Jaarverslag - Programmaverantwoording

Programmaverantwoording

De staat van baten en lasten sluit met een voordelig saldo van 4.528.500
Dit saldo is overeenkomstig artikel 42 van het BBV afzonderlijk opgenomen in de balans.
Dit saldo is inclusief de mutaties in de (bestemmings)reserves die gedurende het jaar ten gunste en/of ten laste
van de rekening baten en lasten zijn gebracht. In onderstaand overzicht wordt het brutoresultaat weergegeven
(saldo voor verwerking mutaties in de (bestemmings)reserves). Na verwerking van de desbetreffende mutaties
ontstaat het rekeningresultaat.
Totaal baten, exclusief mutaties in bestemmingsreserves 64.658.848
Totaal lasten, exclusief mutaties in bestemmingsreserves -62.158.532
Exploitatieresultaat voor mutaties in (bestemmings)reserves 2.500.316
Dotaties (bestemmings)reserves (begroot) -6.919.305
Onttrekkingen (bestemmings)reserves (begroot) 11.708.052
Exploitatieresultaat na begrote mutaties in (bestemmings)reserves 7.289.063
Meer aan dotaties -39.793
Meer aan onttrekkingen -2.720.770
Exploitatieresultaat na mutaties in (bestemmings)reserves 4.528.500
Toelichting resultaat op hoofdlijnen: verschillen boven de € 25.000,-- per taakveld zijn toegelicht.
De toelichtingen zijn per product onder de verschillende programma's te vinden.
Saldo begroting 2019 0 V
Uitkomsten 1e hoofdlijnenrapportage -551.900 N
Uitkomsten 2e hoofdlijnenrapportage -601.230 N
Onttrokken aan de Algemene reserve -1.153.130 N

Specificatie programmaverantwoording

Specificatie programmaverantwoording
Programma Primitieve begroting Begroot 2019 Rekening 2019 Saldo 2019
Lasten
1. Sociaal domein 24.962.640 26.095.384 26.076.198 19.186-
2. Onderwijs 2.710.304 3.003.656 2.633.304 370.352-
3. Volkshuisvesting, ruimt.ordening en stedelijke vernieuwing 1.875.801 4.305.901 2.687.843 1.618.058-
4. Volksgezondheid en milieu 5.784.377 6.159.780 6.520.577 360.797
5. Verkeer, vervoer en waterstaat 3.888.766 4.472.729 4.340.474 132.255-
6. Veiligheid 2.045.943 2.243.343 2.370.092 126.749
7. Sport, cultuur en recreatie 4.627.043 5.720.984 4.684.992 1.035.991-
8. Economische zaken 754.633 1.004.033 877.070 126.964-
9. Bestuur en ondersteuning 5.946.991 4.666.603 3.599.610 1.066.993-
Algemene dekkingsmiddelen (TV9.5 t/m TV9.7) 93.946 146.177- 203.908- 57.730-
Overhead (TV9.4) 7.462.678 8.450.264 8.477.570 27.307
Heffing VPB (TV9.9) 15.000 15.000 90.929 75.929
Bedrag onvoorzien (TV9.8 onderdeel Onvoorzien) 90.000 64.600 3.780 60.820-
Totaal lasten 60.258.121 66.056.099 62.158.532 3.897.567-
Programma Primitieve begroting Begroot 2019 Rekening 2019 Saldo 2019
Baten
1. Sociaal domein 4.770.605- 4.694.651- 4.791.051- 96.400-
2. Onderwijs 364.290- 593.790- 228.691- 365.099
3. Volkshuisvesting, ruimt.ordening en stedelijke vernieuwing 1.376.690- 1.833.607- 3.763.901- 1.930.294-
4. Volksgezondheid en milieu 4.866.510- 4.813.880- 5.526.809- 712.929-
5. Verkeer, vervoer en waterstaat 133.690- 140.490- 468.741- 328.251-
6. Veiligheid 9.625- 9.625-
7. Sport, cultuur en recreatie 828.505- 864.141- 660.312- 203.829
8. Economische zaken 2.918.260- 3.046.660- 3.391.649- 344.989-
9. Bestuur en ondersteuning 1.542.780 1.445.636 1.843.495 397.859
Algemene dekkingsmiddelen (TV9.5 t/m TV9.7 en TV8.4) 45.100.554- 46.490.399- 47.250.282- 759.883-
Overhead (TV9.4) 233.600- 235.370- 411.282- 175.912-
Heffing VPB (TV9.9)
Bedrag onvoorzien (TV9.8 onderdeel Onvoorzien)
Totaal baten 59.049.924- 61.267.352- 64.658.848- 3.391.496-
Saldo van baten en lasten 1.208.197 4.788.747 2.500.316- 7.289.063-
Toevoeging aan reserves 2.009.164 6.919.305 6.959.098 39.793
Onttrekking aan reserves 2.310.806- 11.708.052- 8.987.282- 2.720.770
Totaalresultaat na bestemming 906.555 0 4.528.500- 4.528.500-