Jaarverslag - Programma 6 Veiligheid

Jaarverslag - Beleid programma 6

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Veiligheid is een kerntaak van de overheid. Nunspeet wordt ervaren als een veilige en leefbare gemeente. Dit moet zo blijven en waar mogelijk verbeteren. De verantwoordelijkheid voor een veilige samenleving ligt niet uitsluitend bij de gemeentelijke overheid. Samen met de politie én de inwoners zelf wil de gemeente ook de komende vier jaar werken aan een veilige woon- en leefomgeving. Daarnaast liggen ook steeds meer verantwoordelijkheden bij burgers en instanties in het kader van zelfredzaamheid. Een goede en bereikbare politiezorg is van essentieel belang met daarbij een belangrijke rol voor de wijkagenten. De geregionaliseerde brandweer dient te blijven zorgen voor een goede brandweerzorg. Integrale handhaving blijft hiermee ook in de komende jaren een speerpunt voor ons.

Bestuurlijke kaders

Terug naar navigatie - Bestuurlijke kaders
  • Regionaal beleidsplan rampenbestrijding en crisisbeheersing Noord- en Oost-Gelderland 2017 - 2020
  • Regionaal crisisplan Noord- en Oost-Gelderland
  • Regionaal risicoprofiel VNOG 2017 - 2020
  • Integraal veiligheidsplan 2016-2019
  • Nota integrale handhaving Nunspeet 2015-2018
  • Bestuursconvenant horeca 2015-2018
  • Veiligheidsstrategie 2015-2018 politie Oost-Nederland
  • Meerjarenbeleidsplan 2015-2018 van Politie Oost-Nederland

Wat hebben wij bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben wij bereikt?

Maximaal inzetten op gebiedsdekkend ambulancevervoer (inclusief onderzoek mogelijkheid vaste ambulancepost) met aanrijtijden binnen de landelijke norm

Terug naar navigatie - Maximaal inzetten op gebiedsdekkend ambulancevervoer (inclusief onderzoek mogelijkheid vaste ambulancepost) met aanrijtijden binnen de landelijke norm

De gemeente blijft zich actief inzetten om te voldoen aan de wettelijke aanrijtijden van de ambulance in de gemeente. In 2017 heeft dit geresulteerd in  een VWS-locatie in Nunspeet. Op recreatiepark Waldpark aan de Elspeterweg in Nunspeet heeft men nu de beschikking over een onderkomen van waaruit de ambulance kan ‘uitrukken’.

De post is geen vaste standplaats,  maar een locatie waar een ambulance zogenaamd ‘voorwaardenscheppend’ gestationeerd wordt. Dat gebeurt wanneer bijvoorbeeld vanuit Elburg of Harderwijk een snelle inzet van een ambulance in het verzorgingsgebied van Nunspeet niet mogelijk is.

 

Wat hebben wij gedaan in 2018?

Waar nodig versterken concept Hart Veilig Wonen

Terug naar navigatie - Waar nodig versterken concept Hart Veilig Wonen

In 2018 is het aantal AED's in de gemeente Nunspeet uitgebreid vanuit het beschikbare budget en een schenking van de Stichting Onderwijs Reanimatie en AED Epe-Nunspeet. Hierdoor is de dekking versterkt in alle kernen van de gemeente Nunspeet. Ook heeft er onderhoud plaatsgevonden aan reeds bestaande AED's. Er is aandacht besteed aan extra communicatie m.b.t. het werven van burgerhulpverleners vanuit het concept van Hartveilig Wonen (heet nu: HartslagNu) en er zijn trainingen georganiseerd voor burgerhulpverleners. De dekking is zowel goed wat betreft AED’s als burgerhulpverleners.

Wat hebben wij gedaan in 2018?

Stimuleren actieve rol samenleving op het gebied van veiligheid en vaststellen nieuw Integraal Veiligheidsplan

Terug naar navigatie - Stimuleren actieve rol samenleving op het gebied van veiligheid en vaststellen nieuw Integraal Veiligheidsplan

De gemeente in het politieteam Veluwe Noord hebben eind 2015 een nieuw Integraal Veiligheidsplan 2016-2019 vastgesteld. Het plan zal op een breed veiligheidsterrein bijdragen aan een veilige en leefbare samenleving. Een actieve rol van de samenleving is voor ons een belangrijk uitgangspunt.  In het plan zijn 5 prioriteiten benoemd, te weten leefbaarheid in de wijk, overlast verwarde personen (inclusief jeugd), high impact crimes, maatschappelijke ondermijning en radicalisering. Jaarlijks wordt een Uitvoeringsplan IVP opgesteld.

Wat hebben wij gedaan in 2018?

Specifieke aandacht voor geluidsoverlast bij buitenevenementen (onder meer geluidsniveaus en eindtijden)

Terug naar navigatie - Specifieke aandacht voor geluidsoverlast bij buitenevenementen (onder meer geluidsniveaus en eindtijden)

Er zijn in 2018 diverse geluidmetingen gedaan. Daarnaast is in 2018 gewerkt aan het opstellen van geluidbeleid. Het nieuwe geluidbeleid zal verwerkt worden in het evenementenbeleid. Vaststelling van dit beleid zal naar verwachting half 2019 plaatsvinden.

Wat hebben wij gedaan in 2018?

Adequate aanpak overlast jaarwisselingen op basis van evaluatie en zo nodig bijstelling van beleid

Terug naar navigatie - Adequate aanpak overlast jaarwisselingen op basis van evaluatie en zo nodig bijstelling van beleid

Uitgangspunt is dat de jaarwisseling een feest moet blijven. Negatief gedrag en buitensporige overtredingen van de wet zijn niet gewenst en worden hard aangepakt. Samen met inwoners, buurt- en dorpsverenigingen maakt de gemeente jaarlijks afspraken om de jaarwisseling in orde te laten verlopen.  Het algemene beeld is dat de jaarwisseling rustig is verlopen. De aangerichte schade ( € 1.500,00) is vergelijkbaar met voorgaande jaren. .   

Wat hebben wij gedaan in 2018?

Indien nodig tegengaan van uitholling van de vrijwillige brandweer door regionalisering brandweer

Terug naar navigatie - Indien nodig tegengaan van uitholling van de vrijwillige brandweer door regionalisering brandweer

Bij brand en ongevallen kan de burger rekenen op professionele hulp door ons brandweerkorps. De regionalisering mag geen gevolgen hebben voor het kwaliteitsniveau van onze brandweerzorg en het welbevinden van het korps.  De verdere uitrol van VNOG Risicogericht zal in de komende jaren plaatsvinden.  Jaarlijks wordt aan de hand van het jaarverslag van de VNOG verantwoording afgelegd.

Wat hebben wij gedaan in 2018?

Beleids- en prestatie indicatoren

Terug naar navigatie - Beleids- en prestatie indicatoren
Naam indicator Eenheid Jaarrekening 2017 Begroting 2018 Jaarrekening 2018
Verwijzingen Halt Aantal per 10.000 jongeren 0,25 0,65 *
Winkeldiefstallen Aantal per 1.000 inwoners 0,63 0,09 0,53
Geweldsmisdrijven Aantal per 1.000 inwoners 1,77 1,96 2,25
Diefstallen uit woningen Aantal per 1.000 inwoners 2,18 2,26 1,32
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) Aantal per 1.000 inwoners 2,58 2,80 1,92
* Informatie indicator niet bekend.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie Begroting 2018 Begrotingswijz. 2018 inc. Begrotingwijz. 2018 str Begr. na wijz. 2018 Werkelijk 2018 Saldo 2018
Lasten
TV6.1 6.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.591.886 9.246 0 1.601.132 1.717.155 -116.022
TV6.2.1 6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM 355.410 0 47.000 402.410 387.831 14.579
TV6.2.2 6.2.2 Openbare orde en veiligheid VTH 6.864 0 5.000 11.864 18.670 -6.806
Totaal Lasten 1.954.160 9.246 52.000 2.015.406 2.123.655 -108.249
Baten
TV6.1 6.1 Crisisbeheersing en brandweer -76.840 0 0 -76.840 -1.469 -75.371
TV6.2.1 6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM -5.585 0 0 -5.585 0 -5.585
TV6.2.2 6.2.2 Openbare orde en veiligheid VTH 0 0 0 0 -14 14
Totaal Baten -82.425 0 0 -82.425 -1.483 -80.942

Jaarverslag - Financiële analyse programma 6