Uitgaven

3,29%
€ -127
x €1.000
3,29% Complete

Inkomsten

1,44%
€ -10
x €1.000
1,44% Complete

Saldo

2,59%
€ -117
x €1.000

Jaarverslag - Programma 6 Veiligheid

Uitgaven

3,29%
€ -127
x €1.000
3,29% Complete

Inkomsten

1,44%
€ -10
x €1.000
1,44% Complete

Saldo

2,59%
€ -117
x €1.000
-10 Inkomsten (x €1.000)
-127 Uitgaven (x €1.000)
-117 Saldo (x €1.000)
  • Jaarverslag - Beleid programma 6

Jaarverslag - Beleid programma 6

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Een veilige samenleving waar inwoners zich veilig voelen zowel thuis als in hun leefomgeving. Veiligheid is immers een basisbehoefte. Geweld en overlast hoort nergens thuis, niet op straat en zeker niet in je eigen huis, waar je veilig moet zijn en je je veilig moet voelen om jezelf te kunnen zijn, te groeien en te ontwikkelen.

Bestuurlijke kaders

Terug naar navigatie - Bestuurlijke kaders
  • Regionaal beleidsplan rampenbestrijding en crisisbeheersing Noord- en Oost-Gelderland 2017 - 2020
  • Regionaal crisisplan Noord- en Oost-Gelderland 2020-2023
  • Regionaal risicoprofiel VNOG 2017 - 2020
  • Integraal veiligheidsplan 2020-2023
  • Nota integrale handhaving Nunspeet 2015-2018 (herziening 2019/2019)
  • Bestuursconvenant horeca 2015-2018 (herziening eind 2018)
  • Veiligheidsstrategie 2019-2022 politie Oost-Nederland
  • Meerjarenbeleidsplan 2019-2022 van Politie Oost-Nederland

Wat hebben wij bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben wij bereikt?

De APV wordt ingezet bij bestuurlijke handhaving

Terug naar navigatie - De APV wordt ingezet bij bestuurlijke handhaving

Overtredingen op grond van de Algemene plaatselijke verordening kunnen met bestuurlijke handhavingsmaatregelen en sancties worden afgedaan. Dit biedt een extra instrument naast de bestaande handhavingsinstrumenten om overlast en verstoring van de openbare orde tegen te gaan.

Wat hebben wij gedaan in 2019?

Het Bibob-beleid wordt geactualiseerd en uitgebreid

Terug naar navigatie - Het Bibob-beleid wordt geactualiseerd en uitgebreid

De Wet Bibob heet voluit ‘Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur’. Met de Wet Bibob wil de overheid voorkomen dat een bepaalde vergunning die zij afgeeft, wordt misbruikt voor criminele activiteiten. Met behulp van de Wet Bibob kan de gemeente, voordat een vergunning wordt verleend of subsidie wordt verstrekt, onderzoeken of de persoon ‘met wie zij zaken doet’ betrouwbaar en integer is. Als uit onderzoek blijkt dat de aanvrager van de vergunning of subsidie verdacht wordt van betrokkenheid bij criminele activiteiten kunnen wij besluiten de gevraagde vergunning niet af te geven of een al verleende vergunning intrekken. Wij actualiseren het beleid en breiden dit uit om zo maximaal mogelijk te kunnen optreden. Samen met de gemeenten van het politieteam Veluwe Noord willen wij het instrument Bibob op meerdere beleidsterreinen inzetten.

Wat hebben wij gedaan in 2019?

In diverse grote beleidsthema’s geven wij extra aandacht aan veiligheid

Terug naar navigatie - In diverse grote beleidsthema’s geven wij extra aandacht aan veiligheid

In 2019 is het Integraal Veiligheidsplan 2020-2023 opgesteld. Voor de samenstelling van dit plan zijn het coalitieakkoord en het collegeprogramma richtinggevend geweest. Het IVP 2020-2023 is op 28 november 2019 in de gemeenteraad vastgesteld. In het plan wordt in het bijzonder aandacht besteed aan woonoverlast en jeugdoverlast, aanpak van jeugdcriminaliteit, ondermijning, high impact crimes en de Vitale Vakantieparken.

 

Wat hebben wij gedaan in 2019?

Ondermijning wordt actief bestreden.

Terug naar navigatie - Ondermijning wordt actief bestreden.

Vanwege prioriteren van taken en werkzaamheden op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid is een nieuw ondermijningsbeleid in 2019 nog niet vastgesteld. Daarbij komt dat we op dit gebied ook goede afstemming willen verkrijgen met omliggende gemeenten. Dat vroeg meer tijd dan was voorzien. De planning is dat het ondermijningsbeleid wordt vastgesteld in 2020.

Wat hebben wij gedaan in 2019?

Wij bieden mogelijkheden voor evenementen

Terug naar navigatie - Wij bieden mogelijkheden voor evenementen

“De commissie Algemeen Bestuur heeft in haar vergadering van 10 december 2019 de startnotitie evenementenbeleid van het college bij wijze van peiling besproken. Het college gaat verder met de uitwerking van de startnotitie.  Vaststelling van het evenementenbeleid  is voorzien in het derde kwartaal van 2020.”   

Wat hebben wij gedaan in 2019?

Wij houden onze brandweervrijwilligers betrokken en enthousiast

Terug naar navigatie - Wij houden onze brandweervrijwilligers betrokken en enthousiast

Het in stand houden van een professionele brandweerorganisatie is in eerste instantie een taak van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland. Als gemeente Nunspeet maken wij hier deel van uit en voelen wij ons nauw verbonden met de lokale brandweerkorpsen Nunspeet en Elspeet. In overleg met de Veiligheidsregio NOG is in 2019 navraag gedaan naar mogelijkheden die er zijn om de vrijwilligers van de brandweer beter te ondersteunen binnen de bestaande budgetten. Voor initiatieven vanuit het brandweerkorps die niet (financieel) ondersteund worden door de VNOG kan een beroep worden gedaan op de gemeente.

Wat hebben wij gedaan in 2019?

Wij ondersteunen en faciliteren initiatieven voor buurtpreventie

Terug naar navigatie - Wij ondersteunen en faciliteren initiatieven voor buurtpreventie

Burgers voelen zich betrokken bij hun omgeving en denken mee om hun buurt veilig te maken en te houden. De gemeente Nunspeet heeft in 2019 meerdere initiatieven ondersteund in het kader van buurtpreventie. Daarbij moet worden gedacht aan meerdere whatsapp-buurtgroepen en het plaatsen van attentieborden. Wij zijn hier blij mee en ondersteunen initiatieven van burgers waar mogelijk financieel of op andere wijze.

Wat hebben wij gedaan in 2019?

Wij verminderen criminaliteit en woonoverlast

Terug naar navigatie - Wij verminderen criminaliteit en woonoverlast

Dit doen wij door meer aandacht te hebben voor preventie aan de ene kant en handhaving aan de andere kant. Bijvoorbeeld in projecten en door het opstellen van beleidsregels voor woonoverlast. Project Alcohol is gericht op preventie van alcohol- en drugsgebruik en verslaving. Daarnaast richt dit project zich op het versterken van de ketenregie zorg en veiligheid. Wij zetten in op versterking van de signalerende en repressieve handhavingskant van onze buitengewoon opsporingsambtenaren en optimaliseren de informatie-uitwisseling tussen politie en gemeentelijk toezichthouders.

Wat hebben wij gedaan in 2019?

Beleids- en prestatie indicatoren

Terug naar navigatie - Beleids- en prestatie indicatoren
Naam indicator Eenheid Jaarrekening 2018 Begroting 2019 Jaarrekening 2019
Verwijzingen Halt Aantal per 10.000 jongeren * 0,65
Winkeldiefstallen Aantal per 1.000 inwoners 0,53 0,5
Geweldsmisdrijven Aantal per 1.000 inwoners 2,25 1
Diefstallen uit woningen Aantal per 1.000 inwoners 1,32 1,96
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) Aantal per 1.000 inwoners 1,92 2,6
*Indicator niet bekend

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2019 Begrotingswijz. 2019 inc. Begrotingswijz. 2019 str. Begr. na wijz. 2019 Werkelijk 2019 Saldo 2019
Lasten
6.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.585 156 0 1.741 1.803 -61
6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM 448 37 0 485 549 -64
6.2.2 Openbare orde en veiligheid VTH 12 0 5 17 18 -2
Totaal Lasten 2.046 193 5 2.243 2.370 -127
Baten
6.1 Crisisbeheersing en brandweer 0 0 0 0 0 0
6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM 0 0 0 0 -10 10
Totaal Baten 0 0 0 0 -10 10
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 2.046 193 5 2.243 2.360 -117

Jaarverslag - Financiële analyse programma 6