Meer
Publicatiedatum: 27-06-2019

Inhoud

Terug

9.10 Mutaties reserves

9.10 Mutaties reservesToelichting

R
Geld

Per saldo is € 323.000,-- minder onttrokken aan de reserves dan begroot. De grootste afwijkingen zijn:

Onttrekkingen
Aan de reserve bosexploitatie (€ 120.000,--) is meer onttrokken dan begroot. Deze hogere onttrekking heeft betrekking op kostendekkendheid op openbaar groen en recreatie (bossen en heide/natuurterreinen). In de nota reserves en voorzieningen is bepaald dat kostendekkendheid uitgangspunt is. Het saldo op heide en natuurterreinen is negatief door lagere subsidieontvangsten vanuit provincie en gemaakte kosten voor de paarse heide. Hierdoor heeft een (hogere) onttrekking aan de reserve bosexploitatie plaatsgevonden. Daarnaast heeft de raad in haar vergadering van december 2018 besloten de kosten voor stappenplan Vitale vakantieparken ten laste te brengen van de reserve bosexploitatie. Dit heeft geleid tot een begrotingswijziging 2018 terwijl de kosten in 2019 en verder zullen worden gemaakt.
Voor de uitkering van monumentensubsidies mag jaarlijks € 75.000,-- aanvullend (bovenop het beschikbare budget) worden onttrokken aan de reserve restauratie gemeentelijke monumenten. Aangezien toezeggingen en definitieve uitkeringen van subsidies over de jaren heen uit elkaar lopen, is het uitgekeerde subsidiebedrag in 2018 binnen het beschikbare budget gebleven. Er heeft geen onttrekking aan de reserve plaatsgevonden.
Voor het ontwerp van een MTB-route is een onttrekking aan de reserve IRTV (€ 30.000,--) geraamd. Aangezien de werkzaamheden nog niet volledige hebben plaatsgevonden, heeft in 2018 een onttrekking van € 5.200,-- plaatsgevonden.
Voor herstructurering van de Brink Elspeet heeft de gemeenteraad via nieuw beleid in de Programmabegroting 2017-2020 een krediet beschikbaar gesteld. Hierbij werd een deel van het krediet gedekt uit de reserve IRTV. Aangezien de begrotingswijziging in 2017 heeft plaatgevonden, maar een deel van de kosten in 2018 is gemaakt, heeft in 2018 een (niet-begrote) onttrekking aan de reserve IRTV plaatsgevonden.
Voor het goed vormgeven van het programma dienstverlening heeft de raad in haar vergadering van februari 2018 een budget beschikbaar gesteld van € 100.000,- dat gedekt kan worden uit de reserve automatisering. Aangezien de kosten niet volledig in 2017 zijn gemaakt, heeft een onttrekking van € 23.000,-- plaatgevonden
Voor uitbreiding van begraafplaats Nunspeet West heeft de gemeenteraad via nieuw beleid in de Programmabegroting 2016-2019 een krediet beschikbaar gesteld van € 60.000,--. Dekking vindt plaats vanuit de reserve uitbreiding begraafplaatsen. Aangezien de begrotingswijziging in 2016 heeft plaatgevonden, maar een deel van de kosten in 2018 is gemaakt, heeft in 2018 een (niet-begrote) onttrekking aan de reserve uitbreiding begraafplaatsen plaatsgevonden.
Voor subsidiëring van CPO's is in de begroting 2018 een budget geraamd van € 60.000,--. Dekking hiervan vindt plaats vanuit de reserve stimulering goedkope woningbouw. Aangezien de betaalde subsidie 2018 lager is geweest, heeft ook een lagere onttrekking aan de reserve plaatsgevonden.
Voor het Whemeterrein heeft de raad in 2016 een krediet beschikbaar gesteld ten laste van de algemene reserve. Deze begrotingswijziging heeft in de begroting 2016 plaatsgevonden. Aangezien de investeringen niet volledig in 2016 en 2017 zijn gemaakt, heeft in 2018 aanvullend een onttrekking van € 139.000,-- plaatsgevonden.
Voor de actualisatie van de bestemmingsplannen heeft de raad een budget beschikbaar gesteld ten laste van de reserve grondexploitatie. Deze begrotingswijziging heeft in de begroting 2007 plaatsgevonden. Aangezien de uitgaven in 2018 zijn gemaakt, heeft in 2018 een onttrekking van € 57.000,-- plaatsgevonden. 
Via begrotingswijziging is naar aanleiding van vaststelling van de tweede hoofdlijnenrapportage 2018 een storting in de algemene reserve geraamd voor het verwachte resultaat van € 161.000,--. Deze storting is op werkelijke basis geboekt als een negatieve onttrekking. Hierdoor lijkt een lagere onttrekking te hebben plaatsgevonden.
In 2018 is, door een onttrekking uit de reserve bodemsanering, € 125.000,-- beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van bodemsanering en onderzoek. De werkelijk kosten voor 2018 zijn € 22.000,--. De verwachting is dat de overige kosten in 2019 worden uitgegeven voor bodemsanering.
Op basis de vastgestelde belastingverordeningen heeft de Raad in december 2017 besloten de tariefstijging (op basis van 100% kostendekking) voor riool- en afvalstoffenheffing te dempen door een onttrekking aan de reserve egalisatie rioolheffing (€ 90.000,--) en reserve egalisatie afvalstoffenheffing (€ 190.000,--). Deze begrotingswijziging is verwerkt op taakveld 9.10 Mutaties reserves. Naar aanleiding van de accountantscontrole voor jaarrekening 2017 zijn op advies van de accountant de betreffende reserves omgezet naar een voorziening. Op basis van de deze omzetting kan geen onttrekking aan een reserve meer geboekt worden. De onttrekking aan de nieuwe voorzieningen is op werkelijke basis verwerkt op de taakvelden voor afval en riolering.

Stortingen
Op begrotingsbasis is de dotatie aan de voorziening voor pensioenverplichtingen geraamd op taakveld 9.10 Mutaties reserves. Aangezien hier sprake is van een voorziening, mag de dotatie niet verlopen via dit taakveld. Op werkelijke basis is de storting geboekt op taakveld 9.1 Bestuur.
Via begrotingswijziging is naar aanleiding van vaststelling van de tweede hoofdlijnenrapportage 2018 een storting in de algemene reserve geraamd voor het verwachte resultaat van € 161.000,--. Deze storting is op werkelijke basis geboekt als een negatieve onttrekking (zie toelichting onttrekkingen).
De opbrengst precariobelasting wordt conform raadsbesluit gestort in de reserve precario. Op begrotingsbasis is € 1,5 miljoen geraamd als storting in de reserve. Op werkelijke basis zijn de opbrengsten hoger (€ 1.574.000,-) en is er meer gestort in de reserve precario.