Vaststellingsbesluit

Vaststellingsbesluit

Terug naar navigatie - Vaststellingsbesluit

6.2             Vaststellingsbesluit

 

 

De raad van de gemeente Nunspeet;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 mei 2019

 

gelet op artikel 198 van de Gemeentewet;

 

 

b e s l u i t :

 

 

de rekening over 2018 vast te stellen met de volgende bedragen:

 

Totaal baten                        € 69.844.718,--

Totaal lasten                       € 65.315.654,--

Voordelig rekeningsaldo      €   4.529.064,--

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van de raad van de gemeente Nunspeet op 27 juni 2019,

 

 

de griffier,                      de voorzitter,