Jaarverslag - Programma 8 Economische zaken

Jaarverslag - Beleid programma 8

Inleiding

De ambitie is een krachtige lokale economie. Het bedrijfsleven wordt optimaal gefaciliteerd onder andere middels de bedrijfscontactfunctionaris. Er wordt gestart met de aanleg van de oostelijke rondweg en de uitgifte van kavels op bedrijventerrein De Kolk.

Mensen met een beperking wil de gemeente gerichter aan werk helpen. Zij wil een voorbeeldfunctie vervullen door stage-/werkplekken aan te bieden en mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen.

De kansen die de ligging aan de Veluwemeerkust biedt zullen de komende jaren beter worden benut, met name op het gebied van bereikbaarheid en kwaliteit. De gemeente blijft actief participeren in het programma ‘Vitale Vakantieparken’. Samen met de ondernemersvereniging wil de gemeente een gratis Wi-Fi-netwerk realiseren in het dorpscentrum van Nunspeet.
 

Bestuurlijke kaders

  • Omgevingsagenda 2015-2020 Regio Noord-Veluwe
  • Integrale Toekomstvisie Nunspeet 2030
  • Economisch programmerings- en ontwikkelingsdocument (regio)
  • Regionaal programma bedrijventerreinen 2011-2020
  • Provinciale omgevingsvisie
  • Nota bestemmingen en beheer van de bossen
  • Notitie bedrijvenloket

 

Wat hebben wij bereikt?

Optimaliseren gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers via bedrijfscontactfunctionaris

Door de contacten van de bedrijfscontactfunctionaris  met de ondernemersverenigingen en de ondernemers te intensiveren,  is de bereikbaarheid laagdrempelig.

Wat hebben wij gedaan in 2018?

Regionaal maximaal inzetten op arbeidsmarktbeleid, mensen met arbeidsbeperking en andere inrichting sociale werkvoorziening

Eind 2017 is de transformatie van de Inclusief Groep bestuurlijk afgerond.  In 2018 is de verdere samenwerking met de Inclusief Groep vorm gegeven voor plaatsing van mensen met een arbeidsbeperking waaronder "beschut werk" en plaatsing met loonkostensubsidies.  Ook wordt de Inclusief Groep benut als arbeidsontwikkelbedrijf gericht op participatie en werk  al dan niet met ondersteuning. Vanuit de factor Werk Apeldoorn wordt breed ingezet op samenwerking op de arbeidsmarkt en op samenwerking in de sub-regio Noord-Veluwe. Via de aanstelling van een "Coördinator inclusieve arbeidsmarkt NoordVeluwe" wordt de laatste samenwerking vormgegeven gericht op aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Hiermee is daadwerkelijk gestart per januari 2019.  

 

Wat hebben wij gedaan in 2018?

Invullen voorbeeldfunctie gemeente Nunspeet als werkgever door aanbieden stage-/werkplekken en in dienst nemen van mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt

Gemeente Nunspeet biedt als werkgever regelmatig stageplaatsen aan voor scholieren/studenten en werkervaringsplaatsen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Bij dat laatste ligt de nadruk ligt op het opdoen van werkervaring, sociale contacten en werkritme om kansen op een baan te vergroten. 

In 2018 hebben zeven stagiairs hun stage bij gemeente Nunspeet doorlopen. Twee mensen hebben  via een werkervaringsplaats werkervaring opgedaan. Bij beiden is deze werkervaringsplaats opgevolgd door een tijdelijke aanstelling. Er zijn op dit moment vijf medewerkers die bij gemeente Nunspeet in dienst zijn en voldoen aan de voorwaarden van de doelgroep banenafspraak.

Wat hebben wij gedaan in 2018?

Gerichte marketing ‘merk’ Nunspeet en stimuleren lokaal gastheerschap lokale VVV in samenhang met regionale promotie

Stichting Nunspeet uit de Kunst verzorgt voor de gemeente Nunspeet het gastheerschap, de promotie en de marketing.  In 2018 heeft de gemeente Nunspeet deze stichting net als in 2017 een subsidiebedrag  beschikbaar gesteld.  De stichting zal voor 1 april 2019 de jaarrekening en een inhoudelijk jaarverslag indienen.

VisitVeluwe verzorgde in 2018 de promotie en marketing van de Veluwe. De gemeente Nunspeet heeft ook in 2018 subsidie aan VisitVeluwe beschikbaar gesteld.     

Wat hebben wij gedaan in 2018?

Ontwikkelen bedrijfslocaties, met name De Kolk en centrale bedrijvenlocatie Elspeet

Het onderzoek naar een geschikte locatie voor plaatsgebonden bedrijvigheid in Elspeet is in 2017 voortgezet. Wat bedrijventerrein De Kolk betreft is de aanleg van de oostelijke rondweg gereed en de aanleg van het bedrijventerrein vrijwel gereed. De uitgifte is gestart en diverse kavels zijn verkocht of gereserveerd.

Wat hebben wij gedaan in 2018?

Breedband in het buitengebied

EQT, voorheen CIF, netbeheerder van glasvezel, gaat in het buitengebied aanleggen.

Wat hebben wij gedaan in 2018?

Behouden schaapskudde met voldoende eigen middelen en toereikende subsidie

De Stichting Schaapskudde Gemeente Nunspeet (SSGN) heeft in 2018 de reguliere instandhoudingssubsidie ontvangen met daarnaast de overeengekomen begrazingsvergoeding.  

Wat hebben wij gedaan in 2018?

Faciliteren ontwikkeling Randmeerkust (Nunspeet aan Zee), met inachtneming belangen agrariërs en natuur

In 2018 is een werkbijeenkomst gehouden met betrokken partijen om de mogelijkheden voor een kwaliteitsimpuls van de surfoever Hoge Bijssel en het gebied er om heen te verkennen. Verdere uitwerking hiervan volgt in 2019, onder meer met Leisurelands.  

Wat hebben wij gedaan in 2018?

Actieve invulling geven aan programma ‘Vitale vakantieparken’

Op 6 april 2017 ondertekenden elf gemeenten het ’Bestuursakkoord Vitale Vakantieparken 2017-2021’ . Eind 2018 is het Stappenplan Vitale Vakantieparken Nunspeet door het college vastgesteld en aan de commissie Maatschappij en Middelen voorgelegd. In 2019 wordt gestart met de uitvoering van het stappenplan. 

Verder heeft het college van burgemeester en wethouders in 2017 de tijdelijke beleidsregel 'Recreatieterrein omzetten in woonbestemming' vastgesteld. De toepassing van deze beleidsregel vindt plaats en wordt nog geëvalueerd.  

Wat hebben wij gedaan in 2018?

Realiseren Wi-Fi-netwerk in dorpscentrum

Van het aanleggen van het Wi-Fi-netwerk in het centrum van Nunspeet is  afgezien na nauw overleg met de OVN vanwege het al aanwezig aanbod van wifi in het centrum door centrumondernemers. Het college heeft besloten om de toegekende EU-subisidie voor wifi in de openbare ruimte in te zetten bij het project De Wiltsangh in afstemming met de sportverenigingen.

Wat hebben wij gedaan in 2018?

Uitvoering geven aan nieuw beleid 2018 - 2021

Wat hebben wij gedaan in 2018?

Beleids- en prestatie indicatoren

Naam indicator Eenheid Jaarrekening 2017 Begroting 2018 Jaarrekening 2018
Functiemenging % 56,40% * *
Vestigingen van bedrijven Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar 140 1.357 140
* Informatie indicator niet bekend.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Begroting 2018 Begrotingswijz. 2018 inc. Begrotingwijz. 2018 str Begr. na wijz. 2018 Werkelijk 2018 Saldo 2018
Lasten
TV8.1 8.1 Economische ontwikkeling 61.100 123.668 0 184.768 241.404 -56.636
TV8.2 8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur 81.100 0 0 81.100 84.683 -3.583
TV8.3 8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen 40.748 0 3.545 44.293 142.678 -98.385
TV8.4.1 8.4.1 Economische promotie BeM 265.969 197.500 8.000 471.469 322.926 148.543
TV8.4.2 8.4.2 Economische promotie Financiën 15.205 6.000 0 21.205 21.535 -330
Totaal Lasten 464.122 327.168 11.545 802.835 813.225 -10.391
Baten
TV8.1 8.1 Economische ontwikkeling 0 -123.668 0 -123.668 -178.935 55.267
TV8.3 8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen -112.145 0 0 -112.145 -175.305 63.160
TV8.4.2 8.4.2 Economische promotie Financiën -1.306.600 0 0 -1.306.600 -1.421.790 115.190
Totaal Baten -1.418.745 -123.668 0 -1.542.413 -1.776.030 233.617

Jaarverslag - Financiële analyse programma 8

Wat willen we bereiken?

Taakvelden programma 8

Taakvelden