Meer
Publicatiedatum: 27-06-2019

Inhoud

Terug

9.8 Overige baten en lasten

9.8 Overige baten en lastenToelichting

R
Geld

Doordat niet alle nieuwe beleid dat gepland stond voor 2018 is uitgevoerd, is er sprake van een onderschrijding op de gereserveerde (kapitaal)lasten. Bij de overhevelingen 2018, zoals is behandeld in de raad van 21 februari 2019, is al besloten dat voor het onderdeel onderwijshuisvesting € 266.000 en voor het onderdeel invoering omgevingswet € 150.000 wordt overgeheveld naar 2019. Daarnaast is besloten de niet benutte gereserveerde (kapitaal)lasten revitalisering sportpark De Wiltsangh , inclusief nieuwbouw zwembad/sporthal niet over te hevelen maar via de vaststelling van de jaarstukken 2018 toe te voegen aan de te vormen bestemmingsreserve voor sportcomplex Wiltsangh. De niet benutte gereserveerde kapitaallasten voor dit onderdeel is € 782.000.

Het verloop van de post Onvoorzien is als volgt, met een onderschrijding van circa € 84.000,--:

Stand Onvoorzien incidenteel per 1 januari € 64.000,--
Geen begrotingswijzigingen in 2018 € 0,--
Saldo per 31 december 2018

€ 64.000,--

 

Stand Onvoorzien structureel per 1 januari

€ 25.500,--

Aanschaf beamer € 1.590.--
Samenwerkingsovereenkomst governance Gebiedsopgave Veluwe

€ 3.545,--

Saldo per 31 december 2018

€ 20.365,--