Jaarverslag - Programma 9 Bestuur en ondersteuning

Jaarverslag - Beleid programma 9

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Nunspeet is en blijft een zelfstandige gemeente. Naast de samenwerking binnen de SNV zal waar nodig en mogelijk actief samenwerking worden gezocht met omliggende gemeenten. Een optimale dienstverlening - ook vanuit het KCC - aan onze inwoners en bedrijven, minder regels en een snelle vergunningverlening. Periodiek zullen onze kernen bezocht worden. Burgers en bedrijven kunnen waar mogelijk zaken met de gemeente digitaal afhandelen. Wat de financiën betreft: een gezond financieel beleid, zo laag mogelijke belastingdruk voor de burgers en bedrijven.

Bestuurlijke kaders

Terug naar navigatie - Bestuurlijke kaders
  • Integrale Toekomst Visie Nunspeet 2030
  • Collegeprogramma 2014-2018
  • Beleidsagenda gemeenteraad
  • Communicatienota
  • Realisatieplan EI-Nunspeet
  • Protocol actieve en passieve informatieplicht
  • Kwaliteitsjaarplan

Wat hebben wij bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben wij bereikt?

Nunspeet blijft een zelfstandige gemeente

Terug naar navigatie - Nunspeet blijft een zelfstandige gemeente

De ambitie is en blijft als gemeente Nunspeet autonoom te blijven. Daar waar door samenwerking de bestuurskracht kan worden vergroot, zal onze bijdrage worden geleverd. Het directe contact naar burgers, ondernemers en instellingen vindt lokaal plaats. Wat betreft de beleidsontwikkeling is intergemeentelijke samenwerking mogelijk onder voorwaarde van beleidsruimte voor onze gemeente. Voor de beleidsuitvoering, de ondersteuning en de bedrijfsvoering kijkt de gemeente eveneens naar intergemeentelijke samenwerking. Voor elke intergemeentelijke samenwerking vindt toetsing plaats op de vier K’s (kwaliteit verbeteren, kwetsbaarheid verminderen, kostenefficiency en klantgerichtheid) en op goede mogelijkheden voor democratische legitimatie (controlerende taak).

Wat hebben wij gedaan in 2018?

Projecten ‘Nieuwe overheid’ en deregulering

Terug naar navigatie - Projecten ‘Nieuwe overheid’ en deregulering

Het project ‘Nieuwe Overheid’ is door de ambtelijke organisatie verder ontwikkeld en afgerond met als oogmerk een optimale dienstverlening aan de burger.

Wat hebben wij gedaan in 2018?

Plan van aanpak kwaliteit van werk ambtelijke organisatie, nakoming afdoeningstermijnen, cultuur etc. (inclusief terugkoppeling aan raad)

Terug naar navigatie - Plan van aanpak kwaliteit van werk ambtelijke organisatie, nakoming afdoeningstermijnen, cultuur etc. (inclusief terugkoppeling aan raad)

Jaarlijks verschijnt een Kwaliteitsjaarplan, waarin ook het voorafgaande jaar wordt verantwoord. Dat plan geeft een beeld van de voor dat jaar te ontwikkelen activiteiten op het terrein van kwaliteitszorg en bevat bovendien een “onderzoekskalender” waarin de verschillende onderzoeken die uitgevoerd worden zijn verzameld. Het Kwaliteitsjaarplan (inclusief resultaten van gehouden onderzoeken) wordt ter kennisname aangeboden aan de commissie Algemeen Bestuur.

Wat hebben wij gedaan in 2018?

Verder ontwikkelen digitale dienstverlening met het oog op wettelijke plicht

Terug naar navigatie - Verder ontwikkelen digitale dienstverlening met het oog op wettelijke plicht

Burgers en bedrijven moeten uiterlijk 2017 alle zaken met de gemeente digitaal kunnen afhandelen. Dit strookt met de visiebrief uit 2013 van minister Plasterk over de digitale overheid 2017.  Het digitale kanaal heeft de voorkeur, maar het gaat persoonlijk waar het moet.Met de nieuwe applicatie voor publiekszaken, worden veel producten en diensten van publiekszaken zaakgericht afgehandeld met het e-loket op de website als startpunt. alle producten en diensten zijn inzichtelijk en voorzien van een ambitieniveau tot digitalisering. In het programma Dienstverlening zal verdergaande professionalisering van het digitale kanaal plaatsvinden.

Wat hebben wij gedaan in 2018?

Start maken met SMARTI meerjarenbegroting

Terug naar navigatie - Start maken met SMARTI meerjarenbegroting

Met ingang van Programmabegroting 2017-2020 zijn diverse wijzigingen op grond van het gewijzigde Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) doorgevoerd. Belangrijkste wijzigingen zijn de invoering van uniforme taakvelden (in plaats van producten) en een uniforme set beleidsindicatoren. Deze wijzigingen hadden ten doel de onderlinge vergelijkbaarheid tussen de gemeenten te vergroten. De toekomst zal moeten uitwijzen of dit doel wordt bereikt. Naar aanleiding van het nieuwe Coalitieakkoord zijn de geformuleerde doelstellingen en maatregelen herzien. Deze doelstellingen en maatregelen zijn geformuleerd in het Collegeprogramma en vormen de basis van de nieuwe begrotingscyclus. Daarnaast is met een werkgroep vanuit de raad onder leiding van de griffie gestart met de herformulering van de (gemeentelijke) indicatoren.

Wat hebben wij gedaan in 2018?

Zo laag mogelijke lastendruk; OZB alleen verhogen voor inflatie en mogelijk voor nieuw beleid

Terug naar navigatie - Zo laag mogelijke lastendruk; OZB alleen verhogen voor inflatie en mogelijk voor nieuw beleid

Bij de behandeling van de belastingverordeningen komen via het lastendrukoverzicht de  gemeentelijke woonlasten (ozb, rioolheffing en afvalstoffenheffing) tot uitdrukking. In 2018 waren de gemiddelde woonlasten in Nunspeet, bestaande uit het bedrag dat een meerpersoonshuishouden in een woning met een gemiddelde waarde betaald aan ozb, rioolheffing en afvalstoffenheffing, in totaal € 590,--. In Gelderland was dat € 723,--. In de Coelo atlas 2018 staat de gemeente Nunspeet in de ranglijst op nummer 16, waarbij nummer 1 de laagste woonlasten heeft.[1]  

Uitvoering geven aan nieuw beleid 2018 - 2021

Terug naar navigatie - Uitvoering geven aan nieuw beleid 2018 - 2021

Wat hebben wij gedaan in 2018?

Beleids- en prestatie indicatoren

Terug naar navigatie - Beleids- en prestatie indicatoren
Naam indicator Eenheid Jaarrekening 2017 Begroting 2018 Jaarrekening 2018
Formatie Fte per 1.000 inwoners 6,76 6,58 6,89
Bezetting Fte per 1.000 inwoners 6,5 6,58 6,5
Apparaatskosten Kosten per inwoner € 259,72 * € 281,50
Externe inhuur Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen 4,6% (*) 0,63% 4,00%
Overhead % van totale lasten 11,74% 12,44% 12,60%
* Informatie indicator niet bekend.
(*) dit percentage is herberekend i.v.m. foutieve berekening in jaarrekening 2017

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie Begroting 2018 Begrotingswijz. 2018 inc. Begrotingwijz. 2018 str Begr. na wijz. 2018 Werkelijk 2018 Saldo 2018
Lasten
TV9.1 9.1 Bestuur 2.395.700 64.500 2.750 2.462.950 2.267.777 195.173
TV9.2 9.2 Burgerzaken 715.494 13.000 8.500 736.994 774.021 -37.027
TV9.3 9.3 Beheer overige gebouwen en gronden 531.624 0 0 531.624 567.126 -35.501
TV9.4.1 9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM 79.994 68.000 0 147.994 155.324 -7.330
TV9.4.2 9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën 56.100 2.250 0 58.350 51.553 6.796
TV9.4.3 9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte 754.673 47.363 0 802.036 736.205 65.831
TV9.4.4 9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie 1.461.823 565.675 96.320 2.123.818 1.856.759 267.059
TV9.4.6 9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO 4.700.632 450.750 32.000 5.183.382 5.346.415 -163.033
TV9.5 9.5 Treasury -36.083 -360.000 0 -396.083 -554.572 158.489
TV9.61 9.61 OZB woningen 234.360 15.000 0 249.360 250.617 -1.257
TV9.62 9.62 OZB niet-woningen 68.400 0 0 68.400 74.763 -6.363
TV9.64 9.64 Belastingen Overig 74.500 0 0 74.500 79.876 -5.376
TV9.7 9.7 Algemene Uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 146.839 -144.034 0 2.805 8.468 -5.663
TV9.8 9.8 Overige baten en lasten 2.272.913 -1.098.373 -59.765 1.114.775 -799 1.115.574
TV9.9 9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 15.000 0 0 15.000 15.000 0
Totaal Lasten 13.471.970 -375.869 79.805 13.175.906 11.628.534 1.547.372
Baten
TV9.1 9.1 Bestuur -418.645 -80.000 0 -498.645 -952.384 453.739
TV9.2 9.2 Burgerzaken -492.290 0 0 -492.290 -497.434 5.144
TV9.3 9.3 Beheer overige gebouwen en gronden -279.215 -2.900 0 -282.115 -332.049 49.934
TV9.4.2 9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën 0 0 0 0 -17.200 17.200
TV9.4.3 9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte -50.110 0 0 -50.110 -11.382 -38.728
TV9.4.4 9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie -12.275 0 0 -12.275 -32.539 20.264
TV9.4.5 9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra -14.610 0 0 -14.610 -94.164 79.554
TV9.4.6 9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO -102.295 -1.072 0 -103.367 -357.145 253.778
TV9.5 9.5 Treasury -523.683 -89.414 0 -613.097 -703.341 90.244
TV9.61 9.61 OZB woningen -2.741.313 0 0 -2.741.313 -2.766.286 24.973
TV9.62 9.62 OZB niet-woningen -1.430.392 0 0 -1.430.392 -1.354.694 -75.698
TV9.64 9.64 Belastingen Overig -1.500.000 0 0 -1.500.000 -1.576.945 76.945
TV9.7 9.7 Algemene Uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds -35.616.693 -735.420 0 -36.352.113 -36.182.065 -170.048
TV9.8 9.8 Overige baten en lasten 0 0 0 0 -9.088 9.088
Totaal Baten -43.181.521 -908.806 0 -44.090.327 -44.886.715 796.388
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -29.709.551 -1.284.675 79.805 -30.914.421 -33.258.182 2.343.760
Onttrekkingen
TV9.10 9.10 Mutaties reserves 1.149.186 7.564.559 50.000 8.763.745 7.981.024 782.722
Stortingen
TV9.10 9.10 Mutaties reserves 1.974.564 2.944.178 0 4.918.742 4.755.221 163.521
Mutaties reserves 825.378 -4.620.381 -50.000 -3.845.003 -3.225.803 -619.200

Jaarverslag - Financiële analyse programma 9

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Taakvelden programma 9

Terug naar navigatie - Taakvelden programma 9

Taakvelden