Jaarrekening - Balans

Balans

Terug naar navigatie - Balans
ACTIVA 31-12-2019 31-12-2018
(bedragen x € 1.000) (bedragen x € 1.000)
Vaste activa Investeringen met een economisch nut 24.916 23.274
Investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing wordt geheven. 4.278 3.919
Strategische gronden 1.297 1.988
Investeringen met een maatschappelijk nut 15.272 14.232
Materiële vaste activa 45.644 43.413
Kapitaalverstrekkingen deelnemingen 681 681
Leningen personeelsleden 38 99
Leningen verbonden partijen 107 215
Overige leningen 3.040 2.690
Financiële vaste activa 3.866 3.685
Totaal vaste activa 49.510 47.098
Vlottende activa Bouwgronden in exploitatie 2.572 13.764
Voorraden 2.572 13.764
Vorderingen op openbare lichamen 272 870
Overige vorderingen 2.885 595
Rekening courant met niet financiële instellingen (SVN)
Uitzettingen in 's Rijks schatkist 14.323 6.799
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar 17.480 8.264
Liquide middelen 39 87
De van overheidslichamen te ontvangen voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel 222 222
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen 7.023 6.969
Overlopende activa 7.245 7.191
Totaal vlottende activa 27.336 29.306
TOTAAL ACTIVA 76.846 76.404
PASSIVA 31-12-2019 31-12-2018
(bedragen x € 1.000) (bedragen x € 1.000)
Vaste passiva
Algemene reserve 1.806 2.852
Bestemmingsreserves 42.549 39.002
Bestemmingsreserve gerealiseerd resultaat 4.528 4.529
Eigen vermogen 48.883 46.383
Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's 2.531 2.286
Voorziening ter egalisering van kosten 134 200
Voorziening voor bijdragen aan toekomstige vervangings- investeringen waarvoor een heffing wordt geheven 0 0
Voorziening voor bestemmings- gebonden middelen van derden 5.140 5.345
Voorzieningen 7.805 7.831
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen 10.773 12.492
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer 10.773 12.492
Totaal vaste passiva 67.461 66.706
Vlottende passiva
Crediteuren 6.676 6.204
Overige schulden 331 385
Kasgeldleningen 0
Rekening courant met niet financiële instellingen (SVN) -516 -107
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar 6.491 6.482
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen 2.371 2.286
Van overheidslichamen vooruit- ontvangen bedragen met een specifiek bestedingsdoel van:
- het Rijk 163 17
- de Provincie
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende jaren komen 360 913
Overlopende passiva 2.894 3.216
Totaal vlottende passiva 9.385 9.698
TOTAAL PASSIVA 76.846 76.404
Gewaarborgde leningen € 97.851 € 86.236