Meer
Publicatiedatum: 27-06-2019

Inhoud

Sitemap

Jaarstukken 2018 van de gemeente Nunspeet Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Raadsvoorstel Blz. 3  
Raadsvoorstel Blz. 4  
Jaarverslag - Algemene gegevens Blz. 5  
Jaarverslag - Samenstelling bestuur met portefeuilleverdeling Blz. 6  
Samenstelling bestuur met portefuilleverdeling Blz. 7  
Jaarverslag - Kerngegevens Blz. 8  
1.2 Kerngegevens Blz. 9  
Jaarverslag - Programmaverantwoording Blz. 10  
Programmaverantwoording Blz. 11  
Specificatie programmaverantwoording Blz. 12  
Jaarverslag - Programma 1 Sociaal Domein Blz. 13  
Jaarverslag - Beleid programma 1 Blz. 14  
Inleiding Blz. 15  
Bestuurlijke kaders Blz. 16  
Wat hebben wij bereikt? Blz. 17  
Actieve inzet op re-integratie samen met het bedrijfsleven en de Inclusief Groep Blz. 18  
Het afleggen van bedrijfsbezoeken door de jobcoach en bestuurder en het bezoeken van bedrijfsbijeenkomsten Blz. 19  
Invulling van het regionaal werkbedrijf “Factor werkt in samenwerking met de Noord-Veluwse Werkkamer Blz. 20  
Uitvoering geven aan de samenwerking met de Inclusief Groep en werkgevers voor de Participatiewet Blz. 21  
Verdere besluitvorming over regionale samenwerking met de Inclusief Groep /Proson Blz. 22  
Beperken instroom bijstand, ook door alternatieve maatregelen (bijvoorbeeld actieve job coaches) Blz. 23  
De uitvoering van klantmanagement Blz. 24  
Aan verlenen uitkering zoveel mogelijk de voorwaarde verbinden een tegenprestatie naar vermogen te leveren Blz. 25  
Extra inzet op stimulering maatschappelijk nuttige activiteiten Blz. 26  
Bij inkoop en aanbestedingen zo mogelijk ‘social return’ als contractvoorwaarde opnemen Blz. 27  
Voorwaarden stellen dat opdrachtnemers (leerwerk)stages aanbieden en/of mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt en/of jongeren in dienst nemen Blz. 28  
Nadrukkelijke aandacht voor fraudebestrijding en handhaving Blz. 29  
Adequate reactie op signalen van misbruik Blz. 30  
Inzet op het voorkomen van fraude door samenwerking “aan de poort” met de sociaal rechercheur Blz. 31  
Nadrukkelijke aandacht voor fraudebestrijding en handhaving Blz. 32  
Ontwikkelen van nieuw beleid voor armoedebestrijding met specifieke aandacht voor ouderen en kinderen Blz. 33  
Uitvoering geven aan de in 2015 vastgestelde verordening minima in samenhang met de collectieve zorgverzekering inclusief extra pakket Blz. 34  
Maximaal benutten wettelijke mogelijkheden categoriale bijstand Blz. 35  
Gerealiseerd via de vastgestelde minimaverordening en afgesloten collectieve zorgverzekering Blz. 36  
Faciliteren mogelijke realisatie ‘meer-met-minderhuis’ Blz. 37  
Verder vormgeven faciliteren mogelijke realisatie ‘meer-met-minderhuis’ Blz. 38  
Stimuleren algemene voorzieningen Blz. 39  
Het convenant met Omnia en Stimenz wordt uitgevoerd en door integraal te werken worden partijen bij elkaar betrokken Blz. 40  
Continueren ingezette beleid samenwerking welzijnsorganisaties Blz. 41  
Actief burgerschap Blz. 42  
Preventie van kwetsbaarheid Blz. 43  
Goede toegang tot maatschappelijke ondersteuning Blz. 44  
Beschikbaarheid cliëntondersteuning Blz. 45  
Ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers Blz. 46  
Kwalitatief goede ondersteuning Blz. 47  
Keuzevrijheid Blz. 48  
Financieel bijstaan van inwoners die ondersteuning nodig hebben maar dit niet kunnen betalen Blz. 49  
Integrale werkwijze 4D breed Blz. 50  
Actief inzetten op zorgmijders Blz. 51  
Goede toegankelijkheid in het openbare leven Blz. 52  
Bieden van beschermd wonen Blz. 53  
Voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld Blz. 54  
Stimuleren omslag van ‘schulden saneren’ naar ‘schulden voorkomen’ samen met maatschappelijk betrokken partijen; een zelfde aanpak hanteren bij huisuitzettingen Blz. 55  
Het convenant met Omnia en Stimenz wordt uitgevoerd en door integraal te werken worden partijen bij elkaar betrokken Blz. 56  
Versterken samenwerking Straathoekwerk met organisaties jeugdwelzijnswerk Blz. 57  
Uitvoering van een (door)ontwikkeling en versterking van Straathoekwerk Blz. 58  
Specifieke aandacht geven aan kwetsbare jonge mensen die de leeftijdgrens hebben bereikt voor jongerenwerk Blz. 59  
Werken aan intensieve samenwerking tussen consulenten binnen het sociaal domein Blz. 60  
Hernieuwd en eigentijds inrichten jongerenparticipatie Blz. 61  
Ondersteuning en ontwikkeling van jongerenparticipatie betrekken bij genoemde doorontwikkeling en versterking van straathoekwerk en jeugdwelzijnswerk in 2018. Blz. 62  
Mogelijkheid van persoonsgebonden budget (PGB) (of vergelijkbare systematiek) blijft bestaan Blz. 63  
Het PGB instrument in de Wmo verordening en Verordening Jeugdhulp (blijven) waarborgen Blz. 64  
Zoveel mogelijk garanderen optimale keuzevrijheid cliënten wat betreft zorg, alsmede (ook identiteitsgebonden) zorgaanbieders betrekken bij aanbestedingstrajecten Blz. 65  
Identiteitsgebonden zorgaanbieders kunnen bij de gevraagde kwaliteitseisen in 2018 meedoen bij aanbestedingen voor maatwerkvoorzieningen Wmo en Jeugd Blz. 66  
Identiteitsgebonden en kerkelijke hulpverleningsorganisaties behouden plaats in lokale zorgnetwerk Blz. 67  
Identiteitsgebonden en kerkelijke hulpverleningsorganisaties nemen in 2018 deel aan overleggen van het lokale zorgnetwerk Blz. 68  
Ontwikkelen specifiek beleid met oogmerk meer aandacht voor mantelzorgers en respijtzorg Blz. 69  
In het Wmo-beleidsplan 2017-2020 is dit beleid opgenomen en wordt uitgevoerd door de welzijnsinstellingen Blz. 70  
Stimuleren zo lang en zelfstandig mogelijk thuis wonen van ouderen (speciale aandacht tegengaan eenzaamheid) Blz. 71  
Uitvoering preventieve huisbezoeken door het welzijnswerk Blz. 72  
Continueren inzet op regierol gemeente voor voorzieningen ouderen, met betrokkenheid ouderenbonden Blz. 73  
Het bestuurlijk overleg met de ouderenbonden wordt in 2018 voortgezet Blz. 74  
Continueren ingezette beleid samenwerking welzijnsorganisaties voor ouderen Blz. 75  
Vrijwilligersvervoer voor ouderen betaalbaar houden Blz. 76  
Ondersteunen wijk- en kernen gericht werken in co-creatie en samenwerking met inwoners, onder andere door Burgerfonds ‘Vitale kernen’ Blz. 77  
Middels Burgerfonds lokale initiatieven door burgers stimuleren, zo veel mogelijk in samenwerking met de buurt-/dorpsverenigingen Blz. 78  
Prioriteit geven aan in samenhang oppakken van de drie decentralisaties op het gebied van jeugd, zorg en participatie Blz. 79  
Vanuit onze regierol dragen wij zorg voor een samenhangende verdere vormgeving van de transities Blz. 80  
Uitvoering geven aan nieuw beleid 2018 - 2021 Blz. 81  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 82  
Wat heeft het gekost? Blz. 83  
Jaarverslag - Financiële analyse programma 1 Blz. 84  
Financiële analyse Blz. 85  
Taakvelden Programma 1 Blz. 86  
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 87  
1.2 Wijkteams Blz. 88  
1.3 Inkomensregelingen Blz. 89  
1.5 Arbeidsparticipatie Blz. 90  
1.6.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) BeM Blz. 91  
1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening Blz. 92  
1.7.1 Maatwerkdienst-verlening 18+ Blz. 93  
1.7.2 Maatwerkdienst-verlening 18- Blz. 94  
1.81 Geëscaleerde zorg 18+ Blz. 95  
1.82 Geëscaleerde zorg 18- Blz. 96  
Jaarverslag - Programma 2 Onderwijs Blz. 97  
Jaarverslag - Beleid programma 2 Blz. 98  
Inleiding Blz. 99  
Bestuurlijke kaders Blz. 100  
Wat hebben wij bereikt? Blz. 101  
Maximale inzet op voorkomen schooluitval Blz. 102  
Uitvoering geven aan Beleidsplan Leerlingzaken en Uitvoeringsprogramma VSV  (RMC functie) Blz. 103  
Inhoudelijke activering Integraal Kindcentra Blz. 104  
We voeren samen met de schoolbesturen een gemeenschappelijke agenda uit. Blz. 105  
Inspanning tot behoud openbaar onderwijs in Nunspeet Blz. 106  
Afspraken maken over verdeling van verantwoordelijkheden ten aanzien van openbaar onderwijs Blz. 107  
Hoger VVE bereik Blz. 108  
Via subsidieverstrekking sturen op verbetering van de basiskwaliteit van het aanbod (harmonisatie) en opheffing non-bereik Blz. 109  
Volgen van ontwikkelingen in voor- en vroegschoolse educatie Blz. 110  
Realisatie Kindcentra Nunspeet Oost binnen afgegeven raadskader Blz. 111  
Gemeenteraad vragen kaders vast te stellen en budget beschikbaar te stellen Blz. 112  
Inzetten op behoud van breed aanbod voortgezet onderwijs in Nunspeet Blz. 113  
OOGO voeren over nieuw RPO Blz. 114  
Investeren in onderwijshuisvesting en- omgeving Blz. 115  
Uitvoering geven aan nieuw beleid 2018 - 2021 Blz. 116  
Onderwijshuisvesting (Extra oog voor de toekomst) Blz. 117  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 118  
Wat heeft het gekost? Blz. 119  
Jaarverslag - Financiële analyse programma 2 Blz. 120  
Doelstellingen Blz. 121  
Taakvelden programma 2 Blz. 122  
2.1 Openbaar onderwijs Blz. 123  
2.2 Onderwijshuisvesting Blz. 124  
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Blz. 125  
Jaarverslag - Programma 3 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) Blz. 126  
Jaarverslag - Beleid programma 3 Blz. 127  
Inleiding Blz. 128  
Bestuurlijke kaders Blz. 129  
Wat hebben wij bereikt? Blz. 130  
Uitvoering geven aan nieuw beleid 2018 - 2021 Blz. 131  
Invoering omgevingswet Blz. 132  
Oversampling WoON Blz. 133  
Ad-hoc beleid voorkomen en faciliteren mantelzorg, nevenactiviteiten etc. Blz. 134  
Opstellen bestemmingsplan Woongebieden Blz. 135  
Opstellen Verfijningsplan Buitengebied Blz. 136  
Snel sturen op woningbouwbehoefte Blz. 137  
Monitoren CPO Elspeet en Nunspeet Blz. 138  
Monitoren CPO Hulshorst Blz. 139  
Monitoren Woningbouw op Maat Blz. 140  
Uitvoeren nieuwe woonvisie Blz. 141  
Uitvoeren planontwikkelingen Molenbeek, Elspeet NoordWest en Weversweg Blz. 142  
Verfijningsplan bestemmingsplan Buitengebied Blz. 143  
Veilige en prettige woonomgeving creëren Blz. 144  
Stimuleren clustering van voorzieningen en activiteiten op en rondom De Brem, De Veluwse Heuvel en Oranjehof/Kulturhus Blz. 145  
Positieve insteek verkoop onrendabele stukjes groen aan particuliere aanwonenden Blz. 146  
Uitvoeren snippergroenbeleid Blz. 147  
Nadrukkelijke aandacht voor ‘gelijke gevallen, gelijk behandelen’ Blz. 148  
Indien van toepassing eerst beleid opstellen en dan principeverzoek behandelen Blz. 149  
Continuering beleid en handhaving gericht tegen onrechtmatige bewoning recreatiewoningen Blz. 150  
100% van alle nieuwe gevallen van onrechtmatige bewoning op recreatieparken oppakken Blz. 151  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 152  
Wat heeft het gekost? Blz. 153  
Jaarverslag - Financiële analyse programma 3 Blz. 154  
Doelstellingen Blz. 155  
Taakvelden programma 3 Blz. 156  
3.1 Ruimtelijke Ordening Blz. 157  
3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Blz. 158  
3.3.1 Wonen en Bouwen ROV Blz. 159  
3.3.2 Wonen en Bouwen VTH Blz. 160  
Jaarverslag - Programma 4 Volksgezondheid en milieu Blz. 161  
Jaarverslag - Beleid programma 4 Blz. 162  
Inleiding Blz. 163  
Bestuurlijke kaders Blz. 164  
Wat hebben wij bereikt? Blz. 165  
Continueren integraal gezondheidsbeleid met aandacht voor diverse aanpalende beleidsterreinen Blz. 166  
Uitvoering geven aan de beleidsnota Samen voor een gezond Noord-Veluwe 2017-2021 Blz. 167  
Ondersteunen bewustwording volksgezondheid door voorlichting en educatie, met als uitgangspunt de eigen verantwoordelijkheid van mensen Blz. 168  
Regionale preventieve voorlichtingsprojecten voor leefstijlverandering, zoals ‘Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) Blz. 169  
Verslavingsbeleid relateren aan regelgeving, handhaving, preventie en educatie en bewustwording Blz. 170  
Het project GEDRAG omvat diverse (verslavings)preventielessen voor alle scholen in de gemeente Nunspeet, ter bevordering van de bewustwording van een gezonde leefstijl onder de jeugd Blz. 171  
Verkennen mogelijkheden Energieakkoord Blz. 172  
Uitbouwen van het digitaal energieloket Blz. 173  
Stimuleren en ondersteunen burgerinitiatieven duurzaamheid (duurzaamheidsleningen) Blz. 174  
Inspanningen om een collectief van lokale bedrijven en actieve burgers van de grond te krijgen: energieambassadeurs Blz. 175  
Inzetten van instrumenten voor duurzaamheid: isolatiesubsidies, ambtelijke ondersteuning Blz. 176  
Stimuleren maatregelen tot scheiding afvalwater en hemelwater Blz. 177  
Uitvoeren fase 1 hemelwatervisie Blz. 178  
Invullen voorbeeldfunctie gemeente in relatie tot duurzaamheid Blz. 179  
Plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen Blz. 180  
Uitvoering geven aan nieuw beleid 2018 - 2021 Blz. 181  
Gedenkkunstwerken begraafplaats Nunspeet West en Elspeet Blz. 182  
Nunspeet Natuurlijk Blz. 183  
Project asbestsanering Blz. 184  
Stimuleringslening Nunspeet 2050 Blz. 185  
Vervangen infopanelen ingangen begraafplaatsen Blz. 186  
Volksgezondheid algemeen (inclusief JOGG) Blz. 187  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 188  
Wat heeft het gekost? Blz. 189  
Jaarverslag - Financiële analyse programma 4 Blz. 190  
Doelstellingen Blz. 191  
Taakvelden programma 4 Blz. 192  
4.1 Volksgezondheid Blz. 193  
4.2.1 Riolering financiën Blz. 194  
4.2.2 Riolering OR Blz. 195  
4.2.3 Riolering Infra Blz. 196  
4.3.1 Afval Financiën Blz. 197  
4.3.2 Afval Openbare Ruimte Blz. 198  
4.4.1 Milieubeheer BeM Blz. 199  
4.4.2 Milieubeheer ROV Blz. 200  
4.4.3 Milieubeheer VTH Blz. 201  
4.5 Begraafplaatsen en crematoria Blz. 202  
Jaarverslag - Programma 5 Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 203  
Jaarverslag - Beleid programma 5 Blz. 204  
Inleiding Blz. 205  
Bestuurlijke kaders Blz. 206  
Wat hebben wij bereikt? Blz. 207  
Vervanging openbare verlichting door LED-verlichting Blz. 208  
Continueren vervangen verouderde armaturen wijkontsluitingswegen Blz. 209  
Realiseren extra laadpunten elektrische auto’s, fietsen en scootmobielen Blz. 210  
Faciliteren realisatie laadpunten (door marktpartijen) op basis van Regeling laadpalen elektrisch vervoer Nunspeet 2012. Blz. 211  
Realiseren sluitend netwerk wandel-, fiets- en ruiterpaden Blz. 212  
Onderzoek naar het bestaande netwerk van wandel-, fiets- en ruiterpaden uitgevoerd Blz. 213  
Inzetten op ‘verlevendiging’ Marktplein na afstemming met betrokken partijen Blz. 214  
Uitvoeren uitkomsten van een startnotitie over het gebruik van het Marktplein Blz. 215  
Realiseren herinrichting De Brink in Elspeet Blz. 216  
Opstellen van een voorstel over herinrichtingsplan de Brink, Elspeet Blz. 217  
Onderzoeken mogelijkheid faciliteren bewaakte fietsenstalling mogelijk met inzet van mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt Blz. 218  
In kaart brengen van de behoeften aan een bewaakte fietsenstalling en invulling hieraan geven Blz. 219  
Advies uitbrengen met betrekking tot (financiële) mogelijkheid ondertunneling spoorwegovergang Eperweg in relatie tot aanleg oostelijke rondweg en bedrijventerrein De Kolk Blz. 220  
Onderzoeken van en adviseren over mogelijkheden ondertunneling spoorwegovergang Eperweg Blz. 221  
Onderzoek verkeersafwikkeling Stationsomgeving in relatie tot financiële haalbaarheid Blz. 222  
Continueren aandacht voor verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding Blz. 223  
Voortzetten van het huidige beleid: communicatie en educatie over verkeer en gedrag Blz. 224  
Geen betaald parkeren Blz. 225  
Voortzetten van het huidige beleid betaald parkeren Blz. 226  
Evalueren gerealiseerde uitbreiding blauwe zone in dorpscentrum Nunspeet Blz. 227  
Evaluatie opheffing blauwe zone Blz. 228  
Realiseren oplossingen verkeers- en parkeerproblematiek in Vierhouten Blz. 229  
Er zal een openbaar parkeerterrein op de hoek Ganzenakker - Nunspeterweg worden aangelegd Blz. 230  
Faciliteren realisatie evenemententerrein via particulier initiatief Blz. 231  
Mogelijkheden onderzoeken tot realisatie evenemententerrein Blz. 232  
Uitvoering geven aan nieuw beleid 2018 - 2021 Blz. 233  
Aanvullend krediet renovatie en herinrichting Oenenburgweg Blz. 234  
Beleidsmedewerker infra 0,5 fte Blz. 235  
Herinrichting kruising Kienschulpenweg / Jan Topweg Blz. 236  
Herinrichting stationsomgeving; planvorming Blz. 237  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 238  
Wat heeft het gekost? Blz. 239  
Jaarverslag - Financiële analyse programma 5 Blz. 240  
Doelstellingen Blz. 241  
Taakvelden programma 5 Blz. 242  
5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte Blz. 243  
5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra Blz. 244  
5.2 Parkeren Blz. 245  
5.4 Economische havens en waterwegen Blz. 246  
5.5 Openbaar Vervoer Blz. 247  
Jaarverslag - Programma 6 Veiligheid Blz. 248  
Jaarverslag - Beleid programma 6 Blz. 249  
Inleiding Blz. 250  
Bestuurlijke kaders Blz. 251  
Wat hebben wij bereikt? Blz. 252  
Maximaal inzetten op gebiedsdekkend ambulancevervoer (inclusief onderzoek mogelijkheid vaste ambulancepost) met aanrijtijden binnen de landelijke norm Blz. 253  
Overleg plegen met ambulancedienst over wettelijke aanrijtijden met behoud tijdelijk standplaats Nunspeet en behoud van inzet First Responder Blz. 254  
Waar nodig versterken concept Hart Veilig Wonen Blz. 255  
Actief werven vrijwilligers en deelnemende AED’en voor concept Hart veilig wonen Blz. 256  
Inzetten op zichtbaarheid wijkagenten, onder andere door wijkgerichte inzet (niet: themagericht) Blz. 257  
Stimuleren actieve rol samenleving op het gebied van veiligheid en vaststellen nieuw Integraal Veiligheidsplan Blz. 258  
Uitvoeringsplan IVP 2018 Blz. 259  
Specifieke aandacht voor geluidsoverlast bij buitenevenementen (onder meer geluidsniveaus en eindtijden) Blz. 260  
Uitvoeren gerichte geluidmetingen bij daarvoor in aanmerking komende evenementen en de uitkomst hiervan betrekken bij de evaluatie van het evenementenbeleid. Blz. 261  
Adequate aanpak overlast jaarwisselingen op basis van evaluatie en zo nodig bijstelling van beleid Blz. 262  
Afspraken maken met inwoners, buurt- en dorpsverenigingen om de jaarwisseling ordentelijk te laten verlopen Blz. 263  
Indien nodig tegengaan van uitholling van de vrijwillige brandweer door regionalisering brandweer Blz. 264  
Deelnemen aan de gebiedsgebondencommissie Veluwe West Blz. 265  
Uitvoering geven aan nieuw beleid 2018 - 2021 Blz. 266  
Facilitering Boa's Blz. 267  
Uitvoering toezicht en handhaving 'Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2017-2021' Blz. 268  
Verbouwing Brandweerkazerne Blz. 269  
Verhogen ambitieniveau handhaving (1,72 fte) Blz. 270  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 271  
Wat heeft het gekost? Blz. 272  
Jaarverslag - Financiële analyse programma 6 Blz. 273  
Doelstellingen Blz. 274  
Taakvelden programma 6 Blz. 275  
6.1 Crisisbeheersing en brandweer Blz. 276  
6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM Blz. 277  
6.2.2 Openbare orde en veiligheid VTH Blz. 278  
Jaarverslag - Programma 7 Sport, cultuur en recreatie Blz. 279  
Jaarverslag - Beleid programma 7 Blz. 280  
Inleiding Blz. 281  
Bestuurlijke kaders Blz. 282  
Wat hebben wij bereikt? Blz. 283  
Participeren en investeren in programma ‘Noord-Veluwe Fietst!’ Blz. 284  
Onder voorbehoud van besluitvorming uitwerking geven aan project Noord-Veluwe Fietst! locatie Nunspeet (als onderdeel van Masterplan De Wiltsangh) Blz. 285  
Stimuleren sport en beweging op scholen, in kernen en wijken door combinatiefunctionarissen Blz. 286  
Uitvoering geven aan (ver)nieuw(d) plan van aanpak Impuls Brede School en buurtsportcoaches Blz. 287  
Extra stimuleren sportfaciliteiten voor mensen met een beperking Blz. 288  
Afronden onderzoek ondersteuning sporters met een beperking Blz. 289  
Nader advisering over aanpassing c.q. implementatie (rijks)beleid Blz. 290  
Voorzetting van Pilot Special Heroes 2017-2018 Blz. 291  
Uitwerking van nieuwbouw zwembad aan het Wezenland Blz. 292  
Opstarten aanbesteding nieuwbouw zwembad Blz. 293  
Uitvoering van aanbesteding nieuwbouw zwembad Blz. 294  
Uitwerking Masterplan revitalisering van sportpark Wiltsangh Blz. 295  
Concretisering van de wenselijke en noodzakelijke voorzieningen Blz. 296  
Opstellen van een programma van eisen van de sporthal/turnhal Blz. 297  
Opstellen van uitvoeringsplan Blz. 298  
Starten van aanbesteding sportcomplex van zwembad, sporthal en turnhal (aangevuld met wenselijke voorzieningen) Blz. 299  
Besluitvorming benodigde maatregelen tennisverenigingen Elspeet en Hulshorst en voetbalvereniging Vierhouten Blz. 300  
Aanleg van nieuwe hybride speelveld VV Vierhouten Blz. 301  
Onderzoek eigen bijdrage leden sportverenigingen Blz. 302  
Afbouwen subsidieregeling jeugdleden van sportverenigingen Blz. 303  
Ombuigen van vrijvallende financiële middelen Blz. 304  
Ontwikkelen beleidsnota Sportaccommodaties in Nunspeet Blz. 305  
Opstellen van een beleidsnota Sportaccommodaties in Nunspeet Blz. 306  
Faciliteren komst museum in Elspeet, onder meer uit oogpunt van stimuleren burgerinitiatief Blz. 307  
Het initiatief ter realisatie van het museum in Elspeet is gereed. De gemeente blijft dit nauwlettend volgen en faciliteert waar mogelijk en passend binnen het beleid Blz. 308  
Stimuleren actieve of passieve deelname aan kunst voor alle inwoners Blz. 309  
Uitvoering geven aan het beleidsnota Cultuur Blz. 310  
Faciliteren beschikbaar stellen leegstaande winkels en bedrijfspanden aan kunstenaars Blz. 311  
Afhankelijk van de uitkomsten van gesprekken met ondernemers en overlegorganen overgaan tot concrete acties Blz. 312  
Specifieke aandacht voor eigen Nunspeetse historische en culturele kenmerken, zoals onze korpsen en koren en cultuurhistorische identiteit Nunspeetse ruimte Blz. 313  
De gemeente biedt diverse mogelijkheden om maatschappelijk initiatief op het gebied van kunst en cultuur te stimuleren en de ambitie van ‘Nunspeet kunstenaarsdorp’ verder uit te dragen Blz. 314  
Beschikbaar houden van een gedeelte van de gelden voor muziekonderwijs in Nunspeet, met restrictie dat als gevolg van verzelfstandiging een efficiency- en effectiviteitsslag mogelijk is Blz. 315  
Inzet op verbinding met lokale verenigingen Blz. 316  
Faciliteren toekomstbestendige bibliotheek die minder kost, waardevol blijft voor de samenleving en extra aandacht heeft voor ouderen en jeugd Blz. 317  
De bibliotheek bij de transitie in regionaal verband begeleiden en waar nodig bijsturen Blz. 318  
Uitgaan van basisniveau plus openbaar groen, bij toegangswegen, begraafplaatsen en parken Blz. 319  
Voortzetten van het huidige kwaliteitsniveau op basis van het beheerplan Blz. 320  
Geen afsluiting van zandwegen en -paden en mogelijkheden onderzoeken toegankelijkheid van de natuur te vergroten Blz. 321  
Onderzoek van maatregelen voor vergroting van de toegankelijkheid van de natuur uitgevoerd en aanpassingen gerealiseerd Blz. 322  
Onderzoeken van mogelijkheden wijken en kernen te betrekken bij onderhoud openbare ruimte Blz. 323  
Voorbereiden van onderzoeken (via dorps- en buurtverenigingen) van mogelijkheden zelfwerkzaamheid bij onderhoud openbare ruimte door bewoners Blz. 324  
Uitvoering geven aan nieuw beleid 2018 - 2021 Blz. 325  
Aanvulling opwaardering voetbalvoorziening Vierhouten Blz. 326  
Actualiseren nieuwbouw zwembad - revitalisering sportpark Blz. 327  
Herstel rieten dakbedekking Schaapskooi Elspeet Blz. 328  
Stimuleren / ontwikkelen paarse heide (4 jaar) Blz. 329  
Verbetering marktplein en omliggend centrumgebied Blz. 330  
Verhogen jaarlijkse subsidie Vrije Academie voor Beeldende Kunsten Nunspeet Blz. 331  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 332  
Wat heeft het gekost? Blz. 333  
Jaarverslag - Financiële analyse programma 7 Blz. 334  
Doelstellingen Blz. 335  
Taakvelden programma 7 Blz. 336  
7.1 Sportbeleid en activering Blz. 337  
7.2.1 Sportaccommodaties BeM Blz. 338  
7.2.2 Sportaccommodaties Openbare Ruimte Blz. 339  
7.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Blz. 340  
7.4 Musea Blz. 341  
7.5.1 Cultureel erfgoed BeM Blz. 342  
7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte Blz. 343  
7.5.3 Cultureel erfgoed ROV Blz. 344  
7.6 Media Blz. 345  
7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM Blz. 346  
7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte Blz. 347  
Jaarverslag - Programma 8 Economische zaken Blz. 348  
Jaarverslag - Beleid programma 8 Blz. 349  
Inleiding Blz. 350  
Bestuurlijke kaders Blz. 351  
Wat hebben wij bereikt? Blz. 352  
Optimaliseren gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers via bedrijfscontactfunctionaris Blz. 353  
Voortzetting activiteiten van de bedrijfscontactfunctionaris Blz. 354  
Regionaal maximaal inzetten op arbeidsmarktbeleid, mensen met arbeidsbeperking en andere inrichting sociale werkvoorziening Blz. 355  
Het afleggen van bedrijfsbezoeken door de jobcoach en bestuurder en het bezoeken van bedrijfsbijeenkomsten Blz. 356  
Invulling van het regionaal werkbedrijf “Factor werkt in samenwerking met de Noord-Veluwse Werkkamer Blz. 357  
Uitvoering geven aan de samenwerking met de Inclusief Groep en werkgevers voor de Participatiewet Blz. 358  
Verdere besluitvorming over regionale samenwerking met de Inclusief Groep /Proson Blz. 359  
Invullen voorbeeldfunctie gemeente Nunspeet als werkgever door aanbieden stage-/werkplekken en in dienst nemen van mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt Blz. 360  
Voortzetting inspanningen voor het in dienst nemen van mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt Blz. 361  
Voorzetting gemeentelijk beleid voor stages en werkervaringsplaatsen Blz. 362  
Gerichte marketing ‘merk’ Nunspeet en stimuleren lokaal gastheerschap lokale VVV in samenhang met regionale promotie Blz. 363  
Met VisitVeluwe worden zonodig nieuwe afspraken gemaakt over bovenregionale promotie en marketing Blz. 364  
Voortzetting marketingoverleg Blz. 365  
Ontwikkelen bedrijfslocaties, met name De Kolk en centrale bedrijvenlocatie Elspeet Blz. 366  
Verdere invulling De Kolk met lokale bedrijven en afronding onderzoek naar de centrale bedrijvenlocatie in Elspeet Blz. 367  
Breedband in het buitengebied Blz. 368  
Op grond van het convenant met CIF afronden van haalbaarheidsonderzoeken aansluiten van alle gemeenten op breedband Blz. 369  
Behouden schaapskudde met voldoende eigen middelen en toereikende subsidie Blz. 370  
Realisatie nieuwe schaapskooi Blz. 371  
Faciliteren ontwikkeling Randmeerkust (Nunspeet aan Zee), met inachtneming belangen agrariërs en natuur Blz. 372  
Onderzoek mogelijkheden ontwikkeling en kwaliteitsimpuls Randmeerkust Blz. 373  
Actieve invulling geven aan programma ‘Vitale vakantieparken’ Blz. 374  
In het verlengde van regionale afspraken en de uitrol op Veluweniveau wordt er een beleidskader opgesteld Blz. 375  
Realiseren Wi-Fi-netwerk in dorpscentrum Blz. 376  
Realisatie Wi-Fi-netwerk op het marktplein Blz. 377  
Uitvoering geven aan nieuw beleid 2018 - 2021 Blz. 378  
Extra bijdrage Veluwemarketing Blz. 379  
Extra stimulans Stichting Nunspeet uit de kunst Blz. 380  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 381  
Wat heeft het gekost? Blz. 382  
Jaarverslag - Financiële analyse programma 8 Blz. 383  
Doelstellingen Blz. 384  
Taakvelden programma 8 Blz. 385  
8.1 Economische ontwikkeling Blz. 386  
8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur Blz. 387  
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen Blz. 388  
8.4.1 Economische promotie BeM Blz. 389  
8.4.2 Economische promotie Financiën Blz. 390  
Jaarverslag - Programma 9 Bestuur en ondersteuning Blz. 391  
Jaarverslag - Beleid programma 9 Blz. 392  
Inleiding Blz. 393  
Bestuurlijke kaders Blz. 394  
Wat hebben wij bereikt? Blz. 395  
Nunspeet blijft een zelfstandige gemeente Blz. 396  
Onderzoeken intergemeentelijke samenwerking vinden plaats in het kader van RNV 3.0 en NEO Blz. 397  
Projecten ‘Nieuwe overheid’ en deregulering Blz. 398  
Project Nieuwe overheid afgerond. Deregulering conform planning in uitvoering Blz. 399  
Plan van aanpak kwaliteit van werk ambtelijke organisatie, nakoming afdoeningstermijnen, cultuur etc. (inclusief terugkoppeling aan raad) Blz. 400  
In het kader van de organisatievisie Nunspeet in beweging ‘loopt’ een breed uitwerkingsprogramma. Nadrukkelijk is hierbij aandacht voor de genoemde ambities Blz. 401  
Verder ontwikkelen digitale dienstverlening met het oog op wettelijke plicht Blz. 402  
Conform de digitale agenda 2020 zijn alle producten digitaal beschikbaar op de website en vindt verdere doorontwikkeling van de digitale dienstverlening plaats. Blz. 403  
Start maken met SMARTI meerjarenbegroting Blz. 404  
Als gevolg van wijziging BBV overgaan tot invoering van de verplichte basisset van beleidsindicatoren Blz. 405  
In samenspraak met (een delegatie van) de raad huidige set indicatoren herzien in relatie tot de verplichte basisset beleidsindicatoren Blz. 406  
Zo laag mogelijke lastendruk; OZB alleen verhogen voor inflatie en mogelijk voor nieuw beleid Blz. 407  
Uitvoering geven aan nieuw beleid 2018 - 2021 Blz. 408  
Aanjager digitale dienstverlening Blz. 409  
Aanschaf nieuw klachten en meldingen systeem, vervanger SIM Blz. 410  
Akoestiek en aankleding kantoorruimtes Blz. 411  
Autocad licenties Blz. 412  
Bag 2.0 Blz. 413  
Bestuurlijke besluitvorming digitaliseren en koppelen aan CZA Blz. 414  
Beveiliging SIM-site Blz. 415  
Cubage Blz. 416  
Digitalisering analoge dossiers Blz. 417  
E-factureren Blz. 418  
Electronische paspoortontwaarder Blz. 419  
Gemeentebreed privacy impact analyse assesment Blz. 420  
Gespreksopname KCC Blz. 421  
Glasvezelverbinding met Elburg en Oldebroek Blz. 422  
Herinrichten bestuursvleugel (ict) Blz. 423  
Herinrichten bestuursvleugel (meubilair) Blz. 424  
Herinrichting bestuursvleugel (bouwkundig) Blz. 425  
Implementatie digitaal zaken doen via Ondernemersdossier Blz. 426  
Implementatie en ondersteuning Ensia-systematiek Blz. 427  
Implementatie en ondersteuning zelfevaluatie Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Blz. 428  
Implementatie Notubox voor bezwaarschriftencommissie, digitale werkwijze Blz. 429  
Innovatie website via monitoringstools Blz. 430  
Koppeling civision waarderen 4WOZ Blz. 431  
Kwaliteitsonderzoeken Blz. 432  
Mobiele divices Blz. 433  
Monitoringstool dienstverlening; dashboard dienstverlening NVVB Blz. 434  
MS Azure (uitbreiding bestaande licentie om in NEO bv. agenda te kunnen delen) Blz. 435  
Ontsluiten GEO-informatie op website en mobile devices Blz. 436  
Pen-test Blz. 437  
Persoonlijke internetpagina taakspecifieke applicatie sociaal (uitkeringen digitaal) Blz. 438  
Secretariële ondersteuning 0,6 fte Blz. 439  
Software tbv metingen oppervlaktes BAG-WOZ Blz. 440  
Uitbreiding e-herkenning Blz. 441  
Uitbreiding Information Security Management System (ISMS) Blz. 442  
Uitwijk Blz. 443  
Update informatie beveiligingsplan Blz. 444  
Vernieuwing persoonlijke internetpagina algemeen website Blz. 445  
Vervangen meubilair B&W kamer Blz. 446  
Vervangen noodstroomagregraat Blz. 447  
Vervanging glasvezelswitches SAN Blz. 448  
Vervanging hardware back-upvoorziening Blz. 449  
Vervanging ICT hardware (laptops voor flexplekken, schermen flexware) Blz. 450  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 451  
Wat heeft het gekost? Blz. 452  
Jaarverslag - Financiële analyse programma 9 Blz. 453  
Doelstellingen Blz. 454  
Taakvelden programma 9 Blz. 455  
9.1 Bestuur Blz. 456  
9.10 Mutaties reserves Blz. 457  
9.2 Burgerzaken Blz. 458  
9.3 Beheer overige gebouwen en gronden Blz. 459  
9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM Blz. 460  
9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën Blz. 461  
9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte Blz. 462  
9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie Blz. 463  
9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra Blz. 464  
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO Blz. 465  
9.5 Treasury Blz. 466  
9.61 OZB woningen Blz. 467  
9.62 OZB niet-woningen Blz. 468  
9.64 Belastingen Overig Blz. 469  
9.7 Algemene Uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds Blz. 470  
9.8 Overige baten en lasten Blz. 471  
9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Blz. 472  
Jaarverslag - Paragrafen Blz. 473  
Jaarverslag - Paragraaf Weerstandsvermogen Blz. 474  
Inleiding Blz. 475  
Weerstandscapaciteit Blz. 476  
Weerstandscapaciteit 2018 Blz. 477  
Risicomanagement in relatie tot het weerstandsvermogen Blz. 478  
Analyse en beoordelen van de risico’s Blz. 479  
a. Juridische risico’s Blz. 480  
b. Financiële risico’s Blz. 481  
c. Personele / organisatorische risico’s Blz. 482  
d. Grondexploitatie en strategische aankopen risico’s Blz. 483  
e. Milieurisico’s Blz. 484  
f. Verbonden partijen Blz. 485  
g. Risico’s sociaal domein Blz. 486  
h. Reguliere risico’s Blz. 487  
Beheersing van risico’s Blz. 488  
Financiële vertaling van de risico’s Blz. 489  
Beoordeling weerstandsvermogen Blz. 490  
Financiële kerngetallen Blz. 491  
Toelichting kengetallen Blz. 492  
Jaarverslag - Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 493  
Algemeen Blz. 494  
Waterbeheer Blz. 495  
Wegenbeheer Blz. 496  
Openbaar groen Blz. 497  
Openbare verlichting Blz. 498  
Bossen en natuurterreinen Blz. 499  
Gebouwen Blz. 500  
Jaarverslag - Paragraaf Financiering Blz. 501  
Algemeen Blz. 502  
Schatkistbankieren Blz. 503  
Risicobeheer Blz. 504  
Rentebeleid (renterisico's) Blz. 505  
Liquiditeitspositie Blz. 506  
Leningenportefeuille Blz. 507  
Geïnvesteerd vermogen/financieringsstructuur Blz. 508  
Omslagrente Blz. 509  
Beheer beschikbare liquiditeiten Blz. 510  
Jaarverslag - Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 511  
Inleiding Blz. 512  
Organisatieontwikkelingen Blz. 513  
Kwaliteitszorg Blz. 514  
Personeel- en organisatiebeleid Blz. 515  
Planning & control Blz. 516  
Administratieve organisatie en interne controle Blz. 517  
Doelmatig- en doeltreffendheidonderzoeken Blz. 518  
Informatiebeleid Blz. 519  
Subsidies Blz. 520  
Jaarverslag - Paragraaf Verbonden partijen Blz. 521  
Algemeen Blz. 522  
Bank Nederlandse Gemeenten NV Blz. 523  
NV Alliander Blz. 524  
NV Vitens Blz. 525  
Gemeenschappelijke regeling Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe Blz. 526  
Regio Noord-Veluwe Blz. 527  
Omgevingsdienst Noord-Veluwe Blz. 528  
Leisurelands Blz. 529  
Coöperatie Gastvrije Randmeren Blz. 530  
Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Noord Oost Nederland Blz. 531  
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland Blz. 532  
NV Inclusief Groep Blz. 533  
NV Afvalsturing Friesland Blz. 534  
Stichting primair openbaar onderwijs Noord-Veluwe (Proo) Blz. 535  
Jaarverslag - Paragraaf Grondbeleid Blz. 536  
Inleiding Blz. 537  
Beleid in ontwikkeling Blz. 538  
Bestaand beleid Blz. 539  
Financieel kader Blz. 540  
Actualiteit exploitatiegebieden Blz. 541  
Jaarverslag - Paragraaf Gemeentelijke heffingen Blz. 542  
Algemeen Blz. 543  
Uitvoering Wet waardering onroerende zaken Blz. 544  
Ad 1. Onroerende-zaakbelastingen Blz. 545  
Ad 2. Recreatieve heffingen Blz. 546  
Ad 3. Precariobelasting Blz. 547  
Ad 4. Afvalstoffenheffing Blz. 548  
Ad 5. Rioolheffing Blz. 549  
Ad 6. Rechten Blz. 550  
Kwijtschelding Blz. 551  
Heffingen in Nunspeet: lokale lastendruk Blz. 552  
Jaarrekening - Balans Blz. 553  
Balans Blz. 554  
Jaarrekening - Overzicht baten en lasten in de rekening en begrotingsrechmatigheid Blz. 555  
Programmaverantwoording Blz. 556  
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 557  
Jaarrekening - Waarderingsgrondslagen en resultaatbepaling Blz. 558  
Grondslagen voor waardering Blz. 559  
Grondslagen voor resultaatbepaling Blz. 560  
Jaarrekening - Toelichting op de balans Blz. 561  
Activa Blz. 562  
Vaste activa Blz. 563  
Vlottende activa Blz. 564  
Passiva Blz. 565  
Vaste passiva Blz. 566  
Vlottende passiva Blz. 567  
Jaarrekening - Incidentele baten en lasten Blz. 568  
Incidentele baten en lasten Blz. 569  
Jaarrekening - Publicatie Wet normering topinkomens Blz. 570  
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) Blz. 571  
Jaarrekening - SiSa verantwoording (single information, single audit) Blz. 572  
Verantwoordingsinformatie Blz. 573  
Jaarrekening - Overzicht taakvelden Blz. 574  
Overzicht taakvelden Blz. 575  
Vaststellingsbesluit Blz. 576  
Vaststellingsbesluit Blz. 577  
Bijlagen Blz. 578  
Bijlage 1a - Staat van reserves en voorzieningen Blz. 579  
Staat van reserves en voorzieningen Blz. 580  
Bijlage 1b - Recapitulatie mutaties reserves en voorzieningen Blz. 581  
Recapitulatie mutaties reserves en voorzieningen Blz. 582  
Bijlage 2 - Overheveling jaarbudgetten Blz. 583  
Overhevelingen 2018 Blz. 584  
Bijlage 3 - Begrippenlijst Blz. 585  
Begrippenlijst Blz. 586