Sitemap

Jaarstukken 2018 van de gemeente Nunspeet Blz. 1
Programma’s Blz. 2
Raadsvoorstel Blz. 3
Raadsvoorstel Blz. 4
Jaarverslag - Algemene gegevens Blz. 5
Jaarverslag - Samenstelling bestuur met portefeuilleverdeling Blz. 6
Samenstelling bestuur met portefuilleverdeling Blz. 7
Jaarverslag - Kerngegevens Blz. 8
1.2 Kerngegevens Blz. 9
Jaarverslag - Programmaverantwoording Blz. 10
Programmaverantwoording Blz. 11
Specificatie programmaverantwoording Blz. 12
Jaarverslag - Programma 1 Sociaal Domein Blz. 13
Jaarverslag - Beleid programma 1 Blz. 14
Inleiding Blz. 15
Bestuurlijke kaders Blz. 16
Wat hebben wij bereikt? Blz. 17
Actieve inzet op re-integratie samen met het bedrijfsleven en de Inclusief Groep Blz. 18
Het afleggen van bedrijfsbezoeken door de jobcoach en bestuurder en het bezoeken van bedrijfsbijeenkomsten Blz. 19
Invulling van het regionaal werkbedrijf “Factor werkt in samenwerking met de Noord-Veluwse Werkkamer Blz. 20
Uitvoering geven aan de samenwerking met de Inclusief Groep en werkgevers voor de Participatiewet Blz. 21
Verdere besluitvorming over regionale samenwerking met de Inclusief Groep /Proson Blz. 22
Beperken instroom bijstand, ook door alternatieve maatregelen (bijvoorbeeld actieve job coaches) Blz. 23
De uitvoering van klantmanagement Blz. 24
Aan verlenen uitkering zoveel mogelijk de voorwaarde verbinden een tegenprestatie naar vermogen te leveren Blz. 25
Extra inzet op stimulering maatschappelijk nuttige activiteiten Blz. 26
Bij inkoop en aanbestedingen zo mogelijk ‘social return’ als contractvoorwaarde opnemen Blz. 27
Voorwaarden stellen dat opdrachtnemers (leerwerk)stages aanbieden en/of mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt en/of jongeren in dienst nemen Blz. 28
Nadrukkelijke aandacht voor fraudebestrijding en handhaving Blz. 29
Adequate reactie op signalen van misbruik Blz. 30
Inzet op het voorkomen van fraude door samenwerking “aan de poort” met de sociaal rechercheur Blz. 31
Nadrukkelijke aandacht voor fraudebestrijding en handhaving Blz. 32
Ontwikkelen van nieuw beleid voor armoedebestrijding met specifieke aandacht voor ouderen en kinderen Blz. 33
Uitvoering geven aan de in 2015 vastgestelde verordening minima in samenhang met de collectieve zorgverzekering inclusief extra pakket Blz. 34
Maximaal benutten wettelijke mogelijkheden categoriale bijstand Blz. 35
Gerealiseerd via de vastgestelde minimaverordening en afgesloten collectieve zorgverzekering Blz. 36
Faciliteren mogelijke realisatie ‘meer-met-minderhuis’ Blz. 37
Verder vormgeven faciliteren mogelijke realisatie ‘meer-met-minderhuis’ Blz. 38
Stimuleren algemene voorzieningen Blz. 39
Het convenant met Omnia en Stimenz wordt uitgevoerd en door integraal te werken worden partijen bij elkaar betrokken Blz. 40
Continueren ingezette beleid samenwerking welzijnsorganisaties Blz. 41
Actief burgerschap Blz. 42
Preventie van kwetsbaarheid Blz. 43
Goede toegang tot maatschappelijke ondersteuning Blz. 44
Beschikbaarheid cliëntondersteuning Blz. 45
Ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers Blz. 46
Kwalitatief goede ondersteuning Blz. 47
Keuzevrijheid Blz. 48
Financieel bijstaan van inwoners die ondersteuning nodig hebben maar dit niet kunnen betalen Blz. 49
Integrale werkwijze 4D breed Blz. 50
Actief inzetten op zorgmijders Blz. 51
Goede toegankelijkheid in het openbare leven Blz. 52
Bieden van beschermd wonen Blz. 53
Voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld Blz. 54
Stimuleren omslag van ‘schulden saneren’ naar ‘schulden voorkomen’ samen met maatschappelijk betrokken partijen; een zelfde aanpak hanteren bij huisuitzettingen Blz. 55
Het convenant met Omnia en Stimenz wordt uitgevoerd en door integraal te werken worden partijen bij elkaar betrokken Blz. 56
Versterken samenwerking Straathoekwerk met organisaties jeugdwelzijnswerk Blz. 57
Uitvoering van een (door)ontwikkeling en versterking van Straathoekwerk Blz. 58
Specifieke aandacht geven aan kwetsbare jonge mensen die de leeftijdgrens hebben bereikt voor jongerenwerk Blz. 59
Werken aan intensieve samenwerking tussen consulenten binnen het sociaal domein Blz. 60
Hernieuwd en eigentijds inrichten jongerenparticipatie Blz. 61
Ondersteuning en ontwikkeling van jongerenparticipatie betrekken bij genoemde doorontwikkeling en versterking van straathoekwerk en jeugdwelzijnswerk in 2018. Blz. 62
Mogelijkheid van persoonsgebonden budget (PGB) (of vergelijkbare systematiek) blijft bestaan Blz. 63
Het PGB instrument in de Wmo verordening en Verordening Jeugdhulp (blijven) waarborgen Blz. 64
Zoveel mogelijk garanderen optimale keuzevrijheid cliënten wat betreft zorg, alsmede (ook identiteitsgebonden) zorgaanbieders betrekken bij aanbestedingstrajecten Blz. 65
Identiteitsgebonden zorgaanbieders kunnen bij de gevraagde kwaliteitseisen in 2018 meedoen bij aanbestedingen voor maatwerkvoorzieningen Wmo en Jeugd Blz. 66
Identiteitsgebonden en kerkelijke hulpverleningsorganisaties behouden plaats in lokale zorgnetwerk Blz. 67
Identiteitsgebonden en kerkelijke hulpverleningsorganisaties nemen in 2018 deel aan overleggen van het lokale zorgnetwerk Blz. 68
Ontwikkelen specifiek beleid met oogmerk meer aandacht voor mantelzorgers en respijtzorg Blz. 69
In het Wmo-beleidsplan 2017-2020 is dit beleid opgenomen en wordt uitgevoerd door de welzijnsinstellingen Blz. 70
Stimuleren zo lang en zelfstandig mogelijk thuis wonen van ouderen (speciale aandacht tegengaan eenzaamheid) Blz. 71
Uitvoering preventieve huisbezoeken door het welzijnswerk Blz. 72
Continueren inzet op regierol gemeente voor voorzieningen ouderen, met betrokkenheid ouderenbonden Blz. 73
Het bestuurlijk overleg met de ouderenbonden wordt in 2018 voortgezet Blz. 74
Continueren ingezette beleid samenwerking welzijnsorganisaties voor ouderen Blz. 75
Vrijwilligersvervoer voor ouderen betaalbaar houden Blz. 76
Ondersteunen wijk- en kernen gericht werken in co-creatie en samenwerking met inwoners, onder andere door Burgerfonds ‘Vitale kernen’ Blz. 77
Middels Burgerfonds lokale initiatieven door burgers stimuleren, zo veel mogelijk in samenwerking met de buurt-/dorpsverenigingen Blz. 78
Prioriteit geven aan in samenhang oppakken van de drie decentralisaties op het gebied van jeugd, zorg en participatie Blz. 79
Vanuit onze regierol dragen wij zorg voor een samenhangende verdere vormgeving van de transities Blz. 80
Uitvoering geven aan nieuw beleid 2018 - 2021 Blz. 81
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 82
Wat heeft het gekost? Blz. 83
Jaarverslag - Financiële analyse programma 1 Blz. 84
Financiële analyse Blz. 85
Taakvelden Programma 1 Blz. 86
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 87
1.2 Wijkteams Blz. 88
1.3 Inkomensregelingen Blz. 89
1.5 Arbeidsparticipatie Blz. 90
1.6.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) BeM Blz. 91
1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening Blz. 92
1.7.1 Maatwerkdienst-verlening 18+ Blz. 93
1.7.2 Maatwerkdienst-verlening 18- Blz. 94
1.81 Geëscaleerde zorg 18+ Blz. 95
1.82 Geëscaleerde zorg 18- Blz. 96
Jaarverslag - Programma 2 Onderwijs Blz. 97
Jaarverslag - Beleid programma 2 Blz. 98
Inleiding Blz. 99
Bestuurlijke kaders Blz. 100
Wat hebben wij bereikt? Blz. 101
Maximale inzet op voorkomen schooluitval Blz. 102
Uitvoering geven aan Beleidsplan Leerlingzaken en Uitvoeringsprogramma VSV  (RMC functie) Blz. 103
Inhoudelijke activering Integraal Kindcentra Blz. 104
We voeren samen met de schoolbesturen een gemeenschappelijke agenda uit. Blz. 105
Inspanning tot behoud openbaar onderwijs in Nunspeet Blz. 106
Afspraken maken over verdeling van verantwoordelijkheden ten aanzien van openbaar onderwijs Blz. 107
Hoger VVE bereik Blz. 108
Via subsidieverstrekking sturen op verbetering van de basiskwaliteit van het aanbod (harmonisatie) en opheffing non-bereik Blz. 109
Volgen van ontwikkelingen in voor- en vroegschoolse educatie Blz. 110
Realisatie Kindcentra Nunspeet Oost binnen afgegeven raadskader Blz. 111
Gemeenteraad vragen kaders vast te stellen en budget beschikbaar te stellen Blz. 112
Inzetten op behoud van breed aanbod voortgezet onderwijs in Nunspeet Blz. 113
OOGO voeren over nieuw RPO Blz. 114
Investeren in onderwijshuisvesting en- omgeving Blz. 115
Uitvoering geven aan nieuw beleid 2018 - 2021 Blz. 116
Onderwijshuisvesting (Extra oog voor de toekomst) Blz. 117
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 118
Wat heeft het gekost? Blz. 119
Jaarverslag - Financiële analyse programma 2 Blz. 120
Doelstellingen Blz. 121
Taakvelden programma 2 Blz. 122
2.1 Openbaar onderwijs Blz. 123
2.2 Onderwijshuisvesting Blz. 124
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Blz. 125
Jaarverslag - Programma 3 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) Blz. 126
Jaarverslag - Beleid programma 3 Blz. 127
Inleiding Blz. 128
Bestuurlijke kaders Blz. 129
Wat hebben wij bereikt? Blz. 130
Uitvoering geven aan nieuw beleid 2018 - 2021 Blz. 131
Invoering omgevingswet Blz. 132
Oversampling WoON Blz. 133
Ad-hoc beleid voorkomen en faciliteren mantelzorg, nevenactiviteiten etc. Blz. 134
Opstellen bestemmingsplan Woongebieden Blz. 135
Opstellen Verfijningsplan Buitengebied Blz. 136
Snel sturen op woningbouwbehoefte Blz. 137
Monitoren CPO Elspeet en Nunspeet Blz. 138
Monitoren CPO Hulshorst Blz. 139
Monitoren Woningbouw op Maat Blz. 140
Uitvoeren nieuwe woonvisie Blz. 141
Uitvoeren planontwikkelingen Molenbeek, Elspeet NoordWest en Weversweg Blz. 142
Verfijningsplan bestemmingsplan Buitengebied Blz. 143
Veilige en prettige woonomgeving creëren Blz. 144
Stimuleren clustering van voorzieningen en activiteiten op en rondom De Brem, De Veluwse Heuvel en Oranjehof/Kulturhus Blz. 145
Positieve insteek verkoop onrendabele stukjes groen aan particuliere aanwonenden Blz. 146
Uitvoeren snippergroenbeleid Blz. 147
Nadrukkelijke aandacht voor ‘gelijke gevallen, gelijk behandelen’ Blz. 148
Indien van toepassing eerst beleid opstellen en dan principeverzoek behandelen Blz. 149
Continuering beleid en handhaving gericht tegen onrechtmatige bewoning recreatiewoningen Blz. 150
100% van alle nieuwe gevallen van onrechtmatige bewoning op recreatieparken oppakken Blz. 151
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 152
Wat heeft het gekost? Blz. 153
Jaarverslag - Financiële analyse programma 3 Blz. 154
Doelstellingen Blz. 155
Taakvelden programma 3 Blz. 156
3.1 Ruimtelijke Ordening Blz. 157
3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Blz. 158
3.3.1 Wonen en Bouwen ROV Blz. 159
3.3.2 Wonen en Bouwen VTH Blz. 160
Jaarverslag - Programma 4 Volksgezondheid en milieu Blz. 161
Jaarverslag - Beleid programma 4 Blz. 162
Inleiding Blz. 163
Bestuurlijke kaders Blz. 164
Wat hebben wij bereikt? Blz. 165
Continueren integraal gezondheidsbeleid met aandacht voor diverse aanpalende beleidsterreinen Blz. 166
Uitvoering geven aan de beleidsnota Samen voor een gezond Noord-Veluwe 2017-2021 Blz. 167
Ondersteunen bewustwording volksgezondheid door voorlichting en educatie, met als uitgangspunt de eigen verantwoordelijkheid van mensen Blz. 168
Regionale preventieve voorlichtingsprojecten voor leefstijlverandering, zoals ‘Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) Blz. 169
Verslavingsbeleid relateren aan regelgeving, handhaving, preventie en educatie en bewustwording Blz. 170
Het project GEDRAG omvat diverse (verslavings)preventielessen voor alle scholen in de gemeente Nunspeet, ter bevordering van de bewustwording van een gezonde leefstijl onder de jeugd Blz. 171
Verkennen mogelijkheden Energieakkoord Blz. 172
Uitbouwen van het digitaal energieloket Blz. 173
Stimuleren en ondersteunen burgerinitiatieven duurzaamheid (duurzaamheidsleningen) Blz. 174
Inspanningen om een collectief van lokale bedrijven en actieve burgers van de grond te krijgen: energieambassadeurs Blz. 175
Inzetten van instrumenten voor duurzaamheid: isolatiesubsidies, ambtelijke ondersteuning Blz. 176
Stimuleren maatregelen tot scheiding afvalwater en hemelwater Blz. 177
Uitvoeren fase 1 hemelwatervisie Blz. 178
Invullen voorbeeldfunctie gemeente in relatie tot duurzaamheid Blz. 179
Plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen Blz. 180
Uitvoering geven aan nieuw beleid 2018 - 2021 Blz. 181
Gedenkkunstwerken begraafplaats Nunspeet West en Elspeet Blz. 182
Nunspeet Natuurlijk Blz. 183
Project asbestsanering Blz. 184
Stimuleringslening Nunspeet 2050 Blz. 185
Vervangen infopanelen ingangen begraafplaatsen Blz. 186
Volksgezondheid algemeen (inclusief JOGG) Blz. 187
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 188
Wat heeft het gekost? Blz. 189
Jaarverslag - Financiële analyse programma 4 Blz. 190
Doelstellingen Blz. 191
Taakvelden programma 4 Blz. 192
4.1 Volksgezondheid Blz. 193
4.2.1 Riolering financiën Blz. 194
4.2.2 Riolering OR Blz. 195
4.2.3 Riolering Infra Blz. 196
4.3.1 Afval Financiën Blz. 197
4.3.2 Afval Openbare Ruimte Blz. 198
4.4.1 Milieubeheer BeM Blz. 199
4.4.2 Milieubeheer ROV Blz. 200
4.4.3 Milieubeheer VTH Blz. 201
4.5 Begraafplaatsen en crematoria Blz. 202
Jaarverslag - Programma 5 Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 203
Jaarverslag - Beleid programma 5 Blz. 204
Inleiding Blz. 205
Bestuurlijke kaders Blz. 206
Wat hebben wij bereikt? Blz. 207
Vervanging openbare verlichting door LED-verlichting Blz. 208
Continueren vervangen verouderde armaturen wijkontsluitingswegen Blz. 209
Realiseren extra laadpunten elektrische auto’s, fietsen en scootmobielen Blz. 210
Faciliteren realisatie laadpunten (door marktpartijen) op basis van Regeling laadpalen elektrisch vervoer Nunspeet 2012. Blz. 211
Realiseren sluitend netwerk wandel-, fiets- en ruiterpaden Blz. 212
Onderzoek naar het bestaande netwerk van wandel-, fiets- en ruiterpaden uitgevoerd Blz. 213
Inzetten op ‘verlevendiging’ Marktplein na afstemming met betrokken partijen Blz. 214
Uitvoeren uitkomsten van een startnotitie over het gebruik van het Marktplein Blz. 215
Realiseren herinrichting De Brink in Elspeet Blz. 216
Opstellen van een voorstel over herinrichtingsplan de Brink, Elspeet Blz. 217
Onderzoeken mogelijkheid faciliteren bewaakte fietsenstalling mogelijk met inzet van mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt Blz. 218
In kaart brengen van de behoeften aan een bewaakte fietsenstalling en invulling hieraan geven Blz. 219
Advies uitbrengen met betrekking tot (financiële) mogelijkheid ondertunneling spoorwegovergang Eperweg in relatie tot aanleg oostelijke rondweg en bedrijventerrein De Kolk Blz. 220
Onderzoeken van en adviseren over mogelijkheden ondertunneling spoorwegovergang Eperweg Blz. 221
Onderzoek verkeersafwikkeling Stationsomgeving in relatie tot financiële haalbaarheid Blz. 222
Continueren aandacht voor verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding Blz. 223
Voortzetten van het huidige beleid: communicatie en educatie over verkeer en gedrag Blz. 224
Geen betaald parkeren Blz. 225
Voortzetten van het huidige beleid betaald parkeren Blz. 226
Evalueren gerealiseerde uitbreiding blauwe zone in dorpscentrum Nunspeet Blz. 227
Evaluatie opheffing blauwe zone Blz. 228
Realiseren oplossingen verkeers- en parkeerproblematiek in Vierhouten Blz. 229
Er zal een openbaar parkeerterrein op de hoek Ganzenakker - Nunspeterweg worden aangelegd Blz. 230
Faciliteren realisatie evenemententerrein via particulier initiatief Blz. 231
Mogelijkheden onderzoeken tot realisatie evenemententerrein Blz. 232
Uitvoering geven aan nieuw beleid 2018 - 2021 Blz. 233
Aanvullend krediet renovatie en herinrichting Oenenburgweg Blz. 234
Beleidsmedewerker infra 0,5 fte Blz. 235
Herinrichting kruising Kienschulpenweg / Jan Topweg Blz. 236
Herinrichting stationsomgeving; planvorming Blz. 237
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 238
Wat heeft het gekost? Blz. 239
Jaarverslag - Financiële analyse programma 5 Blz. 240
Doelstellingen Blz. 241
Taakvelden programma 5 Blz. 242
5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte Blz. 243
5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra Blz. 244
5.2 Parkeren Blz. 245
5.4 Economische havens en waterwegen Blz. 246
5.5 Openbaar Vervoer Blz. 247
Jaarverslag - Programma 6 Veiligheid Blz. 248
Jaarverslag - Beleid programma 6 Blz. 249
Inleiding Blz. 250
Bestuurlijke kaders Blz. 251
Wat hebben wij bereikt? Blz. 252
Maximaal inzetten op gebiedsdekkend ambulancevervoer (inclusief onderzoek mogelijkheid vaste ambulancepost) met aanrijtijden binnen de landelijke norm Blz. 253
Overleg plegen met ambulancedienst over wettelijke aanrijtijden met behoud tijdelijk standplaats Nunspeet en behoud van inzet First Responder Blz. 254
Waar nodig versterken concept Hart Veilig Wonen Blz. 255
Actief werven vrijwilligers en deelnemende AED’en voor concept Hart veilig wonen Blz. 256
Inzetten op zichtbaarheid wijkagenten, onder andere door wijkgerichte inzet (niet: themagericht) Blz. 257
Stimuleren actieve rol samenleving op het gebied van veiligheid en vaststellen nieuw Integraal Veiligheidsplan Blz. 258
Uitvoeringsplan IVP 2018 Blz. 259
Specifieke aandacht voor geluidsoverlast bij buitenevenementen (onder meer geluidsniveaus en eindtijden) Blz. 260
Uitvoeren gerichte geluidmetingen bij daarvoor in aanmerking komende evenementen en de uitkomst hiervan betrekken bij de evaluatie van het evenementenbeleid. Blz. 261
Adequate aanpak overlast jaarwisselingen op basis van evaluatie en zo nodig bijstelling van beleid Blz. 262
Afspraken maken met inwoners, buurt- en dorpsverenigingen om de jaarwisseling ordentelijk te laten verlopen Blz. 263
Indien nodig tegengaan van uitholling van de vrijwillige brandweer door regionalisering brandweer Blz. 264
Deelnemen aan de gebiedsgebondencommissie Veluwe West Blz. 265
Uitvoering geven aan nieuw beleid 2018 - 2021 Blz. 266
Facilitering Boa's Blz. 267
Uitvoering toezicht en handhaving 'Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2017-2021' Blz. 268
Verbouwing Brandweerkazerne Blz. 269
Verhogen ambitieniveau handhaving (1,72 fte) Blz. 270
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 271
Wat heeft het gekost? Blz. 272
Jaarverslag - Financiële analyse programma 6 Blz. 273
Doelstellingen Blz. 274
Taakvelden programma 6 Blz. 275
6.1 Crisisbeheersing en brandweer Blz. 276
6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM Blz. 277
6.2.2 Openbare orde en veiligheid VTH Blz. 278
Jaarverslag - Programma 7 Sport, cultuur en recreatie Blz. 279
Jaarverslag - Beleid programma 7 Blz. 280
Inleiding Blz. 281
Bestuurlijke kaders Blz. 282
Wat hebben wij bereikt? Blz. 283
Participeren en investeren in programma ‘Noord-Veluwe Fietst!’ Blz. 284
Onder voorbehoud van besluitvorming uitwerking geven aan project Noord-Veluwe Fietst! locatie Nunspeet (als onderdeel van Masterplan De Wiltsangh) Blz. 285
Stimuleren sport en beweging op scholen, in kernen en wijken door combinatiefunctionarissen Blz. 286
Uitvoering geven aan (ver)nieuw(d) plan van aanpak Impuls Brede School en buurtsportcoaches Blz. 287
Extra stimuleren sportfaciliteiten voor mensen met een beperking Blz. 288
Afronden onderzoek ondersteuning sporters met een beperking Blz. 289
Nader advisering over aanpassing c.q. implementatie (rijks)beleid Blz. 290
Voorzetting van Pilot Special Heroes 2017-2018 Blz. 291
Uitwerking van nieuwbouw zwembad aan het Wezenland Blz. 292
Opstarten aanbesteding nieuwbouw zwembad Blz. 293
Uitvoering van aanbesteding nieuwbouw zwembad Blz. 294
Uitwerking Masterplan revitalisering van sportpark Wiltsangh Blz. 295
Concretisering van de wenselijke en noodzakelijke voorzieningen Blz. 296
Opstellen van een programma van eisen van de sporthal/turnhal Blz. 297
Opstellen van uitvoeringsplan Blz. 298
Starten van aanbesteding sportcomplex van zwembad, sporthal en turnhal (aangevuld met wenselijke voorzieningen) Blz. 299
Besluitvorming benodigde maatregelen tennisverenigingen Elspeet en Hulshorst en voetbalvereniging Vierhouten Blz. 300
Aanleg van nieuwe hybride speelveld VV Vierhouten Blz. 301
Onderzoek eigen bijdrage leden sportverenigingen Blz. 302
Afbouwen subsidieregeling jeugdleden van sportverenigingen Blz. 303
Ombuigen van vrijvallende financiële middelen Blz. 304
Ontwikkelen beleidsnota Sportaccommodaties in Nunspeet Blz. 305
Opstellen van een beleidsnota Sportaccommodaties in Nunspeet Blz. 306
Faciliteren komst museum in Elspeet, onder meer uit oogpunt van stimuleren burgerinitiatief Blz. 307
Het initiatief ter realisatie van het museum in Elspeet is gereed. De gemeente blijft dit nauwlettend volgen en faciliteert waar mogelijk en passend binnen het beleid Blz. 308
Stimuleren actieve of passieve deelname aan kunst voor alle inwoners Blz. 309
Uitvoering geven aan het beleidsnota Cultuur Blz. 310
Faciliteren beschikbaar stellen leegstaande winkels en bedrijfspanden aan kunstenaars Blz. 311
Afhankelijk van de uitkomsten van gesprekken met ondernemers en overlegorganen overgaan tot concrete acties Blz. 312
Specifieke aandacht voor eigen Nunspeetse historische en culturele kenmerken, zoals onze korpsen en koren en cultuurhistorische identiteit Nunspeetse ruimte Blz. 313
De gemeente biedt diverse mogelijkheden om maatschappelijk initiatief op het gebied van kunst en cultuur te stimuleren en de ambitie van ‘Nunspeet kunstenaarsdorp’ verder uit te dragen Blz. 314
Beschikbaar houden van een gedeelte van de gelden voor muziekonderwijs in Nunspeet, met restrictie dat als gevolg van verzelfstandiging een efficiency- en effectiviteitsslag mogelijk is Blz. 315
Inzet op verbinding met lokale verenigingen Blz. 316
Faciliteren toekomstbestendige bibliotheek die minder kost, waardevol blijft voor de samenleving en extra aandacht heeft voor ouderen en jeugd Blz. 317
De bibliotheek bij de transitie in regionaal verband begeleiden en waar nodig bijsturen Blz. 318
Uitgaan van basisniveau plus openbaar groen, bij toegangswegen, begraafplaatsen en parken Blz. 319
Voortzetten van het huidige kwaliteitsniveau op basis van het beheerplan Blz. 320
Geen afsluiting van zandwegen en -paden en mogelijkheden onderzoeken toegankelijkheid van de natuur te vergroten Blz. 321
Onderzoek van maatregelen voor vergroting van de toegankelijkheid van de natuur uitgevoerd en aanpassingen gerealiseerd Blz. 322
Onderzoeken van mogelijkheden wijken en kernen te betrekken bij onderhoud openbare ruimte Blz. 323
Voorbereiden van onderzoeken (via dorps- en buurtverenigingen) van mogelijkheden zelfwerkzaamheid bij onderhoud openbare ruimte door bewoners Blz. 324
Uitvoering geven aan nieuw beleid 2018 - 2021 Blz. 325
Aanvulling opwaardering voetbalvoorziening Vierhouten Blz. 326
Actualiseren nieuwbouw zwembad - revitalisering sportpark Blz. 327
Herstel rieten dakbedekking Schaapskooi Elspeet Blz. 328
Stimuleren / ontwikkelen paarse heide (4 jaar) Blz. 329
Verbetering marktplein en omliggend centrumgebied Blz. 330
Verhogen jaarlijkse subsidie Vrije Academie voor Beeldende Kunsten Nunspeet Blz. 331
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 332
Wat heeft het gekost? Blz. 333
Jaarverslag - Financiële analyse programma 7 Blz. 334
Doelstellingen Blz. 335
Taakvelden programma 7 Blz. 336
7.1 Sportbeleid en activering Blz. 337
7.2.1 Sportaccommodaties BeM Blz. 338
7.2.2 Sportaccommodaties Openbare Ruimte Blz. 339
7.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Blz. 340
7.4 Musea Blz. 341
7.5.1 Cultureel erfgoed BeM Blz. 342
7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte Blz. 343
7.5.3 Cultureel erfgoed ROV Blz. 344
7.6 Media Blz. 345
7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM Blz. 346
7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte Blz. 347
Jaarverslag - Programma 8 Economische zaken Blz. 348
Jaarverslag - Beleid programma 8 Blz. 349
Inleiding Blz. 350
Bestuurlijke kaders Blz. 351
Wat hebben wij bereikt? Blz. 352
Optimaliseren gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers via bedrijfscontactfunctionaris Blz. 353
Voortzetting activiteiten van de bedrijfscontactfunctionaris Blz. 354
Regionaal maximaal inzetten op arbeidsmarktbeleid, mensen met arbeidsbeperking en andere inrichting sociale werkvoorziening Blz. 355
Het afleggen van bedrijfsbezoeken door de jobcoach en bestuurder en het bezoeken van bedrijfsbijeenkomsten Blz. 356
Invulling van het regionaal werkbedrijf “Factor werkt in samenwerking met de Noord-Veluwse Werkkamer Blz. 357
Uitvoering geven aan de samenwerking met de Inclusief Groep en werkgevers voor de Participatiewet Blz. 358
Verdere besluitvorming over regionale samenwerking met de Inclusief Groep /Proson Blz. 359
Invullen voorbeeldfunctie gemeente Nunspeet als werkgever door aanbieden stage-/werkplekken en in dienst nemen van mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt Blz. 360
Voortzetting inspanningen voor het in dienst nemen van mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt Blz. 361
Voorzetting gemeentelijk beleid voor stages en werkervaringsplaatsen Blz. 362
Gerichte marketing ‘merk’ Nunspeet en stimuleren lokaal gastheerschap lokale VVV in samenhang met regionale promotie Blz. 363
Met VisitVeluwe worden zonodig nieuwe afspraken gemaakt over bovenregionale promotie en marketing Blz. 364
Voortzetting marketingoverleg Blz. 365
Ontwikkelen bedrijfslocaties, met name De Kolk en centrale bedrijvenlocatie Elspeet Blz. 366
Verdere invulling De Kolk met lokale bedrijven en afronding onderzoek naar de centrale bedrijvenlocatie in Elspeet Blz. 367
Breedband in het buitengebied Blz. 368
Op grond van het convenant met CIF afronden van haalbaarheidsonderzoeken aansluiten van alle gemeenten op breedband Blz. 369
Behouden schaapskudde met voldoende eigen middelen en toereikende subsidie Blz. 370
Realisatie nieuwe schaapskooi Blz. 371
Faciliteren ontwikkeling Randmeerkust (Nunspeet aan Zee), met inachtneming belangen agrariërs en natuur Blz. 372
Onderzoek mogelijkheden ontwikkeling en kwaliteitsimpuls Randmeerkust Blz. 373
Actieve invulling geven aan programma ‘Vitale vakantieparken’ Blz. 374
In het verlengde van regionale afspraken en de uitrol op Veluweniveau wordt er een beleidskader opgesteld Blz. 375
Realiseren Wi-Fi-netwerk in dorpscentrum Blz. 376
Realisatie Wi-Fi-netwerk op het marktplein Blz. 377
Uitvoering geven aan nieuw beleid 2018 - 2021 Blz. 378
Extra bijdrage Veluwemarketing Blz. 379
Extra stimulans Stichting Nunspeet uit de kunst Blz. 380
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 381
Wat heeft het gekost? Blz. 382
Jaarverslag - Financiële analyse programma 8 Blz. 383
Doelstellingen Blz. 384
Taakvelden programma 8 Blz. 385
8.1 Economische ontwikkeling Blz. 386
8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur Blz. 387
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen Blz. 388
8.4.1 Economische promotie BeM Blz. 389
8.4.2 Economische promotie Financiën Blz. 390
Jaarverslag - Programma 9 Bestuur en ondersteuning Blz. 391
Jaarverslag - Beleid programma 9 Blz. 392
Inleiding Blz. 393
Bestuurlijke kaders Blz. 394
Wat hebben wij bereikt? Blz. 395
Nunspeet blijft een zelfstandige gemeente Blz. 396
Onderzoeken intergemeentelijke samenwerking vinden plaats in het kader van RNV 3.0 en NEO Blz. 397
Projecten ‘Nieuwe overheid’ en deregulering Blz. 398
Project Nieuwe overheid afgerond. Deregulering conform planning in uitvoering Blz. 399
Plan van aanpak kwaliteit van werk ambtelijke organisatie, nakoming afdoeningstermijnen, cultuur etc. (inclusief terugkoppeling aan raad) Blz. 400
In het kader van de organisatievisie Nunspeet in beweging ‘loopt’ een breed uitwerkingsprogramma. Nadrukkelijk is hierbij aandacht voor de genoemde ambities Blz. 401
Verder ontwikkelen digitale dienstverlening met het oog op wettelijke plicht Blz. 402
Conform de digitale agenda 2020 zijn alle producten digitaal beschikbaar op de website en vindt verdere doorontwikkeling van de digitale dienstverlening plaats. Blz. 403
Start maken met SMARTI meerjarenbegroting Blz. 404
Als gevolg van wijziging BBV overgaan tot invoering van de verplichte basisset van beleidsindicatoren Blz. 405
In samenspraak met (een delegatie van) de raad huidige set indicatoren herzien in relatie tot de verplichte basisset beleidsindicatoren Blz. 406
Zo laag mogelijke lastendruk; OZB alleen verhogen voor inflatie en mogelijk voor nieuw beleid Blz. 407
Uitvoering geven aan nieuw beleid 2018 - 2021 Blz. 408
Aanjager digitale dienstverlening Blz. 409
Aanschaf nieuw klachten en meldingen systeem, vervanger SIM Blz. 410
Akoestiek en aankleding kantoorruimtes Blz. 411
Autocad licenties Blz. 412
Bag 2.0 Blz. 413
Bestuurlijke besluitvorming digitaliseren en koppelen aan CZA Blz. 414
Beveiliging SIM-site Blz. 415
Cubage Blz. 416
Digitalisering analoge dossiers Blz. 417
E-factureren Blz. 418
Electronische paspoortontwaarder Blz. 419
Gemeentebreed privacy impact analyse assesment Blz. 420
Gespreksopname KCC Blz. 421
Glasvezelverbinding met Elburg en Oldebroek Blz. 422
Herinrichten bestuursvleugel (ict) Blz. 423
Herinrichten bestuursvleugel (meubilair) Blz. 424
Herinrichting bestuursvleugel (bouwkundig) Blz. 425
Implementatie digitaal zaken doen via Ondernemersdossier Blz. 426
Implementatie en ondersteuning Ensia-systematiek Blz. 427
Implementatie en ondersteuning zelfevaluatie Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Blz. 428
Implementatie Notubox voor bezwaarschriftencommissie, digitale werkwijze Blz. 429
Innovatie website via monitoringstools Blz. 430
Koppeling civision waarderen 4WOZ Blz. 431
Kwaliteitsonderzoeken Blz. 432
Mobiele divices Blz. 433
Monitoringstool dienstverlening; dashboard dienstverlening NVVB Blz. 434
MS Azure (uitbreiding bestaande licentie om in NEO bv. agenda te kunnen delen) Blz. 435
Ontsluiten GEO-informatie op website en mobile devices Blz. 436
Pen-test Blz. 437
Persoonlijke internetpagina taakspecifieke applicatie sociaal (uitkeringen digitaal) Blz. 438
Secretariële ondersteuning 0,6 fte Blz. 439
Software tbv metingen oppervlaktes BAG-WOZ Blz. 440
Uitbreiding e-herkenning Blz. 441
Uitbreiding Information Security Management System (ISMS) Blz. 442
Uitwijk Blz. 443
Update informatie beveiligingsplan Blz. 444
Vernieuwing persoonlijke internetpagina algemeen website Blz. 445
Vervangen meubilair B&W kamer Blz. 446
Vervangen noodstroomagregraat Blz. 447
Vervanging glasvezelswitches SAN Blz. 448
Vervanging hardware back-upvoorziening Blz. 449
Vervanging ICT hardware (laptops voor flexplekken, schermen flexware) Blz. 450
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 451
Wat heeft het gekost? Blz. 452
Jaarverslag - Financiële analyse programma 9 Blz. 453
Doelstellingen Blz. 454
Taakvelden programma 9 Blz. 455
9.1 Bestuur Blz. 456
9.10 Mutaties reserves Blz. 457
9.2 Burgerzaken Blz. 458
9.3 Beheer overige gebouwen en gronden Blz. 459
9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM Blz. 460
9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën Blz. 461
9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte Blz. 462
9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie Blz. 463
9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra Blz. 464
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO Blz. 465
9.5 Treasury Blz. 466
9.61 OZB woningen Blz. 467
9.62 OZB niet-woningen Blz. 468
9.64 Belastingen Overig Blz. 469
9.7 Algemene Uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds Blz. 470
9.8 Overige baten en lasten Blz. 471
9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Blz. 472
Jaarverslag - Paragrafen Blz. 473
Jaarverslag - Paragraaf Weerstandsvermogen Blz. 474
Inleiding Blz. 475
Weerstandscapaciteit Blz. 476
Weerstandscapaciteit 2018 Blz. 477
Risicomanagement in relatie tot het weerstandsvermogen Blz. 478
Analyse en beoordelen van de risico’s Blz. 479
a. Juridische risico’s Blz. 480
b. Financiële risico’s Blz. 481
c. Personele / organisatorische risico’s Blz. 482
d. Grondexploitatie en strategische aankopen risico’s Blz. 483
e. Milieurisico’s Blz. 484
f. Verbonden partijen Blz. 485
g. Risico’s sociaal domein Blz. 486
h. Reguliere risico’s Blz. 487
Beheersing van risico’s Blz. 488
Financiële vertaling van de risico’s Blz. 489
Beoordeling weerstandsvermogen Blz. 490
Financiële kerngetallen Blz. 491
Toelichting kengetallen Blz. 492
Jaarverslag - Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 493
Algemeen Blz. 494
Waterbeheer Blz. 495
Wegenbeheer Blz. 496
Openbaar groen Blz. 497
Openbare verlichting Blz. 498
Bossen en natuurterreinen Blz. 499
Gebouwen Blz. 500
Jaarverslag - Paragraaf Financiering Blz. 501
Algemeen Blz. 502
Schatkistbankieren Blz. 503
Risicobeheer Blz. 504
Rentebeleid (renterisico's) Blz. 505
Liquiditeitspositie Blz. 506
Leningenportefeuille Blz. 507
Geïnvesteerd vermogen/financieringsstructuur Blz. 508
Omslagrente Blz. 509
Beheer beschikbare liquiditeiten Blz. 510
Jaarverslag - Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 511
Inleiding Blz. 512
Organisatieontwikkelingen Blz. 513
Kwaliteitszorg Blz. 514
Personeel- en organisatiebeleid Blz. 515
Planning & control Blz. 516
Administratieve organisatie en interne controle Blz. 517
Doelmatig- en doeltreffendheidonderzoeken Blz. 518
Informatiebeleid Blz. 519
Subsidies Blz. 520
Jaarverslag - Paragraaf Verbonden partijen Blz. 521
Algemeen Blz. 522
Bank Nederlandse Gemeenten NV Blz. 523
NV Alliander Blz. 524
NV Vitens Blz. 525
Gemeenschappelijke regeling Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe Blz. 526
Regio Noord-Veluwe Blz. 527
Omgevingsdienst Noord-Veluwe Blz. 528
Leisurelands Blz. 529
Coöperatie Gastvrije Randmeren Blz. 530
Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Noord Oost Nederland Blz. 531
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland Blz. 532
NV Inclusief Groep Blz. 533
NV Afvalsturing Friesland Blz. 534
Stichting primair openbaar onderwijs Noord-Veluwe (Proo) Blz. 535
Jaarverslag - Paragraaf Grondbeleid Blz. 536
Inleiding Blz. 537
Beleid in ontwikkeling Blz. 538
Bestaand beleid Blz. 539
Financieel kader Blz. 540
Actualiteit exploitatiegebieden Blz. 541
Jaarverslag - Paragraaf Gemeentelijke heffingen Blz. 542
Algemeen Blz. 543
Uitvoering Wet waardering onroerende zaken Blz. 544
Ad 1. Onroerende-zaakbelastingen Blz. 545
Ad 2. Recreatieve heffingen Blz. 546
Ad 3. Precariobelasting Blz. 547
Ad 4. Afvalstoffenheffing Blz. 548
Ad 5. Rioolheffing Blz. 549
Ad 6. Rechten Blz. 550
Kwijtschelding Blz. 551
Heffingen in Nunspeet: lokale lastendruk Blz. 552
Jaarrekening - Balans Blz. 553
Balans Blz. 554
Jaarrekening - Overzicht baten en lasten in de rekening en begrotingsrechmatigheid Blz. 555
Programmaverantwoording Blz. 556
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 557
Jaarrekening - Waarderingsgrondslagen en resultaatbepaling Blz. 558
Grondslagen voor waardering Blz. 559
Grondslagen voor resultaatbepaling Blz. 560
Jaarrekening - Toelichting op de balans Blz. 561
Activa Blz. 562
Vaste activa Blz. 563
Vlottende activa Blz. 564
Passiva Blz. 565
Vaste passiva Blz. 566
Vlottende passiva Blz. 567
Jaarrekening - Incidentele baten en lasten Blz. 568
Incidentele baten en lasten Blz. 569
Jaarrekening - Publicatie Wet normering topinkomens Blz. 570
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) Blz. 571
Jaarrekening - SiSa verantwoording (single information, single audit) Blz. 572
Verantwoordingsinformatie Blz. 573
Jaarrekening - Overzicht taakvelden Blz. 574
Overzicht taakvelden Blz. 575
Vaststellingsbesluit Blz. 576
Vaststellingsbesluit Blz. 577
Bijlagen Blz. 578
Bijlage 1a - Staat van reserves en voorzieningen Blz. 579
Staat van reserves en voorzieningen Blz. 580
Bijlage 1b - Recapitulatie mutaties reserves en voorzieningen Blz. 581
Recapitulatie mutaties reserves en voorzieningen Blz. 582
Bijlage 2 - Overheveling jaarbudgetten Blz. 583
Overhevelingen 2018 Blz. 584
Bijlage 3 - Begrippenlijst Blz. 585
Begrippenlijst Blz. 586
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap