Uitgaven

3,43%
€ 132
x € 1.000
3,43% Complete

Inkomsten

48,97%
€ -328
x € 1.000
48,97% Complete

Saldo

10,17%
€ 461
x € 1.000

Jaarverslag - Programma 5 Verkeer, vervoer en waterstaat

Uitgaven

3,43%
€ 132
x € 1.000
3,43% Complete

Inkomsten

48,97%
€ -328
x € 1.000
48,97% Complete

Saldo

10,17%
€ 461
x € 1.000
-328 Inkomsten (x € 1.000)
132 Uitgaven (x € 1.000)
461 Saldo (x € 1.000)
  • Jaarverslag - Beleid programma 5

Jaarverslag - Beleid programma 5

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Verkeersveiligheid blijft de komende jaren een belangrijk item. Daarom wordt er de komende jaren onder andere gewerkt aan het terugdringen van wildaanrijdingen, het goed bereikbaar houden van de kernen voor het openbaar vervoer en specifieke aandacht voor fietsers en voetgangers.

Daarnaast blijft het parkeren binnen de gemeente Nunspeet gratis.

Bestuurlijke kaders

Terug naar navigatie - Bestuurlijke kaders

De volgende beleidsstukken en regelgeving zijn relevant voor het uitvoeren van nieuwe werken in de openbare ruimte in de grond- weg en waterbouw en Verkeer:

  • Gemeentelijk verkeer- en vervoerplan (GVVP)
  • Parkeerbeleidsplan Nunspeet
  • Hemelwatervisie
  • Telecomwet

Wat hebben wij bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben wij bereikt?

Bevorderen Verkeersveiligheid en Bereikbaarheid

Terug naar navigatie - Bevorderen Verkeersveiligheid en Bereikbaarheid

Verkeersveiligheid vinden we belangrijk. Daarom komt er een nieuw Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP). Hierin besteden we specifieke aandacht aan het dorp Vierhouten (o.a. Gortelseweg en Elspeterbosweg) en de Elspeterweg van Nunspeet naar Elspeet (o.a. de vele wildaanrijdingen). Wat ons betreft komen er geen extra afsluitingen, verkeersdrempels en éénrichtingswegen. Er wordt een fietsplan opgesteld, al dan niet geïntegreerd in het GVVP, met specifieke aandacht voor de veiligheid van fietsers en voetgangers in het centrum, bij scholen en bij sportparken. Ook komen er extra fietsparkeervoorzieningen o.a. in het centrum van Nunspeet. Voor wat betreft de bereikbaarheid en mobiliteit ondersteunen wij de regionale inzet voor bijvoorbeeld verbetering doorstroming op de A28. Wij gaan in overleg met de provincie om ook bij de Eperweg/A28 twee rotondes te realiseren (brilconstructie). Goede bereikbaarheid van onze kernen met het openbaar vervoer is voor ons een belangrijk uitgangspunt. Het parkeren in onze gemeente blijft gewoon gratis.

Wat hebben wij gedaan in 2019?

Groene mobiliteit wordt gestimuleerd

Terug naar navigatie - Groene mobiliteit wordt gestimuleerd

Voor de komende vier jaren bevorderen we duurzame mobiliteit door een prettig en veilig fietsnetwerk, meer oplaadpunten voor elektrische auto’s, elektrische fietsen en elektrische scootmobielen en vervanging van het gemeentelijk wagenpark door zuinigere en schonere varianten.

Wat hebben wij gedaan in 2019?

Kwaliteitsslag maken centrum Nunspeet en stationsomgeving

Terug naar navigatie - Kwaliteitsslag maken centrum Nunspeet en stationsomgeving

Via een interactief proces met vele betrokkenen zijn mogelijke alternatieven voor de stationsomgeving in kaart gebracht. Na besluitvorming door de gemeenteraad wordt een voorkeursalternatief verder uitgewerkt en wordt in de komende jaren het plan uitgevoerd.

We blijven investeren in een aantrekkelijk centrumgebied met een gevarieerd winkelaanbod. Het marktplein wordt aantrekkelijker gemaakt en bij de Wheme komt een nieuw parkeerterrein.

Wat hebben wij gedaan in 2019?

Nieuw beleid 2019-2022 Programma 5

Terug naar navigatie - Nieuw beleid 2019-2022 Programma 5

Wat hebben wij gedaan in 2019?

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2019 Begrotingswijz. 2019 inc. Begrotingswijz. 2019 str. Begr. na wijz. 2019 Werkelijk 2019 Saldo 2019
Lasten
5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte 2.230 261 12 2.503 2.334 169
5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra 1.200 25 86 1.311 1.268 43
5.2 Parkeren 12 0 0 12 11 0
5.4 Economische havens en waterwegen 156 0 0 156 162 -7
5.5 Openbaar Vervoer 291 200 0 491 565 -73
Totaal Lasten 3.889 486 98 4.473 4.340 132
Baten
5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte -26 0 -12 -38 -367 329
5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra -28 25 -20 -23 -2 -21
5.5 Openbaar Vervoer -79 0 0 -79 -100 20
Totaal Baten -134 25 -32 -140 -469 328
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 3.755 511 66 4.332 3.872 461

Jaarverslag - Financiële analyse programma 5