Uitgaven

3,29%

€ 127

x € 1.000
3,29% Complete

Inkomsten

24,68%

€ -165

x € 1.000
24,68% Complete

Saldo

6,46%

€ 292

x € 1.000

Jaarverslag - Programma 8 Economische zaken

Uitgaven

3,29%

€ 127

x € 1.000
3,29% Complete

Inkomsten

24,68%

€ -165

x € 1.000
24,68% Complete

Saldo

6,46%

€ 292

x € 1.000

Begroting

-165 Inkomsten (x € 1.000)
127 Uitgaven (x € 1.000)
292 Saldo (x € 1.000)
  • Jaarverslag - Beleid programma 8

Jaarverslag - Beleid programma 8

Inleiding

Van een sterke lokale economie profiteert de hele samenleving. Toerisme en recreatie zijn daarin belangrijke pijlers. Samen met de partners in de regio gaan wij een nieuwe visie opstellen en prioriteit geven aan het programma Vitale Vakantieparken. Door de invulling van het nieuwe bedrijventerrein De Kolk, de aanleg van een bedrijvenstrip in Elspeet en het up-to-date houden van  bestaande bedrijventerreinen willen we de lokale economie stimuleren. Startende ondernemers en zzp'ers gaan we zo goed mogelijk faciliteren.

Bestuurlijke kaders

  • Integrale Toekomstvisie Nunspeet 2030
  • Regionaal Programma Werklocaties Noord-Veluwe
  • Provinciale Omgevingsvisie
  • Nota bestemmingen en beheer van de bossen
  • Omgevingsvisie gemeente Nunspeet

 

Wat hebben wij bereikt?

Wij zetten in op een sterkere lokale economie

Een gezonde lokale economie is goed voor iedereen. Dat gaan we stimuleren, faciliteren en versterken, waarbij we ons vooral richten op het midden- en kleinbedrijf. Start-ups en zzp-ers willen we faciliteren, bijvoorbeeld met een bedrijfsverzamelgebouw. Op bedrijventerrein De Kolk is de bouw gestart. In de komende jaren wordtl De Kolk verder ontwikkeld. Parkmanagement is een belangrijke voorwaarde voor de kwaliteit op het bedrijventerrein. In Elspeet wordt de bedrijvenstrip aangelegd. Bestaande bedrijventerreinen willen we vitaal en toekomstbestendig houden, eventueel met ook daar parkmanagement. Samenwerking met ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen en belangenorganisaties vinden we belangrijk. We geven hier invulling aan door te helpen bevorderen dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt nu en in de toekomst zo goed mogelijk op elkaar wordt afgestemd. De aansluiting bij de regio Zwolle is tot stand gekomen en dit geeft de regionale samenwerking kansen. We bezoeken regelmatig bedrijven en ook via onze bedrijfscontactfunctionaris onderhouden we de relaties met het bedrijfsleven. We blijven investeren in een aantrekkelijk centrumgebied met een gevarieerd winkelaanbod in combinatie met de groene omgeving, de goede bereikbaarheid en een mooi cultuuraanbod.

Wat hebben wij gedaan in 2019?

Beleids- en prestatie indicatoren

Naam indicator Eenheid Jaarrekening 2018 Begroting 2019 Jaarrekening 2019
Functiemenging % 57% * *
Vestigingen van bedrijven Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar 140 137 141
*Indicator niet bekend

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2019 Begrotingswijz. 2019 inc. Begrotingswijz. 2019 str. Begr. na wijz. 2019 Werkelijk 2019 Saldo 2019
Lasten
8.1 Economische ontwikkeling 134 69 77 279 275 4
8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur 181 0 0 181 178 3
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen 112 0 0 112 67 45
8.4.1 Economische promotie BeM 312 101 0 413 347 66
8.4.2 Economische promotie Financiën 15 3 0 18 10 9
Totaal Lasten 755 173 77 1.004 877 127
Baten
8.1 Economische ontwikkeling 0 -52 -77 -128 -129 1
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen -173 0 0 -173 -158 -15
8.4.2 Economische promotie Financiën -1.373 0 0 -1.373 -1.552 180
Totaal Baten -1.546 -52 -77 -1.674 -1.840 165
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -791 121 0 -670 -962 292

Jaarverslag - Financiële analyse programma 8

Wat willen we bereiken?

Taakvelden programma 8

Zo gaan we dat doen