Uitgaven

27%
€ 1.041
x € 1.000
27% Complete

Inkomsten

298,84%
€ 2.003
x € 1.000
298,84% Complete

Saldo

21,25%
€ -962
x € 1.000

Jaarverslag - Programma 9 Bestuur en ondersteuning

Uitgaven

27%
€ 1.041
x € 1.000
27% Complete

Inkomsten

298,84%
€ 2.003
x € 1.000
298,84% Complete

Saldo

21,25%
€ -962
x € 1.000
2.003 Inkomsten (x € 1.000)
1.041 Uitgaven (x € 1.000)
-962 Saldo (x € 1.000)
  • Jaarverslag - Beleid programma 9

Jaarverslag - Beleid programma 9

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Wij zijn er voor de burger. De burger is er niet voor ons. Vanuit dat uitgangspunt gaan wij met een programmatische aanpak de persoonlijke en digitale dienstverlening optimaliseren. Waar het meerwaarde heeft, zoeken wij de samenwerking in de regio, met name in NEO-verband (Nunspeet-Elburg-Oldebroek) en SNV (Samenwerking Noord Veluwe). Als bestuur willen we open, dichtbij en bereikbaar zijn en ruimte bieden aan initiatieven vanuit de samenleving. Om onze taken adequaat uit te kunnen voeren, werken we continu aan een gezond financieel beleid en een lage lastendruk voor onze inwoners.

Bestuurlijke kaders

Terug naar navigatie - Bestuurlijke kaders
  • Integrale Toekomst Visie Nunspeet 2030
  • Collegeprogramma 2018-2022
  • Beleidsagenda gemeenteraad
  • Communicatienota
  • Realisatieplan Excellente Informatievoorziening Nunspeet
  • Protocol actieve en passieve informatieplicht
  • Kwaliteitsjaarplan

Wat hebben wij bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben wij bereikt?

Digitaliseren van informatievoorziening en veilige dienstverlening

Terug naar navigatie - Digitaliseren van informatievoorziening en veilige dienstverlening

Wij gaan extra middelen inzetten voor de digitale dienstverlening en de digitale toegankelijkheid en vindbaarheid van informatie (website) en voor meer digitale producten. Als gemeente zijn we fysiek en digitaal goed toegankelijk. Voor iedereen! Inwoners denken actief mee met het beleid van de gemeente. Van jongerenparticipatie tot Adviesraad Sociaal Domein, van dorpsverenigingen tot belanghebbenden bij infrastructurele projecten. We doen het samen.

Wat hebben wij gedaan in 2019?

Nunspeet zorgt voor een blijvende solide financiële huishouding

Terug naar navigatie - Nunspeet zorgt voor een blijvende solide financiële huishouding

In 2019 is het financiële beleid gebaseerd op een reëel sluitende meerjarenbegroting, systematisch toepassen van integraal risicomanagement en het vergroten van risicobewustzijn van bestuur en organisatie. Gezien de grote projecten die Nunspeet de komende jaren wil realiseren is een aanzet gemaakt voor een totaalanalyse van alle grote projecten en  gemeentelijke taken. Ook in de gemeenteijike taken worden forse risico's onderkend. Denk hierbij alleen al aan de onzekerheden rond de Jeugdzorg en invoering van de Omgevingswet. Om een goede totaalafweging te kunnen maken, worden alle projecten en taken bij elkaar gebracht. Randvoorwaarde hierbij is dat de gemeente voldoende weerstandsvermogen houdt voor risico's. In 2020 wordt deze totaalanalyse met het college en de gemeenteraad besproken en vormt dit de input voor de op te stellen Programmabegroting 2021-2024. Onderdeel van de analyse is een dekkingsvoorstel waarmee de gemeente ook op langere termijn financieel gezond blijft. 

In 2019 is een start gemaakt met het meer ‘SMART’ maken van de programmabegroting  met een beperkt aantal indicatoren die de resultaten van het ingezette beleid beter zichtbaar maken.


Wat hebben wij gedaan in 2019?

Optimaliseren van de bedrijfsvoering ten dienste van onze ambities

Terug naar navigatie - Optimaliseren van de bedrijfsvoering ten dienste van onze ambities

In het besturen van de gemeente en het uitvoeren van een veelheid aan taken door de ambtelijke organisatie staat één thema centraal: de dienstverlening aan de burger. Daarbij werken wij samen. Gemeente(raad), andere overheden, ondernemers en bedrijven, de Veiligheidsregio, maatschappelijke organisaties, belangengroeperingen en natuurlijk de inwoners. De maatschappij verandert. De rol van de overheid verandert. Maar wat niet verandert, is dat wij in constructieve samenwerking met anderen blijven werken aan een duurzaam, sterk en sociaal Nunspeet. Inzet gericht op inhoudelijk resultaat. En de burger mag daarbij rekenen op een daadkrachtig en integer gemeentebestuur.

Om deze ambities waar te (blijven) maken, zetten we in op een goede en actuele bedrijfsvoering als belangrijke randvoorwaarde voor succes. Achterenvolgens worden daarbij onderwerpen bij de kop gepakt. Zaken als een efficiënte organisatiestructuur en heldere rolverdeling bij intergemeentelijke samenwerking, maar ook aanpak vanuit een actuele en samenbindende missie en visie zijn aan de orde. Voor een goed werkgeverschap zetten wij daarnaast in op een duurzame en gerichte inzetbaarheid van de medewerkers en bekijken wehoe we via de doorontwikkeling van opgavengericht werken tot optimale resultaten kunnen komen.

Wat hebben wij gedaan in 2019?

Nieuw beleid 2019-2022 Programma 9

Terug naar navigatie - Nieuw beleid 2019-2022 Programma 9

Wat hebben wij gedaan in 2019?

Beleids- en prestatie indicatoren

Terug naar navigatie - Beleids- en prestatie indicatoren
Naam indicator Eenheid Jaarrekening 2018 Begroting 2019 Jaarrekening 2019
Formatie Fte per 1.000 inwoners 6,6 7,1 6,81
Bezetting Fte per 1.000 inwoners 7 6,9 6,84
Apparaatskosten Kosten per inwoner 711,2 (**) 738,5 729,5
Externe inhuur Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen 3,81% (**) 0,56% 4,13%
Overhead % van totale lasten 13,45% (**) 12,46% 13,68%
*Indicator niet bekend
**Herrekening op basis van BBV

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2019 Begrotingswijz. 2019 inc. Begrotingswijz. 2019 str. Begr. na wijz. 2019 Werkelijk 2019 Saldo 2019
Lasten
9.1 Bestuur 1.638 29 0 1.666 2.043 -376
9.2 Burgerzaken 1.034 40 0 1.074 1.033 41
9.3 Beheer overige gebouwen en gronden 240 10 -5 245 281 -36
9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM 81 68 0 149 168 -19
9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën 49 28 0 77 124 -47
9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte 785 12 0 797 744 53
9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie 1.676 467 47 2.189 2.002 186
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO 4.873 264 102 5.239 5.440 -201
9.5 Treasury -364 -238 0 -602 -631 29
9.61 OZB woningen 295 10 0 305 295 10
9.62 OZB niet-woningen 38 0 0 38 42 -4
9.64 Belastingen Overig 81 0 0 81 82 -1
9.7 Algemene Uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 42 -54 42 31 8 23
9.8 Overige baten en lasten 3.125 -1.209 -173 1.744 246 1.498
9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 15 0 0 15 91 -76
Totaal Lasten 13.609 -573 13 13.049 11.968 1.081
Baten
9.1 Bestuur -379 103 0 -276 -320 44
9.2 Burgerzaken -500 0 0 -500 -398 -102
9.3 Beheer overige gebouwen en gronden -323 0 -2 -325 -311 -14
9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën 0 0 0 0 -55 55
9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte -21 0 0 -21 -32 12
9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie -12 0 0 -12 -3 -10
9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra -35 0 0 -35 -87 52
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO -165 -22 20 -167 -235 68
9.5 Treasury -695 34 -60 -720 -804 84
9.61 OZB woningen -2.796 0 -126 -2.922 -2.944 22
9.62 OZB niet-woningen -1.452 0 0 -1.452 -1.457 5
9.64 Belastingen Overig -1.500 0 0 -1.500 -1.687 187
9.7 Algemene Uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds -37.285 -1.238 0 -38.523 -38.806 283
9.8 Overige baten en lasten 0 -198 0 -198 -232 34
Totaal Baten -45.164 -1.321 -168 -46.653 -47.370 717
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -31.555 -1.894 -154 -33.604 -35.402 1.798
Onttrekkingen
9.10 Mutaties reserves 2.311 9.395 2 11.708 8.987 2.721
Stortingen
9.10 Mutaties reserves 2.009 4.910 0 6.919 6.959 -40
Mutaties reserves -302 -4.485 -2 -4.789 -2.028 -2.761

Jaarverslag - Financiële analyse programma 9

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Taakvelden programma 9

Terug naar navigatie - Taakvelden programma 9

Zo gaan we dat doen