Jaarverslag - Algemene gegevens

Jaarverslag - Samenstelling bestuur met portefeuilleverdeling

Samenstelling bestuur met portefeuilleverdeling

Burgemeester de heer B. van de Weerd

 • Openbaar
 • Openbare orde en veiligheid
 • Bestuur en juridische zaken
 • Personeel en organisatie
 • Communicatie en informatie
 • Externe relaties
 • Regionale archieven
 • Handhaving en toezicht

Projecten:

 • Preventie / handhaving van alcohol

Wethouder dhr. G. van den Berg

(Eerste burgemeester)

 • Sociaal
 • Participatiewet
 • WMO
 • Jeugd en gezin
 • Volksgezondheid
 • Welzijn
 • Kunst en cultuur
 • Afvalinzameling

Programma:

 • Visie sociaal-economische ontwikkeling en regionale economie (samenwerking Noord-Veluwe)

Wethouder dhr. L. van der Maas

(Tweede burgemeester)

 • Middelen
 • Financiën
 • Huisvestingsorganisatie
 • Gemeentelijke gebouwen
 • Facilitair
 • ICT
 • Opleiding
 • Monumenten

Programma's / projecten:

 • Educatieve huisvesting
 • Diensten (digitaal)
 • Zakenreis Elspeet

Wethouder dhr. J. Groothuis

 • Ruimtelijke organisatie
 • Bouwen
 • Wonen
 • Milieu
 • Landbeleid
 • Landbouwzaken
 • Leasing

Programma's / projecten:

 • Woongebouw Molenbeek
 • Bedrijventerrein De Kolk
 • Transformatie Milieurecht
 • Duurzaamheid

Wethouder mevrouw MW Storteboom

 • Openbare ruimte
 • Verkeer en vervoer
 • Water
 • Beheer en onderhoud
 • Natuur en landschap
 • Recreatie en toerisme
 • Wijken en kernen

Programma / Projecten:

 • Station omgeving
 • Centrum
 • Vitale vakantieparken

Wethouder de heer M. van de Bunte

 • Economie en werkgelegenheid
 • Sport en beweging

Project:

 • Wiltsangh (incl. Zwembad en sporthal)

Jaarverslag - Kerngegevens

Kerngegevens

Bestuurlijke structuur 31-12-2019 31-12-2019
Raadsleden Wethouders
SGP 7 1,8
Gemeentebelang 6 1,5
ChristenUnie 4 1
CDA 2
VVD 1
PvdA/Groenlinks 1
Rekening Begroting Rekening
2018 (31-12) 2019 (1-1) 2019 (31-12)
Financiële structuur (x € 1.000)
Baten 61.803 59.050 64.659
Lasten -60.560 60.258 -62.159
Saldo baten minus lasten 1.243 -1.208 2.500
Dotaties respectievelijk onttrekkingen reserves 3.286 302 2.028
Batig saldo jaarrekening/saldo begroting 4.529 -906 4.528
Balans (x €  1.000)
Materiële vaste activa 43.413 45.644
Financiële vaste activa 3.685 3.866
Vlottende activa 29.306 27.336
Eigen vermogen 41.854 44.355
Saldo jaarrekening 4.529 4.528
Voorzieningen 7.831 7.805
Langlopende schulden 12.492 10.773
Vlottende passiva 9.698 9.385
Sociale structuur
Inwoners 27.114 27.481 27.481
Jongeren (< 20 jaar) 6.826 6.826 6.925
Ouderen (> 64 jaar) 5.396 5.396 5.569
Minderheden 395 395 430
Bijstandsgerechtigden 254 263 274
Huishoudens met een laag inkomen 2.973 2.973 3.011
Aantal leerlingen 4 tot en met 12 jaar: 2.591 2.621
- openbaar basisonderwijs 79 62
- bijzonder basisonderwijs 2.512 2.559
Leerlingen speciaal (basis)onderwijs 324 323
Leerlingen speciaal voortgezet onderwijs 33 35
Leerlingen bijzonder voortgezet onderwijs 442 464
Fysieke structuur
Oppervlakte land in hectare 12.873 12.873 12.873
Oppervlakte binnenwater in hectare 80 80 80
Woonruimten 12.180 12.947 12.360
Historische woningen in bewoonde oorden 579 579 579
Nb Voor de cijfers sociale en fysieke structuur is gebruik gemaakt van de gegevens van de Algemene uitkering Gemeentefonds