Jaarverslag - Programma 5 Verkeer, vervoer en waterstaat

Jaarverslag - Beleid programma 5

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Verkeersveiligheid blijft de komende jaren een belangrijk item. Verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding blijft aandacht houden. De gemeente gaat op basis van een uit te voeren onderzoek aan de slag met de verkeers- en parkeerproblematiek in Vierhouten.

Bestuurlijke kaders

Terug naar navigatie - Bestuurlijke kaders
  • Beleidsplan openbare verlichting 2011-2020
  • Verkeersplan centrum Nunspeet (VPCN)
  • Gemeentelijk verkeer- en vervoerplan (GVVP)
  • Parkeerbeleidsplan Nunspeet
  • Beleids- en beheerplan wegen 2014-2018

Wat hebben wij bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben wij bereikt?

Realiseren extra laadpunten elektrische auto’s, fietsen en scootmobielen

Terug naar navigatie - Realiseren extra laadpunten elektrische auto’s, fietsen en scootmobielen

In 2018 zijn er in de openbare ruimte geen extra laadpunten voor elektrische auto's fietsen en scootmobielen aangelegd. Voor fietsen en scootmobielen zijn geen extra laadpunten gerealiseerd. Dit hangt mede samen met het feit dat hiervoor een normale netaansluiting op 230V nodig is. Diverse horecagelegenheden bieden dit als service aan hun gasten aan.

Wat hebben wij gedaan in 2018?

Realiseren sluitend netwerk wandel-, fiets- en ruiterpaden

Terug naar navigatie - Realiseren sluitend netwerk wandel-, fiets- en ruiterpaden

Het bestaande netwerk van wandel-, fiets- en ruiterpaden is nagenoeg afgerond. Bezien wordt in hoeverre uitbreiding en/of aanvulling nog nodig is de komende jaren. Indien nodig zullen nadere voorstellen worden gedaan. In de voorgaande jaren is al een forse slag gemaakt, met name met de aanleg van een aantal ‘ommetjes’. Het fietsknooppuntensysteem heeft een update ondergaan. De komende periode wordt gewerkt aan het wandel- en ruiternetwerk.

Wat hebben wij gedaan in 2018?

Inzetten op ‘verlevendiging’ Marktplein na afstemming met betrokken partijen

Terug naar navigatie - Inzetten op ‘verlevendiging’ Marktplein na afstemming met betrokken partijen

Er is overlegd met de diverse stakeholders waaronder ondernemersvereniging, evenementen en overige betrokken partijen om te komen tot een inrichtingsplan dat inhoud geeft aan het doel om een levendiger marktplein te krijgen. Voorjaar 2019 wordt het Marktplein heringericht.

Wat hebben wij gedaan in 2018?

Onderzoeken mogelijkheid faciliteren bewaakte fietsenstalling mogelijk met inzet van mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt

Terug naar navigatie - Onderzoeken mogelijkheid faciliteren bewaakte fietsenstalling mogelijk met inzet van mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt

Het onderzoek is uitgevoerd. Uit het onderzoek is gebleken dat er geen behoefte aan is. Wel wordt er een proef/pilot gedaan met een fietsenstalling in het centrum.

Wat hebben wij gedaan in 2018?

Advies uitbrengen met betrekking tot (financiële) mogelijkheid ondertunneling spoorwegovergang Eperweg in relatie tot aanleg oostelijke rondweg en bedrijventerrein De Kolk

Terug naar navigatie - Advies uitbrengen met betrekking tot (financiële) mogelijkheid ondertunneling spoorwegovergang Eperweg in relatie tot aanleg oostelijke rondweg en bedrijventerrein De Kolk

Deze bestuursperiode is de oostelijke rondweg gerealiseerd. De mogelijkheid tot ondertunneling van de Eperweg wordt onderzocht als de toekomstige overgang bij het Stationsgebied hier aanleiding toe geeft.

Wat hebben wij gedaan in 2018?

Onderzoek verkeersafwikkeling Stationsomgeving in relatie tot financiële haalbaarheid

Terug naar navigatie - Onderzoek verkeersafwikkeling Stationsomgeving in relatie tot financiële haalbaarheid

In 2017 is een onderzoek gedaan  naar de (verkeers)problematiek in de stationsomgeving. In 2017 is gestart met het onderzoek in de vorm van werkateliers waarbij stakeholders input leveren en is het LVO traject gestart.

In 2018 is heeft er een variantenstudie plaatsgevonden en heeft de gemeenteraad een voorkeursvariant uitgesproken. Eind 2018 is gestart met de uitwerking van de voorkeursvariant (3) waarbij wordt toegewerkt naar besluitvorming eind 2019.

Continueren aandacht voor verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding

Terug naar navigatie - Continueren aandacht voor verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding

Ook de afgelopen periode zijn maatregelen op het gebied van communicatie en educatie uitgevoerd. Daarbij is aandacht besteed aan het uitvoeren van maatregelen voor de diverse doelgroepen en leeftijdscategorieën (praktisch verkeersexamen en BROEM ritten).

Wat hebben wij gedaan in 2018?

Geen betaald parkeren

Terug naar navigatie - Geen betaald parkeren

Betaald parkeren is niet ingevoerd en zal ook de komende jaren niet worden ingevoerd.

Wat hebben wij gedaan in 2018?

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie Begroting 2018 Begrotingswijz. 2018 inc. Begrotingwijz. 2018 str Begr. na wijz. 2018 Werkelijk 2018 Saldo 2018
Lasten
TV5.1.1 5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte 2.072.354 407.395 0 2.479.749 2.268.539 211.210
TV5.1.2 5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra 1.130.692 0 40.000 1.170.692 1.172.428 -1.735
TV5.2 5.2 Parkeren 11.400 0 0 11.400 12.098 -698
TV5.4 5.4 Economische havens en waterwegen 153.294 0 0 153.294 173.172 -19.878
TV5.5 5.5 Openbaar Vervoer 250.725 0 0 250.725 522.954 -272.229
Totaal Lasten 3.618.465 407.395 40.000 4.065.860 4.149.190 -83.330
Baten
TV5.1.1 5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte -25.785 0 0 -25.785 -99.123 73.338
TV5.1.2 5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra -27.705 0 0 -27.705 -708 -26.997
TV5.5 5.5 Openbaar Vervoer -78.235 0 0 -78.235 -97.942 19.707
Totaal Baten -131.725 0 0 -131.725 -197.773 66.048

Jaarverslag - Financiële analyse programma 5