Jaarverslag - Programma 2 Onderwijs

Jaarverslag - Beleid programma 2

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De gemeente zorgt voor een adequate onderwijshuisvesting, waar nodig gebaseerd op de inhoud van het onderwijs.

Als college treden we verplicht in overleg met het primair onderwijs en voorschoolse instellingen over onderwijsachterstanden. Om achterstanden in het primair onderwijs te bestrijden, voeren we onze wettelijke taken ten aanzien van een dekkend aanbod aan voor- en vroegschoolse educatie uit. Het onderwijsachterstandenbeleid in het voortgezet onderwijs richt zich vooral op het behalen van een startkwalificatie en het voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten. Vanwege de reikwijdte van het voortgezet onderwijs voeren we dit overleg samen met onze samenwerking binnen de SNV in VSV regio 17 (Noord West Veluwe). 

Tot slot is in de Jeugdwet een verplichting opgenomen om gezamenlijk met de verschillende samenwerkingsverbanden passend onderwijs overleg te voeren over onze jeugdplannen, voor zover deze betrekking hebben op de aansluiting met het onderwijs. Alle in deze inleiding genoemde overleggen zijn gericht op onderlinge afstemming en samenwerking.

Bestuurlijke kaders

Terug naar navigatie - Bestuurlijke kaders
 • Verordening onderwijshuisvesting gemeente Nunspeet
 • Strategisch huisvestingsplan "Extra oog voor de toekomst"
 • Onderwijsagenda gemeente Nunspeet
 • Beleidsplan VVE 2018-2021
 • Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Nunspeet
 • Afwegingskader handhaving kinderopvang
 • Verordening leerlingenvervoer gemeente Nunspeet
 • Beleidsregel leerlingenvervoer gemeente Nunspeet
 • Nota Volwasseneneducatie
 • ‘De gemeente als regisseur’; subsidienota gemeente Nunspeet
 • Deelverordening subsidies onderwijs en opvang

Wat hebben wij bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben wij bereikt?

Maximale inzet op voorkomen schooluitval

Terug naar navigatie - Maximale inzet op voorkomen schooluitval

Om de kansen van jongeren op een startkwalificatie te vergroten, is ingezet op het voorkomen van schooluitval. Leerlingen die cognitief geen startkwalificatie kunnen halen, volgen vaak speciaal voortgezet onderwijs. Voor deze groep is verbinding gezocht met de arbeidsmarkt, zodat jongeren doorstromen naar (beschut) werk-/dagbesteding. Daarnaast is ingezet op de terugstroom van werkzoekende jongeren in het onderwijs als dat betere perspectieven biedt.

Wat hebben wij gedaan in 2018?

Inhoudelijke activering Integraal Kindcentra

Terug naar navigatie - Inhoudelijke activering Integraal Kindcentra

We werken aan een rijke pedagogische omgeving waarbinnen kinderen van 2-12 jaar zich optimaal en in een doorgaande lijn kunnen ontwikkelen. De inhoudelijke vormgeving laten we over aan onze partners in het veld die in netwerkverband samenwerken vanuit een gedeelde visie en onder regievoering van het onderwijs. Een Integraal Kindcentrum wordt vanuit de inhoud gevormd en hoeft niet per definitie in één gebouw (een multifunctionele accommodatie) gehuisvest te zijn. Om deze ontwikkeling verder te brengen heeft de gemeenteraad in maart 2017 het Strategisch huisvestingsplan 'Extra oog voor de toekomst! vastgesteld. In dit plan zijn fasegewijs een aantal ontwikkelingen benoemd in de periode 2017-2032. Om de uitvoering van dit plan te borgen, is gewerkt aan een convenant waarin alle partijen zich committeren aan de uitvoering van het huisvestingsplan. In 2017 is een start gemaakt met de uitvoering van de eerste fase. Deze fase omhelst een drietal projecten: ontwikkeling IKC Nunspeet Oost, ontwikkeling onderwijshuisvesting Elspeet en ontwikkeling van het Junior College. Alle projecten bevinden zich in de ontwikkelingsfase. Voor IKC Nunspeet Oost is het traject rondom de locatiekeuze afgerond. De beoogde locatie is een terrein nabij sportpark de Wiltsangh. Op dit moment wordt door de deelnemende partijen gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst. Daarnaast worden de eerste voorbereidingen getroffen voor het bestemmingsplan en de stedenbouwkundige randvoorwaarden. Voor Elspeet wordt gewerkt aan een verbouwplan van de Boaz-Jachin en nieuwbouw voor de Da Costa. Met het Junior College wordt gekeken naar inpassing van nieuwbouw in Veluvine. De verschillende aandachtspunten laten zien dat samenwerking tussen gemeente en onderwijspartners noodzakelijk is.

Wat hebben wij gedaan in 2018?

Inspanning tot behoud openbaar onderwijs in Nunspeet

Terug naar navigatie - Inspanning tot behoud openbaar onderwijs in Nunspeet

Met het oog op het belang van een pluriform onderwijsaanbod heeft de gemeente samen gewerkt met Stichting Proo om de grondwettelijke opdracht om te voorzien in voldoende openbaar onderwijs waar te maken. De inspanning was gericht op de instandhouding van De Schakel als dislocatie op het huidige adres van de school. Daarnaast is per ingang van het schooljaar 2018/2019 Montessorischool De Ontdekking overgenomen door Stichting Proo, wat de positie van het openbaar onderwijs in Nunspeet verstevigd.

Wat hebben wij gedaan in 2018?

Hoger VVE bereik

Terug naar navigatie - Hoger VVE bereik

Door de harmonisatie is er een kinderdagverblijforganisatie toegevoegd als VVE aanbieder. Dit leverde drie extra VVE (peuter)groepen, op naast de reeds aanwezige VVE groepen op de peuterspeelzalen. Hierdoor kon er een hoger bereik VVE gerealiseerd worden.

Wat hebben wij gedaan in 2018?

Volgen van ontwikkelingen in voor- en vroegschoolse educatie

Terug naar navigatie - Volgen van ontwikkelingen in voor- en vroegschoolse educatie

Alle voorschoolse locaties zijn geharmoniseerd en een locatie met voorschoolse educatie geworden. Alle peuters kunnen overal terecht waarbij de kwaliteit verhoogd is door de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang. Tijdens periodieke overleggen tussen de voorschoolse organisaties, het onderwijs, het CJG en de gemeente wordt onder andere gesproken over Rijksontwikkelingen, het bereik, de doorgaande lijn, de kwaliteit en vroegsignalering.

Realisatie Kindcentra Nunspeet Oost binnen afgegeven raadskader

Terug naar navigatie - Realisatie Kindcentra Nunspeet Oost binnen afgegeven raadskader

Realisatie van het Integraal Kindcentrum (IKC) Nunspeet Oost vindt plaats binnen de (financiële) kaders van het Strategisch Huisvestingsplan onderwijs 'Extra oog voor de toekomst!'. Dit plan is in de raadsvergadering van maart 2017 vastgesteld. Ten aanzien van het IKC is de onderzoeksfase afgerond. Er is duidelijkheid gekomen over de beoogde locatie (nabij sportpark de Wiltsangh) en de deelnemers zijn bezig met het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst. Binnen de gemeente wordt gewerkt aan de stedenbouwkundige randvoorwaarden en de voorbereidingen voor het bestemmingsplan.

Wat hebben wij gedaan in 2018?

Inzetten op behoud van breed aanbod voortgezet onderwijs in Nunspeet

Terug naar navigatie - Inzetten op behoud van breed aanbod voortgezet onderwijs in Nunspeet

De gemeente Nunspeet kent in de vorm van Nuborgh Veluvine een onderwijsvoorziening voor voortgezet onderwijs. Op dit moment worden alle vormen van voortgezet onderwijs (VO) (VMBO, HAVO en VWO) wat betreft de eerste fase van het VO in Nunspeet aangeboden. In het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) leggen schoolbesturen hun afspraken vast over het aanbod in de regio RPO-12/023, daarin ligt er geen taak of verantwoordelijkheid van de gemeente Nunspeet.

Wat hebben wij gedaan in 2018?

Investeren in onderwijshuisvesting en- omgeving

Terug naar navigatie - Investeren in onderwijshuisvesting en- omgeving

In maart 2017 heeft de gemeenteraad het strategisch huisvestingsplan 'Extra oog voor de toekomst!' vastgesteld.  In dit plan zijn fasegewijs een aantal ontwikkelingen benoemd in de periode 2017-2032. Om de uitvoering van dit plan te borgen, is gewerkt aan een convenant waarin alle partijen zich committeren aan de uitvoering van het huisvestingsplan. In 2017 is een start gemaakt met de uitvoering van de eerste fase. Deze fase omhelst een drietal projecten: ontwikkeling IKC Nunspeet Oost, ontwikkeling onderwijshuisvesting Elspeet en ontwikkeling van het Junior College. Alle projecten bevinden zich in de ontwikkelingsfase waarbij aandacht is voor de locatie en bestemmingsplan, de samenwerking tussen de deelnemende partijen en het onderwijsconcept. De verschillende aandachtspunten laten zien dat samenwerking tussen gemeente en onderwijspartners noodzakelijk is. Financieel zijn de uitgangspunten van het strategisch huisvestingsplan structureel verwerkt in de meerjarenbegroting.

Beleids- en prestatie indicatoren

Terug naar navigatie - Beleids- en prestatie indicatoren
Naam indicator Eenheid Jaarrekening 2017 Begroting 2018 Jaarrekening 2018
Absoluut verzuim Aantal per 1.000 leerlingen 0 0 0
Relatief verzuim Aantal per 1.000 leerlingen 128 128 17
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs 1,25% 1,25% 1,09%
* Informatie indicator niet bekend.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie Begroting 2018 Begrotingswijz. 2018 inc. Begrotingwijz. 2018 str Begr. na wijz. 2018 Werkelijk 2018 Saldo 2018
Lasten
TV2.1 2.1 Openbaar onderwijs 242.377 0 0 242.377 148.685 93.692
TV2.2 2.2 Onderwijshuisvesting 1.399.654 108.000 0 1.507.654 1.178.793 328.861
TV2.3 2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.322.797 331.434 -278.525 1.375.706 1.252.047 123.659
Totaal Lasten 2.964.828 439.434 -278.525 3.125.737 2.579.526 546.211
Baten
TV2.1 2.1 Openbaar onderwijs -8.420 0 0 -8.420 -17.234 8.814
TV2.2 2.2 Onderwijshuisvesting -19.120 0 0 -19.120 -8.139 -10.981
TV2.3 2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -95.000 0 0 -95.000 -98.615 3.615
Totaal Baten -122.540 0 0 -122.540 -123.988 1.448

Jaarverslag - Financiële analyse programma 2