Meer
Publicatiedatum: 22-06-2020

Inhoud

Uitgaven

9,36%

€ -361

x € 1.000
9,36% Complete

Inkomsten

106,35%

€ -713

x € 1.000
106,35% Complete

Saldo

7,78%

€ 352

x € 1.000
Programma onderdelen

Jaarverslag - Programma 4 Volksgezondheid en milieu

Uitgaven

9,36%

€ -361

x € 1.000
9,36% Complete

Inkomsten

106,35%

€ -713

x € 1.000
106,35% Complete

Saldo

7,78%

€ 352

x € 1.000

Begroting

-713 Inkomsten (x € 1.000)
-361 Uitgaven (x € 1.000)
352 Saldo (x € 1.000)
 • Jaarverslag - Beleid programma 4

Jaarverslag - Beleid programma 4

Inleiding

We denken en doen steeds meer duurzaam. Dat is niet alleen wenselijk, maar gewoon nodig! Voor de komende vier jaren bevorderen we duurzame mobiliteit door een prettig en veilig fietsnetwerk, meer oplaadpunten voor elektrische auto’s, elektrische fietsen en elektrische scootmobielen en vervanging van het gemeentelijk wagenpark door zuinigere en schonere varianten.

Voor het programma Duurzaamheid zetten we extra middelen in. Energiebesparing, duurzame opwekking en innovatie stimulerenwe. In regionaal verband onderzoeken we de mogelijkheden van het plaatsen van windmolens. En - niet onbelangrijk - we stimuleren met projecten de ‘duurzaamheidsbewustwording ‘op scholen.

Daarnaast is er specifieke aandacht voor bestrijding middelengebruik door jongeren (alcohol, drugs) vanuit invalshoeken veiligheid, overlast, voorlichting en gezondheid.

Bestuurlijke kaders

 • Milieuactieplan 2012-2015
 • Deelverordening duurzaamheid
 • Masterplan duurzaamheid
 • Beleidskader geluid
 • Besluit bodemkwaliteit
 • Verordening geurhinder en veehouderij
 • Regionaal milieu-uitvoeringprogramma RNV
 • Afvalwaterketenplan
 • Lozingenbesluit (bodembescherming)
 • Beleidsregels laadpalen automobiliteit
 • Verordening afvalstoffenheffing 2017
 • Verordening rioolheffing 2017
 • Verordening rioolaansluitrecht 2017
 • Beleidsnota samen voor een gezond Noord-Veluwe 2017-2021
 • Preventie en handhavingsplan alcohol 2017-2021
 • Hemelwatervisie en uitvoeringsplan

Wat hebben wij bereikt?

Hergebruik en recycling van afval om een bijdrage te leveren aan de circulaire economie

Om het restafval bij huishoudens te verminderen, maken we het storten van grof vuil laagdrempelig.

Het (her)inrichten van de openbare ruimte is klimaat adaptief

De leefomgeving richten we steeds meer klimaatbestendig in. Hemelwater wordt afgekoppeld en de straatverlichting vervangen we door ledverlichting indien dat financieel of duurzaam rendabel is.

Meer inwoners leven actief en gezond

Gezond en actief leven, vermindert de kans op verschillende ziekten. Ook voel je je fitter, zit je lekkerder in je vel en ben je onder de mensen. Dit zijn belangrijke randvoorwaarden om iets voor anderen te kunnen betekenen. We zetten daarom volop in op een actief en gezond leven. In 2019 is die inzet onder andere terug te zien met de start van de sportparkmanager op sportpark De Wiltsangh, de afronding van de aanbesteding van de nieuwbouw van het zwembad,  de planvorming van de ATB-route en het vaststellen van het projectplan voor preventie alcohol en drugsgebruik. Met het vaststellen van de nieuwe Algemene Subsidieverordering is een waarderingssubsidie voor initiatieven vanuit de samenleving mogelijk gemaakt. 

Beleids- en prestatie indicatoren

Naam indicator Eenheid Jaarrekening 2018 Begroting 2019 Jaarrekening 2019
Omvang huishoudelijk restafval Kg/inwoner 193 190 199
Hernieuwbare elektriciteit % 1,80% 2,50% 2,80%
*Indicator niet bekend

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2019 Begrotingswijz. 2019 inc. Begrotingswijz. 2019 str. Begr. na wijz. 2019 Werkelijk 2019 Saldo 2019
Lasten
4.1 Volksgezondheid 1.003 96 26 1.125 1.151 -27
4.2.1 Riolering financiën 6 0 0 6 55 -50
4.2.2 Riolering OR 1.298 75 0 1.373 1.281 93
4.2.3 Riolering Infra 336 18 0 353 403 -50
4.3.1 Afval Financiën 3 0 0 3 8 -4
4.3.2 Afval Openbare Ruimte 1.994 0 0 1.994 2.201 -207
4.4.1 Milieubeheer BeM 23 0 0 23 27 -4
4.4.2 Milieubeheer ROV 93 85 0 178 174 4
4.4.3 Milieubeheer VTH 682 65 0 748 800 -52
4.5 Begraafplaatsen en crematoria 347 11 0 358 422 -64
Totaal Lasten 5.784 350 26 6.160 6.521 -361
Baten
4.1 Volksgezondheid -12 0 0 -12 -38 26
4.2.1 Riolering financiën -1.938 70 0 -1.867 -1.991 124
4.2.2 Riolering OR -4 -75 -20 -99 -42 -57
4.2.3 Riolering Infra 0 -25 0 -25 -40 15
4.3.1 Afval Financiën -2.018 127 0 -1.891 -2.263 372
4.3.2 Afval Openbare Ruimte -459 0 0 -459 -438 -21
4.4.1 Milieubeheer BeM 0 0 0 0 -4 4
4.4.2 Milieubeheer ROV -2 0 0 -2 -237 235
4.4.3 Milieubeheer VTH -33 0 0 -33 -27 -6
4.5 Begraafplaatsen en crematoria -399 -25 0 -424 -447 23
Totaal Baten -4.867 73 -20 -4.814 -5.527 713
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 918 422 6 1.346 994 352