Meer
Publicatiedatum: 27-06-2019

Inhoud

Terug

Onderwijshuisvesting (Extra oog voor de toekomst)

Onderwijshuisvesting (Extra oog voor de toekomst)
Portefeuillehouder
G. van den Berg
L. van der MaasToelichting

--
Kwaliteit

Op basis van het vastgestelde Strategisch Huisvestingsplan onderwijs (SHP) zijn de kapitaallasten voor de geplande investeringen geraamd. Voor boekjaar 2018 zijn de kapitaallasten voor ontwikkelingen Junior College, onderwijshuisvesting Elspeet en de lasten voor tijdelijke huisvesting/afwaardering boekwaarde Da Costa geraamd. De kapitaallasten zijn gebaseerd op de planning zoals deze is opgenomen in het SHP en het uitgangspunt van IKC-vorming. Voor het Junior College heeft in 2018 onderzoek en planvorming plaatsgevonden. De betrokken scholen (Nuborgh College en dr. Verschoorschool) hebben de houdbaarheid van het Junior College onderbouwd. Daarna is gestart met planvorming over de nieuwbouw bij de Veluvine. Daadwerkelijke nieuwbouw heeft in 2018 niet plaatsgevonden. IKC-vorming in Elspeet is niet haalbaar gebleken. Daarom zijn voor de betrokken scholen aparte trajecten gestart. Voor de Boaz-Jachin wordt een verbouw-/renovatieplan uitgewerkt. De planvorming heeft in 2018 plaatsgevonden. Hierdoor heeft de start van de verbouwing niet in 2018 plaatsgevonden. Voor de Da Costa is een nieuwbouwtraject gestart. Ook hiervoor heeft in 2018 planvorming en voorbereiding plaatsgevonden. Er zijn stedenbouwkundige randvoorwaarden opgesteld en de school heeft een onderwijskundig concept opgesteld. Daarnaast heeft de architectenselectie plaatsgevonden.