Meer
Publicatiedatum: 27-06-2019

Inhoud

Terug

1.1 Samenkracht en burgerparticipatie

1.1 Samenkracht en burgerparticipatieToelichting

G
Geld

Op taakveld 1.1. Samenkracht en burgerparticipatie is in 2018 sprake van een onderschrijding van ruim €202.000,--.

Als belangrijkste oorzaken kunnen worden genoemd:

  • Door de stagnatie in de inkomsten van de vrijkomende locaties MFA, inzake de investering in de Veluvine ontstaat een rentelast met als gevolg dat het budget met ruim € 44.000,-- wordt overschreden.
  • Het onderdeel maatschappelijke zorg leidt tot een incidenteel voordeel van € 24.000,-- in verband met een lagere bijdrage aan gemeente Harderwijk over 2018 door het lokaal uitvoeren van een aantal taken.
  • De onderschrijding van bijna € 83.000,-- op het budget voor schoolmaatschappelijk werk dient deels ter dekking van de subsidie aan de SJNV, dat een onderdeel is van het domein jeugd binnen het taakveld Maatwerkdienstverlening 18-.
  • Voor welzijn alle leeftijden bedraagt de onderschrijding in 2018 € 40.000,--.
  • Het onderdeel Kwaliteitsmonitoring leidt tot een incidenteel voordeel van bijna € 16.000,-- doordat de vacaturekwaliteitsmedewerker ultimo 2018 niet is ingevuld.
  • Vanuit het gebiedsfonds vitale kernen resteert een budget van € 20.000,--. Via de overhevelingen is dit budget in 2019 incidenteel beschikbaar.
  • Een terugvordering van subsidie over 2017 geeft bij het onderdeel Kansrijk wonen een incidenteel voordeel van ruim € 14.000,--.
  • Het onderdeel Toezicht kinderopvang leidt tot een overschrijding van ruim € 25.000,--. Oorzaak is de wisseling in opvangorganisatie met als gevolg extra onderzoeken bij de kinderopvanglocaties in de gemeente Nunspeet.