Jaarverslag - Programmaverantwoording

Programmaverantwoording

De staat van baten en lasten sluit met een voordelig saldo van 4.529.064
Dit saldo is overeenkomstig artikel 42 van het BBV afzonderlijk opgenomen in de balans.
Dit saldo is inclusief de mutaties in de (bestemmings)reserves die gedurende het jaar ten gunste en/of ten laste
van de rekening baten en lasten zijn gebracht. In onderstaand overzicht wordt het brutoresultaat weergegeven
(saldo voor verwerking mutaties in de (bestemmings)reserves). Na verwerking van de desbetreffende mutaties
ontstaat het rekeningresultaat.
Totaal baten, exclusief mutaties in bestemmingsreserves 61.803.694
Totaal lasten, exclusief mutaties in bestemmingsreserves -60.560.433
Exploitatieresultaat voor mutaties in (bestemmings)reserves 1.243.261
Dotaties (bestemmings)reserves (begroot) -4.918.742
Onttrekkingen (bestemmings)reserves (begroot) 8.823.745
Exploitatieresultaat na begrote mutaties in (bestemmings)reserves 5.148.264
Minder aan dotaties 163.521
Meer aan onttrekkingen -782.721
Exploitatieresultaat na mutaties in (bestemmings)reserves 4.529.064
Toelichting resultaat op hoofdlijnen: verschillen boven de € 25.000,-- per taakveld zijn toegelicht.
De toelichtingen zijn per product onder de verschillende programma's te vinden.
Saldo begroting 2018 0 V
Uitkomsten 1e hoofdlijnenrapportage -231.850 N
Uitkomsten 2e hoofdlijnenrapportage 161.178 V
Niet onttrokken aan de Algemene reserve -70.672 N
Verschil tussen 3e hoofdlijnenrapportage en rekening 4.599.736 V
Saldo jaarrekening 2018 4.529.064 V

Specificatie programmaverantwoording

Specificatie programmaverantwoording
Programma Primitieve begroting Begroot 2018 Rekening 2018 Saldo 2018
Lasten
1. Sociaal domein 23.499.351 24.513.104 26.328.943 1.815.839
2. Onderwijs 2.964.828 3.125.737 2.579.526 -546.211
3. Volkshuisvesting, ruimt.ordening en stedelijke vernieuwing 1.595.521 2.578.302 2.983.072 404.771
4. Volksgezondheid en milieu 5.475.552 6.103.937 6.162.746 58.810
5. Verkeer, vervoer en waterstaat 3.618.465 4.065.860 4.149.190 83.330
6. Veiligheid 1.954.160 2.043.406 2.123.655 80.249
7. Sport, cultuur en recreatie 4.304.748 4.981.667 3.791.541 -1.190.126
8. Economische zaken 464.122 802.835 813.225 10.391
9. Bestuur en ondersteuning 6.802.263 4.761.978 3.608.125 -1.153.853
Algemene dekkingsmiddelen (TV9.5 t/m TV9.7) -488.016 -1.018 -140.848 -139.830
Overhead (TV9.4) 7.053.223 8.315.581 8.146.257 -169.324
Heffing VPB (TV9.9) 15.000 15.000 15.000 0
Bedrag onvoorzien (TV9.8 onderdeel Onvoorzien) 89.500 84.365 0 -84.365
Totaal lasten 57.348.716 61.390.753 60.560.433 830.320-
Programma Primitieve begroting Begroot 2018 Rekening 2018 Saldo 2018
Baten
1. Sociaal domein -4.705.740 -4.767.372 -5.302.581 -535.209
2. Onderwijs -122.540 -122.540 -123.988 -1.448
3. Volkshuisvesting, ruimt.ordening en stedelijke vernieuwing -1.356.320 -1.356.320 -3.638.713 -2.282.393
4. Volksgezondheid en milieu -4.810.014 -4.567.030 -5.128.252 -561.222
5. Verkeer, vervoer en waterstaat -131.725 -131.725 -197.773 -66.048
6. Veiligheid -82.425 -82.425 -1.483 80.942
7. Sport, cultuur en recreatie -824.185 -825.598 -748.159 77.439
8. Economische zaken -2.725.345 -2.849.013 -3.197.820 -348.807
9. Bestuur en ondersteuning 1.423.050 1.340.150 1.052.625 -287.525
Algemene dekkingsmiddelen (TV9.5 t/m TV9.7 en TV8.4) -43.118.681 -43.943.515 -44.005.120 -61.605
Overhead (TV9.4) -179.290 -180.362 -512.430 -332.068
Heffing VPB (TV9.9)
Bedrag onvoorzien (TV9.8 onderdeel Onvoorzien)
Totaal baten 56.633.215- 57.485.750- 61.803.694- 4.317.944-
Saldo van baten en lasten 715.501 3.905.003 1.243.261- 5.148.264-
Toevoeging aan reserves 1.974.564 4.918.742 4.755.221 163.521-
Onttrekking aan reserves 1.149.186- 8.823.745- 8.041.024- 782.721
Totaalresultaat na bestemming 1.540.879 0- 4.529.064- 4.529.064-