Meer
Publicatiedatum: 27-06-2019

Inhoud

Terug

7.2.1 Sportaccommodaties BeM

7.2.1 Sportaccommodaties BeMToelichting

R
Geld

Onderschrijding wordt veroorzaakt door de overheveling 2017 met betrekking tot sportpark De Wiltsangh. In voorgaande jaren is iedere keer ten behoeve van het realisatie van het nieuwe zwembad het jaarlijkse onderhoudsbudget voor zwembad De Brake (€150.000,--) overgeheveld naar het volgende jaar. Dit is gedaan in afwachting van de verdere planvorming rond het zwembad. De concrete planvorming heeft inmiddels plaatsgevonden en hierbij is besloten over te gaan tot reservevorming. In het raadsvoorstel voor de overhevelingen 2018 is geadviseerd het beschikbare budget niet meer over te hevelen maar bij vaststelling van de jaarstukken 2018 in juni 2019 voor te stellen over te gaan tot de vorming van een bestemmingsreserve voor sportcomplex De Wiltsangh. Het te bestemmen bedrag bedraagt €328.000,--.

Het saldo van de voorziening groot onderhoud Sport- en recreatiecentrum De Brake bedroeg per 1 januari 2019 €723.000,--. Het doel van deze voorziening is dat middelen beschikbaar zijn voor het uitvoeren van noodzakelijk (groot) onderhoud van Sport- en Recreatiecentrum De Brake. In verband met toekomstige nieuwbouw is het meerjarig onderhoudsplan beoordeeld. Geconcludeerd is dat het noodzakelijk is dat €200.000,-- in de voorziening aanwezig moet zijn. De vrijval van de €523.000,-- komt ten gunstige van de exploitatie. In het raadsvoorstel wordt voorgesteld dit bedrag tot toevoegen aan de (nieuwe) reservesportcomplex De Wiltsangh.