Meer
Publicatiedatum: 27-06-2019

Inhoud

Terug

4.3.1 Afval Financiën

4.3.1 Afval FinanciënToelichting

R
Geld

Conform de nota reserves en voorzieningen wordt jaarlijks het evt. positieve saldo op het product Afval toegevoegd aan de voorziening egalisatie afvalstoffenheffing. Voorgaande jaren was hierbij sprake van een reserve. Op grond van de verslaggevingsregels zijn toevoegingen aan reserves geraamd op taakveld 9.10 Mutaties reserves. Op aangeven van de accountant is de reserve omgezet naar een voorziening. Aangezien dotaties aan voorzieningen wel rechtstreeks op het betreffende taakveld Afval moeten worden geboekt, is hierdoor sprake van een overschrijding op dit taakveld.