Meer
Publicatiedatum: 27-06-2019

Inhoud

Terug

3.1 Ruimtelijke Ordening

3.1 Ruimtelijke OrdeningToelichting

R
Geld

Als gevolg van de hoogconjunctuur op gebied van woningbouwontwikkeling alsmede inzet diverse ambitieuze projecten zijn de uitgaven gestegen. Op hetzelfde programma komen echter ook diverse extra legesinkomsten binnen. Inhoudelijk gezien zijn de doelstellingen gerealiseerd.

Voor  de handhaving bestemmingsplan buitengebied en het toezichtsprotocol handhaving wordt voorgesteld bedragen van respectievelijk €80.000,-- en €11.500,-- als budget over te hevelen naar 2019.

De overschrijding binnen het taakveld 3.1 Ruimtelijke ordening wordt voor een bedrag van € 57.000,-- gedekt door een onttrekking aan de reserve grondexploitatie binnen het taakveld 9.10 Mutaties reserves.

Een ander nadelig effect is het achterblijven van de legesinkomsten bestemmingsplannen. Door de gekozen wijze van afhandeling binnen Woningbouw op maat worden deze als leges geïnd op het product leges.