Meer
Publicatiedatum: 27-06-2019

Inhoud

Terug

1.3 Inkomensregelingen

1.3 InkomensregelingenToelichting

G
Geld

In 2018 is onveranderd volop ingezet op participatie en uitstroom uit de uitkering waaronder begrepen plaatsing op de arbeidsmarkt van mensen met een arbeidsbeperking. Hierdoor is €128.000,-- meer aan loonkostensubsidies verstrekt aan werkgevers dan geraamd. De uitgaven op de uitkeringen (inclusief verhaal) zijn mede daardoor ook met €419.000,-- gedaald.  Tegenover de daling op de uitgaven staat een verhoging van de rijksbijdrage (BUIG) met €119.000,-- en is meer uitkering teruggevorderd dan geraamd op de bijstand en zelfstandigenregeling.

De uitgaven aan kredieten aan zelfstandigen zijn €148.000,-- lager uitgevallen. Daarnaast zijn de risico's op de terugvordering van verstrekte leningen aan minima (BBZ) in 2018 behoorlijk afgenomen met als gevolg een hogere waardering en een baat van €78.000,--.

De uitgaven voor minima zijn uiteindelijk €79.000,-- lager dan geraamd doordat minder mensen afhankelijk waren van een uitkering.

De lagere uitgaven en hogere baten dan geraamd hebben per saldo geresulteerd in een aanzienlijke onderschrijding van c.a. €715.000,-- op de jaarrekening 2018.