Jaarverslag - Algemene gegevens

Jaarverslag - Samenstelling bestuur met portefeuilleverdeling

Samenstelling bestuur met portefuilleverdeling

Terug naar navigatie - Samenstelling bestuur met portefuilleverdeling

Burgemeester de heer B. van de Weerd

 • Publiek
 • Openbare orde en veiligheid
 • Bestuur en Juridische zaken
 • Personeel en organisatie
 • Communicatie en Voorlichting
 • Externe betrekkingen
 • Streekarchivariaat
 • Handhaving en Toezicht

          Projecten:

 • Alcoholpreventie/-handhaving

Wethouder de heer G. van den Berg

(Eerste locoburgemeester)

 • Sociaal
 • Participatiewet
 • WMO
 • Jeug en Gezin
 • Volksgezondheid
 • Welzijn
 • Kunst en Cultuur
 • Afvalinzameling

          Programma:

 • Sociaal economische ontwikkelvisie en regionale economie (Samenwerking Noord-Veluwe)

Wethouder de heer L. van der Maas

(Tweede locoburgemeester)

 • Middelen
  • Financiën
  • Huisvesting organisatie
  • Gemeentelijke gebouwen
  • Facilitair
  • ICT
 • Onderwijs
 • Monumenten

          Programma's/Projecten:

 • Onderwijshuisvesting
 • Dienstverlening (digitaal)
 • Bedrijvenstrip Elspeet

Wethouder de heer J. Groothuis

 • Ruimtelijke ordening
 • Bouwen
 • Wonen
 • Milieu
 • Grondbeleid
 • Agrarische Zaken
 • Pachtzaken

          Programma's/Projecten:

 • Woningbouw Molenbeek
 • Bedrijventerrein De Kolk
 • Transformatie Omgevingswet
 • Duurzaamheid

Wethouder mevrouw M.W. Storteboom

 • Openbare ruimte
 • Verkeer en Vervoer
 • Water
 • Beheer en Onderhoud
 • Natuur en Landschap
 • Recreatie en Toerisme
 • Wijken en Kernen

          Programma/Projecten:

 • Stationsomgeving
 • Centrum
 • Vitale vakantieparken

 

Wethouder de heer M. van de Bunte

 • Economie en Werkgelegenheid
 • Sport en Bewegen

           Project:

 • Wiltsangh (incl. zwembad en sporthal)

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Jaarverslag - Kerngegevens

1.2 Kerngegevens

Terug naar navigatie - 1.2 Kerngegevens
Bestuurlijke structuur 31-12-2018 31-12-2018
Raadsleden Wethouders
SGP 7 1,8
Gemeentebelang 6 1,5
ChristenUnie 4 1
CDA 2
VVD 1
PvdA/Groenlinks 1
Rekening Begroting Rekening
2017 (31-12) 2018 (1-1) 2018 (31-12)
Financiële structuur (x € 1.000)
Baten 58.050 55.211 61.803
Lasten -57.662 -56.322 -60.560
Saldo baten minus lasten 388 -1.111 1.243
Dotaties respectievelijk onttrekkingen reserves 3.019 439 3.286
Batig saldo jaarrekening/saldo begroting 3.407 -672 4.529
Balans (x €  1.000)
Materiële vaste activa 38.997 42.026
Financiële vaste activa 2.267 3.348
Vlottende activa 35.506 30.163
Eigen vermogen 41.732 41.562
Saldo jaarrekening 3.407 3.471
Voorzieningen 7.977 8.354
Langlopende schulden 14.753 12.492
Vlottende passiva 8.901 9.658
Sociale structuur
Inwoners 26.892 26.900 27.114
Jongeren (< 20 jaar) 6.773 6.856 6.826
Ouderen (> 64 jaar) 5.246 5.117 5.396
Minderheden 355 330 395
Bijstandsgerechtigden 284 302 254
Huishoudens met een laag inkomen 2.939 2.900 2.973
Aantal leerlingen 4 tot en met 12 jaar: 2.795 2.538 2.591
- openbaar basisonderwijs 28 29 79
- bijzonder basisonderwijs 2.767 2.509 2.512
Leerlingen speciaal (basis)onderwijs 317 440 324
Leerlingen speciaal voortgezet onderwijs 38 130 33
Leerlingen bijzonder voortgezet onderwijs 459 430 442
Fysieke structuur
Oppervlakte land in hectare 17.873 12.873 12.873
Oppervlakte binnenwater in hectare 80 80 80
Woonruimten 12.678 11.855 12.180
Historische woningen in bewoonde oorden 579 579 579
Nb Voor de cijfers sociale en fysieke structuur is gebruik gemaakt van de gegevens van de Algemene uitkering Gemeentefonds