Meer
Publicatiedatum: 27-06-2019

Inhoud

Terug

9.5 Treasury

9.5 TreasuryToelichting

R
Geld

Binnen het taakveld Treasury is de onderschrijding een gevolg van van de lagere rentelasten als begroot door het niet aantrekken van beoogde langlopende leningen in 2018. Dit wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld het achterblijven van geplande investeringen, maar ook de verkopen in Molenbeek hebben een forse invloed op de liquiditeitspositie . Binnen de wettelijke kaders is bovendien zo veel mogelijk kort gefinancierd tegen zelfs negatieve rentepercentages. Ook de doorbelaste rente, als gevolg van een hogere balanswaarde van de investeringen per begin van het boekjaar, naar de overige taakvelden geeft een hogere dekking als geraamd.

Het positieve resultaat €86.000,--  wat wordt veroorzaakt op taakveld 9.5 is ontstaan door de vrijval van reeds ontvangen rente baten. Verkopers van woningen met een starterslening droegen in de achterliggende jaren bij aan de rente lasten van de starterslening. In 2018 is deze regeling aangepast.