Sitemap

Jaarstukken 2018 van de gemeente Nunspeet Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Activiteiten Blz. 3  
Zoeken Blz. 4  
Bijlagen Blz. 5  
Sitemap Blz. 6  
Raadsvoorstel Blz. 7  
Raadsvoorstel Blz. 8  
Jaarverslag - Algemene gegevens Blz. 9  
Jaarverslag - Samenstelling bestuur met portefeuilleverdeling Blz. 10  
Samenstelling bestuur met portefuilleverdeling Blz. 11  
Jaarverslag - Kerngegevens Blz. 12  
1.2 Kerngegevens Blz. 13  
Jaarverslag - Programmaverantwoording Blz. 14  
Programmaverantwoording Blz. 15  
Specificatie programmaverantwoording Blz. 16  
Jaarverslag - Programma 1 Sociaal Domein Blz. 17  
Jaarverslag - Beleid programma 1 Blz. 18  
Inleiding Blz. 19  
Bestuurlijke kaders Blz. 20  
Wat hebben wij bereikt? Blz. 21  
Actieve inzet op re-integratie samen met het bedrijfsleven en de Inclusief Groep Blz. 22  
Het afleggen van bedrijfsbezoeken door de jobcoach en bestuurder en het bezoeken van bedrijfsbijeenkomsten Blz. 23  
Invulling van het regionaal werkbedrijf “Factor werkt in samenwerking met de Noord-Veluwse Werkkamer Blz. 24  
Uitvoering geven aan de samenwerking met de Inclusief Groep en werkgevers voor de Participatiewet Blz. 25  
Verdere besluitvorming over regionale samenwerking met de Inclusief Groep /Proson Blz. 26  
Beperken instroom bijstand, ook door alternatieve maatregelen (bijvoorbeeld actieve job coaches) Blz. 27  
De uitvoering van klantmanagement Blz. 28  
Aan verlenen uitkering zoveel mogelijk de voorwaarde verbinden een tegenprestatie naar vermogen te leveren Blz. 29  
Extra inzet op stimulering maatschappelijk nuttige activiteiten Blz. 30  
Bij inkoop en aanbestedingen zo mogelijk ‘social return’ als contractvoorwaarde opnemen Blz. 31  
Voorwaarden stellen dat opdrachtnemers (leerwerk)stages aanbieden en/of mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt en/of jongeren in dienst nemen Blz. 32  
Nadrukkelijke aandacht voor fraudebestrijding en handhaving Blz. 33  
Adequate reactie op signalen van misbruik Blz. 34  
Inzet op het voorkomen van fraude door samenwerking “aan de poort” met de sociaal rechercheur Blz. 35  
Nadrukkelijke aandacht voor fraudebestrijding en handhaving Blz. 36  
Ontwikkelen van nieuw beleid voor armoedebestrijding met specifieke aandacht voor ouderen en kinderen Blz. 37  
Uitvoering geven aan de in 2015 vastgestelde verordening minima in samenhang met de collectieve zorgverzekering inclusief extra pakket Blz. 38  
Maximaal benutten wettelijke mogelijkheden categoriale bijstand Blz. 39  
Gerealiseerd via de vastgestelde minimaverordening en afgesloten collectieve zorgverzekering Blz. 40  
Faciliteren mogelijke realisatie ‘meer-met-minderhuis’ Blz. 41  
Verder vormgeven faciliteren mogelijke realisatie ‘meer-met-minderhuis’ Blz. 42  
Stimuleren algemene voorzieningen Blz. 43  
Het convenant met Omnia en Stimenz wordt uitgevoerd en door integraal te werken worden partijen bij elkaar betrokken Blz. 44  
Continueren ingezette beleid samenwerking welzijnsorganisaties Blz. 45  
Actief burgerschap Blz. 46  
Preventie van kwetsbaarheid Blz. 47  
Goede toegang tot maatschappelijke ondersteuning Blz. 48  
Beschikbaarheid cliëntondersteuning Blz. 49  
Ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers Blz. 50  
Kwalitatief goede ondersteuning Blz. 51  
Keuzevrijheid Blz. 52  
Financieel bijstaan van inwoners die ondersteuning nodig hebben maar dit niet kunnen betalen Blz. 53  
Integrale werkwijze 4D breed Blz. 54  
Actief inzetten op zorgmijders Blz. 55  
Goede toegankelijkheid in het openbare leven Blz. 56  
Bieden van beschermd wonen Blz. 57  
Voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld Blz. 58  
Stimuleren omslag van ‘schulden saneren’ naar ‘schulden voorkomen’ samen met maatschappelijk betrokken partijen; een zelfde aanpak hanteren bij huisuitzettingen Blz. 59  
Het convenant met Omnia en Stimenz wordt uitgevoerd en door integraal te werken worden partijen bij elkaar betrokken Blz. 60  
Versterken samenwerking Straathoekwerk met organisaties jeugdwelzijnswerk Blz. 61  
Uitvoering van een (door)ontwikkeling en versterking van Straathoekwerk Blz. 62  
Specifieke aandacht geven aan kwetsbare jonge mensen die de leeftijdgrens hebben bereikt voor jongerenwerk Blz. 63  
Werken aan intensieve samenwerking tussen consulenten binnen het sociaal domein Blz. 64  
Hernieuwd en eigentijds inrichten jongerenparticipatie Blz. 65  
Ondersteuning en ontwikkeling van jongerenparticipatie betrekken bij genoemde doorontwikkeling en versterking van straathoekwerk en jeugdwelzijnswerk in 2018. Blz. 66  
Mogelijkheid van persoonsgebonden budget (PGB) (of vergelijkbare systematiek) blijft bestaan Blz. 67  
Het PGB instrument in de Wmo verordening en Verordening Jeugdhulp (blijven) waarborgen Blz. 68  
Zoveel mogelijk garanderen optimale keuzevrijheid cliënten wat betreft zorg, alsmede (ook identiteitsgebonden) zorgaanbieders betrekken bij aanbestedingstrajecten Blz. 69  
Identiteitsgebonden zorgaanbieders kunnen bij de gevraagde kwaliteitseisen in 2018 meedoen bij aanbestedingen voor maatwerkvoorzieningen Wmo en Jeugd Blz. 70  
Identiteitsgebonden en kerkelijke hulpverleningsorganisaties behouden plaats in lokale zorgnetwerk Blz. 71  
Identiteitsgebonden en kerkelijke hulpverleningsorganisaties nemen in 2018 deel aan overleggen van het lokale zorgnetwerk Blz. 72  
Ontwikkelen specifiek beleid met oogmerk meer aandacht voor mantelzorgers en respijtzorg Blz. 73  
In het Wmo-beleidsplan 2017-2020 is dit beleid opgenomen en wordt uitgevoerd door de welzijnsinstellingen Blz. 74  
Stimuleren zo lang en zelfstandig mogelijk thuis wonen van ouderen (speciale aandacht tegengaan eenzaamheid) Blz. 75  
Uitvoering preventieve huisbezoeken door het welzijnswerk Blz. 76  
Continueren inzet op regierol gemeente voor voorzieningen ouderen, met betrokkenheid ouderenbonden Blz. 77  
Het bestuurlijk overleg met de ouderenbonden wordt in 2018 voortgezet Blz. 78  
Continueren ingezette beleid samenwerking welzijnsorganisaties voor ouderen Blz. 79  
Vrijwilligersvervoer voor ouderen betaalbaar houden Blz. 80  
Ondersteunen wijk- en kernen gericht werken in co-creatie en samenwerking met inwoners, onder andere door Burgerfonds ‘Vitale kernen’ Blz. 81  
Middels Burgerfonds lokale initiatieven door burgers stimuleren, zo veel mogelijk in samenwerking met de buurt-/dorpsverenigingen Blz. 82  
Prioriteit geven aan in samenhang oppakken van de drie decentralisaties op het gebied van jeugd, zorg en participatie Blz. 83  
Vanuit onze regierol dragen wij zorg voor een samenhangende verdere vormgeving van de transities Blz. 84  
Uitvoering geven aan nieuw beleid 2018 - 2021 Blz. 85  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 86  
Wat heeft het gekost? Blz. 87  
Jaarverslag - Financiële analyse programma 1 Blz. 88  
Financiële analyse Blz. 89  
Taakvelden Programma 1 Blz. 90  
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 91  
1.2 Wijkteams Blz. 92  
1.3 Inkomensregelingen Blz. 93  
1.5 Arbeidsparticipatie Blz. 94  
1.6.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) BeM Blz. 95  
1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening Blz. 96  
1.7.1 Maatwerkdienst-verlening 18+ Blz. 97  
1.7.2 Maatwerkdienst-verlening 18- Blz. 98  
1.81 Geëscaleerde zorg 18+ Blz. 99  
1.82 Geëscaleerde zorg 18- Blz. 100  
Jaarverslag - Programma 2 Onderwijs Blz. 101  
Jaarverslag - Beleid programma 2 Blz. 102  
Inleiding Blz. 103  
Bestuurlijke kaders Blz. 104  
Wat hebben wij bereikt? Blz. 105  
Maximale inzet op voorkomen schooluitval Blz. 106  
Uitvoering geven aan Beleidsplan Leerlingzaken en Uitvoeringsprogramma VSV  (RMC functie) Blz. 107  
Inhoudelijke activering Integraal Kindcentra Blz. 108  
We voeren samen met de schoolbesturen een gemeenschappelijke agenda uit. Blz. 109  
Inspanning tot behoud openbaar onderwijs in Nunspeet Blz. 110  
Afspraken maken over verdeling van verantwoordelijkheden ten aanzien van openbaar onderwijs Blz. 111  
Hoger VVE bereik Blz. 112  
Via subsidieverstrekking sturen op verbetering van de basiskwaliteit van het aanbod (harmonisatie) en opheffing non-bereik Blz. 113  
Volgen van ontwikkelingen in voor- en vroegschoolse educatie Blz. 114  
Realisatie Kindcentra Nunspeet Oost binnen afgegeven raadskader Blz. 115  
Gemeenteraad vragen kaders vast te stellen en budget beschikbaar te stellen Blz. 116  
Inzetten op behoud van breed aanbod voortgezet onderwijs in Nunspeet Blz. 117  
OOGO voeren over nieuw RPO Blz. 118  
Investeren in onderwijshuisvesting en- omgeving Blz. 119  
Uitvoering geven aan nieuw beleid 2018 - 2021 Blz. 120  
Onderwijshuisvesting (Extra oog voor de toekomst) Blz. 121  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 122  
Wat heeft het gekost? Blz. 123  
Jaarverslag - Financiële analyse programma 2 Blz. 124  
Doelstellingen Blz. 125  
Taakvelden programma 2 Blz. 126  
2.1 Openbaar onderwijs Blz. 127  
2.2 Onderwijshuisvesting Blz. 128  
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Blz. 129  
Jaarverslag - Programma 3 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) Blz. 130  
Jaarverslag - Beleid programma 3 Blz. 131  
Inleiding Blz. 132  
Bestuurlijke kaders Blz. 133  
Wat hebben wij bereikt? Blz. 134  
Uitvoering geven aan nieuw beleid 2018 - 2021 Blz. 135  
Invoering omgevingswet Blz. 136  
Oversampling WoON Blz. 137  
Ad-hoc beleid voorkomen en faciliteren mantelzorg, nevenactiviteiten etc. Blz. 138  
Opstellen bestemmingsplan Woongebieden Blz. 139  
Opstellen Verfijningsplan Buitengebied Blz. 140  
Snel sturen op woningbouwbehoefte Blz. 141  
Monitoren CPO Elspeet en Nunspeet Blz. 142  
Monitoren CPO Hulshorst Blz. 143  
Monitoren Woningbouw op Maat Blz. 144  
Uitvoeren nieuwe woonvisie Blz. 145  
Uitvoeren planontwikkelingen Molenbeek, Elspeet NoordWest en Weversweg Blz. 146  
Verfijningsplan bestemmingsplan Buitengebied Blz. 147  
Veilige en prettige woonomgeving creëren Blz. 148  
Stimuleren clustering van voorzieningen en activiteiten op en rondom De Brem, De Veluwse Heuvel en Oranjehof/Kulturhus Blz. 149  
Positieve insteek verkoop onrendabele stukjes groen aan particuliere aanwonenden Blz. 150  
Uitvoeren snippergroenbeleid Blz. 151  
Nadrukkelijke aandacht voor ‘gelijke gevallen, gelijk behandelen’ Blz. 152  
Indien van toepassing eerst beleid opstellen en dan principeverzoek behandelen Blz. 153  
Continuering beleid en handhaving gericht tegen onrechtmatige bewoning recreatiewoningen Blz. 154  
100% van alle nieuwe gevallen van onrechtmatige bewoning op recreatieparken oppakken Blz. 155  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 156  
Wat heeft het gekost? Blz. 157  
Jaarverslag - Financiële analyse programma 3 Blz. 158  
Doelstellingen Blz. 159  
Taakvelden programma 3 Blz. 160  
3.1 Ruimtelijke Ordening Blz. 161  
3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Blz. 162  
3.3.1 Wonen en Bouwen ROV Blz. 163  
3.3.2 Wonen en Bouwen VTH Blz. 164  
Jaarverslag - Programma 4 Volksgezondheid en milieu Blz. 165  
Jaarverslag - Beleid programma 4 Blz. 166  
Inleiding Blz. 167  
Bestuurlijke kaders Blz. 168  
Wat hebben wij bereikt? Blz. 169  
Continueren integraal gezondheidsbeleid met aandacht voor diverse aanpalende beleidsterreinen Blz. 170  
Uitvoering geven aan de beleidsnota Samen voor een gezond Noord-Veluwe 2017-2021 Blz. 171  
Ondersteunen bewustwording volksgezondheid door voorlichting en educatie, met als uitgangspunt de eigen verantwoordelijkheid van mensen Blz. 172  
Regionale preventieve voorlichtingsprojecten voor leefstijlverandering, zoals ‘Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) Blz. 173  
Verslavingsbeleid relateren aan regelgeving, handhaving, preventie en educatie en bewustwording Blz. 174  
Het project GEDRAG omvat diverse (verslavings)preventielessen voor alle scholen in de gemeente Nunspeet, ter bevordering van de bewustwording van een gezonde leefstijl onder de jeugd Blz. 175  
Verkennen mogelijkheden Energieakkoord Blz. 176  
Uitbouwen van het digitaal energieloket Blz. 177  
Stimuleren en ondersteunen burgerinitiatieven duurzaamheid (duurzaamheidsleningen) Blz. 178  
Inspanningen om een collectief van lokale bedrijven en actieve burgers van de grond te krijgen: energieambassadeurs Blz. 179  
Inzetten van instrumenten voor duurzaamheid: isolatiesubsidies, ambtelijke ondersteuning Blz. 180  
Stimuleren maatregelen tot scheiding afvalwater en hemelwater Blz. 181  
Uitvoeren fase 1 hemelwatervisie Blz. 182  
Invullen voorbeeldfunctie gemeente in relatie tot duurzaamheid Blz. 183  
Plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen Blz. 184  
Uitvoering geven aan nieuw beleid 2018 - 2021 Blz. 185  
Gedenkkunstwerken begraafplaats Nunspeet West en Elspeet Blz. 186  
Nunspeet Natuurlijk Blz. 187  
Project asbestsanering Blz. 188  
Stimuleringslening Nunspeet 2050 Blz. 189  
Vervangen infopanelen ingangen begraafplaatsen Blz. 190  
Volksgezondheid algemeen (inclusief JOGG) Blz. 191  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 192  
Wat heeft het gekost? Blz. 193  
Jaarverslag - Financiële analyse programma 4 Blz. 194  
Doelstellingen Blz. 195  
Taakvelden programma 4 Blz. 196  
4.1 Volksgezondheid Blz. 197  
4.2.1 Riolering financiën Blz. 198  
4.2.2 Riolering OR Blz. 199  
4.2.3 Riolering Infra Blz. 200  
4.3.1 Afval Financiën Blz. 201  
4.3.2 Afval Openbare Ruimte Blz. 202  
4.4.1 Milieubeheer BeM Blz. 203  
4.4.2 Milieubeheer ROV Blz. 204  
4.4.3 Milieubeheer VTH Blz. 205  
4.5 Begraafplaatsen en crematoria Blz. 206  
Jaarverslag - Programma 5 Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 207  
Jaarverslag - Beleid programma 5 Blz. 208  
Inleiding Blz. 209  
Bestuurlijke kaders Blz. 210  
Wat hebben wij bereikt? Blz. 211  
Vervanging openbare verlichting door LED-verlichting Blz. 212  
Continueren vervangen verouderde armaturen wijkontsluitingswegen Blz. 213  
Realiseren extra laadpunten elektrische auto’s, fietsen en scootmobielen Blz. 214  
Faciliteren realisatie laadpunten (door marktpartijen) op basis van Regeling laadpalen elektrisch vervoer Nunspeet 2012. Blz. 215  
Realiseren sluitend netwerk wandel-, fiets- en ruiterpaden Blz. 216  
Onderzoek naar het bestaande netwerk van wandel-, fiets- en ruiterpaden uitgevoerd Blz. 217  
Inzetten op ‘verlevendiging’ Marktplein na afstemming met betrokken partijen Blz. 218  
Uitvoeren uitkomsten van een startnotitie over het gebruik van het Marktplein Blz. 219  
Realiseren herinrichting De Brink in Elspeet Blz. 220  
Opstellen van een voorstel over herinrichtingsplan de Brink, Elspeet Blz. 221  
Onderzoeken mogelijkheid faciliteren bewaakte fietsenstalling mogelijk met inzet van mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt Blz. 222  
In kaart brengen van de behoeften aan een bewaakte fietsenstalling en invulling hieraan geven Blz. 223  
Advies uitbrengen met betrekking tot (financiële) mogelijkheid ondertunneling spoorwegovergang Eperweg in relatie tot aanleg oostelijke rondweg en bedrijventerrein De Kolk Blz. 224  
Onderzoeken van en adviseren over mogelijkheden ondertunneling spoorwegovergang Eperweg Blz. 225  
Onderzoek verkeersafwikkeling Stationsomgeving in relatie tot financiële haalbaarheid Blz. 226  
Continueren aandacht voor verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding Blz. 227  
Voortzetten van het huidige beleid: communicatie en educatie over verkeer en gedrag Blz. 228  
Geen betaald parkeren Blz. 229  
Voortzetten van het huidige beleid betaald parkeren Blz. 230  
Evalueren gerealiseerde uitbreiding blauwe zone in dorpscentrum Nunspeet Blz. 231  
Evaluatie opheffing blauwe zone Blz. 232  
Realiseren oplossingen verkeers- en parkeerproblematiek in Vierhouten Blz. 233  
Er zal een openbaar parkeerterrein op de hoek Ganzenakker - Nunspeterweg worden aangelegd Blz. 234  
Faciliteren realisatie evenemententerrein via particulier initiatief Blz. 235  
Mogelijkheden onderzoeken tot realisatie evenemententerrein Blz. 236  
Uitvoering geven aan nieuw beleid 2018 - 2021 Blz. 237  
Aanvullend krediet renovatie en herinrichting Oenenburgweg Blz. 238  
Beleidsmedewerker infra 0,5 fte Blz. 239  
Herinrichting kruising Kienschulpenweg / Jan Topweg Blz. 240  
Herinrichting stationsomgeving; planvorming Blz. 241  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 242  
Wat heeft het gekost? Blz. 243  
Jaarverslag - Financiële analyse programma 5 Blz. 244  
Doelstellingen Blz. 245  
Taakvelden programma 5 Blz. 246  
5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte Blz. 247  
5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra Blz. 248  
5.2 Parkeren Blz. 249  
5.4 Economische havens en waterwegen Blz. 250  
5.5 Openbaar Vervoer Blz. 251  
Jaarverslag - Programma 6 Veiligheid Blz. 252  
Jaarverslag - Beleid programma 6 Blz. 253  
Inleiding Blz. 254  
Bestuurlijke kaders Blz. 255  
Wat hebben wij bereikt? Blz. 256  
Maximaal inzetten op gebiedsdekkend ambulancevervoer (inclusief onderzoek mogelijkheid vaste ambulancepost) met aanrijtijden binnen de landelijke norm Blz. 257  
Overleg plegen met ambulancedienst over wettelijke aanrijtijden met behoud tijdelijk standplaats Nunspeet en behoud van inzet First Responder Blz. 258  
Waar nodig versterken concept Hart Veilig Wonen Blz. 259  
Actief werven vrijwilligers en deelnemende AED’en voor concept Hart veilig wonen Blz. 260  
Inzetten op zichtbaarheid wijkagenten, onder andere door wijkgerichte inzet (niet: themagericht) Blz. 261  
Stimuleren actieve rol samenleving op het gebied van veiligheid en vaststellen nieuw Integraal Veiligheidsplan Blz. 262  
Uitvoeringsplan IVP 2018 Blz. 263  
Specifieke aandacht voor geluidsoverlast bij buitenevenementen (onder meer geluidsniveaus en eindtijden) Blz. 264  
Uitvoeren gerichte geluidmetingen bij daarvoor in aanmerking komende evenementen en de uitkomst hiervan betrekken bij de evaluatie van het evenementenbeleid. Blz. 265  
Adequate aanpak overlast jaarwisselingen op basis van evaluatie en zo nodig bijstelling van beleid Blz. 266  
Afspraken maken met inwoners, buurt- en dorpsverenigingen om de jaarwisseling ordentelijk te laten verlopen Blz. 267  
Indien nodig tegengaan van uitholling van de vrijwillige brandweer door regionalisering brandweer Blz. 268  
Deelnemen aan de gebiedsgebondencommissie Veluwe West Blz. 269  
Uitvoering geven aan nieuw beleid 2018 - 2021 Blz. 270  
Facilitering Boa's Blz. 271  
Uitvoering toezicht en handhaving 'Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2017-2021' Blz. 272  
Verbouwing Brandweerkazerne Blz. 273  
Verhogen ambitieniveau handhaving (1,72 fte) Blz. 274  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 275  
Wat heeft het gekost? Blz. 276  
Jaarverslag - Financiële analyse programma 6 Blz. 277  
Doelstellingen Blz. 278  
Taakvelden programma 6 Blz. 279  
6.1 Crisisbeheersing en brandweer Blz. 280  
6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM Blz. 281  
6.2.2 Openbare orde en veiligheid VTH Blz. 282  
Jaarverslag - Programma 7 Sport, cultuur en recreatie Blz. 283  
Jaarverslag - Beleid programma 7 Blz. 284  
Inleiding Blz. 285  
Bestuurlijke kaders Blz. 286  
Wat hebben wij bereikt? Blz. 287  
Participeren en investeren in programma ‘Noord-Veluwe Fietst!’ Blz. 288  
Onder voorbehoud van besluitvorming uitwerking geven aan project Noord-Veluwe Fietst! locatie Nunspeet (als onderdeel van Masterplan De Wiltsangh) Blz. 289  
Stimuleren sport en beweging op scholen, in kernen en wijken door combinatiefunctionarissen Blz. 290  
Uitvoering geven aan (ver)nieuw(d) plan van aanpak Impuls Brede School en buurtsportcoaches Blz. 291  
Extra stimuleren sportfaciliteiten voor mensen met een beperking Blz. 292  
Afronden onderzoek ondersteuning sporters met een beperking Blz. 293  
Nader advisering over aanpassing c.q. implementatie (rijks)beleid Blz. 294  
Voorzetting van Pilot Special Heroes 2017-2018 Blz. 295  
Uitwerking van nieuwbouw zwembad aan het Wezenland Blz. 296  
Opstarten aanbesteding nieuwbouw zwembad Blz. 297  
Uitvoering van aanbesteding nieuwbouw zwembad Blz. 298  
Uitwerking Masterplan revitalisering van sportpark Wiltsangh Blz. 299  
Concretisering van de wenselijke en noodzakelijke voorzieningen Blz. 300  
Opstellen van een programma van eisen van de sporthal/turnhal Blz. 301  
Opstellen van uitvoeringsplan Blz. 302  
Starten van aanbesteding sportcomplex van zwembad, sporthal en turnhal (aangevuld met wenselijke voorzieningen) Blz. 303  
Besluitvorming benodigde maatregelen tennisverenigingen Elspeet en Hulshorst en voetbalvereniging Vierhouten Blz. 304  
Aanleg van nieuwe hybride speelveld VV Vierhouten Blz. 305  
Onderzoek eigen bijdrage leden sportverenigingen Blz. 306  
Afbouwen subsidieregeling jeugdleden van sportverenigingen Blz. 307  
Ombuigen van vrijvallende financiële middelen Blz. 308  
Ontwikkelen beleidsnota Sportaccommodaties in Nunspeet Blz. 309  
Opstellen van een beleidsnota Sportaccommodaties in Nunspeet Blz. 310  
Faciliteren komst museum in Elspeet, onder meer uit oogpunt van stimuleren burgerinitiatief Blz. 311  
Het initiatief ter realisatie van het museum in Elspeet is gereed. De gemeente blijft dit nauwlettend volgen en faciliteert waar mogelijk en passend binnen het beleid Blz. 312  
Stimuleren actieve of passieve deelname aan kunst voor alle inwoners Blz. 313  
Uitvoering geven aan het beleidsnota Cultuur Blz. 314  
Faciliteren beschikbaar stellen leegstaande winkels en bedrijfspanden aan kunstenaars Blz. 315  
Afhankelijk van de uitkomsten van gesprekken met ondernemers en overlegorganen overgaan tot concrete acties Blz. 316  
Specifieke aandacht voor eigen Nunspeetse historische en culturele kenmerken, zoals onze korpsen en koren en cultuurhistorische identiteit Nunspeetse ruimte Blz. 317  
De gemeente biedt diverse mogelijkheden om maatschappelijk initiatief op het gebied van kunst en cultuur te stimuleren en de ambitie van ‘Nunspeet kunstenaarsdorp’ verder uit te dragen Blz. 318  
Beschikbaar houden van een gedeelte van de gelden voor muziekonderwijs in Nunspeet, met restrictie dat als gevolg van verzelfstandiging een efficiency- en effectiviteitsslag mogelijk is Blz. 319  
Inzet op verbinding met lokale verenigingen Blz. 320  
Faciliteren toekomstbestendige bibliotheek die minder kost, waardevol blijft voor de samenleving en extra aandacht heeft voor ouderen en jeugd Blz. 321  
De bibliotheek bij de transitie in regionaal verband begeleiden en waar nodig bijsturen Blz. 322  
Uitgaan van basisniveau plus openbaar groen, bij toegangswegen, begraafplaatsen en parken Blz. 323  
Voortzetten van het huidige kwaliteitsniveau op basis van het beheerplan Blz. 324  
Geen afsluiting van zandwegen en -paden en mogelijkheden onderzoeken toegankelijkheid van de natuur te vergroten Blz. 325  
Onderzoek van maatregelen voor vergroting van de toegankelijkheid van de natuur uitgevoerd en aanpassingen gerealiseerd Blz. 326  
Onderzoeken van mogelijkheden wijken en kernen te betrekken bij onderhoud openbare ruimte Blz. 327  
Voorbereiden van onderzoeken (via dorps- en buurtverenigingen) van mogelijkheden zelfwerkzaamheid bij onderhoud openbare ruimte door bewoners Blz. 328  
Uitvoering geven aan nieuw beleid 2018 - 2021 Blz. 329  
Aanvulling opwaardering voetbalvoorziening Vierhouten Blz. 330  
Actualiseren nieuwbouw zwembad - revitalisering sportpark Blz. 331  
Herstel rieten dakbedekking Schaapskooi Elspeet Blz. 332  
Stimuleren / ontwikkelen paarse heide (4 jaar) Blz. 333  
Verbetering marktplein en omliggend centrumgebied Blz. 334  
Verhogen jaarlijkse subsidie Vrije Academie voor Beeldende Kunsten Nunspeet Blz. 335  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 336  
Wat heeft het gekost? Blz. 337  
Jaarverslag - Financiële analyse programma 7 Blz. 338  
Doelstellingen Blz. 339  
Taakvelden programma 7 Blz. 340  
7.1 Sportbeleid en activering Blz. 341  
7.2.1 Sportaccommodaties BeM Blz. 342  
7.2.2 Sportaccommodaties Openbare Ruimte Blz. 343  
7.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Blz. 344  
7.4 Musea Blz. 345  
7.5.1 Cultureel erfgoed BeM Blz. 346  
7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte Blz. 347  
7.5.3 Cultureel erfgoed ROV Blz. 348  
7.6 Media Blz. 349  
7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM Blz. 350  
7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte Blz. 351  
Jaarverslag - Programma 8 Economische zaken Blz. 352  
Jaarverslag - Beleid programma 8 Blz. 353  
Inleiding Blz. 354  
Bestuurlijke kaders Blz. 355  
Wat hebben wij bereikt? Blz. 356  
Optimaliseren gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers via bedrijfscontactfunctionaris Blz. 357  
Voortzetting activiteiten van de bedrijfscontactfunctionaris Blz. 358  
Regionaal maximaal inzetten op arbeidsmarktbeleid, mensen met arbeidsbeperking en andere inrichting sociale werkvoorziening Blz. 359  
Het afleggen van bedrijfsbezoeken door de jobcoach en bestuurder en het bezoeken van bedrijfsbijeenkomsten Blz. 360  
Invulling van het regionaal werkbedrijf “Factor werkt in samenwerking met de Noord-Veluwse Werkkamer Blz. 361  
Uitvoering geven aan de samenwerking met de Inclusief Groep en werkgevers voor de Participatiewet Blz. 362  
Verdere besluitvorming over regionale samenwerking met de Inclusief Groep /Proson Blz. 363  
Invullen voorbeeldfunctie gemeente Nunspeet als werkgever door aanbieden stage-/werkplekken en in dienst nemen van mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt Blz. 364  
Voortzetting inspanningen voor het in dienst nemen van mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt Blz. 365  
Voorzetting gemeentelijk beleid voor stages en werkervaringsplaatsen Blz. 366  
Gerichte marketing ‘merk’ Nunspeet en stimuleren lokaal gastheerschap lokale VVV in samenhang met regionale promotie Blz. 367  
Met VisitVeluwe worden zonodig nieuwe afspraken gemaakt over bovenregionale promotie en marketing Blz. 368  
Voortzetting marketingoverleg Blz. 369  
Ontwikkelen bedrijfslocaties, met name De Kolk en centrale bedrijvenlocatie Elspeet Blz. 370  
Verdere invulling De Kolk met lokale bedrijven en afronding onderzoek naar de centrale bedrijvenlocatie in Elspeet Blz. 371  
Breedband in het buitengebied Blz. 372  
Op grond van het convenant met CIF afronden van haalbaarheidsonderzoeken aansluiten van alle gemeenten op breedband Blz. 373  
Behouden schaapskudde met voldoende eigen middelen en toereikende subsidie Blz. 374  
Realisatie nieuwe schaapskooi Blz. 375  
Faciliteren ontwikkeling Randmeerkust (Nunspeet aan Zee), met inachtneming belangen agrariërs en natuur Blz. 376  
Onderzoek mogelijkheden ontwikkeling en kwaliteitsimpuls Randmeerkust Blz. 377  
Actieve invulling geven aan programma ‘Vitale vakantieparken’ Blz. 378  
In het verlengde van regionale afspraken en de uitrol op Veluweniveau wordt er een beleidskader opgesteld Blz. 379  
Realiseren Wi-Fi-netwerk in dorpscentrum Blz. 380  
Realisatie Wi-Fi-netwerk op het marktplein Blz. 381  
Uitvoering geven aan nieuw beleid 2018 - 2021 Blz. 382  
Extra bijdrage Veluwemarketing Blz. 383  
Extra stimulans Stichting Nunspeet uit de kunst Blz. 384  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 385  
Wat heeft het gekost? Blz. 386  
Jaarverslag - Financiële analyse programma 8 Blz. 387  
Doelstellingen Blz. 388  
Taakvelden programma 8 Blz. 389  
8.1 Economische ontwikkeling Blz. 390  
8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur Blz. 391  
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen Blz. 392  
8.4.1 Economische promotie BeM Blz. 393  
8.4.2 Economische promotie Financiën Blz. 394  
Jaarverslag - Programma 9 Bestuur en ondersteuning Blz. 395  
Jaarverslag - Beleid programma 9 Blz. 396  
Inleiding Blz. 397  
Bestuurlijke kaders Blz. 398  
Wat hebben wij bereikt? Blz. 399  
Nunspeet blijft een zelfstandige gemeente Blz. 400  
Onderzoeken intergemeentelijke samenwerking vinden plaats in het kader van RNV 3.0 en NEO Blz. 401  
Projecten ‘Nieuwe overheid’ en deregulering Blz. 402  
Project Nieuwe overheid afgerond. Deregulering conform planning in uitvoering Blz. 403  
Plan van aanpak kwaliteit van werk ambtelijke organisatie, nakoming afdoeningstermijnen, cultuur etc. (inclusief terugkoppeling aan raad) Blz. 404  
In het kader van de organisatievisie Nunspeet in beweging ‘loopt’ een breed uitwerkingsprogramma. Nadrukkelijk is hierbij aandacht voor de genoemde ambities Blz. 405  
Verder ontwikkelen digitale dienstverlening met het oog op wettelijke plicht Blz. 406  
Conform de digitale agenda 2020 zijn alle producten digitaal beschikbaar op de website en vindt verdere doorontwikkeling van de digitale dienstverlening plaats. Blz. 407  
Start maken met SMARTI meerjarenbegroting Blz. 408  
Als gevolg van wijziging BBV overgaan tot invoering van de verplichte basisset van beleidsindicatoren Blz. 409  
In samenspraak met (een delegatie van) de raad huidige set indicatoren herzien in relatie tot de verplichte basisset beleidsindicatoren Blz. 410  
Zo laag mogelijke lastendruk; OZB alleen verhogen voor inflatie en mogelijk voor nieuw beleid Blz. 411  
Uitvoering geven aan nieuw beleid 2018 - 2021 Blz. 412  
Aanjager digitale dienstverlening Blz. 413  
Aanschaf nieuw klachten en meldingen systeem, vervanger SIM Blz. 414  
Akoestiek en aankleding kantoorruimtes Blz. 415  
Autocad licenties Blz. 416  
Bag 2.0 Blz. 417  
Bestuurlijke besluitvorming digitaliseren en koppelen aan CZA Blz. 418  
Beveiliging SIM-site Blz. 419  
Cubage Blz. 420  
Digitalisering analoge dossiers Blz. 421  
E-factureren Blz. 422  
Electronische paspoortontwaarder Blz. 423  
Gemeentebreed privacy impact analyse assesment Blz. 424  
Gespreksopname KCC Blz. 425  
Glasvezelverbinding met Elburg en Oldebroek Blz. 426  
Herinrichten bestuursvleugel (ict) Blz. 427  
Herinrichten bestuursvleugel (meubilair) Blz. 428  
Herinrichting bestuursvleugel (bouwkundig) Blz. 429  
Implementatie digitaal zaken doen via Ondernemersdossier Blz. 430  
Implementatie en ondersteuning Ensia-systematiek Blz. 431  
Implementatie en ondersteuning zelfevaluatie Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Blz. 432  
Implementatie Notubox voor bezwaarschriftencommissie, digitale werkwijze Blz. 433  
Innovatie website via monitoringstools Blz. 434  
Koppeling civision waarderen 4WOZ Blz. 435  
Kwaliteitsonderzoeken Blz. 436  
Mobiele divices Blz. 437  
Monitoringstool dienstverlening; dashboard dienstverlening NVVB Blz. 438  
MS Azure (uitbreiding bestaande licentie om in NEO bv. agenda te kunnen delen) Blz. 439  
Ontsluiten GEO-informatie op website en mobile devices Blz. 440  
Pen-test Blz. 441  
Persoonlijke internetpagina taakspecifieke applicatie sociaal (uitkeringen digitaal) Blz. 442  
Secretariële ondersteuning 0,6 fte Blz. 443  
Software tbv metingen oppervlaktes BAG-WOZ Blz. 444  
Uitbreiding e-herkenning Blz. 445  
Uitbreiding Information Security Management System (ISMS) Blz. 446  
Uitwijk Blz. 447  
Update informatie beveiligingsplan Blz. 448  
Vernieuwing persoonlijke internetpagina algemeen website Blz. 449  
Vervangen meubilair B&W kamer Blz. 450  
Vervangen noodstroomagregraat Blz. 451  
Vervanging glasvezelswitches SAN Blz. 452  
Vervanging hardware back-upvoorziening Blz. 453  
Vervanging ICT hardware (laptops voor flexplekken, schermen flexware) Blz. 454  
Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 455  
Wat heeft het gekost? Blz. 456  
Jaarverslag - Financiële analyse programma 9 Blz. 457  
Doelstellingen Blz. 458  
Taakvelden programma 9 Blz. 459  
9.1 Bestuur Blz. 460  
9.10 Mutaties reserves Blz. 461  
9.2 Burgerzaken Blz. 462  
9.3 Beheer overige gebouwen en gronden Blz. 463  
9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM Blz. 464  
9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën Blz. 465  
9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte Blz. 466  
9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie Blz. 467  
9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra Blz. 468  
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO Blz. 469  
9.5 Treasury Blz. 470  
9.61 OZB woningen Blz. 471  
9.62 OZB niet-woningen Blz. 472  
9.64 Belastingen Overig Blz. 473  
9.7 Algemene Uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds Blz. 474  
9.8 Overige baten en lasten Blz. 475  
9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Blz. 476  
Jaarverslag - Paragrafen Blz. 477  
Jaarverslag - Paragraaf Weerstandsvermogen Blz. 478  
Inleiding Blz. 479  
Weerstandscapaciteit Blz. 480  
Weerstandscapaciteit 2018 Blz. 481  
Risicomanagement in relatie tot het weerstandsvermogen Blz. 482  
Analyse en beoordelen van de risico’s Blz. 483  
a. Juridische risico’s Blz. 484  
b. Financiële risico’s Blz. 485  
c. Personele / organisatorische risico’s Blz. 486  
d. Grondexploitatie en strategische aankopen risico’s Blz. 487  
e. Milieurisico’s Blz. 488  
f. Verbonden partijen Blz. 489  
g. Risico’s sociaal domein Blz. 490  
h. Reguliere risico’s Blz. 491  
Beheersing van risico’s Blz. 492  
Financiële vertaling van de risico’s Blz. 493  
Beoordeling weerstandsvermogen Blz. 494  
Financiële kerngetallen Blz. 495  
Toelichting kengetallen Blz. 496  
Jaarverslag - Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 497  
Algemeen Blz. 498  
Waterbeheer Blz. 499  
Wegenbeheer Blz. 500  
Openbaar groen Blz. 501  
Openbare verlichting Blz. 502  
Bossen en natuurterreinen Blz. 503  
Gebouwen Blz. 504  
Jaarverslag - Paragraaf Financiering Blz. 505  
Algemeen Blz. 506  
Schatkistbankieren Blz. 507  
Risicobeheer Blz. 508  
Rentebeleid (renterisico's) Blz. 509  
Liquiditeitspositie Blz. 510  
Leningenportefeuille Blz. 511  
Geïnvesteerd vermogen/financieringsstructuur Blz. 512  
Omslagrente Blz. 513  
Beheer beschikbare liquiditeiten Blz. 514  
Jaarverslag - Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 515  
Inleiding Blz. 516  
Organisatieontwikkelingen Blz. 517  
Kwaliteitszorg Blz. 518  
Personeel- en organisatiebeleid Blz. 519  
Planning & control Blz. 520  
Administratieve organisatie en interne controle Blz. 521  
Doelmatig- en doeltreffendheidonderzoeken Blz. 522  
Informatiebeleid Blz. 523  
Subsidies Blz. 524  
Jaarverslag - Paragraaf Verbonden partijen Blz. 525  
Algemeen Blz. 526  
Bank Nederlandse Gemeenten NV Blz. 527  
NV Alliander Blz. 528  
NV Vitens Blz. 529  
Gemeenschappelijke regeling Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe Blz. 530  
Regio Noord-Veluwe Blz. 531  
Omgevingsdienst Noord-Veluwe Blz. 532  
Leisurelands Blz. 533  
Coöperatie Gastvrije Randmeren Blz. 534  
Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Noord Oost Nederland Blz. 535  
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland Blz. 536  
NV Inclusief Groep Blz. 537  
NV Afvalsturing Friesland Blz. 538  
Stichting primair openbaar onderwijs Noord-Veluwe (Proo) Blz. 539  
Jaarverslag - Paragraaf Grondbeleid Blz. 540  
Inleiding Blz. 541  
Beleid in ontwikkeling Blz. 542  
Bestaand beleid Blz. 543  
Financieel kader Blz. 544  
Actualiteit exploitatiegebieden Blz. 545  
Jaarverslag - Paragraaf Gemeentelijke heffingen Blz. 546  
Algemeen Blz. 547  
Uitvoering Wet waardering onroerende zaken Blz. 548  
Ad 1. Onroerende-zaakbelastingen Blz. 549  
Ad 2. Recreatieve heffingen Blz. 550  
Ad 3. Precariobelasting Blz. 551  
Ad 4. Afvalstoffenheffing Blz. 552  
Ad 5. Rioolheffing Blz. 553  
Ad 6. Rechten Blz. 554  
Kwijtschelding Blz. 555  
Heffingen in Nunspeet: lokale lastendruk Blz. 556  
Jaarrekening - Balans Blz. 557  
Balans Blz. 558  
Jaarrekening - Overzicht baten en lasten in de rekening en begrotingsrechmatigheid Blz. 559  
Programmaverantwoording Blz. 560  
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 561  
Jaarrekening - Waarderingsgrondslagen en resultaatbepaling Blz. 562  
Grondslagen voor waardering Blz. 563  
Grondslagen voor resultaatbepaling Blz. 564  
Jaarrekening - Toelichting op de balans Blz. 565  
Activa Blz. 566  
Vaste activa Blz. 567  
Vlottende activa Blz. 568  
Passiva Blz. 569  
Vaste passiva Blz. 570  
Vlottende passiva Blz. 571  
Jaarrekening - Incidentele baten en lasten Blz. 572  
Incidentele baten en lasten Blz. 573  
Jaarrekening - Publicatie Wet normering topinkomens Blz. 574  
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) Blz. 575  
Jaarrekening - SiSa verantwoording (single information, single audit) Blz. 576  
Verantwoordingsinformatie Blz. 577  
Jaarrekening - Overzicht taakvelden Blz. 578  
Overzicht taakvelden Blz. 579  
Vaststellingsbesluit Blz. 580  
Vaststellingsbesluit Blz. 581  
Bijlagen Blz. 582  
Bijlage 1a - Staat van reserves en voorzieningen Blz. 583  
Staat van reserves en voorzieningen Blz. 584  
Bijlage 1b - Recapitulatie mutaties reserves en voorzieningen Blz. 585  
Recapitulatie mutaties reserves en voorzieningen Blz. 586  
Bijlage 2 - Overheveling jaarbudgetten Blz. 587  
Overhevelingen 2018 Blz. 588  
Bijlage 3 - Begrippenlijst Blz. 589  
Begrippenlijst Blz. 590