Meer
Publicatiedatum: 27-06-2019

Inhoud

Terug

1.7.1 Maatwerkdienst-verlening 18+

1.7.1 Maatwerkdienst-verlening 18+Toelichting

R
Geld

Hoewel taakveld Maatwerkdienstverlening 18+ een  geringe overschrijding laat zien van ongeveer  2%,  laten de onderliggende cijfers een ontwikkeling zien die een toelichting behoeven.

De onderschrijding  op het onderdeel hulp bij het huishouden (ZIN en PGB)  wordt in de loop van de jaren steeds kleiner. De onderschrijding in 2018 is nog ongeveer € 78.000. Omdat de uurtarieven in 2019 verhoogd zijn en de eigen bijdrage verlaagd is (abonnement Wmo),  zal het college daar in de hoofdlijnrapportages van 2019 nader over rapporteren.

Het onderdeel Wmo hulpmiddelen laat een overschrijding zien van € 183.000. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door een nieuwe raamovereenkomst voor hulpmiddelen met hogere tarieven en anderzijds door meer grote (lees duurdere) woningaanpassingen dan begroot. Het onderdeel woningaanpassingen is vooraf lastig exact te begroten omdat het aantal dure woningaanpassingen jaarlijks kan verschillen en daardoor kan zorgen voor grote verschillen.

De inkomsten uit eigen bijdragen zijn ruim € 52.000 lager als begroot.

De onderdelen maatwerkvoorziening chronisch zieken en schuldhulpverlening laten een onderschrijding zien van  bijna €  88.000. Om verder uitvoering te geven aan  het beleidsplan schuldhulpverlening 2019-2022 en de evaluatie armoedebeleid is via de overhevelingen 2018 een bedrag van € 30.000 doorgezet naar 2019.