Meer
Publicatiedatum: 27-06-2019

Inhoud

Terug

4.5 Begraafplaatsen en crematoria

4.5 Begraafplaatsen en crematoriaToelichting

R
Geld

Voor de uitbreiding van begraafplaats Nunspeet-West heeft de gemeenteraad in 2016 een krediet beschikbaar gesteld van € 60.000,-- ten laste van de reserve uitbreiding begraafplaatsen. Op grond van de verslaggevingsregels moet de onttrekking aan de reserve via de exploitatie lopen. Dit betekent dat de gemaakte uitgaven op taakveld 4.5 Begraafplaatsen worden verantwoord en de onttrekking aan de reserve op taakveld 9.10 Mutaties reserves. Omdat de begrotingswijziging in 2016 heeft plaatsgevonden, is in 2018 sprake van een overschrijding. Deze overschrijding wordt gecompenseerd door een hogere onttrekking aan reserves op taakveld 9.10 Mutaties reserves.

Ten aanzien van de begraafrechten is er €70.000,-- meer ontvangen dan begroot.