Uitgaven

9,6%

€ 370

x € 1.000
9,6% Complete

Inkomsten

54,46%

€ 365

x € 1.000
54,46% Complete

Saldo

0,12%

€ 5

x € 1.000

Jaarverslag - Programma 2 Onderwijs

Uitgaven

9,6%

€ 370

x € 1.000
9,6% Complete

Inkomsten

54,46%

€ 365

x € 1.000
54,46% Complete

Saldo

0,12%

€ 5

x € 1.000
365 Inkomsten (x € 1.000)
370 Uitgaven (x € 1.000)
5 Saldo (x € 1.000)
 • Jaarverslag - Beleid programma 2

Jaarverslag - Beleid programma 2

Inleiding

Onderwijs is de basis voor een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt en alle mensen de kans krijgen het beste uit zichzelf te halen. Onderwijs is en blijft belangrijk. Om dat te faciliteren werken we de komende collegeperiode aan nieuw- en verbouw van scholen.

Bestuurlijke kaders

 • Verordening onderwijshuisvesting gemeente Nunspeet
 • Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Nunspeet
 • Beleidsregels Wet kinderopvang gemeente Nunspeet
 • Verordening leerlingenvervoer gemeente Nunspeet
 • Beleidsregel leerlingenvervoer gemeente Nunspeet
 • Nota Volwasseneneducatie
 • Onderwijsagenda 2017-2021
 • Strategisch huisvestingsplan "Extra oog voor de toekomst"
 • Algemene Subsidieverordening gemeente Nunspeet
 • Deelverordening subsidies onderwijs en opvang 2018
 • Beleidsplan VVE 2018-2021

Wat hebben wij bereikt?

Iedereen gaat naar school

Realiseren nieuwbouw Da Costaschool

De voorbereidingen van de nieuwbouw zijn in 2019 verder opgepakt. Er vonden gesprekken plaats met de gebruikers van de school en gymzaal om de wensen en eisen zo scherp mogelijk te krijgen. Vervolgens is het voorlopige ontwerp in een onderhandse aanbesteding uitgezet. Om de deelnemers in de aanbesteding een goed beeld te geven van de gevraagde specificaties zijn meerdere informatieronden geweest met de aannemers. De aannemers hebben de gemeente en gebruiker (Da Costa Elspeet) uitgebreid kunnen bevragen op de wensen en eisen die aan het gebouw worden gesteld. Omdat het ontwerp (grotendeels) binnen het bestemmingsplan is opgesteld zijn bestemmingsplanwijzigingen niet nodig. De eerste signalen geven aan dat het beschikbare krediet voor Da Costa niet afdoende lijkt. Indien nodig wordt u hierover nader geïnformeerd.

Realiseren van integraal kindcentrum Nunspeet-Oost met aandacht voor duurzaamheidsaspect.

De voorbereidingen van de nieuwbouw lopen vertragingen op. Eén van de deelnemende partijen in het IKC (CNS Nunspeet) zou via een fusie van twee scholen deel gaan nemen. Vanuit de medezeggenschapsraden is bezwaar gekomen tegen de voorgenomen fusie en deelname in het IKC. Naar aanleiding van een gehouden ouderraadpleging heeft het bestuur de ouders op de hoogte gesteld van het voornemen deel te gaan nemen in het IKC. De betreffende brieven zijn in de vergadering van de commissie Maatschappij en Middelen van december jl. behandeld. De commissie heeft de wethouder verzocht in februari 2020 met een advies terug te komen na gesprekken met het bestuur en eventueel de medezeggenschapsraden. Als gevolg van deze interne discussie binnen CNS Nunspeet loopt het traject vertraging op.

De beoogde participanten voor het IKC Nunspeet Oost zijn bezig met het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst. Een eerste concept van de stedenbouwkundige randvoorwaarden is opgesteld. Binnen de gemeente zijn de werkzaamheden voor het bestemmingsplan gestart.

Renoveren Boaz-Jachinschool

De voorbereidingen voor de renovatie van het schoolgebouw zijn afgerond. De tijdelijke huisvesting is opgeleverd. De renovatie is begin 2020 gestart.

Voor- en vroegschoolse voorziening

Samen met de onderwijspartners, voorschoolse organisaties en het CJG zijn er nieuwe resultaatafspraken geformuleerd. Hierin zijn afspraken gemaakt die een impuls geven aan de ouderbetrokkenheid, de doorgaande lijn voor-/vroegschoolse educatie, de onderlinge samenwerking en het ontwikkelingsgericht werken.

Wat hebben wij gedaan in 2019?

Nieuw beleid 2019-2022 Programma 2

Wat hebben wij gedaan in 2019?

Beleids- en prestatie indicatoren

Naam indicator Eenheid Jaarrekening 2018 Begroting 2019 Jaarrekening 2019
Absoluut verzuim Aantal per 1.000 leerlingen 0 0 0
Relatief verzuim Aantal per 1.000 leerlingen 17 128 32
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs 1,09% 1,25% *
* Indicator pas in zomer 2020 bekend

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2019 Begrotingswijz. 2019 inc. Begrotingswijz. 2019 str. Begr. na wijz. 2019 Werkelijk 2019 Saldo 2019
Lasten
2.1 Openbaar onderwijs 244 8 0 252 150 102
2.2 Onderwijshuisvesting 1.437 -37 -67 1.333 1.295 38
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.029 390 0 1.419 1.188 230
Totaal Lasten 2.710 360 -67 3.004 2.633 370
Baten
2.1 Openbaar onderwijs -9 0 -10 -19 -17 -1
2.2 Onderwijshuisvesting -259 0 0 -259 -38 -221
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -96 -220 0 -316 -173 -143
Totaal Baten -364 -220 -10 -594 -229 -365
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 2.346 141 -77 2.410 2.405 5

Jaarverslag - Financiële analyse programma 2