Jaarverslag - Programma 4 Volksgezondheid en milieu

Jaarverslag - Beleid programma 4

Inleiding

Op het gebied van duurzaamheid wil de gemeente een voorbeeldfunctie vervullen.
Het gaat goed met de gezondheid van de inwoners van Nederland, maar er zijn nog veel uitdagingen. Het huidige volksgezondheidsbeleid moet met kracht worden voortgezet. De concrete taak voor de gemeenten, waaronder Nunspeet, is het bevorderen van een gezonde leefstijl. Daarbij is de meeste gezondheidswinst te behalen door preventief in te blijven zetten op de speerpunten roken, overmatig alcoholgebruik, (ernstig) overgewicht, bewegen, depressie en diabetes. De beleidsnota Volksgezondheid 2017-2020 gemeente Nunspeet zal al deze speerpunten bevatten. In 2016 zijn de hemelwatervisie en uitvoeringsplan vastgesteld. Vanaf 2017 zijn maatregelen genomen om de wateroverlast terug te dringen.

Bestuurlijke kaders

 • Milieuactieplan 2012-2015
 • Deelverordening duurzaamheid
 • Beleidskader geluid
 • Besluit bodemkwaliteit
 • Verordening geurhinder en veehouderij
 • Regionaal milieu-uitvoeringprogramma RNV
 • Afvalwaterketenplan
 • Lozingenbesluit (bodembescherming)
 • Beleidsregels laadpalen automobiliteit
 • Wijzigingsverordening afvalstoffenheffing 2013
 • Verordening rioolheffing 2013
 • Verordening rioolaansluitrecht 2013
 • Beleidsnota Volksgezondheid 2012-2015 (is verlengd naar 2016 e.v.)
 • Hemelwatervisie en uitvoeringsplan

Wat hebben wij bereikt?

Continueren integraal gezondheidsbeleid met aandacht voor diverse aanpalende beleidsterreinen

Wat hebben wij gedaan in 2018?

Ondersteunen bewustwording volksgezondheid door voorlichting en educatie, met als uitgangspunt de eigen verantwoordelijkheid van mensen

Wat hebben wij gedaan in 2018?

Verslavingsbeleid relateren aan regelgeving, handhaving, preventie en educatie en bewustwording

In april 2017 is het nieuwe Preventie en Handhavingsplan Alcohol vastgesteld, tegelijkertijd met de regionale nota Gezondheid. Dit biedt kansen voor een totaalaanpak om deze doelstelling te bereiken. Zo wordt er vanuit de uitvoeringsagenda 2018-2019  van de gezondheidsnota uitvoering gegeven aan de preventieactiviteiten die voortkomen uit het Preventie en Handhavingsplan Alcohol in de vorm van Project Gedrag. Daarnaast is de werkgroep Verslavingspreventie gericht op het uitwisselen van signalen tussen straathoekwerkers, politie, boa's, jongerenwerkers van de welzijnsorganisaties en beleidsadviseurs OOV en VGZ. 

Wat hebben wij gedaan in 2018?

Verkennen mogelijkheden Energieakkoord

Onder begeleiding van het bureau OverMorgen werd een intensief traject doorlopen, met als doel het in kaart brengen van kansrijke grootschalige energieprojecten binnen de gemeenten. Tegelijkertijd liep een regionaal traject met de focus op grensoverschrijdende projecten. In Nunspeet was er een Interne validatie op 31 mei, een sessie met het college op 20 juni, met de raad op 19 september, een atelier met stakeholders op 28 september, een tweede atelier met stakeholders op 19 oktober en een Informatieavond (170) bewoners op 19 oktober. 17 januari 2018 was er een afsluitende ambtelijke sessie, waarna de resultaten aan de raad worden gepresenteerd(bijlage). De eindrapportage met vijf kansrijke projecten wordt in april aan de nieuwe raad gepresenteerd.

Wat hebben wij gedaan in 2018?

Stimuleren en ondersteunen burgerinitiatieven duurzaamheid (duurzaamheidsleningen)

in 2018 zijn diverse leningen verstrekt aan burgers voor warmtepompen, isolatiemaatregelen en zonnepanelen. De lening is uitgebreid zodat ook eigenaren van nieuwbouwoningen hier gebruik van kunnen maken.

Wat hebben wij gedaan in 2018?

Stimuleren maatregelen tot scheiding afvalwater en hemelwater

Dit betreft de afkoppelsubsidie. Particulieren kunnen hiervan gebruik maken wanneer ze aan een aantal spelregels voldoen. Informatie hierover kan worden gevonden op onze website.

Wat hebben wij gedaan in 2018?

Invullen voorbeeldfunctie gemeente in relatie tot duurzaamheid

Duurzame mobiliteit

De gemeente maakt voor haar dienstreizen gebruik van een all electric deelauto. Deze auto wordt buiten kantooruren met de inwoners van Nunspeet gedeeld.

Duurzaam Wonen

In 2017 werd de Duurzaamheidslening met succes ingezet.

Beleid

In de concept-Omgevingsvisie Nunspeet is de opgave en het ambitieniveau voor opwekking van duurzame energie opgenomen.

 Onder begeleiding van het bureau OverMorgen werd een intensief traject doorlopen, met als doel het in kaart brengen van kansrijke grootschalige energieprojecten binnen de gemeenten.  17 januari 2018 was er een afsluitende ambtelijke sessie, waarna de resultaten aan de raad worden gepresenteerd. De verkenning naar opweklocaties voor wind is gestart.

Wat hebben wij gedaan in 2018?

Uitvoering geven aan nieuw beleid 2018 - 2021

Wat hebben wij gedaan in 2018?

Beleids- en prestatie indicatoren

Naam indicator Eenheid Jaarrekening 2017 Begroting 2018 Jaarrekening 2018
Omvang huishoudelijk restafval Kg/inwoner 194 190 193
Hernieuwbare elektriciteit % 0,90% 1,50% 1,80%
* Informatie indicator niet bekend.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Begroting 2018 Begrotingswijz. 2018 inc. Begrotingwijz. 2018 str Begr. na wijz. 2018 Werkelijk 2018 Saldo 2018
Lasten
TV4.1 4.1 Volksgezondheid 933.152 111.475 35.000 1.079.627 1.117.423 -37.797
TV4.2.1 4.2.1 Riolering financiën 5.440 0 0 5.440 7.469 -2.029
TV4.2.2 4.2.2 Riolering OR 1.226.541 118.320 0 1.344.861 1.592.566 -247.705
TV4.2.3 4.2.3 Riolering Infra 279.654 17.900 0 297.554 125.041 172.514
TV4.3.1 4.3.1 Afval Financiën 3.245 0 0 3.245 380.836 -377.591
TV4.3.2 4.3.2 Afval Openbare Ruimte 1.973.092 30.000 0 2.003.092 1.711.466 291.625
TV4.4.1 4.4.1 Milieubeheer BeM 22.660 0 0 22.660 9.736 12.924
TV4.4.2 4.4.2 Milieubeheer ROV 37.345 146.120 2.700 186.165 114.727 71.438
TV4.4.3 4.4.3 Milieubeheer VTH 677.746 27.667 12.536 717.949 734.561 -16.612
TV4.5 4.5 Begraafplaatsen en crematoria 316.676 1.667 0 318.343 337.323 -18.979
Totaal Lasten 5.475.552 453.149 50.236 5.978.937 6.131.150 -152.213
Baten
TV4.1 4.1 Volksgezondheid -12.080 0 0 -12.080 -26.172 14.092
TV4.2.1 4.2.1 Riolering financiën -1.913.643 90.000 0 -1.823.643 -1.949.073 125.430
TV4.2.2 4.2.2 Riolering OR -4.395 0 0 -4.395 -53.531 49.136
TV4.2.3 4.2.3 Riolering Infra 0 0 0 0 -26.700 26.700
TV4.3.1 4.3.1 Afval Financiën -2.029.711 190.000 0 -1.839.711 -2.026.550 186.839
TV4.3.2 4.3.2 Afval Openbare Ruimte -452.550 0 0 -452.550 -541.676 89.126
TV4.4.2 4.4.2 Milieubeheer ROV -2.440 -3.600 -2.700 -8.740 0 -8.740
TV4.4.3 4.4.3 Milieubeheer VTH -2.090 0 -30.716 -32.806 -16.892 -15.914
TV4.5 4.5 Begraafplaatsen en crematoria -393.105 0 0 -393.105 -481.657 88.552
Totaal Baten -4.810.014 276.400 -33.416 -4.567.030 -5.122.252 555.222

Jaarverslag - Financiële analyse programma 4

Wat willen we bereiken?

Taakvelden programma 4

Taakvelden