Bijlagen

Bijlage 1a - Staat van reserves en voorzieningen

Staat van reserves en voorzieningen

Terug naar navigatie - Staat van reserves en voorzieningen
Staat van Reserves en voorzieningen 2019
Omschrijving Saldo Inflatiecorrectie Vermeerdering Vermindering Saldo
per 01-01-2019 2019 2019 2019 per 31-12-2019
Algemene reserve
Algemene reserve 2.852.488 15.652 7.956.411 9.018.522 1.806.029
Totaal algemene reserve 2.852.488 15.652 7.956.411 9.018.522 1.806.029
Egalisatiefondsen
Egalisatiereserve bouwleges 321.750 63.000 384.750
Egalisatiereserve dekking kapitaallasten 27.243 1.118.935 3.386 1.142.792
Totaal egalisatiefondsen 348.993 0 1.181.935 3.386 1.527.542
Herwaarderingsreserve
Reserve preferente aandelen Vitens 214.824 107.414 107.410
Reserve voormalige aandelen Vitens 1.396.375 107.414 1.503.789
Totaal herwaarderingsreserve 1.611.199 0 107.414 107.414 1.611.199
Doelreserves
Reserve automatisering 208.224 3.123 211.347 0
Reserve rest gemeentelijke momenten (bij derden) 349.209 349.209
Reserve bespaarde rente Van Beuningenfonds 0 0 2.623 2.623 0
Reserve bodemverontreiniging 1.082.609 16.413 1.066.196
Reserve realisatie uitbreidingen begraafplaatsen 227.165 3.407 44.000 53.904 220.668
Reserve IRTV 2003 - 2015 731.684 10.975 130.337 612.322
Reserve bosexploitatie 699.271 10.489 62.200 554.227 217.733
Reserve grondexploitatie 3.220.782 48.312 1.772.000 70.144 4.970.950
Reserve wachtgeldverplichtingen 677.040 10.156 100.000 9.397 777.799
Reserve sociaal domein 2.154.399 100.000 1.266.000 988.399
Reserve BWS gelden 22.197 500 21.697
Reserve opbrengst verkoop Nuon 22.924.172 1.000.000 21.924.172
Reserve nazorg 'De Kril' 2.002 2.002 0
Reserve stimulering goedkope woningbouw 109.416 109.416
Reserve 5 meiviering 15.000 5.000 20.000
Reserve Precarioheffing 4.618.295 1.685.650 6.303.945
Reserve revitalisering De Wiltsangh 0 1.827.750 1.827.750
Totaal doelreserves 37.041.464 86.462 5.599.223 3.316.894 39.410.255
Totaal eigen vermogen 41.854.144 102.114 14.844.983 12.446.216 44.355.025
Voorzieningen
Voorziening pensioenaanspraken wethouders 1.881.457 429.944 60.571 2.250.830
Voorziening personeelsgaranties 304.218 35.802 268.416
Voorziening groot onderhoud De Brake 200.001 66.667 133.334
Voorziening planschades-juridische procedures 99.998 88.000 11.998
Voorziening dubieuze belastingdebiteuren 45.300 29.330 50.149 24.481
Voorziening dubieuze debiteuren 50.497 12.028 37.133 25.392
Voorziening risico's grondexploitatie 1.265.860 241.093 1.024.767
Voorzieningen (beklemde middelen) 0
Voorziening egal. tarieven afvalstoffenheffing 1.411.691 393.328 1.018.363
Voorziening egal. tarieven rioolheffing 2.375.828 303.731 73.000 2.606.559
Voorziening afkoop onderhoud graven Nunspeet 3.580 3.580 0
Voorziening afkoop onderhoud graven Nunspeet-W. 16.876 16.876 0
Voorziening afkoop onderhoud graven Elspeet 4.247 4.247 0
onderhoud recreatieve fietspaden 1.268.589 19.029 37.800 1.249.818
vermogen st. D.G. van Beuningenfonds 263.770 1.398 265.168
0
Totaal voorzieningen 9.191.912 20.427 775.033 1.108.246 8.879.126
Totaal generaal 51.046.057 122.541 15.620.016 13.554.462 53.234.152

Bijlage 1b - Recapitulatie mutaties reserves en voorzieningen

Recapitulatie mutaties reserves en voorzieningen

Terug naar navigatie - Recapitulatie mutaties reserves en voorzieningen
Bijlage 1b - Recapitulatie mutaties in reserves en voorzieningen 2019
(bedragen x € 1.000,-)
Mutaties reserves
Omschrijving Toevoegingen Beschikkingen Mutaties reserves
Algemene reserve
Inflatiecorrectie 16 16
Jaarrekeningsaldo 2018 4.529 4.529
Dekkingsplan 2016-2019 17 -17
Dekkingsplan 2017-2020 5 -5
Dekkingsplan 2018-2021 267 -267
Dekkingsplan 2019-2022 485 -485
Overheveling budgetten 2018-2019 1.246 -1.246
Saldo hoofdlijnenrapportages 2019 1.153 -1.153
Toevoeging vanuit reserve Sociaal Domein 516 516
Dotatie reserve revitalisering sportcomplex De Wiltsangh 1.632 -1.632
Dotatie reserve grondexploitatie 1.658 -1.658
Dotatie Egalisatiereserve bouwleges 63 -63
Saldo reserve automatisering 211 211
Onderzoek Stationsomgeving 32 -32
Subsidie Verder Thuis 20 -20
Overheveling onderwijshuisvesting 260 260
Totaal mutaties -1.046
Egalisatiefondsen
Egalisatiereserve bouwleges
Toevoeging vanuit het jaarrekeningsaldo 2018 63 63
Totaal mutaties 63
Egalisatiereserve dekking kapitaallasten
Toevoegingen voor dekking kapitaallasten 1.216 1.216
Dekking kapitaallasten kerktoren 3 -3
Dekking kapitaallasten begraafplaats Nunspeet West 6 -6
Dekking kapitaallasten De Brink Elspeet 37 -37
Dekking kapitaallasten Stationsomgeving 54 -54
Dekking kapitaallasten MTB-route 1 -1
Totaal mutaties 1.115
Herwaarderingsreserve
Reserve preferente aandelen Vitens
Administratieve storting i.v.m. preferente aandelen 107 -107
Totaal mutaties -107
Reserve voormalige aandelen Vitens
Jaarlijkse storting door Vitens (15 jaar) 107 107
Totaal mutaties 107
Doelreserves
Reserve automatisering
Vrijval reserve 211 -211
Inflatiecorrectie 3 3
Totaal mutaties -208
Omschrijving Toevoegingen Beschikkingen Mutaties reserves
Reserve bespaarde rente Van Beuningenfonds
Opbrengst van Beuningenfonds 3 3
Slachtofferhulp 3 -3
Totaal mutaties 0
Reserve bodemverontreiniging
Extra budget bodemverontreiniging 16 -16
Totaal mutaties -16
Reserve realisatie uitbreidingen begraafplaatsen
Inflatiecorrectie 3 3
Uitbreiding begraafplaats Nunspeet West 54 -54
Toevoeging koopsommen van grafrechten 44 44
Totaal mutaties -7
Reserve IRTV 2003-2015
De Brink Elspeet 125 -125
MTB-route 5 -5
Inflatiecorrectie 11 11
Totaal mutaties -119
Reserve bosexploitatie
Inflatiecorrectie 10 10
Inzet product bossen 62 -62
Saldo product Beheer heide 140 -140
Saldo product Beheer bossen 107 -107
Landschapsbeleidsplan 4 -4
Groene BOA 49 -49
Paarse heide 66 -66
Openbare toiletvoorziening Stakenberg 2 -2
Vitale vakantieparken 9 -9
Opleiding BOA's 15 -15
Schaapskudde gemeente Nunspeet 38 -38
Totaal mutaties -482
Reserve grondexploitatie
Inflatiecorrectie 48 48
Toevoeging vanuit jaarrekeningsaldo 2018 1.658 1.658
Toevoeging vanuit 2e hoofdlijnenrapportage 114 114
Afwikkeling grondexploitatie De Marsse 70 -70
Totaal mutaties 1.750
Reserve wachtgeldverplichtingen wethouders
Inflatiecorrectie 10 10
Storting wachtgeldverplichtingen 2019 100 100
Wachtgelduitkeringen 2019 oud-wethouders 9 -9
Totaal mutaties 101
Reserve Sociaal domein
Jaarrekening 2018 516 -516
Collegeprogramma 750 -750
Toevoeging vanuit hoofdlijnenrapportage 100 100
Totaal mutaties -1.166
Reserve BWS - Gelden
Subsidie "Gewoon gemak" 1 -1
Totaal mutaties -1
Reserve opbrengst verkopen aandelen NUON
Stationsomgeving 1.000 -1.000
Totaal mutaties -1.000
Reserve Nazorg de Kril
Vrijval reserve 2 -2
Totaal mutaties -2
Reserve revitalisering De Wiltsangh
Begroting 196 196
Toevoeging vanuit het jaarrekeningsaldo 2018 1.632 1.632
Totaal mutaties 1.828
Reserve 5 mei viering
Bevrijdingsdag 2020 5 5
Totaal mutaties 5
Reserve precariobelasting
Toevoeging precarioheffing 2018 1.686 1.686
Totaal mutaties 1.686
Totaal mutaties reserves 12.541 10.040 2.501
Mutaties voorzieningen
Voorzieningen Toevoegingen Beschikkingen Mutaties voorzieningen
Voorziening pensioenaanspraken wethouders
Pensioenlasten 61 -61
Actualisatie voorziening o.g.v. berekening pensioenaanspraken 430 430
Totaal mutaties 369
Voorziening personeelsgaranties
Loonkosten voormalig personeel 8 -8
Garantietoelagen 28 -28
Totaal mutaties -36
Voorziening groot onderhoud De Brake
Vrijval voorziening 26 -26
Groot onderhoud 41 -41
Totaal mutaties -67
Voorziening planschades en juridische procedures
Vrijval planschades 38 -38
Vrijval oud personeel 50 -50
Totaal mutaties -88
Voorziening dubieuze belastingdebiteuren
Dotatie voorziening dubieuze belastingdebiteuren 29 29
Oninbare vorderingen belastingdebiteuren 50 -50
Totaal mutaties -21
Voorziening dubieuze debiteuren
Afboeking dubieuze debiteuren 37 -37
Dotatie voorziening 12 12
Totaal mutaties -25
Voorziening risico's grondexploitatie
Werkzaamheden Van der Mijl-Dekkershof 71 -71
Vrijval voorziening 170 -170
Totaal mutaties -241
Voorzieningen beklemde middelen Toevoegingen Beschikkingen Mutaties voorzieningen
Egalisatie tarieven afvalstoffenheffing
Saldo taakveld Afval 2019 266 -266
Belastingverordening 2019 127 -127
Totaal mutaties -393
Egalisatie tarieven rioolheffing
Voorziening riolering 186 186
Hoofdlijnenrapportage 70 70
Toevoeging uit het product riolering 48 48
Belastingverordening 2019 73 -73
Totaal mutaties 231
Afkoop onderhoud graven Nunspeet
Vrijval voorziening 4 -4
Totaal mutaties -4
Afkoop onderhoud graven Nunspeet-W.
Vrijval voorziening 17 -17
Totaal mutaties -17
Afkoop onderhoud graven Elspeet
Vrijval voorziening 4 -4
Totaal mutaties -4
Onderhoud recreatieve fietspaden
Inflatiecorrectie 19 19
Renovatie fietspad Pasopweg 3 -3
Beheerplan onderhoud fietspaden 35 -35
Totaal mutaties -19
Vermogen St. D.G. van Beuningenfonds
Toevoeging van de inflatiecorrectie 2 2
Totaal mutaties 2
Totaal mutaties voorzieningen 796 1.109 -313

Bijlage 2 - Overheveling jaarbudgetten

Overhevelingen 2019

Terug naar navigatie - Overhevelingen 2019
Overheveling jaarbudgetten 2019
Hieronder volgt een overzicht van posten van voorgestelde overhevelingen van budgetten 2019. In onderstaand overzicht
is aangegeven op welk programma of de paragraaf Bedrijfsvoering (BV) de beslagen betrekking hebben.
Het college wordt geadviseerd de raad voor te stellen vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening 2019 deze budgetten
over te hevelen naar 2020.
TV KP KS Omschrijving Bedrag
Programma 1 Sociaal domein
1.1 6630522 438180 Gebiedsfonds vitale kernen € 25.000
1.5 6623610 441100 Verhoging taalniveau statushouders € 25.000
1.6 6662040 438180 WMO: adviesraad en ambulantisering GGZ € 22.000
1.71 6614080 438180 Schuldhulpverlening € 30.400
1.81 6671032 438180 Beschermd wonen € 160.000
€ 262.400
Programma 2 Onderwijs
2.2 6423000 438180 Tijdelijke huisvesting onderwijs Elspeet € 231.500
2.3 6423000 438180 Afwaardering onderwijshuisvesting Nunspeet € 240.000
2.2 6423000 438180 Verhuiskosten Boaz-Jachin en Da Costa Elspeet € 22.700
2.3 6480916 438180 Sportparkmanager € 20.000
€ 514.200
Programma 3 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening & Stedelijke vernieuwing
3.1 6810000 438180 Invoering omgevingswet € 290.000
3.1 6810240 438180 Handhaving buiten gebied € 45.000
3.2 6002490 438180 Basis registratie vastgoed € 6.000
3.2 6002160 438180 Vervaardigen algemeen kaartmateriaal € 11.000
3.4 6820400 438180 Woonvisie € 40.000
€ 392.000
Programma 4 Volksgezondheid en milieu
4.1 6714040 438020 Onderhoud Rode Kruis gebouw € 2.500
4.4 6330412 438180 Warmtevisie € 237.000
4.4 6723560 438180 Geluidskaart en deelproject gezondheid omgevingsvisie € 15.000
€ 254.500
Programma 5 Verkeer, vervoer en waterstaat
5.1 6211100 438180 Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan € 10.000
€ 10.000
Programma 7 Sport, cultuur en recreatie
7.3 6560900 438180 Uitgaven voor volksfeesten € 4.000
7.3 6511000 438180 Muziekonderwijs € 47.000
7.5 6541500 438180 Cultuurhistorisch beleid € 29.000
7.5 6560830 438020 Onderhoud schaapskooi € 10.000
7.5 6541542 438180 Herstel en onderhoud Molen de Maagd € 10.000
7.7 6560350 438020 Onderhoud Veluwetransferium € 12.000
7.7 6580000 438180 Renovatie Edzard Koningpark € 15.000
€ 127.000
Programma 8 Economische zaken
8.3 6310100 438180 Samenwerking centrumondernemers € 4.700
8.4 6940200 438180 Controles toeristen- en forenstenbelasting € 12.000
8.4 6560500 438020 Onderhoud VVV-gebouw € 2.000
8.4 6560980 438180 Ontwikkel- en uitvoeringsagenda recreatie en toerisme € 40.000
€ 58.700
Programma 9 Bestuur en ondersteuning
9.3 6820500 438020 Onderhoud gemeentelijke woningen € 17.000
9.4 5000000 411010 Loon naar werken € 18.000
9.4 5004670 438060 Arbozaken € 9.000
9.4 5004832 438120 Vernieuwing zaaksysteem € 40.000
9.4 5004834 438180 Project dienstverlening/doorontwikkeling KCC € 5.000
9.61 6930010 438180 Uitvoering wet WOZ € 10.000
€ 99.000
Totaal voorgestelde overhevelingen 2019 € 1.717.800

Bijlage 3 - Begrippenlijst

Begrippenlijst

Terug naar navigatie - Begrippenlijst

Bijlage 3 - Begrippenlijst

Balans
Onderdeel van de jaarrekening. De balans geeft een overzicht van de bezittingen, vreemd en eigen vermogen (activa en passiva) van de gemeente.

Baten en lasten (stelsel van)
Een begrotingssysteem van baten en lasten houdt in dat alle ontvangsten en uitgaven worden toegerekend aan het begrotingsjaar waarop zij betrekking hebben.

Begroting
Een begroting geeft aan welke beleidsplannen de gemeente heeft, hoeveel middelen daarmee zijn gemoeid en uit welke bronnen die middelen afkomstig zijn. Het conceptbesluit begroting en verantwoording 2004 onderscheidt een beleidsbegroting en een financiële begroting.

Beleidsbegroting
De beleidsbegroting gaat volgens het Besluit begroting en verantwoording 2004 met name in op de (doelstellingen van de) programma’s en via de zogenoemde paragrafen op belangrijke onderdelen van het beheer. De beleidsbegroting bestaat uit:

1. het programmaplan;

2. de paragrafen.

Bestuurlijk belang
Een bestuurlijk belang heeft een gemeente wanneer zij een zetel heeft in het bestuur van een derde rechtspersoon of als zij stemrecht heeft.

Categoriale indeling
Een categoriale indeling is een indeling van baten en lasten naar soorten zoals salarissen, rente en belastingen. Het Besluit comptabiliteitsvoorschriften 1995 stelt het verplicht dat de begroting en jaarrekening ook een categoriale indeling kennen. Het Besluit begroting en verantwoording 2004 stelt verplicht dat gemeenten de begroting converteren naar categorieën in een apart document. Dit document wordt naar de toezichthouder en het CBS gezonden. De voorgeschreven categorieën worden niet meer bij de comptabiliteitsvoorschriften zelf bepaald, maar bij ministeriële regeling.

Collegeprogramma
Het college geeft in een collegeprogramma de inhoudelijke invulling van belangrijke onderwerpen die in de zittingsperiode tot uitvoering moeten komen. Het gaat als regel om onderwerpen die naar het oordeel van het college politiek relevant zijn. In een dualistisch stelsel ligt het in de lijn dat de wethouders het collegeprogramma ondertekenen en dat de fractieleiders van de coalitiepartijen niet (mede)ondertekenen.

Comptabiliteitsvoorschriften
De comptabiliteitsvoorschriften zijn bij Koninklijk Besluit uitgevaardigde voorschriften voor de inrichting van de begroting en de jaarrekening en het jaarverslag van de gemeente. Op 17 januari 2003 zijn nieuwe comptabiliteitsvoorschriften in werking getreden, namelijk het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Deze voorschriften worden met ingang van het begrotingsjaar 2004 van kracht.

Dualisme
Een dualistisch stelsel kenmerkt zich doordat de posities en bevoegdheden ontvlecht zijn. De raad richt zich primair op de kaderstellende en controlerende functie, het college op de uitvoerende functie. De wethouders zijn geen lid van de raad.

Financieel belang
Een financieel belang heeft een gemeente als de middelen die deze ter beschikking stelt, verloren gaan in geval van faillissement van de verbonden partij (een derde rechtspersoon) en/of als financiële problemen bij de verbonden partij kunnen worden verhaald op de gemeente.

Financiële begroting
De financiële begroting gaat volgens het Besluit begroting en verantwoording 2004 met name in op de budgettaire aspecten en op de financiële gevolgen van de beleidsbegroting. De financiële begroting bestaat uit:

1. het overzicht van de baten en de lasten en toelichting;

2. de uiteenzetting van de financiële positie en toelichting.

Financiële positie
Onderdeel van de financiële begroting, ook de tegenhanger van de balans. De financiële positie van een gemeente geeft de grootte en samenstelling van het vermogen in relatie tot de baten en lasten.

Functie (functionele indeling)
Een functie is een eenheid waarin de begroting en jaarstukken worden onderverdeeld volgens bet Besluit comptabiliteitsvoorschriften 1995. Dit besluit definieert tachtig functies. Het Besluit begroting en verantwoording 2004 laat de indeling van de begroting aan de gemeente vrij, maar stelt verplicht dat gemeenten de begroting converteren naar functies in een apart document. Dit document wordt naar de toezichthouder en het CBS gezonden. De voorgeschreven functies zullen niet meer bij de comptabiliteitsvoorschriften zelf worden bepaald, maar bij ministeriële regeling.

Jaarrekening
De jaarrekening is de tegenhanger van de financiële begroting; de jaarrekening gaat in op de realisaties van het afgelopen begrotingsjaar. De jaarrekening is een onderdeel van de jaarstukken en bestaat uit:

1. de programmarekening en toelichting;

2. de balans en toelichting.

Jaarstukken
De jaarstukken zijn onderverdeeld in het jaarverslag en de jaarrekening en is de tegenhanger van de begroting.

Jaarverslag
Het jaarverslag is de tegenhanger van de beleidsbegroting en gaat met name in op de uitkomsten van de programma’s over het afgelopen begrotingsjaar. Het jaarverslag is een onderdeel van de jaarstukken en bestaat uit:

1. de programmaverantwoording;

2. de paragrafen.

Overzicht van baten en lasten
Onderdeel van de financiële begroting dat een overzicht geeft van alle baten en lasten die in de programma’s zijn opgenomen.

Paragrafen
Een paragraaf geeft volgens het Besluit begroting en verantwoording 2004 een dwarsdoorsnede van de begroting op financiële aspecten. Het gaat dan om de beleidslijnen van beheersmatige aspecten die belangrijk zijn, financieel, politiek of anderszins. De paragrafen zijn onderdeel van zowel de beleidsbegroting als het jaarverslag.

Product
Een product van een productenraming of productenrealisatie kan omschreven worden als het resultaat van samenhangend handelen, meetbaar gemaakt in tijd, geld en kwaliteit. Een product wordt in de handreiking ruim geïnterpreteerd. Het kan zijn: een voorziening, een dienst, een goed of een activiteit. Een kern is dat er taakstellende afspraken aan verbonden kunnen worden. Een product omvat zo veel mogelijk kwantitatieve normen voor zowel financiële als niet-financiële prestatie-indicatoren.

Productenraming
De productenraming wordt volgens het Besluit begroting en verantwoording 2004 opgebouwd vanuit de programmabegroting en geeft alle gemeentelijke activiteiten weer in termen van producten. De productenraming is het begrotingsdocument van het college en heeft met name een beheersfunctie voor de uitvoering van de begroting.

Productenrealisatie
Een productenrealisatie is de tegenhanger van de productenraming en wordt na afloop van het begrotingsjaar opgesteld.

Programma
Een samenhangende verzameling van producten, activiteiten en geldmiddelen gericht op het bereiken van vooraf bepaalde maatschappelijke effecten, waaraan idealiter indicatoren kunnen worden gekoppeld.

Programmabegroting
Een programmabegroting is een typering voor de nieuwe beoogde begroting doordat de programma's in de begroting centraal staan. In het Besluit begroting en verantwoording 2004 wordt het woord programmabegroting niet gebruikt. Het kenmerk van de begroting volgens het concept van de nieuwe comptabiliteitsvoorschriften is dat de begroting is onderverdeeld in programma's, daarom wordt naar de begroting volgens de nieuwe voorschriften ook wel verwezen als programmabegroting. Een programmabegroting bestaat idealiter uit tien tot vijftien programma’s. De gemeente is vrij in de keuze van de programma’s en het aantal.

Programmaplan
Een programmaplan behandelt per programma expliciet de maatschappelijke effecten en de wijze waarop ernaar gestreefd wordt die effecten te verwezenlijken. Dit wordt gedaan aan de hand van de volgende drie vragen: Wat willen wij? Wat gaan wij ervoor doen? Wat gaat het kosten?

Programmarekening
Onderdeel van de jaarrekening. De programmarekening geeft een overzicht van de gerealiseerde baten en lasten van het begrotingsjaar.

Programmaverantwoording
Onderdeel van het jaarverslag. In de programmaverantwoording wordt per programma expliciet ingegaan op de beoogde maatschappelijke effecten en de wijze waarop getracht is deze effecten te verwezenlijken. De vragen ‘Wat wilden wij? Wat hebben wij ervoor gedaan? Wat heeft het gekost?’ zijn de centrale vragen die in dit deel worden beantwoord.

Raadsprogramma
De raad geeft in een raadsprogramma een agendering van de onderwerpen die in de raadsperiode aan de orde moeten komen. Het gaat als regel met name om de onderwerpen die in de visie van de raad politiek relevant zijn. Het raadsprogramma is de basis voor de planning en control van de raad. In een dualistisch stelsel kunnen alle raadsfracties een raadsprogramma ondertekenen.

Verbonden partij
Een verbonden partij is een derde rechtspersoon waarbij de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft.

Vernieuwingsimpuls
De vernieuwingsimpuls biedt ondersteuning aan gemeenten die zich goed willen voorbereiden op de invoering van het dualistische bestuursmodel, dat bij de raadsverkiezingen in 2002 zijn intrede doet. Meer informatie vindt u op de website www.vernieuwingsimpuls.nl.

Weerstandscapaciteit
De weerstandscapaciteit is het geheel van geldmiddelen (zoals de algemene reserve) waaruit tegenvallers eventueel bekostigd kunnen worden, zonder dat de begroting en het beleid (direct) aangepast hoeven te worden.

Incidentele weerstandscapaciteit
Het vermogen om calamiteiten en andere eenmalige tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat dit invloed heeft op de hoogte van de voorzieningenniveaus van de programma’s.

Structurele weerstandscapaciteit
Hiermee worden de middelen bedoeld die permanent ingezet kunnen worden om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van de programma’s.

Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen is de weerstandscapaciteit in relatie tot de risico’s.