Jaarrekening - Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Gebeurtenissen na balansdatum

Terug naar navigatie - Gebeurtenissen na balansdatum

Coronacrisis

Het COVID-19 (corona) virus heeft geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2019, maar mogelijk wel voor onze begroting 2020 en mogelijk voor de jaren daarna. Hoe groot de financiële impact zal zijn is nu onmogelijk te bepalen. We monitoren onze risico’s en die van onze partners voortdurend. Met betrekking tot de balansposities aangaande de langlopende leningen, grondexploitaties en kortlopende vorderingen zijn deze met de kennis per 31 december 2019 beoordeeld op een toereikende waardering, de corona-crisis kan mogelijk leiden tot onzekerheden aangaande de inbaarheid (vorderingen), dan wel terugverdiencapaciteit (bij grondexploitaties) in 2020. Onze organisatie loopt geen risico voor de continuïteit. We bewaken onze liquiditeitspositie goed en nemen zo nodig maatregelen om onze taken gedurende deze crisis zo goed mogelijk te blijven uitvoeren.

Personele aangelegenheden

Op moment van opstellen van de jaarrekening 2019 is er verwachting op risico ten aanzien van personeel welke nog niet voorzien kunnen worden. Daarom wordt er financieel rekening gehouden met eventuele financiële gevolgen aangezien de gemeente Nunspeet eigen risicodrager is.