Jaarverslag - Programma 7 Sport, cultuur en recreatie

Jaarverslag - Beleid programma 7

Inleiding

De ambities op het gebied van cultuur zijn uitgewerkt in een Cultuurnota. Samenwerking op gebied van cultuur zal worden bevorderd onder andere door een koppeling tussen diverse organisaties en cultuurvormen. Ook op gebied van cultuur geldt dat ‘iedereen mee moet kunnen doen’. Hiervoor wordt gewerkt aan een laagdrempelige subsidieverordening.
Het streven is specifieke aandacht voor eigen Nunspeetse, historische en culturele kenmerken. Nunspeet is een kunstenaarsdorp en dat wil de gemeente uitdragen. Het nieuwe museum in Nunspeet is daarbij van grote waarde. Ook andere initiatieven (zoals het museum in de voormalige brandweerkazerne in Elspeet) krijgen daarom steun.


Met betrekking tot sport blijft het stimuleren van sport en beweging op scholen en in kernen en wijken belangrijk. Ook wil de gemeente aandacht schenken aan sportfaciliteiten voor mensen met een beperking. Er komt duidelijkheid over de meest wenselijke toekomst van sport- en recreatiecentrum De Brake. De gemeente gaat aan de slag met het moderniseren van de sportinfrastructuur (Wiltsangh). In het kader van ‘meer samenleving, minder overheid’ gaat de gemeente een proeftuin starten om in overleg met de sportverenigingen te komen tot een visie op de meest wenselijke insteek met betrekking tot beheer en onderhoud van sportaccommodaties.


Het kwaliteitsniveau van het openbaar groen blijft gehandhaafd op het huidige niveau. Daarnaast vindt onderzoek plaats naar de mogelijkheid wijken en kernen te betrekken bij het onderhoud van onze openbare ruimte.

Bestuurlijke kaders

  • Kadernota Sportaccommodaties 2018
  • Beleidsnota Cultuur 2015-2018
  • Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2017-2020, Samen Verder
  • ‘De gemeente als regisseur’; subsidienota gemeente Nunspeet 2013-2016 (werking verlengd)
  • Groen- en beheerplan 2011-2017

 

Wat hebben wij bereikt?

Participeren en investeren in programma ‘Noord-Veluwe Fietst!’

In aansluiting op de Gelderse Sportambitie heeft de gemeente Nunspeet een aanvraag voor een subsidie ingediend onder de noemer Noord-Veluwe Fietst! Locatie Nunspeet. Insteek is te faciliteren in een voorziening ten behoeve van drie fietsverenigingen in Nunspeet. De subsidieaanvraag is door de Provincie afgewezen. In 2017 is gestart met een opdracht om de fietscross baan (en beoogde samenwerking met andere fietsverenigingen) te betrekken bij de ontwikkelingen rondom Sportpark Wiltsangh.  De fietsvereniging(en) zijn gestart met  het ontwikkelen van een plan, daarbij is ook bekeken of externe financiering mogelijk is.  Tevens heeft in 2018 besluitvorming plaatsgevonden om de mogelijkheden te onderzoeken om een MTB route in de gemeente Nunspeet te realiseren. 

Wat hebben wij gedaan in 2018?

Stimuleren sport en beweging op scholen, in kernen en wijken door combinatiefunctionarissen

Vanaf 2018 is team Nunspeet Beweegt (combinatiefunctionarissen) ondergebracht bij Sportbedrijf Nunspeet. Zij voeren werkzaamheden uit op basis van de 'doorontwikkelde aanpak' met een focus op taken en werkzaamheden die in 2017 heeft plaatsgevonden. Centraal daarin staat het stimuleren van een gezonde leefstijl, waarbij specifieke aandacht wordt gegeven op de kwetsbare (doel)groepen van alle leeftijden.. Met continuering van Jongeren op Gezond Gewicht,  kwaliteit van het bewegingsonderwijs door middel van de methode ‘Bewegen Samen Regelen’ en naschoolse activiteiten in de wijken  en kernen.

Wat hebben wij gedaan in 2018?

Extra stimuleren sportfaciliteiten voor mensen met een beperking

In 2017 zijn de subsidieregels voor sportvereniging met een g-elftal uitgebreid met een subsidiemogelijkheid voor activiteiten voor  aangepast sporten. Tevens is in 2017 besloten de interventie van Special Heroes (sportkennismaking binnen het speciaal onderwijs) te verlengen tot de zomer van 2019.

 

Wat hebben wij gedaan in 2018?

Uitwerking van nieuwbouw zwembad aan het Wezenland

In 2018 is verder uitvoering gegeven aan het vastgestelde haalbaarheidonderzoek van juni 2017. Dat wil zeggen; de programma van eisen van de oorspronkelijke separate accommodaties zijn samengevoegd tot één programma van eisen (waarbij de eerder vastgestelde configuratie van het zwembad en sporthal leidend is geweest). Tevens is een aanbestedingsstrategie opgesteld en vastgesteld en op grond daarvan uitvoering gegeven aan de (voor)selectiefase en eerste fase van aanbesteding (bouwperceel). Tevens heeft opnieuw een actualisatie van de ramingen plaatsgevonden en zijn de benodigde vooronderzoeken (waaronder Natuurtoets) uitgevoerd. Tot slot is gestart met het besluitvormingproces om te komen tot een wijziging van het bestemmingsplan.

Wat hebben wij gedaan in 2018?

Uitwerking Masterplan revitalisering van sportpark Wiltsangh

Op basis van het vastgestelde haalbaarheidsonderzoek van juni 2017 is in 2018 verder vorm en uitvoering gegeven aan uitwerking van het Haalbaarheidsonderzoek (Masterplan). Met betrekking tot het sportpark is gestart met de aanleg van velden. Daarmee wordt er ruimte gecreëerd om op later moment de nieuwbouw van het zwembad, sporthal, turnhal te realiseren. Verder zijn voorbereidingsmaatregelen getroffen met betrekking tot de ondergrondse infra van energienetwerk op het sportpark. Tot slot zijn gesprekken met diverse verenigingen gevoerd over het concretiseren van de noodzakelijke en wenselijke voorzieningen (w.o. VV Nunspeet, NTC Wiltsangh, FCC Volharding en KV Hellas).

 

Wat hebben wij gedaan in 2018?

Besluitvorming benodigde maatregelen tennisverenigingen Elspeet en Hulshorst en voetbalvereniging Vierhouten

In 2016 en 2017 heeft aanvullende besluitvorming plaatsgevonden met betrekking tot de tennisverenigingen in Elspeet en Hulshorst en het voetbalveld in Vierhouten.  Aan de tennisverenigingen in Hulshorst en Elspeet is een bijdrage verstrekt vanuit Burgerfonds Vitale Kernen.  Mede met inzet van deze middelen zijn de banen in Hulshorst gerenoveerd en in Elspeet is het bedrag benut om  de eerder aangegane lening af te lossen. Wat betreft voetbalvereniging in Vierhouten is in 2018 een hybride speelveld gerealiseerd. 

Wat hebben wij gedaan in 2018?

Onderzoek eigen bijdrage leden sportverenigingen

Onderdeel van het uitvoeringsprogramma Sportstimulering (2015) is dat met ingang van 1 januari 2017 de subsidiemogelijkheden voor jeugdleden van sportverenigingen zijn afgebouwd. De vrijkomende middelen zijn vanaf het jaar 2017 toegevoegd aan het budget van eenmalige subsidies aan sportverenigingen én het budget sportstimulering (ten behoeve van sporters met een beperking).

Wat hebben wij gedaan in 2018?

Ontwikkelen beleidsnota Sportaccommodaties in Nunspeet

In 2016 en 2017 is gewerkt aan een kadernota Sportaccommodaties gemeente Nunspeet. Deze kadernota is januari 2018 door de gemeenteraad vastgesteld.

Wat hebben wij gedaan in 2018?

Faciliteren komst museum in Elspeet, onder meer uit oogpunt van stimuleren burgerinitiatief

Het Historisch Museum Elspeet is sinds april 2017 een feit. Het buitenterrein is betrokken bij de herinrichtingsplannen voor het centrum van Elspeet. Het HME gaat binnenkort het 3e seizoen in.

Wat hebben wij gedaan in 2018?

Stimuleren actieve of passieve deelname aan kunst voor alle inwoners

De gemeente continueert het huidige, hoge niveau van de basisvoorzieningen op het gebied van kunst en cultuur. Daarnaast stimuleert zij het culturele verenigingsleven. Om de deelname aan kunst en cultuur voor jeugd en jongeren en zij die beperkingen ondervinden tot deelname te stimuleren wordt er ingezet op een combinatiefunctionaris (cultuurmakelaar). Naast een doel op zich is cultuur namelijk ook een belangrijk middel om te participeren in de samenleving. Het verder uitdiepen van de verbindingen tussen cultuur en beleidsterreinen als Wmo en minimabeleid heeft dan ook een grote prioriteit. De cultuurnota uit 2015- 2018 vormt de leidraad voor deze werkzaamheden. Sinds juni 2017 participeert de gemeente in het Jeugd Cultuur Fonds Gelderland, nadat de gemeente al eerder lid was geworden van het Jeugd Sport Fonds Gelderland.  De fondsen maken het mogelijk om kinderen van minder draagkrachtige ouders in aanvulling op het gemeentelijke armoedebeleid in staat te stellen deel te nemen aan culturele en sportieve activiteiten.

Wat hebben wij gedaan in 2018?

Faciliteren beschikbaar stellen leegstaande winkels en bedrijfspanden aan kunstenaars

In het verlengde van de realisatie van het kunstsnoer en in samenwerking met de ‘Stichting Nunspeet uit de kunst’ is met diverse partijen, zoals de ondernemers(verenigingen), Stichting Nunspeet uit de Kunst, Vrije Academie Nunspeet en De Nunspeetse School gesproken over de mogelijkheden om leegstaande winkels en bedrijfspanden aan kunstenaars - tijdelijk - beschikbaar te stellen.  Ondernemers vragen soms echter een onkostenvergoeding voor het tijdelijk gebruik en dat is vaak een probleem voor de kunstenaar of kunstenaarsorganisatie. Toch is creatieve industrie een sector die veel kansen biedt. Op deze manier krijgt het economisch klimaat van Nunspeet immers een impuls en wordt de aantrekkingskracht op met name toeristen vergroot

Wat hebben wij gedaan in 2018?

Specifieke aandacht voor eigen Nunspeetse historische en culturele kenmerken, zoals onze korpsen en koren en cultuurhistorische identiteit Nunspeetse ruimte

De Nunspeetse historische en culturele kenmerken worden vorm en inhoud gegeven onder de vlag van ‘Nunspeet Kunstenaarsdorp’. De gemeente stimuleert de gemeenschap om activiteiten te ontwikkelen die hierop aansluiten. Zo komt de cultuurhistorische identiteit naar voren in de activiteiten van het Noord-Veluws Museum en is er een kunstmenu voor het primair onderwijs. Regionaal is ingezet op een verlenging van het provinciale cultuur- en erfgoedpacht voor de periode 2017-2020, waaruit ook diverse projecten (kunnen) voortvloeien. Vanzelfsprekend wordt de sterke infrastructuur die op dit gebied in Nunspeet aanwezig is – zoals verenigingen en stichtingen – gekoesterd en gestimuleerd.

Wat hebben wij gedaan in 2018?

Beschikbaar houden van een gedeelte van de gelden voor muziekonderwijs in Nunspeet, met restrictie dat als gevolg van verzelfstandiging een efficiency- en effectiviteitsslag mogelijk is

Met ingang van 2016 is het gemeentelijke budget voor het muziekonderwijs verlaagd. Via de inzet van de combinatiefunctionaris voor muziek heeft er een efficiencyslag plaats gevonden, waarbij bovendien wordt geprobeerd nieuwe financieringsbronnen aan te boren. Vanaf 2017 is dit verder uitgebouwd en daarnaast is geprobeerd de samenwerking met lokale partijen (zoals muziekverenigingen) te versterken. Ook in 2018  is hier vorm en inhoud aan gegeven,

Wat hebben wij gedaan in 2018?

Faciliteren toekomstbestendige bibliotheek die minder kost, waardevol blijft voor de samenleving en extra aandacht heeft voor ouderen en jeugd

De nieuwe bibliotheekwet die op 1 januari 2015 is ingegaan, gaat uit van een andere rol van de bibliotheek: meer nadruk op connectie en minder op collectie. De bibliotheek heeft daarmee een rol gekregen in bijvoorbeeld het bestrijden van laaggeletterdheid en het aanleren van mediawijsheid (digitale vaardigheden). Voor Nunspeet betekent dit (in samenwerking met de andere participerende gemeenten Harderwijk, Putten en Ermelo) andere subsidieafspraken met de Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe. Uitvoering geven aan de nieuwe Bibliotheekwet door het tot stand brengen, stimuleren en faciliteren van waardevolle verbindingen met (potentiële) partners staat daarin centraal. De bibliotheek heeft daarin de regie zoals bij het Taalhuis met de Taalpunten.  Het nieuwe subsidiekader wordt langzaam maar zeker verder concreet ingevuld. Het subsidie is met ingang van 2017 structureel gekort met € 35.000 per jaar.

Wat hebben wij gedaan in 2018?

Uitgaan van basisniveau plus openbaar groen, bij toegangswegen, begraafplaatsen en parken

De gemeente wil een voortzetting van het huidige kwaliteitsniveau basis en hoog conform het vastgestelde Groenbeleids- en beheerplan 2011-2017 bij de centrumgebieden, toegangswegen, begraafplaatsen en de parken. Hiervoor zal in 2018 een nieuw groenbeleids-beheerplan 2019-2029 opgesteld worden.

Wat hebben wij gedaan in 2018?

Geen afsluiting van zandwegen en -paden en mogelijkheden onderzoeken toegankelijkheid van de natuur te vergroten

Uitgevoerd n.a.v.  update speelweide en zonering Stakenbergweg. Definitief afgerond in 2017

Wat hebben wij gedaan in 2018?

Onderzoeken van mogelijkheden wijken en kernen te betrekken bij onderhoud openbare ruimte

Via dorpsverenigingen en wijkplatforms wordt vanaf 2016 de mogelijkheden nagegaan om de bewoners zelfwerkzaamheden of zelfbeheer te laten uitvoeren in de openbare ruimte. Tevens maakt dit onderdeel uit van het nieuwe groenbeleids-en beheerplan 2019-2029 in kader van actief burgerschap en burgerparticipatie

Wat hebben wij gedaan in 2018?

Uitvoering geven aan nieuw beleid 2018 - 2021

Wat hebben wij gedaan in 2018?

Beleids- en prestatie indicatoren

Naam indicator Eenheid Jaarrekening 2017 Begroting 2018 Jaarrekening 2018
Niet sporters % Kind (inactief) 8% 8% 8%
% Jongeren (inactief) 7% 7% 7%
% Volwassenen (inactief) 7% 7% 7%
% Ouderen (inactief) 12% 7% 7%
* Informatie indicator niet bekend.

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Begroting 2018 Begrotingswijz. 2018 inc. Begrotingwijz. 2018 str Begr. na wijz. 2018 Werkelijk 2018 Saldo 2018
Lasten
TV7.1 7.1 Sportbeleid en activering 61.123 -6.700 0 54.423 57.161 -2.738
TV7.2.1 7.2.1 Sportaccommodaties BeM 307.476 455.945 0 763.421 -62.816 826.237
TV7.2.2 7.2.2 Sportaccommodaties Openbare Ruimte 478.784 13.792 0 492.576 450.977 41.599
TV7.3 7.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 286.731 111.565 0 398.296 286.900 111.396
TV7.4 7.4 Musea 39.240 0 0 39.240 38.476 764
TV7.5.1 7.5.1 Cultureel erfgoed BeM 65.365 567 0 65.932 59.149 6.783
TV7.5.2 7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte 19.805 0 0 19.805 9.703 10.102
TV7.5.3 7.5.3 Cultureel erfgoed ROV 172.905 0 0 172.905 60.457 112.448
TV7.6 7.6 Media 676.048 0 0 676.048 678.819 -2.771
TV7.7.1 7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM 4.943 22.000 0 26.943 53.637 -26.694
TV7.7.2 7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte 2.192.328 29.750 50.000 2.272.078 2.156.728 115.350
Totaal Lasten 4.304.748 626.919 50.000 4.981.667 3.789.191 1.192.476
Baten
TV7.2.1 7.2.1 Sportaccommodaties BeM -50.360 0 0 -50.360 -55.019 4.659
TV7.2.2 7.2.2 Sportaccommodaties Openbare Ruimte -82.605 0 -1.413 -84.018 -75.437 -8.581
TV7.3 7.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -2.740 0 0 -2.740 -2.869 129
TV7.5.1 7.5.1 Cultureel erfgoed BeM -17.055 0 0 -17.055 -4.000 -13.055
TV7.5.2 7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte -5.405 0 0 -5.405 -4.342 -1.063
TV7.5.3 7.5.3 Cultureel erfgoed ROV 0 0 0 0 -320 320
TV7.7.1 7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM -880 0 0 -880 -911 31
TV7.7.2 7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte -665.140 0 0 -665.140 -605.261 -59.879
Totaal Baten -824.185 0 -1.413 -825.598 -748.159 -77.439

Jaarverslag - Financiële analyse programma 7

Wat willen we bereiken?

Taakvelden programma 7

Taakvelden