Meer
Publicatiedatum: 27-06-2019

Inhoud

Terug

9.62 OZB niet-woningen

9.62 OZB niet-woningenToelichting

R
Geld

Er zijn diverse aannames gedaan bij de berekening van de ozb tarieven. De opbrengsten van de ozb niet-woningen zijn lager dan begroot. Dit heeft onder andere te maken met het gegeven dat de marktontwikkeling tussen 1 januari 2016 en 1 januari 2017 lager is uitgevallen dan verwacht. Daarnaast heeft een inhaalslag op actualisatie van objectkenmerken niet-woningen een negatief effect op de opbrengst. Rekening houdend met een nog te ontvangen bedrag van € 80.000, is de werkelijke opbrengst (woningen taakveld 9.61 en niet-woningen taakveld 9.62) € 68.000 lager dan de raming.