Jaarrekening - Toelichting op de balans

Activa

Vaste activa

5.4 Toelichting op de balans

Tenzij aangegeven, zijn alle bedragen x € 1.000,-- weergegeven

Alle ten tijde van het opstellen van de jaarrekening beschikbare informatie omtrent de feitelijke situatie per balansdatum is bij het opmaken van de jaarrekening in aanmerking genomen en verwerkt. Er hebben zich na het opstellen van de jaarrekening geen gebeurtenissen van betekenis voorgedaan die nadere informatie geven over de feitelijke situatie op balansdatum.

Activa

Materiele vaste activa 2018 2017
     
Boekwaarde per  1 januari 38.999 39.919
Correctie -237  
Vermeerderingen 8.753 2.458
Verminderingen -435 0
Bijdragen derden -718 -718
Desinvesteringen    
Afschrijvingen -2.950 -2.660
     
Boekwaarde per  31 december  43.412 38.999

 

Per specifiek onderdeel kan van de materiële vaste activa het volgende verloopoverzicht worden gegeven per 31 december:

 

  Boekwaarde Correctie Vermeerderingen Verminderingen Bijdrage derden
Afschrijvingen Boekwaarde
omschrijving 1-1-2018           31-12-2018
               
Gronden en terreinen (incl. bossen) 4.921   2.020 0   -12 6.929
Bedrijfsgebouwen 14.107   934 -460 (*)   -920 13.661
Woonruimten 322 -237 20 0   -8 97
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 420   476 -6 -61 -54 775
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken (riolering) waarvoor een heffing wordt geheven 2.899   1.291 0 -100 -377 3.713
Vervoersmiddelen 204   504 0   -140 568
Machines, apparaten 442   320 -3   -303 456
Overige materiele activa 2.917   136 0   -277 2.776
Overige materiele activa waarvoor een heffing wordt  geheven 218   0 0   -13 206
               
TOTAAL ECONOMISCH NUT 26.451 -237 5.701 -470 -161 -2.104 29.180
               
               
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 3.774   2.153 36 -117 -515 5.331
Overige materiele vaste activa 8.774   899 -1 -440 -332 8.901
               
TOTAAL MAATSCHAPPELIJK NUT 12.548 0 3.053 35 -557 -846 14.232
               
TOTAAL GENERAAL 38.999 -237 8.753 -435 -718 -2.950 43.412

 

* Deze vermindering betreft de afwaardering van de aankoop Laan 60 in Nunspeet.

De boekwaarde Gronden en terreinen is verhoogd met de strategische aankopen die in het verleden gerubriceerd waren onder de Voorraden. Op grond van gewijzigde BBV voorschriften is deze aanpassing doorgevoerd.

Voor een gedetailleerd overzicht van de vaste activa, inclusief de investeringen en afschrijvingen, wordt verwezen naar de Staat van investeringen (bijlage 2.1) en voor een overzicht van de bestedingen en mate van realisatie wordt verwezen naar de bijlage Overzicht restantkredieten (bijlage 2.2) in het boekwerk Bijlagen jaarrekening 2018.

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen, leningen, overige langlopende leningen en overige uitzettingen worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs onder aftrek van eventuele aflossingen. Deelnemingen worden in afwijking hiervan gewaardeerd tegen marktwaarde als deze waarde lager is dan de verkrijgingprijs. De bijdrage in activa in eigendom van derden wordt gewaardeerd tegen het bedrag van de verstrekte bijdrage verminderd met afschrijvingen.

Onder uitzettingen worden aandelen, obligaties, maar ook leningen en langlopende vorderingen verstaan. Uitzettingen met een looptijd korter dan een jaar worden opgenomen onder de vlottende activa. Uitzettingen met een oorspronkelijke looptijd van langer dan een jaar worden gedurende de gehele looptijd onder de financiële vaste activa opgenomen.

 

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

Samenstelling

2018

2017

Aandelen Inclusief Groep

417

 

Aandelen Afvalsturing Friesland

28

 

Aandelen NV Bank Nederlandse Gemeenten

        188

        188

Aandelen Vitens NV

            4

            4

Aandelen Alliander NV

          34

          34

Ledenkapitaal Coöperatie Gastvrije Randmeren

          10

          10

Totaal

        681

        236

 

Het totale effectenbezit bedraagt eind 2018

- 3.120 aandelen Inclusief groep met een nominale waarde incl. agio van  € 416.520,00
- 63 aandelen Afvalsturing Friesland met een nominale waarde van    € 28.350,00
- 75.075 aandelen BNG met een nominale waarde van      € 187.687,50
- 24.035 aandelen Vitens met een nominale waarde van      € 4.061,92
- 339.318 aandelen Alliander met een nominale waarde van    € 34.423,64
- ledeninbreng in de Coöperatieve Randmeren      € 10.000,00

 

Verstrekte langlopende leningen c.a.

Samenstelling

2018

2017

Hypothecaire leningen personeelsleden

          99

          99

Achtergestelde Geldlening Vitens

        215

        322

Startersleningen

     2.090

     1.610

Duurzaamheidsleningen

        600

        237

Totaal

     3.004

     2.268

 

Van de achtergestelde geldlening Vitens wordt vanaf 2007 elk jaar een gedeelte afgelost

 

Vlottende activa

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

Voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs dan wel lagere marktwaarde.

De waardering van de gronden in exploitatie per 31 december 2018 is gebaseerd op de geactualiseerde grondexploitaties per 1 januari 2019 en de uitkomsten van de door de gemeente uitgevoerde risicoanalyses ter zake. Dit betreft de beste inschatting op dit moment die omgeven is door de nodige risico’s, aannames en veronderstellingen die periodiek (jaarlijks) worden herzien. Deze periodieke herziening kan - mede gezien de huidige onzekere marktomstandigheden – leiden tot een aangepaste waardering van de gronden in exploitatie en de hiermee samenhangende voorziening voor negatieve grondexploitaties. Voor een gedetailleerde toelichting van de gehanteerde uitgangspunten alsmede risico’s en onzekerheden van grondexploitaties (en niet in exploitatie genomen gronden) verwijzen wij naar de paragraaf grondbeleid.

De voorschriften geven aan dat voldoende financiële buffer nodig is om eventuele toekomstige verliezen te kunnen opvangen. Dit heeft geleid tot de vorming van een voorziening risico’s grond- exploitaties. Voor de locatie Stationslaan 48 is nog € 55.000,-- beschikbaar voor het bouwrijpmaken. Het resterende deel van € 1.266.349,-- is voorzien voor het verlies Weversweg (€ 486.000,--), Elspeet Noordwest (€ 221.000,--), het facilitaire deel van De Kolk (€ 427.000,--) en voor de locatie Molenbeek (€ 77.000,--).

Voorraad grond voor grondexploitatie

Samenstelling

2018

2017

c. Complexen in exploitatie                  

15.030

24.446

d. Voorziening grondexploitatie

-1.266

-1.303

Totaal

13.764

23.143

Gronden zonder kostprijsberekening en Overige gronden zijn gerubriceerd onder de materiële vaste activa.

Voor het totaal van de in exploitatie zijnde complexen kan van het verloop in 2017 het volgende overzicht (x 1 mln.) worden weergegeven:

 

Balanswaarde 31 december 2018

Geraamde nog te maken kosten

Geraamde nog te realiseren opbrengsten

Geraamd resultaat (nominale waarde)

Geraamd resultaat (contante waarde)

 

Industrieterrein De Kolk

8,0

2,7

-13,2

3,9

4,2

Elspeet  Noordwest

-0,3

1,3

-0,8

-0,2

-0,2

Molenbeek

7,0

13,8

-21,4

-0,1

-0,1

Weversweg

0,3

0,7

-0,6

-0,5

-0,5

Totaal onderhanden werk, gronden in exploitatie

15,0

18,5

-36,0

3,1

3,4

Specificatie verloop boekwaarden

 

Complexen in exploitatie

Boekwaarde 1 januari 2018

24.446

Aankopen

286

Rente- en beheerskosten

421

Bouw- en woonrijp maken

2.936

Reservering

-189

Verkopen

-14.491

Voorlopig resultaat de Kolk

1.621

Voorziening grondexploitatie

-1.266

Boekwaarde 31 december 2018

13.764

Voor een verdere toelichting van de grondexploitatie wordt verwezen naar de bijlagen 4.1 en 4.2 in het boekwerk Bijlagen Jaarrekening 2018.

 

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

Samenstelling per 31 december

2018

2017

Debiteuren overig

604

865

Voorziening dubieuze debiteuren

-50

-51

Vorderingen op openbare lichamen

561

686

Belastingdebiteuren                      

391

491

Voorziening dubieuze belastingdebiteuren

-45

-24

Verstrekte voorschotten

4

4

Uitzettingen in ’s Rijks schatkist (SKB)

6.799

2.299

Totaal

8.264

4.270

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Schatkistbankieren(SKB)

Decentrale overheden zijn verplicht om hun overtollige middelen in 's Rijks schatkist aan te houden. Om het dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen is er een drempelbedrag, afhankelijk van het begrotingstotaal, dat buiten de schatkist mag worden gehouden.

Het drempelbedrag is gelijk aan 0,75% van het begrotingstotaal indien het begrotingstotaal lager is dan € 500 miljoen. Indien het begrotingstotaal hoger is dan € 500 miljoen is de drempel gelijk aan € 3,75 miljoen plus 0,2% van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat. De drempel is nooit lager dan € 250.000.

De benutting van het drempelbedrag wordt berekend als gemiddelde over alle dagen in het kwartaal. Gemiddeld mag een decentrale overheid dus maximaal het drempelbedrag buiten de schatkist hebben gehouden.

 

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)

 

 

Verslagjaar 2018

 

 

 

(1)

Drempelbedrag

444,9225

 

 

 

 

 

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(2)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

                             46

               71

               94

               56

(3a) = (1) > (2)

Ruimte onder het drempelbedrag

                          399

             374

             351

             389

(3b) = (2) > (1)

Overschrijding van het drempelbedrag

                              -  

                -  

                -  

                -  

(1) Berekening drempelbedrag

 

 

Verslagjaar

 

 

 

(4a)

Begrotingstotaal verslagjaar

                     59.323

 

 

 

(4b)

Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen

                     59.323

 

 

 

(4c)

Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat

                              -  

 

 

 

(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000

Drempelbedrag

444,9225

 

 

 

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

 

 

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(5a)

Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)

                       4.110

         6.416

         8.660

         5.116

(5b)

Dagen in het kwartaal

90

91

92

92

(2) - (5a) / (5b)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

                             46

               71

               94

               56

 

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

 

Samenstelling per 31 december

2018

2017

Rekening-courantsaldi banken

87

447

 

Overlopende activa

De overlopende activa zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

 

Samenstelling per 31 december

2018

2017

Diverse nog te ontvangen bedragen     

6.679

7.041

Te ontvangen subsidie Natuur- en landschapsbeheer

222

284

Vooruitbetaalde bedragen

290

273

Vennootschapsbelasting

 

48

Totaal

7.191

7.646

 

Onder de overlopende activa (nog te ontvangen bedragen) zijn ook de vorderingen Sociaal opgenomen voor het “netto” bedrag opgenomen. Het oninbaar verwachte deel is al voorzien en ten laste van de exploitatie verantwoord.

 

Passiva

Vaste passiva

PASSIVA

Voor zover niet anders vermeld, zijn passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het gerealiseerde resultaat volgend uit de staat van baten en lasten.

De samenstelling van het eigen vermogen is als volgt:

 

 

2018

2017

Algemene reserves

2.852

4.246

Bestemmingsreserves

39.002

37.486

Bestemmingreserve Gerealiseerde resultaat

4.529

3.407

Totaal reserves

46.383

45.139

 

Het verloop van de algemene reserve is als volgt:

Algemene reserve

 

 

Saldo 1 januari 2018

 

4.246

Toevoegingen

4.049

 

Beschikkingen

5.443

 

Stand per 31 december 2018 (exclusief resultaat 2018)

 

2.852

 

Tijdens de raadsbehandeling van de nota ‘Reserves en Voorzieningen 2017’ is een bedrag van € 1.719.000,-- vastgesteld als bodembedrag voor de algemene reserve.

Voor het verdere verloop van de reserves en voorzieningen wordt verwezen naar bijlage 1 van dit boekwerk.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd ter afdekking van:

  • verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, maar redelijkerwijs is in te schatten;
  • op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten;
  • kosten die in een volgend begrotingsjaar worden gemaakt, als het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.

Voorzieningen worden niet gevormd voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume.

Aan voorzieningen wordt geen rente toegevoegd.

Het verloop van de voorzieningen (in euro’s) is in 2018 als volgt:

Omschrijving Saldo per Vermeerdering Vermindering Saldo per
  1-1-2018 2018 2018 31-12-2018
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen        
en risico's        
pensioenaanspraken wethouders 1.815.762 65.695   1.881.457
personeelsgaranties 336.072   31.854 304.218
planschades-juridische procedures 91.691 68.657 60.350 99.998
Voorziening ter egalisatie van kosten        
groot onderhoud De Brake 723.004 2.600 525.603 200.001
Voorziening voor bestemmingsgebonden        
middelen van derden        
MFA 220.220 -220.220    
Voorziening (beklemde middelen)        
tarieven afvalstoffenheffing 1.229.674 373.462 191.445 1.411.691
tarieven rioolheffing 1.972.154 494.637 90.963 2.375.828
afkoop onderhoud graven Nunspeet 9.915   6.335 3.580
Voorziening afkoop onderhoud graven Nunspeet-W. 18.972   2.096 16.876
afkoop onderhoud graven Elspeet 5.661   1.414 4.247
onderhoud recreatieve fietspaden 1.293.454 12.935 37.800 1.268.589
vermogen st. D.G. van Beuningenfonds 259.945 3.825   263.770
         
Totaal voorzieningen 7.976.524 801.591 947.860 7.830.255

 

De voorziening pensioenaanspraken wethouders heeft als doel om toekomstige pensioenrechten van wethouders te bekostigen. Jaarlijks wordt de benodigde storting berekend aan de hand van een actuele actuariële berekening.

Uit de voorziening personeelsgaranties worden de verplichtingen betaald voortvloeiend uit gemaakte afspraken met een aantal medewerkers.

De voorziening groot onderhoud Sport- en Recreatiecentrum De Brake is ingesteld om te beschikken over financiële middelen voor het uitvoeren van groot onderhoud aan het sportcomplex. In verband met de verwachte sluiting is de voorziening groot onderhoud per 31 december 2018 bepaald op € 200.000,--. Dit geschatte bedrag is nodig voor het noodzakelijk uit te voeren onderhoud (instandhouding).

De voorziening Multifunctionele Accommodatie (MFA) is bedoeld voor de bekostiging van de herinrichting van vrijkomende locaties in verband met het realiseren van een Multifunctionele Accommodatie. De stand van de voorziening moet aan het eind van ieder jaar minimaal het bedrag omvatten van de niet-bestede ISV-gelden.

De voorziening planschades en juridische procedures is bedoeld voor de dekking van kosten die kunnen voortvloeien uit mogelijk rechtmatig overheidshandelen (verzoeken van planschade als gevolg van een bestemmingsplanherziening) en ter dekking van kosten die kunnen voortvloeien uit mogelijk onrechtmatig overheidshandelen (lopende juridische procedures met betrekking tot de beleidsterreinen Bouwen en Bestuurlijke Zaken).

De voorziening riolering en vervanging riolering zijn opgeheven en de gelden zijn toegevoegd aan de nieuwe voorziening Tarieven rioolheffing.

Beklemde middelen derden betreffen van derden ontvangen gelden met een specifiek bestedingsdoel. Deze gelden mogen niet aan een ander doel worden besteed en zijn daarom beklemd. Wanneer het gaat om beklemde middelen die van andere partijen zijn ontvangen (dus niet overheden), dan moeten conform BBV voorschriften deze middelen zijn opgenomen als voorziening (artikel 44 lid 2).

 

 

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer

 

Vaste geldleningen

2018

2017

Restantschuld leningen per 1 januari

14.753

17.060

Nieuw opgenomen geldleningen

-

-

Af: normale aflossing

2.261

-2.307

Restantschuld leningen per 31 december

12.492

14.753

Vlottende passiva

VLOTTENDE PASSIVA

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

De samenstelling is als volgt:

2018

2017

Crediteuren

6.204

3.656

Overige schulden: Waarborgsommen derden

31

21

                             Transitorische rente

112

294

                             Dwangsommen

242

50

Kasgeldlening

0

2.000

Rekening courant met niet financiële instelling

-107

77

Totaal

6.482

6.098

 

Overlopende passiva

De samenstelling is als volgt:

2018

2017

Nog te betalen

2.376

2.000

Vooruit ontvangen bedragen

463

206

Vooruit ontvangen parkeervoorzieningen

10

69

Vooruit ontvangen bedragen (rijks)overheid

17

289

Kruisposten

350

240

Totaal

3.216

2.804

 

Specificatie verloop vooruit ontvangen bedragen (rijks)overheid:

 

Omschrijving

Saldo 1-1

Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo 31-12

Bijdrage OAB 2011-2014

3

 

 

3

Subsidie raillawaai

272

 

272

0

Subsidie geluidwerende gevelmaatregelen

2

 

 

2

Subsidie verkeersmaatregelen Oenenburg

12

 

 

12

Totaal

289

0

272

17

 

RENTELASTEN

 

Hiervan kan het volgende overzicht worden gegeven:

 

Rekening

Begroting incl. wijz.

Rekening

 

2018

2018

2017

Rente langlopende geldleningen

492

600

575

Rente kortlopende geldleningen

-10

 

-7

Rente eigen financieringsmiddelen

 

 

 

Totaal

482

600

568

 

Langlopende geldleningen

Er zijn in 2018 geen langlopende leningen aangetrokken. Voor zover binnen de kasgeldlimiet was toegestaan, werd in 2018 zo veel mogelijk met kort geld gefinancierd. Dit  gezien de aanzienlijk lagere rentetarieven ten opzichte van de kapitaalmarktrente.

 

Rente kortlopende geldleningen

Het was gezien de lage rentestand op de geldmarkt in 2018 heel aantrekkelijk om investeringen met zogenoemd kort geld te financieren. Binnen de gestelde kaders is hier zo optimaal mogelijk gebruik van gemaakt. Daarbij is de kapitaalmarkt nauwlettend in het oog gehouden om bij een rentestijging te gaan consolideren van kasgeldleningen naar vaste geldleningen.

Rente eigen financieringsmiddelen

Als gevolg van de wijzigingen in de BBV wordt er vanaf 2017 geen rente meer berekend over de eigen financieringsmiddelen.

 

Afschrijvingen

Hiervan kan het volgende overzicht worden gegeven:

 

Rekening 2018

Begroting incl. wijz. 2018

Rekening 2017

Totale afschrijvingslasten

3.042

3.119

2.781

 

Gewaarborgde leningen

Het buiten de balanstelling opgenomen bedrag (in euro’s) voor gewaarborgde leningen is als volgt te specificeren:

Naam geldnemer

Doel  geldlening

Restant per   01-01-2018

Restant per   31-12-2018

Gewaarborgd door gemeente

Vitens, Zwolle

Drinkwatervoorziening

7.373.929

6.806.703

123.248

Inclusief Groep Nunspeet

Werkvoorziening

2.000.000

2.000.000

285.800

 

Stichting Habion

Sociale woningbouw

5.200.000

5.200.000

2.600.000

Omnia wonen

Sociale woningbouw

109.855.344

106.149.613

82.188.113

Nunspeetse ruiterclub

Tweede rijhal

88.667

82.334

82.234

Garanties particulieren

Aankoop woning

1.119.221

956.058

956.058

Totaal

 

125.637.161

121.194.708

86.235.553

 

Een nadere detaillering van de leningen is als bijlage 2.5 en 2.6 opgenomen in het Bijlagenboek Jaarrekening 2018.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen en rechten

Voor langlopende leasecontracten zijn geen verplichtingen aangegaan.