Meer
Publicatiedatum: 27-06-2019

Inhoud

Terug

4.3.2 Afval Openbare Ruimte

4.3.2 Afval Openbare RuimteToelichting

R
Geld

Lasten

In 2018 heeft de definitieve afrekening 2017 en 2018 van de voormalige RNV plaatsgevonden. Voor de diverse afvalstromen blijken de geraamde kosten voor inzameling en verwerking op werkelijke basis lager uit te vallen dan de RNV vooraf had geraamd. Dit leidt tot een onderschrijding op zowel afvalinzameling als op afvalverwerking.

Baten

De gemeente heeft van de provincie Gelderland een niet geraamde subsidie ontvangen van circa €100.000,-- voor het verminderen van zwerfafval. Deze subsidie kan in 2018 en 2019 worden ingezet om maatregelen te nemen voor het verminderen van zwerfafval. Aangezien deze subsidie in 2018 niet (volledig) is ingezet, is deze subsidie meegenomen in de dotatie aan de voorziening egalisatie afvalstoffenheffing.

Het positieve saldo(lasten en baten) is € 373.000,--. Dit saldo is toegevoegd aan de voorziening egalisatie tarieven afvalstoffenheffing. 

Op begrotingsbasis was een onttrekking van € 190.000,-- uit de reserve egalisatie tarieven afvalstoffenheffing geraamd. De mutaties van reserves wordt begroot/verantwoord bij taakveld 9.10. Als gevolg van wijziging van de voorschriften BBV is de reserve egalisatie tarieven afvalstoffenheffing omgezet naar een voorziening. Werkelijk is de onttrekking uit de voorziening in 2018 verantwoord op dit taakveld.