Meer
Publicatiedatum: 27-06-2019

Inhoud

Terug

4.2.2 Riolering OR

4.2.2 Riolering ORToelichting

R
Geld

Lasten

Conform de nota reserves en voorzieningen wordt jaarlijks het evt. positieve saldo op het product riolering toegevoegd aan de voorziening egalisatie rioolheffing. Voorgaande jaren was hierbij sprake van een reserve. Op grond van de verslaggevingsregels zijn toevoegingen aan reserves geraamd op taakveld 9.10 Mutaties reserves. Op aangeven van de accountant is de reserve omgezet naar een voorziening. Aangezien dotaties aan voorzieningen wel rechtstreeks op het betreffende taakveld Riolering moeten worden geboekt, is hierdoor sprake van een overschrijding op dit taakveld. Deze overschrijding wordt enigszins gedempt door een onderschrijding op de afschrijvingen doordat nieuw beleid in de begroting is verwerkt maar nog niet is aangeschaft.

Baten

Door de vele nieuwbouw op o.a. Molenbeek zijn de opbrengsten voor riool aansluitrechten fors hoger (bijna €50.000,--) dan geraamd.