Meer
Publicatiedatum: 27-06-2019

Inhoud

Terug

3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)Toelichting

R
Geld

Het beleid is dat de gemeente Nunspeet uitgaat van ‘totaalfinanciering’. Er wordt geen aparte financiering voor iedere investering geregeld, maar we financieren het geheel van investeringen. Het financieren geschiedt voor zover mogelijk met eigen liquide middelen en anders met aan te trekken leningen. Het is in dit systeem van totaalfinanciering niet mogelijk een rechtstreekse ‘link’ te leggen tussen een bepaalde investering. Om toch de rentekosten te kunnen doorberekenen aan de investeringen is een methodiek
nodig. Hierbij worden de rentekosten omgerekend naar een binnengemeentelijk tarief: de omslagrente. De investeringen krijgen in hun kapitaallasten de omslagrente doorberekend.

Bij de grondexploitatie-opzet is conform de BBV-voorschriften een rente toegepast dat gebaseerd is op het gewogen gemiddelde rentepercentage van de leningenportefeuille van de gemeente, naar de verhouding vreemd vermogen/eigen vermogen (voor 2018 1,27 %). De uit deze projecten voortvloeiende kapitaallasten (rente) worden vanuit de exploitatie toegevoegd aan deze projecten. Voor de grondexploitaties is bij de begroting geen renteomslag berekend, gezien de exploitaties over de looptijd budgettair en sluitend geraamd zijn. De gemaakte kosten zullen (in de toekomst) gedekt worden door opbrengst van de gronden. De kosten lopen echter voor de baten uit. Door de raad is voor het project Molenbeek als beleid vastgesteld dat, als dekking voor het verwachte tekort, de jaarlijks toegerekende rente op het project wordt afgewaardeerd ten laste van het taakveld 3.2 Grondexploitaties. Voor 2018 is hiermee een bedrag gemoeid van €140.000,--.

Dit beleid geldt niet voor de overige grondexploitaties. De werkelijke boekwaarde van de overige grondexploitatie per 1 januari 2018 bedraagt 13,4 miljoen euro ( Weversweg 1,4 miljoen euro, Elspeet Noord-West €36.000,-- positief, De Kolk 12 miljoen euro). Met als gevolg een positief rentevoordeel €170.000,-- voor de ‘gewone’ exploitatie. Bij de grondexploitaties wordt rekening gehouden met een
rentelast, maar doordat verschillen exploitaties vertraagd of gefaseerd worden uitgevoerd is er een groot risico of in de toekomst de exploitaties wel budgettair neutraal afgesloten worden. Om dit risico niet naar de toekomst te schuiven wordt voorgesteld bij grondexploitaties waarbij de verwachting dat deze niet budgettair neutraal worden afgesloten, het positieve rentevoordeel te gebruiken om voor hetzelfde bedrag als de renteboeking een afwaardering te boeken bij de diverse grondexploitaties taakveld 3.2
Grondexploitatie. Dit geldt niet voor grondexploitatie De Kolk, omdat de berekening een toekomstig positief resultaat laat zien. Daarnaast is de boekwaarde van Elspeet Noord-West per 1 januari 2018 positief, voor dit project wordt dus ook geen rentelast berekend. Van de overige grondexploitaties vindt dus alleen bij grondexploitatie Weversweg een afwaardering (€21.000,--) plaats.

In de notitie grondexploitatie van maart 2016 is door de commissie BBV de aanbeveling gedaan om winst te nemen als hierover voldoende zekerheid bestaat. In de aanvullende notitie grondexploitatie van maart 2016 van de Commissie BBV wordt een uitleg gegeven over het tussentijds winst nemen op grondexploitaties. Dit wordt gedaan door middel van de POC-methode waarbij POC staat voor Percentage of Completion. Hierbij wordt de voortgang van het project berekend en naar rato daarvan een deel van de berekende winst genomen. De voortgang wordt als volgt bepaald: % kostenrealisatie x % opbrengstenrealisatie.

Voor het project De Kolk (exclusief het facilitaire deel) is in deze MPG een winst berekend van €4.659.000,--. Het gerealiseerde deel van de kosten wordt berekend op 91 % en het gerealiseerde deel van de opbrengsten op 50 % zodat het in totaal gerealiseerde deel op 45 % uitkomt. Het gerealiseerde deel van de winst komt hiermee op €1.621.000,--.