Jaarverslag - Programma 1 Sociaal Domein

Jaarverslag - Beleid programma 1

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), de Jeugdwet en de Participatiewet. Daarnaast hebben scholen per 1 augustus 2014 een zorgplicht om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden: Passend onderwijs. Gezamenlijk ook wel de vier decentralisaties genoemd (kort de 4D’s).

De transitie (omzetting van het systeem) heeft inmiddels plaatsgevonden. Uiteindelijk gaat het om de transformatie: een cultuurverandering, waarbij meer samenhang en passende ondersteuning voor inwoners belangrijke uitgangspunten zijn. Het proces van transformatie is een van de lastigste beleidsopgaven waarvoor de overheid zich sinds tijden gesteld ziet.

Nu de transitiefase is afgerond (het systeem is omgezet) is de tijd rijp om een versnelling te maken in de doorontwikkeling van de 4D-transformatie. Er zijn nog stappen te zetten om verder te ontschotten, waardoor we meer toegroeien naar het werken volgens de vastgestelde visie van ‘1 gezin, 1 plan, 1 regisseur’.

Bestuurlijke kaders

Terug naar navigatie - Bestuurlijke kaders
 • Kadernota Participatiewet
 • Verordening bijdrageregeling minima 2018
 • Verordening individuele inkomenstoeslag 2018
 • Afstemmingsverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz 2015
 • Beleidsregels terugvordering en verhaal 2015
 • Heronderzoeksplan Participatiewet 2016
 • Verordening tegenprestatie 2015
 • Re-integratieverordening 2018
 • Beleidsregels collectieve zorgverzekering 2017-2018
 • Beleidsregels bijzondere bijstand 2016
 • Nota “op de bank of in beweging?”
 • WMO verordening 2018
 • WMO beleidsregels 2018

Wat hebben wij bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben wij bereikt?

Actieve inzet op re-integratie samen met het bedrijfsleven en de Inclusief Groep

Terug naar navigatie - Actieve inzet op re-integratie samen met het bedrijfsleven en de Inclusief Groep

Er zijn actieve contacten tussen onze jobcoach en het bedrijfsleven.  Er zijn bedrijfsbezoeken afgelegd, ook met de portefeuillehouder.  Ook zijn er netwerkbijeenkomsten geweest. Met de Inclusief Groep zetten wij een nieuw product op waarin uitkeringsgerechtigden in een meer reguliere werksetting leren omgaan met normale arbeidsomstandigheden. In dit traject willen wij ook werkgevers betrekken. Wij zijn met planvorming gestart in 2017 en in 2018 is gestart met het product "Sprint naar werk". De resultaten worden geëvalueerd in 2019 waarna voortzetting wordt bezien. De eerste resultaten zijn bemoedigend.

Wat hebben wij gedaan in 2018?

Beperken instroom bijstand, ook door alternatieve maatregelen (bijvoorbeeld actieve job coaches)

Terug naar navigatie - Beperken instroom bijstand, ook door alternatieve maatregelen (bijvoorbeeld actieve job coaches)

Bij de intake wordt al direct gekeken of er vacatures beschikbaar zijn en wordt voor iedere uitkeringsgerechtigde een plan van aanpak opgesteld gericht op een zo snel mogelijke participatie en uitstroom uit de uitkering. Daar waar nodig wordt specialistische hulp ingezet.   Belemmerende factoren worden waar nodig zoveel mogelijk opgelost. Door de warme overdracht met scholen hoeven kwetsbare jongeren bijvoorbeeld geen uitkering aan te vragen omdat ze vanuit school daarna direct worden doorgeleid naar werk. Door de inzet van klantmanagement in samenwerking met de job-coach en waar nodig arbeidsdeskundige worden ook mensen met een arbeidsbeperking met succes bemiddeld naar werk.

Wat hebben wij gedaan in 2018?

Aan verlenen uitkering zoveel mogelijk de voorwaarde verbinden een tegenprestatie naar vermogen te leveren

Terug naar navigatie - Aan verlenen uitkering zoveel mogelijk de voorwaarde verbinden een tegenprestatie naar vermogen te leveren

Met uitkeringsgerechtigden wordt een maatwerktraject afgesproken. Wij zetten allereerst in op betaald werk. Als dit (nog) niet mogelijk is zetten wij eerst een re-integratietraject met bijvoorbeeld leer-werken, stages, scholing e.d. in. Als iemand geen van deze trajecten doet en ook geen mantelzorg verleend dan stimuleren wij dat iemand vrijwilligerswerk gaat doen. Uitkeringsgerechtigden die wel in staat zijn om iets te doen maar geen van hiervoor benoemde activiteiten doet leggen wij een tegenprestatie op.

Wat hebben wij gedaan in 2018?

Bij inkoop en aanbestedingen zo mogelijk ‘social return’ als contractvoorwaarde opnemen

Terug naar navigatie - Bij inkoop en aanbestedingen zo mogelijk ‘social return’ als contractvoorwaarde opnemen

Bij aanbestedingen is in 2018, daar waar mogelijk, ‘social return’ (inschakeling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt) als voorwaarde opgenomen, conform het gemeentelijk inkoopbeleid.

Wat hebben wij gedaan in 2018?

Nadrukkelijke aandacht voor fraudebestrijding en handhaving

Terug naar navigatie - Nadrukkelijke aandacht voor fraudebestrijding en handhaving

Bij elke aanvraag worden bewijsstukken gevraagd en gecontroleerd. Via digitale koppelingen is er eigenlijk geen kans meer op witte fraude (koppelingen met GBA, bankrekeningen, Belastingdienst, RDW, UWV e.d. Zwarte fraude bestrijden wij door alert te zijn op alle signalen, bijvoorbeeld bijzonderheden op bankafschriften, aanwezigheid van een dure auto, niet verschijnen op afspraken, anonieme tips e.d. Deze signalen worden opgepakt en besproken met de sociale recherche en waar nodig wordt verder onderzoek ingesteld. Dit kan leiden tot beëindiging of aanpassing van de uitkering, terugvordering of aangifte bij Justitie afhankelijk van de ernst van het feit. 

Wat hebben wij gedaan in 2018?

Ontwikkelen van nieuw beleid voor armoedebestrijding met specifieke aandacht voor ouderen en kinderen

Terug naar navigatie - Ontwikkelen van nieuw beleid voor armoedebestrijding met specifieke aandacht voor ouderen en kinderen

De nieuwe armoedenota is in 2017 vastgesteld en als vervolg hierop de verordening bijdragen minima, de verordening Individuele Inkomenstoeslag en de beleidsregels Individuele Inkomenstoeslag. Hierbij zijn de vergoedingen voor kinderen verhoogd van € 150,-- per kind per jaar naar € 300,-- voor het minimabeleid en de inkomensgrenzen om in aanmerking te komen voor een bijdrage zijn opgehoogd van 110% tot 120% van het minimum inkomen.

Wat hebben wij gedaan in 2018?

Faciliteren mogelijke realisatie ‘meer-met-minderhuis’

Terug naar navigatie - Faciliteren mogelijke realisatie ‘meer-met-minderhuis’

Lokaal 21 is in 2015 ontstaan om de wens om mensen die aan de zijlijn staat van de samenleving meer te betrekken. Het betrof mensen die door beperkingen, ziekte of armoede niet in staat waren om mee te doen. Doel was te komen tot een samenwerkingsstructuur die de sociale samenhang verstevigt, een inclusieve leefgemeenschap bevordert en er aan bijdraagt  dat iedereen mee kan doen.

Omdat dit initiatief niet vanzelf van de grond kwam heeft een projectleider onderzocht wat er nodig was om te slagen in het doel om iedereen mee te kunnen laten doen in de Nunspeetse samenleving. Uitkomst van de opdracht was dat Lokaal 21 is opgegaan in de verdere ontwikkeling van de wijkontmoetingscentra waar op een laagdrempelige manier mensen worden betrokken bij de maatschappij door middel van activiteiten, inloop en ontmoeting.

 

Wat hebben wij gedaan in 2018?

Stimuleren algemene voorzieningen

Terug naar navigatie - Stimuleren algemene voorzieningen

Met de ingang van de Wmo 2015 heeft de gemeente meer verantwoordelijkheid gekregen voor het organiseren van passende ondersteuning aan huis voor mensen die niet op eigen kracht kunnen deelnemen aan de samenleving.
Als de inwoner en zijn sociale netwerk onvoldoende in staat zijn om een oplossing te realiseren, dan hanteren we als eerste oplossingsrichting een algemene of collectieve voorziening. Er is in 2016 geconstateerd dat er behoefte is aan laagdrempelige voorzieningen die toegankelijk zijn zonder dat daar een voorafgaand onderzoek voor nodig is en die gericht zijn op inloop, ontmoeting en verbinding met de wijk voor alle inwoners van de gemeente Nunspeet. Daarom zijn er vanaf 2016 via de deelverordening welzijnsactiviteiten alle leeftijden en wijkontmoetingscentra gemeente Nunspeet 2017 extra middelen beschikbaar gesteld om dit te realiseren. In 2017 is Wijkontmoetingscentrum de Binnenhof geopend en in 2018 is er gewerkt aan de ontwikkeling van wijkontmoetingscentrum de Veluwse Heuvel. Dit WOC wordt geopend in 2019.

Vanaf nu wordt hier verder op ingestoken en het gebruik van de algemene voorzieningen verder gestimuleerd. Wanneer het netwerk van informele zorg en het systeem van collectief en algemeen aanbod onvoldoende is om de burger zelfredzaam te laten zijn, dan bieden we binnen het gemeentelijk domein als vangnet een systeem van maatwerkvoorzieningen aan om ondersteuning te waarborgen

Wat hebben wij gedaan in 2018?

Continueren ingezette beleid samenwerking welzijnsorganisaties

Terug naar navigatie - Continueren ingezette beleid samenwerking welzijnsorganisaties

De afgelopen jaren is stevig ingezet op de samenwerking tussen de welzijnsorganisaties, allereerst binnen jeugd- en jongerenwerk en binnen ouderenwerk. Door de samenwerking is het aanbod beter afgestemd en versterken de organisaties elkaar. Vanaf 2018 bieden de welzijnsorganisaties breed welzijnswerk voor alle leeftijden.  De afspraken zijn vastgelegd in het Welzijnsplan 2018-2021.  De welzijnsorganisaties hebben voor 2018 een gezamenlijk jaarplan ingediend en zijn een aantal gezamenlijke projecten afgesproken. Hierdoor zijn de activiteiten  die in 2018 zijn uitgevoerd meer op elkaar afgestemd . Ook de komende jaren extra ingezet worden op onderlinge samenwerking en afstemming.

Actief burgerschap

Terug naar navigatie - Actief burgerschap

De gemeente Nunspeet is een krachtige samenleving, waarin de overgrote meerderheid bestaat uit zelfstandige inwoners die regie voeren over het eigen leven en als verantwoordelijke inwoners zorgdragen voor de leefbaarheid van de buurt. Burgerschap geeft – als basis van sociale inclusie – inzicht in de door veel mensen verlangde wederkerigheid in relaties. Die wederkerigheid, waar sommigen door hun beperkingen juist moeite mee hebben, betekent aan de ene kant autonomie om als individu een eigen invulling te geven aan het leven en aan de andere kant een eigen bijdrage te leveren aan het collectief. Dit collectief moet op zijn beurt weer solidair zijn met mensen die in de samenleving niet kunnen meekomen, zoals door het geven van mogelijkheden om mee te doen en het tegengaan van stigmatisering en uitsluitingsmechanismen. Wederkerigheid vraagt van zowel het individu als het collectief dus een actieve inzet. Als gemeente hebben we ook in 2018 gezorgd voor een klimaat waarin mensen actief kunnen zijn, ondersteunen we vrijwilligers en mantelzorgers en bieden we buurtbemiddeling.

Preventie van kwetsbaarheid

Terug naar navigatie - Preventie van kwetsbaarheid

Samen werken we aan het vergroten van de zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare inwoners, en daarmee aan het terugdringen van eenzaamheid. Eenzaamheid, zelfredzaamheid en participatie beïnvloeden elkaar. Veel vrijwilligersorganisaties zijn in de gemeente Nunspeet ook actief betrokken op het thema eenzaamheid. Zij organiseren ook in 2018 allerlei activiteiten, bieden een luisterend oor, bieden maatjes voor bezoek, gezelschap en activiteiten en signaleren eenzaamheid en ondernemen acties, bijvoorbeeld naar professionele organisaties.

Goede toegang tot maatschappelijke ondersteuning

Terug naar navigatie - Goede toegang tot maatschappelijke ondersteuning

Onze ambitie is om de komende jaren waar mogelijk toe te werken van maatwerkvoorzieningen naar algemeen toegankelijke voorzieningen die in beginsel vrij toegankelijk zijn voor alle Nunspeetse inwoners. In 2017 is  wijkontmoetingscentrum de Binnenhof geopend. De geplande opening van Wijkontmoetingscentrum de Veluwse Heuvel is in verband met vertraging van de bouw naar 2019 uitgesteld. Wel hebben in 2018 de voorbereidingen hiervoor plaatsgevonden.

Daarnaast waren er in 2018 vanuit de Wmo maatwerkvoorzieningen, gericht op een individuele burger of huishouden waarbij de toegang loopt via een beschikking van het Wmo-loket. Professionele zorg blijft nodig en beschikbaar voor de echt kwetsbaren.

Beschikbaarheid cliëntondersteuning

Terug naar navigatie - Beschikbaarheid cliëntondersteuning

Om de zelfregie van inwoners te versterken is cliëntondersteuning een belangrijk instrument. Het biedt inwoners onder andere de mogelijkheid zich te laten bijstaan in de interactie met de gemeente. Gemeenten hebben de opdracht onafhankelijke cliëntondersteuning aan te bieden, niet alleen voor de Wmo maar voor het hele sociale domein waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. MEE Veluwe voert deze taak uit in Nunspeet. In de periode 2017-2020 is de cliëntondersteuning een aandachtspunt, onder andere vanuit het gehouden cliëntervaringsonderzoek waaruit blijkt dat er een aantal mogelijke verbeterpunten zijn. Deze zijn in 2018 samen opgepakt en hebben onder andere geleid tot de aanwezigheid van MEE in de Veluvine.

Ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers

Terug naar navigatie - Ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers

De gemeente Nunspeet kenmerkt zich door een forse inzet van mantelzorgers en vrijwilligers. Belangrijk voor het individu, en belangrijk voor de samenleving. Een speciale doelgroep vormen de jonge mantelzorgers, waar extra aandacht voor is, ook in het coalitieakkoord gemeente Nunspeet 2018-2022 'Duurzaam koers houden'. Er worden speciale projecten gericht op deze groep ingezet.

 

Daarnaast is onafhankelijke cliëntondersteuning ook beschikbaar voor mantelzorgers en zijn er mogelijkheden voor mantelzorgwoningen. We waarderen mantelzorgers en vrijwilligers op verschillende manieren en zetten ze eens per jaar extra in het zonnetje. Daarnaast bieden we vanuit de Wmo ook in 2018 respijtzorg, waaronder de maatwerkvoorziening ‘kortdurend verblijf’, zodat de mantelzorger op adem kan komen.

 

De gemeente Nunspeet is zelf ook erkend als mantelzorgvriendelijke werkgever door de organisatie 'Werk en mantelzorg'. De gemeente Nunspeet blikt tevreden terug op de uitreiking van de mantelzorgwaardering, een cadeau waarmee zij inwoners bedankt voor het verlenen van intensieve en langdurig zorg aan een naaste. In 2018 werden opnieuw meer mantelzorgers bereikt, ten opzichte van de jaren ervoor.

Kwalitatief goede ondersteuning

Terug naar navigatie - Kwalitatief goede ondersteuning

Ondersteuning vanuit de Wmo dient bij te dragen aan de zelfredzaamheid en participatie van een inwoner. Kwaliteit van de ingezette ondersteuning is dan ook belangrijk. Daarvoor stellen wij eisen aan de kwaliteit van ondersteuning aan de aanbieders van zorg/ondersteuning vanuit de Wmo en was er ook in 2018 een toezichthouder actief. Ook stimuleren we kwaliteit en innovatie door de manieren van inkopen en subsidiëren, bijvoorbeeld aan de hand van transformatieplannen van aanbieders. Misschien wel de belangrijkste graadmeter is de Wmo-klant zelf: in hoeverre vindt hij/zij dat de ondersteuning bijdraagt aan zelfredzaamheid en/of participatie? Voor ons een belangrijke indicator die we periodiek meten. De meting over 2018 vindt plaats in 2019. Verbeterpunten worden opgepakt in een actieplan,. hierin werken we samen met de betrokkenen.

Keuzevrijheid

Terug naar navigatie - Keuzevrijheid

Keuzevrijheid is een groot goed. Inwoners hadden ook in 2018 de keuze uit verschillende aanbieders voor Jeugd en Wmo-ondersteuning. Daarnaast kunnen de meeste inwoners, indien dat beter aansluit, ondersteuning inkopen met een persoonsgebonden budget.

Financieel bijstaan van inwoners die ondersteuning nodig hebben maar dit niet kunnen betalen

Terug naar navigatie - Financieel bijstaan van inwoners die ondersteuning nodig hebben maar dit niet kunnen betalen

Financiële problemen en schulden kunnen dan leiden tot andere problemen. Voor inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm hebben we als gemeente een collectieve zorgverzekering afgesloten met een uitgebreide dekking. Deze verzekering kent een vergoeding voor de eigen bijdrage. Als tegemoetkoming voor de premie kent de gemeente € 27,50 per maand aan bijzondere bijstand toe. Inwoners die geen gebruik kunnen maken van deze collectieve zorgverzekering en/of bijzondere noodzakelijke medische kosten hebben kunnen een aanvraag indienen op grond van de bijzondere bijstand.

 

Integrale werkwijze 4D breed

Terug naar navigatie - Integrale werkwijze 4D breed

In 2018 hebben we het 4D integraal werken nader voortgezet. Zowel op bestuurlijk, beleidsmatig als op uitvoerend niveau is er regelmatig overleg geweest over de integrale aanpak vanuit jeugd, wmo, participatie en onderwijs aan de hand van de 4D-agenda 2018. Met het overgrote deel van de inwoners in de gemeente gaat het goed. Een klein deel heeft ondersteuning nodig bij het zelfstandig wonen en/of participeren in de samenleving. Soms zijn de problemen zo omvattend (bij een persoon zelf of in een gezin), dat we spreken van multiproblematiek waarbij meerdere professionals betrokken zijn. Er moet worden samengewerkt om een gezamenlijk doel en maximaal resultaat te bereiken. De inzet van een  procesregisseur 4D blijkt daarbij een succes. Meer en meer wordt de samenwerking in het sociaal domein als een automatisme gezien, waarbij er extra ingezet is op de samenwerking met het onderwijs.

Actief inzetten op zorgmijders

Terug naar navigatie - Actief inzetten op zorgmijders

Door korte lijnen tussen inwoners, professionals en gemeente zetten we in op het zo veel mogelijk voorkomen van zorgmijding. Voor zorgmijders trekken we als netwerk/buren, professionals, huisartsen, politie en gemeente gezamenlijk op: wie heeft de beste ingang? In 2018 is dit onder andere via het sociaal vangnet overleg,  de diverse inloopfuncties en het wijkontmoetingscentrum gedaan. Ook heeft er vanuit welzijn een speciaal project plaatsgevonden, gericht op het vroegtijdig bereiken van zorgmijders.  Als belangrijkste actie rond het thema zorgmijders is in 2018 de doorontwikkeling van bemoeizorg naar team VIA in de Regio Noord-Veluwe geefectueerd.

Goede toegankelijkheid in het openbare leven

Terug naar navigatie - Goede toegankelijkheid in het openbare leven

Om te kunnen meedoen in de samenleving, is het essentieel dat het openbare leven in de gemeente ook toegankelijk is voor mensen met een beperking. Er is een actieve plaatselijke werkgroep toegankelijkheid (PWT) die in concrete situaties hierover met ons meedenkt. Daarnaast stimuleren we sporten en bewegen voor mensen met een beperking. In 2019 wordt gestart met het opstellen van een inclusieagenda ter uitvoering van het VN-verdrag Handicap, waarin ook toegankelijkheid een thema is.

Bieden van beschermd wonen

Terug naar navigatie - Bieden van beschermd wonen

De afgelopen jaren hebben de ontwikkelingen rondom Beschermd Wonen landelijk meer vorm gekregen. Vanuit het rapport van de commissie Dannenberg is een visie voor de toekomst geschetst waarin de taken meer en meer richting de lokale gemeenten komen. In 2017 zijn de taken beschermd wonen van centrumgemeente Zwolle naar de regio Noord-Veluwe per 1 januari 2018 met gemeente Harderwijk in een coördinerende rol.

Het principe van een inclusieve samenleving staat centraal en burgers die een beroep doen op beschermd wonen komen steeds meer in de wijk terecht.
Wij omarmen deze visie en zien ook in Nunspeet de behoefte om de lokale aansluiting en de lokale kracht hierin te benutten. We zoeken de komende jaren nadrukkelijk de aansluiting tussen de maatwerkvoorzieningen en, indien mogelijk ook de algemene voorzieningen die er op lokaal niveau zijn en Beschermd Wonen. Vooral op het gebied van uitstroom vanuit de 24-uursvoorzieningen gaan we proberen om de aansluiting met de wijk tot stand te brengen. De proeftuin Eperweg die gestart is in 2017 en succesvol voortgang heeft gekregen in 2018 is hier een voorbeeld van.
We houden hierbij rekening met de mogelijkheden en de onmogelijkheden van de cliënten, maar ook van de buurt en we leveren waar mogelijk maatwerk.

Voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld

Terug naar navigatie - Voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld

Op 1 januari 2017 is Veilig Thuis NOG als nieuwe organisatie gestart, waar burgers en professionals terecht kunnen voor advies over of melding van huiselijk geweld en kindermishandeling. Er is in 2017 fors ingezet op het geven van bekendheid aan deze nieuwe organisatie en aan kwaliteitsontwikkeling binnen de organisatie. Daarnaast zijn er samenwerkingsafspraken gemaakt tussen Veilig Thuis en lokale teams (voor Nunspeet zijn dit CJG, Wmo, Participatie en Stimenz) en zijn er stappen gezet voor meer lokale aanwezigheid vanuit Veilig Thuis.  In 2018 is deze onderlinge samenwerking verder uitgewerkt. En daarnaast is heel fors ingezet op verbetering van signalering en goede implementatie van het nieuwe wegingskader van de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling dat per 1 januari 2019 in werking is getreden. Alle gecontracteerde en gesubsidieerde organisaties zijn hiervoor benaderd. Daarnaast is eind 2018 een maatwerk-aanbod gestart voor alle Nunspeetse voorschoolse voorzieningen en scholen om goed gebruik van de Meldcode en van de Verwijsindex te bevorderen. Onderdeel hiervan is ook goede signalering en bespreekbaar maken van (vermoedens van) huiselijk geweld / kindermishandeling. Dit aanbod voor voorschoolse voorzieningen en scholen loopt door in 2019.

Ook vindt ongeveer 2x per jaar een lokale publiekscampagne plaats. Deze campagnes hebben ook in 2018 plaatsgevonden. 

Stimuleren omslag van ‘schulden saneren’ naar ‘schulden voorkomen’ samen met maatschappelijk betrokken partijen; een zelfde aanpak hanteren bij huisuitzettingen

Terug naar navigatie - Stimuleren omslag van ‘schulden saneren’ naar ‘schulden voorkomen’ samen met maatschappelijk betrokken partijen; een zelfde aanpak hanteren bij huisuitzettingen

We voorkomen schulden door meer mensen op de arbeidsmarkt te laten participeren en door de integrale werkwijze van de basisteam(s) per 2015 (Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdzorg) worden financiële problemen eerder gesignaleerd en worden inwoners gewezen op voorzieningen en mogelijkheden om schulden te voorkomen of op te lossen. In december 2018 is het beleidsplan schuldhulpverlening vastgesteld. Uitwerking van de actiepunten zal plaatsvinden in 2019 en verdere jaren. De samenwerkingsovereenkomst met de woningcorporatie en Stimenz wordt in het voorjaar van 2019 in NEO-verband herijkt.

 

Wat hebben wij gedaan in 2018?

Versterken samenwerking Straathoekwerk met organisaties jeugdwelzijnswerk

Terug naar navigatie - Versterken samenwerking Straathoekwerk met organisaties jeugdwelzijnswerk

In 2018 is ingezet op verdere samenwerking tussen straathoekwerk en de overige lokale aanbieders voor welzijnswerk.  Dit is onderdeel van de afspraken met alle Nunspeetse welzijnsorganisaties om, elk vanuit een eigen rol, gezamenlijk breed welzijnswerk voor alle leeftijden te bieden.  Straathoekwerk zet zich daarbij met name in voor risico-jongeren (en -jongvolwassenen).

Wat hebben wij gedaan in 2018?

Specifieke aandacht geven aan kwetsbare jonge mensen die de leeftijdgrens hebben bereikt voor jongerenwerk

Terug naar navigatie - Specifieke aandacht geven aan kwetsbare jonge mensen die de leeftijdgrens hebben bereikt voor jongerenwerk

Vanaf 2018 bieden de Nunspeetse welzijnsorganisaties gezamenlijk welzijn voor alle leeftijden. Dit geeft de welzijnsorganisaties de mogelijkheid om nu ook aanbod / ondersteuning te bieden aan kwetsbare jongvolwassenen die de leeftijdsgrens van het jongerenwerk zijn gepasseerd.

Wat hebben wij gedaan in 2018?

Hernieuwd en eigentijds inrichten jongerenparticipatie

Terug naar navigatie - Hernieuwd en eigentijds inrichten jongerenparticipatie

In het kader van de vernieuwingsslag Welzijn Nieuwe Stijl ligt verantwoordelijkheid voor vormgeving van jongerenparticipatie grotendeels in handen van welzijnsorganisaties (met name SWN, SPCJ Radix en Straathoekwerk). Het welzijnswerk weet veel jongeren in Nunspeet te activeren om actief te participeren in onze samenleving. Dit was ook in 2018 het geval. Meedenken in de beleidsontwikkeling is echter lastiger. In 2015 is gestart met Jongeren aan Zet, dat echter niet het gewenste resultaat heeft gehad. Incidenteel worden jongeren wel bij beleidsontwikkeling betrokken. Het is de bedoeling dat het betrekken van jeugdigen (en hun ouders) vanaf 2019 beter geborgd wordt binnen het besluitvormingsproces. Dit wordt uitgewerkt in het beleidsplan preventief jeugdbeleid dat in het tweede kwartaal 2019 zal worden vastgesteld. Ook in de voorbereiding van dit beleidsplan zijn eind 2017 en begin 2019 groepen jongeren betrokken in de voorbereiding van relevante thema's voor het beleidsplan.  

Wat hebben wij gedaan in 2018?

Zoveel mogelijk garanderen optimale keuzevrijheid cliënten wat betreft zorg, alsmede (ook identiteitsgebonden) zorgaanbieders betrekken bij aanbestedingstrajecten

Terug naar navigatie - Zoveel mogelijk garanderen optimale keuzevrijheid cliënten wat betreft zorg, alsmede (ook identiteitsgebonden) zorgaanbieders betrekken bij aanbestedingstrajecten

We organiseren de inkoop voor Wmo-maatwerkvoorzieningen en jeugdhulp zo dat de burger keuzevrijheid heeft voor zorg in natura of een PGB (binnen de wettelijke kaders), waarbij de inkoop zo georganiseerd wordt dat identiteitsgebonden organisaties toegang krijgen tot het verlenen van ondersteuning.

Wat hebben wij gedaan in 2018?

Ontwikkelen specifiek beleid met oogmerk meer aandacht voor mantelzorgers en respijtzorg

Terug naar navigatie - Ontwikkelen specifiek beleid met oogmerk meer aandacht voor mantelzorgers en respijtzorg

Mantelzorgers hebben een belangrijke rol in de samenleving. Wij vinden het van belang om mantelzorgers ook de komende jaren te ondersteunen en te ontlasten onder andere door middel van respijtzorg. Ook in het bestaande Wmo-beleid krijgt mantelzorg specifiek aandacht. Voor jonge mantelzorgers worden ook activiteiten georganiseerd. In de gemeente Nunspeet is er respijtzorg mogelijk door de inzet van een groep vrijwilligers die ingezet worden in uiteenlopende respijtzorgsituaties. Daarnaast bieden we vanuit de Wmo ook in 2018 respijtzorg, waaronder de maatwerkvoorziening ‘kortdurend verblijf’, zodat de mantelzorger op adem kan komen. Een nieuwe logeermogelijkheid binnen de gemeente Nunspeet voor zwaardere situaties van respijt of overbelasting in mantelzorgsituaties wordt verkend.

Wat hebben wij gedaan in 2018?

Stimuleren zo lang en zelfstandig mogelijk thuis wonen van ouderen (speciale aandacht tegengaan eenzaamheid)

Terug naar navigatie - Stimuleren zo lang en zelfstandig mogelijk thuis wonen van ouderen (speciale aandacht tegengaan eenzaamheid)

Het huidige Wmo-beleid richt zich op het zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Ondersteuning wordt op allerlei uiteenlopende manieren geboden. In een nauwe samenwerking tussen verschillende welzijnspartners onderling wordt gewerkt aan bestrijding van eenzaamheid en aan sociaal-maatschappelijke activering van inwoners met een (dreigend) isolement, onder meer door maatjesprojecten.

Wat hebben wij gedaan in 2018?

Continueren inzet op regierol gemeente voor voorzieningen ouderen, met betrokkenheid ouderenbonden

Terug naar navigatie - Continueren inzet op regierol gemeente voor voorzieningen ouderen, met betrokkenheid ouderenbonden

De gemeente Nunspeet continueert haar regierol op dit thema. Ook behoudt zij de afstemming met de ouderenbonden, onder meer via regelmatig overleg met een vertegenwoordiging van alle ouderenbonden, wethouder en beleidsmedewerker.

Wat hebben wij gedaan in 2018?

Continueren ingezette beleid samenwerking welzijnsorganisaties voor ouderen

Terug naar navigatie - Continueren ingezette beleid samenwerking welzijnsorganisaties voor ouderen

De welzijnsorganisaties hebben voor het eerst een gezamenlijk welzijnsplan opgesteld. Hiermee is een goede eerste stap/doorontwikkeling gemaakt in de nauwere samenwerking tussen de organisaties.

Een belangrijk aspect is dat het welzijnswerk niet meer wordt gesegmenteerd naar leeftijdsgroepen, maar dat welzijnswerk wordt leeftijdsongebonden wordt ingezet. Hierdoor ontstaat er een breder bereik voor álle inwoners van Nunspeet en wordt er voor het eerst ook focus gelegd op de 'vergeten groep', namelijk de volwassenen die eerder tussen wal en schip leken te vielen tussen het welzijnswerk wat gericht was op jongeren, en het werk wat gericht was op ouderen.

Binnen het gezamenlijk opgestelde welzijnsplan voor alle leeftijden is uiteraard nog steeds ruimschoots aandacht voor de doelgroep ouderen. De samenwerking hier rondom verstevigt zich. Directies van alle betrokken welzijnsinstellingen die aanbod hebben voor ouderen spreken van een plezierige samenwerking, waarbij men elkaar met name in de uitvoering al heel goed weet te vinden. Op bestuurlijk niveau ligt er nog terrein open voor verdere samenwerking. Deze bestuurlijke doorontwikkeling krijgt dan ook de aandacht in de overlegreeks die staat ingepland voor het komende jaar, tussen de welzijnsinstellingen en de gemeente. Zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau.

Ondersteunen wijk- en kernen gericht werken in co-creatie en samenwerking met inwoners, onder andere door Burgerfonds ‘Vitale kernen’

Terug naar navigatie - Ondersteunen wijk- en kernen gericht werken in co-creatie en samenwerking met inwoners, onder andere door Burgerfonds ‘Vitale kernen’

Lokale burgerinitiatieven leveren een waardevolle bijdrage aan de samenleving. De zogenaamde ‘doe-democratie’ leidt ertoe dat de overheid een bescheiden rol inneemt om zo de kracht van het burgerinitiatief optimaal tot zijn recht te laten komen. In 2015 zijn kaders opgesteld voor het stimuleren van lokale initiatieven door middel van een burgerfonds. Vanaf 2016 wordt uitvoering gegeven aan dit burgerfonds. Conform afspraak is in 2017 nader onderzoek gedaan naar aansluiting van de kern Nunspeet (met ingang van 1-1-2018) op het fonds, is de kern Nunspeet ook aangesloten en zijn de kaders (beperkt) gewijzigd (met ingang van 1-1-2018). In het coalitieakkoord gemeente Nunspeet 2018-2022 'Duurzaam koers houden' is opgenomen dat de criteria van het burgerfonds opnieuw tegen het licht worden gehouden en eventueel aangepast. Binnen de planvorming voor Gebiedsgericht werken wordt hier verder invulling aan gegeven.

Wat hebben wij gedaan in 2018?

Prioriteit geven aan in samenhang oppakken van de drie decentralisaties op het gebied van jeugd, zorg en participatie

Terug naar navigatie - Prioriteit geven aan in samenhang oppakken van de drie decentralisaties op het gebied van jeugd, zorg en participatie

In 2018 is verder uitvoering gegeven  aan de samenwerking binnen het Sociaal Domein op beleidsmatig en uitvoerend niveau. De procesregisseur heeft daarbij een belangrijke verbindende rol. Onderwerpen vanuit het Sociaal Domein zijn gezamenlijk opgepakt en zo mogelijk is aansluiting gezocht bij aanpalende beleidsterreinen, zoals onderwijs en veiligheid.

Wat hebben wij gedaan in 2018?

Beleids- en prestatie indicatoren

Terug naar navigatie - Beleids- en prestatie indicatoren
Naam indicator Eenheid Jaarrekening 2017 Begroting 2018 Jaarrekening 2018
Banen Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar 790 780 832
Jongeren met een delict voor de rechter % 12 t/m 21 jarigen *** *** ***
Kinderen in uitkeringsgezinnen % 2,58% 2,5% 2,5%
Netto Participatiegraad % mensen tussen de 15 en 67 jaar dat een baanheeft 66,7% (*) *** 67,8%
Werkloze jongeren % 16 t/m 21 jarigen 1,22% *** 1,22%
Personen met een bijstandsuitkering Aantal per 10.000 inwoners 187 (*) *** 176
Personen met een lopend re-intergratietraject Aantal per 10.000 inwoners 192 *** 162
Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp % van populatie < 18 jaar 8,40% 8% 10,1%
Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdbescherming en jeugdreclassering % van populatie van 12 - 23 jaar 27 jongeren 10% 59**
Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdreclassering % 8 jongeren 6** ***
Cliënten met een maatwerkvoorziening WMO Aantal per 10.000 inwoners 1.468 *** 1.460
* Dit betreft een correctie (herberekening) op basis van de gegevens van het CBS
** Aantallen
*** Gegevens zijn niet bekend.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie Begroting 2018 Begrotingswijz. 2018 inc. Begrotingwijz. 2018 str Begr. na wijz. 2018 Werkelijk 2018 Saldo 2018
Lasten
TV1.1 1.1 Samenkracht en burgerparticipatie 3.109.080 -152.729 0 2.956.351 2.753.590 202.761
TV1.2 1.2 Wijkteams 425.785 10.000 0 435.785 390.024 45.761
TV1.3 1.3 Inkomensregelingen 5.386.901 158.069 0 5.544.970 5.346.359 198.610
TV1.5 1.5 Arbeidsparticipatie 4.123.456 164.061 0 4.287.517 4.327.114 -39.597
TV1.6.1 1.6.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) BeM 145.335 0 0 145.335 125.845 19.490
TV1.6.2 1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening 2.337.312 -244.232 -35.000 2.058.080 2.028.929 29.151
TV1.7.1 1.7.1 Maatwerkdienst-verlening 18+ 2.427.718 39.638 0 2.467.356 2.461.397 5.959
TV1.7.2 1.7.2 Maatwerkdienst-verlening 18- 5.466.365 1.013.946 0 6.480.311 8.732.162 -2.251.851
TV1.81 1.81 Geëscaleerde zorg 18+ 49.800 0 0 49.800 52.020 -2.220
TV1.82 1.82 Geëscaleerde zorg 18- 27.600 60.000 0 87.600 111.504 -23.904
Totaal Lasten 23.499.351 1.048.753 -35.000 24.513.104 26.328.943 -1.815.839
Baten
TV1.1 1.1 Samenkracht en burgerparticipatie -114.940 92.643 0 -22.297 -21.726 -571
TV1.3 1.3 Inkomensregelingen -4.240.800 -154.275 0 -4.395.075 -4.911.599 516.524
TV1.5 1.5 Arbeidsparticipatie 0 0 0 0 -23.999 23.999
TV1.6.2 1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening 0 0 0 0 -19.823 19.823
TV1.7.1 1.7.1 Maatwerkdienst-verlening 18+ -350.000 0 0 -350.000 -298.656 -51.344
TV1.7.2 1.7.2 Maatwerkdienst-verlening 18- 0 0 0 0 -26.779 26.779
Totaal Baten -4.705.740 -61.632 0 -4.767.372 -5.302.581 535.209

Jaarverslag - Financiële analyse programma 1

Financiële analyse

Terug naar navigatie - Financiële analyse

Taakvelden Programma 1

Terug naar navigatie - Taakvelden Programma 1

Taakvelden