Meer
Publicatiedatum: 27-06-2019

Inhoud

Terug

1.7.2 Maatwerkdienst-verlening 18-

1.7.2 Maatwerkdienst-verlening 18-Toelichting

R
Geld

De uitvoering van de door het Rijk gedecentraliseerde taken in het Sociaal domein (Jeugdzorg, WMO en participatie) is in 2018 een nadelig resultaat van ca. 2,8 miljoen euro verantwoord. Bij de tussentijdse rapportage is al 0,7 miljoen verwerkt zodat bij het jaarrekeningresultaat de overschrijding 2,1 miljoen euro bedraagt. Deze overschrijding is met name toe te schrijven aan het onderdeel Jeugdzorg voor een bedrag van 2,2 miljoen euro. Volgens de bestendige gedragslijn zou deze overschrijding onttrokken moeten worden aan de reserve Sociaal Domein. Bij het collegeakkoord is echter afgesproken dat voor de jaren 2019 t/m 2021 1,5 miljoen euro uit de reserve gebruikt wordt als dekking voor het loslaten van het budgettair neutraal ramen sociaal domein. Rekening houdend met besluitvorming bedraagt het saldo van de reserve per 31 december 2018 € 2.016.000,--. Om ook te kunnen voldoen aan de 1,5 miljoen euro onttrekking voor de jaren 2019-2021 wordt voorgesteld alleen het resterende bedrag van 516.000 euro te onttrekken uit deze reserve.