Jaarrekening - Balans

Balans

ACTIVA 31-12-2018 31-12-2017
(bedragen x € 1.000) (bedragen x € 1.000)
Vaste activa Investeringen met een economisch nut 23.274 22.511
Investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing wordt geheven. 3.919 3.117
Strategische gronden 1.988 822
Investeringen met een maatschappelijk nut 14.232 12.547
Materiële vaste activa 43.413 38.997
Kapitaalverstrekkingen deelnemingen 681 236
Leningen personeelsleden 99 99
Leningen verbonden partijen 215 322
Overige leningen 2.690 1.610
Financiële vaste activa 3.685 2.267
Totaal vaste activa 47.098 41.264
Vlottende activa Bouwgronden in exploitatie 13.764 23.143
Voorraden 13.764 23.143
Vorderingen op openbare lichamen 870 686
Overige vorderingen 595 1.285
Rekening courant met niet financiële instellingen (SVN)
Uitzettingen in 's Rijks schatkist 6.799 2.299
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar 8.264 4.270
Liquide middelen 87 447
De van overheidslichamen te ontvangen voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel 222 284
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen 6.969 7.362
Overlopende activa 7.191 7.646
Totaal vlottende activa 29.306 35.506
TOTAAL ACTIVA 76.404 76.770
PASSIVA 31-12-2018 31-12-2017
(bedragen x € 1.000) (bedragen x € 1.000)
Vaste passiva
Algemene reserve 2.852 4.246
Bestemmingsreserves 39.002 37.486
Bestemmingsreserve Gerealiseerde resultaat 4.529 3.407
Eigen vermogen 46.383 45.139
Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's 2.286 2.464
Voorziening ter egalisering van kosten 200 723
Voorziening voor bijdragen aan toekomstige vervangings- investeringen waarvoor een heffing wordt geheven 0 0
Voorziening voor bestemmings- gebonden middelen van derden 5.345 4.790
Voorzieningen 7.831 7.977
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen 12.492 14.753
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer 12.492 14.753
Totaal vaste passiva
66.706 67.869
Vlottende passiva
Crediteuren 6.204 3.655
Overige schulden 385 365
Kasgeldleningen 0 2.000
Rekening courant met niet financiële instellingen (SVN) -107 77
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar 6.482 6.097
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen 2.286 2.000
Van overheidslichamen vooruit- ontvangen bedragen met een specifiek bestedingsdoel van:
- het Rijk 17 289
- de Provincie
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende jaren komen 913 515
Overlopende passiva 3.216 2.804
Totaal vlottende passiva
9.698 8.901
TOTAAL PASSIVA
76.404 76.770
Gewaarborgde leningen
€ 86.236 € 88.321
0