Uitgaven

41,96%
€ 1.618
x € 1.000
41,96% Complete

Inkomsten

287,9%
€ -1.930
x € 1.000
287,9% Complete

Saldo

78,38%
€ 3.548
x € 1.000

Jaarverslag - Programma 3 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV)

Uitgaven

41,96%
€ 1.618
x € 1.000
41,96% Complete

Inkomsten

287,9%
€ -1.930
x € 1.000
287,9% Complete

Saldo

78,38%
€ 3.548
x € 1.000
-1.930 Inkomsten (x € 1.000)
1.618 Uitgaven (x € 1.000)
3.548 Saldo (x € 1.000)
 • Jaarverslag - Beleid programma 3

Jaarverslag - Beleid programma 3

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Voor prettig wonen en werken is een vitale leefomgeving nodig. Hiervoor wordt een Omgevingsvisie opgesteld die aansluit bij de komende Omgevingswet. De stationsomgeving wordt duurzaam en veilig heringericht. Aan een gedegen en breed gedragen ontwerp wordt al gewerkt. Voor de basis van de woningbouwprogrammering ontwikkelen we een dynamische woonvisie met als uitgangspunt passende woonruimte voor iedereen! We werken meer kern- en wijkgericht.

Bestuurlijke kaders

Terug naar navigatie - Bestuurlijke kaders
 • Integrale toekomstvisie Nunspeet
 • Woonvisie
 • Bouwverordening
 • Welstandsnota
 • Bestemmingsplannen
 • Nota Centrumvisie Nunspeet
 • Welstandsnota
 • Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade 2008
 • Verordening Starterslening
 • Nota grondbeleid 2017-2021

Wat hebben wij bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben wij bereikt?

Het ruimtelijk beleid actualiseren

Terug naar navigatie - Het ruimtelijk beleid actualiseren

Ons ruimtelijk beleid is en blijft actueel. Door de nog vast te stellen Omgevingsvisie en –plan sluiten we aan bij de komende Omgevingswet. Wij blijven vasthouden aan zo veel mogelijk flexibele bestemmingsplannen, het benutten van (verruimde) bouwmogelijkheden en het meewerken aan partiële herzieningen. Ook voeren we de ‘flitsvergunning’ in; met een versnelde procedure kunnen dan bepaalde aanvragen voor een omgevingsvergunning sneller worden afgehandeld.

Wat hebben wij gedaan in 2019?

Beleids- en prestatie indicatoren

Terug naar navigatie - Beleids- en prestatie indicatoren
Naam indicator Eenheid Jaarrekening 2018 Begroting 2019 Jaarrekening 2019
Gemiddelde WOZ waarde Duizend euro 283 274 288
Nieuw gebouwde woningen Aantal per 1.000 woningen 12,32 28 14,56
Demografische druk % 82,1%** 82% 83,2%
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden Euro 553 544 559
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden Euro 578 590 602
*Indicator niet bekend
**Herrekend op basis van circulaire

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2019 Begrotingswijz. 2019 inc. Begrotingswijz. 2019 str. Begr. na wijz. 2019 Werkelijk 2019 Saldo 2019
Lasten
3.1 Ruimtelijke Ordening 383 452 40 874 657 217
3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 283 1.866 0 2.148 804 1.344
3.3.1 Wonen en Bouwen ROV 166 0 0 166 103 63
3.3.2 Wonen en Bouwen VTH 1.044 73 0 1.117 1.123 -6
Totaal Lasten 1.876 2.390 40 4.306 2.688 1.618
Baten
3.1 Ruimtelijke Ordening -111 0 0 -111 -94 -17
3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) -523 -364 -20 -907 -2.445 1.539
3.3.1 Wonen en Bouwen ROV -6 0 0 -6 -36 29
3.3.2 Wonen en Bouwen VTH -737 -73 0 -810 -1.189 379
Totaal Baten -1.377 -437 -20 -1.834 -3.764 1.930
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 499 1.953 20 2.472 -1.076 3.548

Jaarverslag - Financiële analyse programma 3