet openbaarmaking van uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT). Binnen de WNT wordt de bezoldiging van
topfunctionarissen genormeerd. Onder het begrip topfunctionarissen vallen bij een gemeente o.a. de gemeentesecretaris en de griffier. Onafhankelijk van de bezoldiging geldt voor deze functionarissen de verplichting tot openbaarmaking van de bezoldiging in de jaarrekening, opgesplitst in de onderdelen beloning plus belastbare onkostenvergoeding  en voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn.  Een overschrijding van de WNT norm gebaseerd op een fulltime dienstverband, inclusief loon in natura en het werkgeversdeel in de pensioenpremie, is voor het overschreden deel onverschuldigd betaald en moet door de betrokkene worden terugbetaald. Niet terugbetaalde overschrijdingen moeten door de gemeente bij de minister worden gemeld. Voor de topfunctionarissen zijn tevens grenzen gesteld aan de contractuele ontslagvergoeding.

Voor medewerkers (niet zijnde topfunctionarissen) geldt tevens een publicatieverplichting, indien de bezoldiging boven het wettelijk vastgestelde maximum uitkomt. Onder medewerkers wordt in dit kader ook verstaan inhuur van personeel, waarbij de bezoldiging gelijk staat aan het factuurbedrag. Voor deeltijdmedewerkers (of tijdelijke inhuur) geldt dat een analyse moet worden gemaakt van de bezoldiging over het hele jaar door de deeltijdfactor naar rato om te rekenen tot een jaarsalaris. Indien het op deze wijze berekende jaarsalaris boven het bezoldigingsmaximum uitkomt, geldt ook hier een publicatieverplichting.

Voor 2018 is geen sprake van overige functionarissen van wie de bezoldiging boven het WNT maximum ligt. Ook zijn er geen uitkeringen gedaan aan topfunctionarissen wegens beëindiging van het dienstverband.

De volgende gegevens over 2018 van topfunctionarissen moeten in het financieel jaarverslag openbaar worden gemaakt en elektronisch worden opgegeven bij de vakminister:

Gegevens 2018
bedragen x € 1 J.J. Kerkhof A. Heijkamp A. Heijkamp J. van den Broek P.N. Kokkes
Functiegegevens Gemeente- Griffier Gemeente- Griffier Griffier
secretaris secretaris
Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1 - 30/09 1/1 - 31/05 1/6 - 31/12 1/1 - 31/12 27/3 - 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1 0,11 1 0,6 0,5
(Fictieve) dienstbetrekking? nee nee nee nee nee
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 80.378 4.293 60.342 52.832 22.872
Beloningen betaalbaar op termijn 13.100 702 10.188 11.607 3.417
Subtotaal 93.478 4.995 70.530 64.439 26.289
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 141.362 8.688 110.811 113.750 72.493
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag 0 0 0 0 0
Totale bezoldiging 93.478 4.995 70.530 64.439 26.289
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Gegevens 2017
bedragen x € 1 J.J. Kerkhof A. Heijkamp J. van den Broek
Functiegegevens Gemeente- Griffier Griffier
secretaris
Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1 0,11 0,11
(Fictieve) dienstbetrekking? nee nee nee
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 107.085 10.431 14.549
Beloningen betaalbaar op termijn 16.219 1.563 1.326
Subtotaal 123.304 11.994 15.875
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 181.000 20.111 20.111
Totale bezoldiging 123.304 11.994 15.875