Meer
Publicatiedatum: 27-06-2019

Inhoud

Terug

9.1 Bestuur

9.1 BestuurToelichting

R
Geld

Lasten
Het taakveld Bestuur heeft een onderschrijding van € 195.000,--.  Bij het opstellen van de begroting is een inschatting gemaakt van de te betalen frictiekosten RNV. Deze schatting is via het dekkingsplan Programmabegroting 2018-2021 verwerkt in de begroting. Op werkelijke basis zijn de frictiekosten aanzienlijk lager uitgevallen. Oorzaak hiervan is o.a. dat gaandeweg alle werknemers van de RNV zijn geplaatst waardoor de kosten vanuit het sociale plan fors lager zijn geworden.

Baten
Als gevolg van de opheffing van de RNV hebben de deelnemende gemeenten de aandelen van de Inclusief Groep en Afvalsturing Friesland overgedragen gekregen. Omdat de RNV tegenover de waarde van de aandelen reserves had, zijn de aandelen 'met gesloten beurs' overgedragen aan de gemeenten. De gemeenten hebben de aandelen geactiveerd op de balans als financieel vast actief. Hiertegenover is een bate (€ 445.000,--) in de exploitatie gerealiseerd.